JỌ́Ọ̀N 1

1Be sĩ́ bàlà boo à kalá dàà togó, Mon Belá beè dì. Mon Belá beè di ló Bàrì vaá ẹ̀ẹ̀ beè Bàrì. 2A beè di ló Bàrì aa dàà togó. 3Dénè nu beè dẽ̀à teníé bá. Tọ́ọ̀ nu e ba è dèm náa beè teníe nvée dẽ̀à. 4M ẹlẹ ní e dùm beè dì e, vaá na kà dùm ní e a è dú ẹ́ẹ́ dee nè gbò nen é. 5Ẹ́ẹ́ deeá mo téní gbàà gín vaá gín náa láá tenmàe bá ló. 6À íe ene kà gbálà e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là, e bà kólíe Jọ́ọ̀n. 7Gbálài beè dú ló gè kọ́ kpẹa e a kil ló ẹ́ẹ́ deeí nè gbò nen, kọ bé dénè nen láá di boo kpẹa e a dúé gã́ vaá zìgà. 8Jọ́ọ̀n beè dú ló gè kọ́ kpẹa e a kil ló ẹ́ẹ́ deeí; sõò níì ẹlẹ, Jọ́ọ̀n, ní e a beè dú ẹ́ẹ́ deeá é nì. 9Lèlà sĩ́ ẹ́ẹ́ dee, e a ólò ẹẹlẹ̀ ló kọ̀láá není, géè bã bàlà boo. 10A beè di bàlà booí. Bàlà booí beè dẽ̀à teníé bá, sõò bàlà boo náa beè nyímáe ló. 11À íná ló pá ńlẹ vaá bà náa túe. 12Sõò kùbmà gbò e bà túe vaá dú gbò e bà dẹlẹ́e nyíe boo, ní e a nè kpóó kọ bà á dú pá nvín Bàrì e. 13Bà meà dú pá nvín Bàrì m dõòna sĩ́ deè e a dú kele ló bé e nen beè mèà naa. Náa dú ló mii, à bè tàn nom kpá ló, à bè lèèma dóm va, sõò na kà ge mèà dú ní e a aa bá Bàrì. 14Mon Belá beè mèà dú nen vaá tõoí zẹ̀ẹ̀. Sàn nyíe nè kà kà bel beè mmáé m. E monì bé e a mo vaá nvèè dù̃ùnè dìgà belí áá kà Sã́áná e a di bá a Tẹ̀ naa. 15Jọ́ọ̀n beè kọ́ kpẹa e a kilíe ló nè gbò nen, vaá vee kọ, “Níí ẹlẹ e m géè kọ́ nu e a kil ló nèiá, kọ, ʽNen e a gé dúm̄ nvée elím̄ kpãa, boo bée kọ bé nda gá mèà ẹlẹ beè dì.’ ” 16À olòó dọọvẹ a sàn nyíe boo dénè bẹ̀ì lọl ló bé e sàn nyíe ḿmaé m naa. 17Boo bée kọ Bàrì beè nèi Log tenmá bá Mózìs, sõò è íè sàn nyíe nè kà kà bel tenmá bá Jíìzọ̀s Kráìst. 18Tọ́ọ̀ nen gáà mòn Bàrì. Áá Sã́áná, e ẹ̀ẹ̀ Bàrì vaá à di ló Tẹ̀a, ní e a kọ́e tẹlẹ bàlà kẽ nè gbò nen é. 19Gbò tule pá Júù beè lẹ̀ẹ̀là gbò vààla gyọ́ọ nè pá gã Lívàì lọl Jerúsàlẹ̀m kọ bà á sí ló Jọ́ọ̀n gé bĩináe kọ, “Olo mée?” 20Jọ́ọ̀n náa beè bà gã́ ló, sõò a beè palà ge taalẹ gã́ ló vaá kọ́ nèva, kọ: “Níì nda ní Méné e Bàrì Sa é nì.” 21Bà gboó bĩináe kọ, “Olo mée é, sõò? É kọ olo