JỌ́Ọ̀N 10

1Jíìzọ̀s kọ́, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ nen e a dẽ́e téní dõòna sĩ́ bã̀ma ló gbò naanà ból, e bè náa téní nu tọ gònò bã̀màvá ló, mè ẹ̀ẹ̀ nen zib e a ólò tú bá kpóó tumá nu nen. 2Nen e a gé ku dẽe ló gbò naanà ból ólò tení nu tọ bã̀màvá ló. 3Ẹlẹ ní e nen e a di gã́ gònò ólò kùùlà nu tọ nè e. Gbò naanà bólá ólò dã́e mon, vaá à ólò tú bée bu ọ̀và kolmáva vaá tulèva dọ̀ma dẹi. 4Tṍó e a ni túva inmá ke dẹi, à ólò gboó gyàvá sĩ́ vaá bà nyoonée nvée, boo bée kọ bà nyímáe ló mon. 5Bà náa é tóm gè nyoone nvée dõòna nen. Tãa vó, bà é téáe, boo bée kọ bà náa nyímáe ló mon.” 6Jíìzọ̀s beè ló bel doole ló nu naaá nèva, sõò bà náa beè tavẹ nu e a gé kọ́. 7Jíìzọ̀s à kpáá kọ, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ nda ní nu tọ e gbò naanà ból é téní é. 8Dénè na gbò e ba è tení kẽ nda dùa beè gbò zib nè gbò ge tú bá kpóó tumá nu nen, sõò gbò naanà bólá náa beè gbànva tṍ ló. 9Nda ní nu tọ é. Kọ̀láá nen e a téním̄ ló bã tọ é duuà. À é bã́ tọ vaá à dọ́ dẹi, vaá à íe nu gè dè. 10Nen zib náa é dọ kẽ dù e bè níì ló ge zìb, à bè ge fẹ̀, à bè ge kyọ̀ nu nì. Nda beè dù kọ bé bà íe dùm, nè ge kọ bà á ié dùm bọ̀ọ̀vẹ̀. 11“Nda ní lé nen kù dẽe ló naanà ból é. Lé nen kù dẽe ló naanà ból ólò di boo bée a naanà ból vaá tú a dùm gban kẽ. 12Nen e ba è tú zíla kọ á kù dẽe ló naanà ból, e bè náa dú nen kù dẽe ló naanà ból vaá náa dúna gé ba tẹ̀ íe, ólò mòn nyà e a gé dú vaá à gboó teelá sãànà bá ló gbò naanà bólá. Nyàa ólò gboó siíva, naa ní e bà é téá zààlà. 13Nen e ba è tú zílaá ólò teelá, boo bée kọ ẹ̀ẹ̀ pọ́ì nen tóm kpègè, vaá a bùlà á gé boo gbò naanà bólá. 14“Nda ní lé nen kù dẽe ló naanà ból é. Nda nyímà ló pá ńda vaá pá ńda à nyimám̄ ló-- 15dì belí bé e Tẹ̀ nyímá ló nda vaá nda à nyimá ló Tẹ̀ naa--vaá m̀ di boo bée gbò naanà bólá vaá tú nà dùm gban kẽ. 16M íè dõonà gbò naanà ból e a di kele aa ló na kà gònò naanà bólí. M̀ íè ge tuna gé baála domá, vaá bà é dã́ nà mon. Bà é gbáá ló dú t̃ẽ̀ènè gònò naanà ból e a é íe t̃ẽ̀ènè nen kù dẽe ló. 17“Nu e a kọ́ nà Tẹ̀ á vùlèm̄ kọlà kọ m̀ tú nà dùm gban kẽ kọ bé m̀ kpáá túe òòma kẽ. 18Náa íe nen e a tú nà dùm lọlim̄ bá, sõò nda éla boo nà ló vaá túe gban kẽ. M̀ íè kpóó gè túe gban kẽ, vaá m̀ ié kpóó ge òòmàé kẽ. Níé lẹ̀ẹ̀là e nà Tẹ̀ beè nèm̄ é.” 19Boo bée gbò bel e Jíìzọ̀s lóí, dõòna tóm pòòà beè gboó bã