JÉM̀Z 3

1Gbele tõ̀ò bọ̀ì ó gá kọ ó nóomai nu, e pá nà vígà. Boo bée kọ, dì belí bé e o nyímàì naa, Bàrì é tú agẹ bá beemá bel ló beele e e gé nóomà nu èlmà na gbòa. 2Dénè bẹ̀ì ólò ié gbele tõ̀ò lọ̀ nu. Nen e bè náa íe lọ̀ nu m lò bel, a gbõoma m kọ̀láá sĩ́ deè, vaá à é láá lẹ̀ẹ̀là bel ló a bá. 3È ólò tú ńdígílí kélè kpọ́gọ́lọ́ nvee gã́ nom tee boo bée bé e a é náa vaá à gbaníi tṍ ló, vaá è gboó láá túe simá kọ̀láá bé e a biíi naa. 4Ni ẹbnai gé pọ̀b faà sĩ́ múú: Náa kal ló bée kọ à ólò palà ge bọọ kà vaá gbele kpóó ló fọ́ọ́lọ́ ní e bà ólò tú ọbmáe é, gbálà ńdígílí loò e a di tẽ́ faài ní e nen tõo tẽ́ faà ólò tãamáe bá kpèèmà sĩ́ kĩ e a dì bíi é. 5Vóá bé e dém nen dì naa é: Náa kal ló bée kọ à dú kà ńdígílí, à ólò kọ́ nu e a elíe ló. Ni ẹb kọ gbálà ńkem sã́ é láá bẹ́ vaá dọ́ ló zivè kélè kọ̀l. 6Dém nen bélí sã́. Ẹ̀ẹ̀ ene kà bàlà boo pọ́lọ́ e a di gbàà nu e Bàrì beè dèm nvee ló nen. À é láá kyọ̀ zivè kà bé e Bàrì beè sẹlẹ nen naa. À ólò eeá sã́ e a dú dáa sã́ e bè náa é gímí vaá gboó tú sã́í tẹlẹ ló dénè nu e Bàrì beè dèm. 7Nen gé láá bumá kọ̀láá íb nom kọ̀l nè ńnóm, nu e a bélí naanà nè gbele gbele nom e a di m múú, vaá à dú kà kà kọ nen a búmáva. 8Sõò tọ́ọ̀ nen náa gé láá bumá dém e a dìé gã́. À dú pọ́lọ́ iná kĩ e nen náa é láá lẹ̀ẹ̀làe bel ló. Múú tã́a di ḿmaé m. 9È ólò tã́anè dee bá bẹẹ Dõò nè bẹẹ Tẹ̀ lọl boo bẹẹ dém, vaá t̃ẽ̀ènè kà démá ní e e túnà gé kàlmà gbéé gbò nen e Bàrì beè dem m a bela é. 10T̃ẽ̀ènè kà gã́ e a tã́anè dee bá ní e a kalna gé gbéé é. Náa bọ́ ló kọ á dì naa vó, e pá nà vígà. 11Tọ́ọ̀ kà múú e a gé gbálá aa t̃ẽ̀ènè ke tõ̀ò náa ólò dú kpéè nè non t̃ẽ̀ènè tóm. 12É kọ o monii té bẽ̀è e a múmí ból lògòlo, e pá vígà, sẹ̀ be gé o monii té lòòligyà e a múmí ból bẽ̀è? T̃ẽ̀ènè áá báá bé e bà náa é láá ivi tọ́ọ̀ múú lọl m múú là naa é. 13Nen e a nyímá nu vaá tavẹ nu e a dìí gbàà á tõo dùm e a dú lé vaá zogè kìlmà kpá ló kẽ e a dú ló nyìmà nu e a dìé m. 14Sõò be ò íe bẹẹ nyíe vaá bùlà nu e a kil ló áá olo, ó gá ẽegá vaá kẹlẹ o bá kilma kĩ e kà kà bel dì. 15Íb na kà nyìmà nu náa aa bá Bàrì. Níá nyìmà nu bàlà boo, e a dú nu nom kpá ló, naa kọ à dú bá zọ. 16Kọ̀láá kĩ e bẹẹ nyíe dì vaá nen gé bulà nu e a kil ló áá ẹlẹ, làvà kẽ nè kọ̀láá íb pọ́lọ́ láb ólò dì. 17Sõò nyìmà nu e a aa bá Bàrì ólò zẹẹ́ õ̀òà, vaá à gboó domà fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. À ólò dú gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló vaá naa kọ nen á kìlmà togó ló bug e a lelà. À ólò tú sàn nyíe nè lé láb mme m nen. Náa ólò naa kọ nen á ẹ̀b sĩ́ fìnì dìbmà béle à bè ge dú bàà sĩ́. 18Gbò e bà nveè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló ólò bùùlà lé lab dògò lọl m ból súú e ba è tú fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló fomá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\