JÉM̀Z 5

1Ni pãanei tṍ, e boolo gbò méné, toi kpọlaí kẽ boo bée gbò nu bììlà nyíe e a é gé dọ̀í boo. 2Bọọ gyọ́ a pe tà vaá nàà a tagi bọọ kàn. 3Kág lògà a tági bọọ nóo kpé nè bọọ ẹ́ẹ́ kpé, vaá kág lògài é síi nen di tõ̀ò ló vaá tagi zọ́ọ́ lọlíí ló belí bé e sã́ ólò taa nen naaá. Boo gbò dee e tṍó é gé tài ní e boolo gbóì gyọ́ mmeí kẽ é. 4Kpègè e bè nóo zigàì ge kpẽi nei gbò tóm e o beè tẹlẹí ól vaá bà sí tóm nèi dì e a gé tó! Tó e a dú gã́ gbò e a è kọlí nu nèi a íná sĩ́ Dõò Gbò Bé. 5O túi kpègè kpẽí ló kọ̀láá nu e a biíi vaá iei kpéè ló boo bàlà booí. O gbolei bọọ nyíe sẹẹlii dee ge kèl. 6O béélai uulíí boo gbò lé lab dògò vaá fẹíva, sõò bà náa béi. 7Be à bélí vó, e pá nà vígà, iei agẹ nyíe dọ̀mà tṍó e bẹẹ Dõò é dú. Ẹvii bé e nen kil ól ólò elá bànà tṍó e nu e a è fó kunu kẽ é dómà a lé ból súú naa. À ólò ié agẹ nyíe elá bànà túá bĩ́ó boo nè kpẹ̀ nvée boo. 8Boolo ienai gé agẹ nyíe. Sẹlẹi bọọ nyíe t̃ẽ̀ènè dọ̀, boo bée kọ tṍó e bẹẹ Dõo é dú a íná ku ló. 9Ó gá nuumii bel ló ene, e pá nà vígà, kọ bé Bàrì náa béélái bel ló. Ẹvii, mè Dóm Bèèla é dú kátogóí! 10Pá nà vígà, kẽeaí boo gbò kọ́ bùlà Bàrì e ba beè elá boo bée Dõò ló bel. Baala, dì belí gbò e ba è ié agẹ nyíe vaá ì̃ìmà tãàgà á dú nu dòmà bá nèi. 11È ólò lèèlà gbò e ba è elá àgàlà kọ bà íe léé sĩ́. Boolo beè dãi bé e Jóòb beè elá àgàlà naa, vaá ò monii bé e Bàrì sẹlẹ́e naa tṍó e a lée, naamá gè zogè bé e Dõò íe lé nyíe vaá ié sàn nyíe naa. 12Ní e a el boo, e pá nà vígà, tṍó e o é zigai nu, ó gá zilai zíl. Ó gá tui káála, à bè kunu kẽ, à bè pọ́ì dõòna kà nu zilmai zíl. Sõò kọi kọ “M̀ zigà kọ m̀ é náa vóí” à bè “M̀ zigà kọ ním̄ é náa vóí,” vaá ò gboó mmei bọọ zìgà nu. Na tóm, Bàrì náa é béélá bel bẽgèi. 13É kọ à íe nen e a dìí gbàà e a di kè bá tãàgà? Be vó á tãàga ló Bàrì. É kọ à íe nen e nyíee ẹ́ẹ? Be vó á ọlí sọ́l lèèmà Bàrì. 14É kọ à íe nen e kpá ló zọ? Á kolí gbò tule bõ̀òna ló e bà é tãagaé ló Bàrì boo vaá elá boo bée Dõò tú nóo lẹlẹ̀e. 15Tãàga ló e a dú gã́ nen e a dẹlẹ nyíe boo Bàrì é áálá nen zọ̀ ló, vaá Dõò é náa kọ á aa ke mà kom. Be à íe pọ́lọ́ e a beè sì, Bàrì é ia ló nèe. 16Boo bée vó, kọi bọọ pọ́lọ́ nei ene vaá ò tãagai ló Bàrì boo ene, kọ bé ò íei boa. Tãàga ló nen lé lab dògò íe kpóó vaá sí tóm. 17Ẹláíjà beè nen belina gé beele. A beè palà ge tãàga ló Bàrì kọ boo á gá dọọ vaá tọ́ọ̀ bíla boo náa dọ́ kẽ m taa gbáá nè ọ̀ọ̀lẹ̀ ẽ́. 18A beè gboó tãàgànà gé ló Bàrì tṍó e a lée, vaá káála à kpáá domà boo, naa ní e nu kpáá dùm. 19Pá nà vígà, be ene nen e a dìí gbàà dágí gbẹẹ kà kà belí vaá à ié dõòna nen e a kólíe òòma kẽ, 20á nyimá kọ nen e a oomà nen pọ́lọ́ lọl boo a lọ̀ èèlè é duulà a ból nyíe lọl bá ú vaá à náa kọ gbele tõ̀ò pọ́lọ́ á dú gè ia ló nèe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\