zẹ̀ẹ̀ pá Júù. 20Gbele tõ̀ò ọ̀và beè kọ, “Zọ dìé m! Dáa dìé dẽe! Éé kọ́ ó pãaneíe tṍ ló é?” 21Sõò dõòna gbò beè kọ, “Nen e zọ dìé m náa é láá ló bel naaá! É kọ zọ é láá mùùnà dẽe nen gímá dẽe?” 22A è bèè tṍó tọ́ọ, vaá Vààla Gyọ́ọ ge Uu Kói Tọ Káí beè di Jerúsàlẹ̀m. 23Jíìzọ̀s géè kyãa boo be Tọ Káíá vaá tení ke kọ̀ọ̀lọ̀ e bà tú bée Sólomọ̀n kolí ló. 24Pá Júù beè dù gé mmá beeáé ló vaá bĩináe kọ, “Dọ̀ mó dee bé ò lọà bel gã́ nèi é? Dọ bàlà kẽ kọ́ nèi be olo ní Méné e Bàrì Sa é.” 25Jíìzọ̀s à aalá kọ, “M beè kọ́ nèi, sõò nóo zigàì. Gbò tóm e m élá boo bée nà Tẹ̀ sií élá nen di tõ̀ò nèm̄. 26Sõò boolo nóó zigai, boo bée kọ nóo dṹùnàì nà gònò naanà ból. 27Nà naanà ból ólò dã́ nà mon. M̀ nyímàva ló, vaá bà ólò nyooném̄ nvée. 28M̀ nèva dùm e bè náa tá, vaá bà náa é ú lee. Tọ́ọ̀ nen náa é láá tì̃gàva lọlim̄ bá. 29Nà Tẹ̀ e a beè túva nvèèm̄ bá bọọ èl boo dénè nen, vaá tọ́ọ̀ nen náa é láá tì̃gàva lọl bá nà Tẹ̀. 30Nda nè nà Tẹ̀ t̃ẽ̀ènè kà.” 31Gbòa beè gboó kpáá laví dem kọ bà á tóbmàèe. 32Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “M̀ sí gbele tõ̀ò lé tóm e a aa bá nà Tẹ̀, vaá ò monmai dẽe. Ńmoní e a di gbàà ní e o gbĩ́ì ge tobmám̄i dem boo é?” 33Bà aalá kọ, “Née gbĩ́ì ge tobmàni dem kọ o beè sí lé tóm, sõò è gbĩ́ì ge tobmàni dem kọ ò on Bàrì! Boo bée kọ olo, nen, kọ́ olo Bàrì!” 34Jíìzọ̀s à bĩináva kọ, “É kọ bà náa émí m boólo Log kọ Bàrì beè kọ, ʽBoolo gbò ńbàlì?’ 35È nyímà kọ tọ́ọ̀ nen náa é láá gbaalá nu e ba è emí m Kpá Káí. Vaá be Bàrì beè kolí gbò e a tú a mon bel nè kolíva gbò ńbàlì, 36éé kọ́ boolo ó elaí ló nen e Tẹ̀ beè kpòòlà sẹlẹ káí vaá lẹ̀ẹ̀làe tẹlẹ bàlà boo, kọ ʻÀ gé on Bàrì,’ boo bée kọ m̀ kọ́ nèi kọ ʽNda Sã́áná Bàrì’e? 37Be à dú kọ ním̄ gé sí tóm e nà Tẹ̀ beè nèm̄, bé ò aalíí ló gè dẹlẹ́m̄i nyíe boo. 38Sõò be m̀ gé sí gé, kà bè nóo dẹlẹ̀m̄i nyíe boo, ò zigai gé ló tóm e m gé sí, kọ bé ò nyímai vaá tavẹi kọ nà Tẹ̀ di m nda vaá nda à di m nà Tẹ̀.” 39Ba beè gboó kpáá gbĩna gé gè siíe, sõò a beè kìl ààvá bá. 40Jíìzọ̀s beè kpáá fùl Pene Jọ́dàn vaá òòa kẽ má sĩ́ túá kĩ e Jọ́ọ̀n beè tõo logmà múú gbò nená. A beè gboó gbẹá kĩé. 41Gbele tõ̀ò nen beè dúé ló. Ba beè kọ, “Jọ́ọ̀n náa beè sí tọ́ọ̀ kà tóm dù̃ùnè, sõò kọ̀láá nu e a beè kọ́ kilma ló gbálài dú kà kà.” 42Gbele tõ̀ò nen e a di kĩé beè gboó dẹlẹ́e nyíe boo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\