Ẹláíjà?” Jọ́ọ̀n à aalá nèva kọ, “Nda níì Ẹláíjà nì.” Bà bĩináe kọ, “É kọ olo ní Nen Kọ́ Bùlà Bàrì e e géè ẹ̀bmà dẽe é?” À naa, “Ẽ́èe.” 22Bà kọ́ nèe kọ, “Ni kọ́ íb nen e o kọlà nèi kọ bé è láá ié aala e è é má gbò e ba beè lẹ̀ẹ̀lài. Éé ní e o é láá kọ́ kilma ló o bá nèi é?” 23À kọ, “Nda ʻene kà mon e a tõó boo kpáá bàlà ól vee nu kọ: Naanii kọ èèlè e Dõò é téní boo á lèlà,’ ” dì belí bé e nen kọ́ bùlà Bàrì, e a kọlà Aizáíà, beè kọ́ naa. 24Sìgà pá Fárèsì e a beè di gbàà gbò e ba è lẹ̀ẹ̀làa 25beè gboó bĩiná Jọ́ọ̀n kọ, “Éé à naa vaá ò logmà múú nen be ọ̀ọ̀ níì Méné e Bàrì Sa, à bè Ẹláíjà, à bè Nen Kọ́ Bùlà Bàrì e ba è kọ à é dúá nì e?” 26À aalá kọ, “Nda gé tú múú logmá gbò nen, sõò ene nen e bè nóo nyímàì ló di élaí zẹ̀ẹ̀. 27Ẹlẹ gé dú nvée nda, sõò bãànà ge taalá díí e a di boo a kpá ká tọ, ním̄ bọ́ ló.” 28Dénè nuí beè lẹ̀ẹ̀à gbẹá Bẹ́tànì e a di na sĩ́ Pene Jọ́dàn e a kpeeà báà nàànì, e a dú kĩ e Jọ́ọ̀n beè dì e a géè logmà múú nená. 29Dee e a bẽene, Jọ́ọ̀n beè mòn Jíìzọ̀s e a gé dúé ló. À gboó kọ, “Neenii Nvín Naanà Ból Bàrì e a tóólá náà kyọ̀ bàlà boo lọlá ela! 30Ẹlẹ ní e m géè kọ̀, kọ, ʻÀ íe nen e a gé dúm̄ nvée e a elím̄ kpãa, boo bée kọ bé nda gá mèà ẹlẹ beè dì.’ 31Kà vú bá nda ním̄ beè nyimáe ló. Vaá boo bée vó ní e m beè dù gé tú múú logmá gbò nen é, bé e a é náa vaá à dú gè gbĩ́e tẹlẹ bàlà kẽ vaá pá Ízràẹ̀l nyímáe ló.” 32Jọ́ọ̀n à gboó kọ́ kpẹa kọ: “M̀ monì Nyómá Káí e a aa káála dú m bela kúkuú kẽ vaá tõoé boo. 33Bãànà nda ním̄ beè nyimáe ló. Sõò Bàrì, e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ kọ ḿ tú múú logmá gbò nen, beè kọ́ nèm̄ kọ, ʻÒ é mon Nyómá Káí e a é aa gbàn deè dù vaá tõó boo ene nen. Na nen ní e a é tú Nyómá Káí nè gbò nen é.’ 34Nda è mònmà dẽe dénè nuí vaá m̀ gé gboó kọ́ nèi kọ ẹlẹ ní Sã́áná Bàrì e.” 35Dee e a bẽene, Jọ́ọ̀n nè bàà nen e a ólò nyoonée nvée beè dìnà gé élá, 36vaá tṍó e a mon Jíìzọ̀s e a gé kyãà tení, Jọ́ọ̀n à gboó kọ, “Neenii Nvín Naanà Ból Bàrìa èla!” 37Pálàa nen e a ólò nyoonée nvéeí beè dã́ tṍó e a kọ́ naa vó vaá bà gboó nyoone