JÉM̀Z 4

1Ãà ní e dénè bé nè kana e a dìí zẹ̀ẹ̀ tení aà e? Bà téní aa ló dénè bọọ tàn ge ié kpéè ló e a kil sĩ́ gè olòó tõoí m bé bé. 2Nóo láá iei gbò nu e o gé gbĩ́i; ò gboó dií boo bée vó vaá fẹi nen. Nóo láá iei gbò nu e a palà ge tànii gè ié; ò gboó dií boo bée vó kanai kàna vaá bei bé. Nóo íeì nu e o gbĩ́ì, boo bée kọ nóo bĩ́ìnàì kọ Bàrì á neèi. 3Ò bĩ́ìnàì vaá nóo íèì, boo bée kọ ò túì lọ̀ bùlà bĩimai--ò bĩ́ìnàì nu nyoomai bọọ kpée ló. 4Boolo, gbò e o bélìì va e bè náa tõo ló dóm! É kọ nóo nyímàì kọ bọọ ge bãà kóò bàlà boo zógè kọ ò dúi gbò ọ́b Bàrì? Nen e a gbĩ́ ge bãà kóò bàlà boo tú a ló naamá nen ọ́b Bàrì. 5Sẹ̀ be gé à tõoí ló kọ Kpá Káí beè dọ kẽ kọ, “Bàrì palà ge bẹ́ dẽe boo nyómá e a beè nvèèí m?” 6Sõò Bàrì ólò nè a sàn nyíe bọ̀ọ̀vẹ̀. Boo bée vó ní e Kpá Káí kọ́ tẹlẹ bàlà kẽ kọ: “Bàrì ólò bé gbò dàlà kpá ló boo, sõò à ólò naa sàn gbò kìlmà kpá ló kẽ.” 7Boo bée vó, tui bọọ ló nveenii kè kẽ Bàrì. Bei Pọ́lọ́ Nyómá, mè à é gboó téá kil kpã́á ààí ló. 8Tõonii bãí ló Bàrì, mè à é tõo bã̀í ló. Logai bái õonai, e boolo gbò pọ́lọ́, vaá ò lógii bọọ nyíe õonai, e boolo gbò bàà bàà bùlà. 9Bã̀i nyèm vaá ò tói m bììla nyíe. Tui tṍó e o gá è magàì naamai tṍó e o é bãi nyèm, vaá ò túi tṍó e o gá è õi kaagai naamai tṍó e o é íei kpóó ló bùlà. 10Kilmai kpá ló kẽ kè sĩ́ Bàrì mè à é dalài boo. 11Ó gá loi bel ló ene, e pá nà vígà. Nen e a ló bel ló a vígà à bè ge beeláe bel ló gé ló bel ló Log vaá beelá bel ló Log. Be ò gé béélá bel ló Log, ò nyímá kọ nóo gé náa nu e Log kọ́. Tãa vó, ò gé béélá bel. 12Áá Bàrì ní e a é láá nè log é, vaá áá ẹlẹ ní e a é láá beelá é. Áá ẹlẹ ní e a é láá kùmà à bè ge kyọ̀ sĩ́ é. Olo mée, e o béelà bel ló o vígà, e? 13Ni pãanei tṍ, e boolo e o kọ́ì kọ, “Nieí à bè sṍóeá boo, è é má sĩ́ bon e a náaí gé tõó kĩé ene gbáá vaá ùlà ki, ié kpègè.” 14Nóó zẹ́ẹ nyimai bé e sṍóe é bélí naa! Bọọ dùm belí éé? Ò bélìì kpo kéi e a ulà m gbálà ńkem tṍó vaá à zààlà. 15Nu e o gá è kọi kọlà vóí: “Be à dú bùlà Bàrì, è é dí dùm vaá naa vóí à bè vóí.” 16Sõò kátogóí o dalai kpá ló boo vaá leelai bọọ bá. Dénè gbò láb e a dì belí vó dú pọ́lọ́. 17Vóá à naa, kọ̀láá nen e a nyímá ló lé nu vaá náa náa gé sí pọ́lọ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\