nvée Jíìzọ̀s. 38Tṍó e Jíìzọ̀s kiia ló kẽ vaá mònva e bà gé nyoonée nvée, a beè gboó bĩináva kọ, “Ò gbĩ́ì éé?” Bà aalá kọ, “Rábàì (e a gè tàb kọlà Nen Dò Bá), ãà ní e o tõò e?” 39À aalá nèva kọ, “Dui gé ẹvii.” (Dénè tṍóá beè láá dú ténì tóm ló èlà.) Bà zọ́e gbá tọ àà vaá mòn kĩ e a tõo. Bà gboó gbẹaé ló deeá. 40Ene nen gbàà pálàa nen e ba è dã́ tṍó e Jọ́ọ̀n ló belá vaá bà gboó nyoone nvée Jíìzọ̀s beè kọ̀là Ándrù, e a dú vígà Sáímọ̀n Pítà. 41Ándrù beè gyà sĩ́ mòn a vígà Sáímọ̀n vaá kọ́ nèe kọ, “Beele è mon é ʽMẹsáìà’(e a gè tàb kọlà Méné e Bàrì Sa.)” 42A beè gboó faalá Sáímọ̀n inmá ló Jíìzọ̀s. Jíìzọ̀s beè biíe bá ló ẹ̀b vaá gboó kọ́ nèe kọ, “Ọ̀ọ̀ Sáímọ̀n, nvín Jọ́ọ̀n. O bée é kọlà Sífàs” (e a gè tàb kọlà Pítà, e a náámá “báà dem.”) 43Dee e a bẽene, Jíìzọ̀s beè gboó kọ à é síe Gálìlì. À mon Fílìp deeá vaá kọ́ nèe kọ, “Dù gé nyooném̄ nvée!” 44(Fílìp dú Bẹtsáídà, e a náámá bon e Ándrù nè Pítà dú.) 45Fílìp mon Natánìẹ̀l vaá kọ́ nèe kọ, “Beele è mon nen e Mózìs beè emí nu e a kilie ló m Kpá Log vaá gbò kọ́ bùlà Bàrì à emina gé nu e a kilie lóá. Níé Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, e a tẹ̀ kọlà Jósẹ̀f.” 46Natánìẹ̀l beè gboó bĩináe kọ, “É kọ à íe gé lé nu e a é láá aa Názàrẹ̀t?” Fílìp à aalá kọ, “Dù gé ẹ̀b.” 47Jíìzọ̀s mon Natánìẹ̀l e a gé kyãà dù vaá gboó ló bel kìlmàé ló kọ, “Ẹlẹí ní kà lèlà sĩ́ nen Ízràẹ̀l e. Tọ́ọ̀ kà kẹ̀lẹ̀ á géé m!” 48Natánìẹ̀l à bĩináe kọ, “Ò náà và nyimám̄ ló é?” Jíìzọ̀s à aalá kọ, “M beè mònni tṍó e o di kè té fíìg, kọ bé Fílìp à kalá kolíniá.” 49Natánìẹ̀l à kọ, “Nen Dò Bá, olo ní Sã́áná Bàrì e! Olo ní Méné Ízràẹ̀l e!” 50Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Kóló gè kọ m̀ kọ́ nèni kọ m beè mònni tṍó e o di kè té fíìg, ò gboó láá dẹlẹ́m̄ nyíe boo? Ò é beè mòn gbò nu e a bọọ èl vó!” 51À gboó kọ́ nèe kọ, “M̀ gé ló kà kà bel nèi kọ ò é beè monii káála e a kuuà, vaá ò monii gbò nyómá tóm Bàrì e bà gé gẹ́ẹ aa ló nda, Sã́áná Nen, kil gbàn deè vaá bà gẹ́ẹna gé aa gbàn deè dúm̄ ló.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\