JỌ́Ọ̀N 11

1Ene kà gbálà e a kọlà Lázàrọ̀s beè dì e lóe géè zọ̀. Gbálài dú Bẹ́tànì, e a náámá bon bà Mérì nè a vígà Mátà. 2(Mérìi ní e a beè tṍ kpée kpéè nu ló nóo boo ká tọ Jíìzọ̀s vaá tú gyáa e a di ból ẹlẹ fãàmà e. Lázàrọ̀s e kpá ló zọí beè a vígà pá gbálà.) 3Pá a vígà pá bia beè gboó lẹ̀ẹ̀là tóm má Jíìzọ̀s kọ, “Dõò, ẹ̀b mè kpá ló o kóò, e o vulè, zọ.” 4Tṍó e Jíìzọ̀s dã́, à gboó kọ, “Zọ̀ lóí náa bã́é ló boo bée gè fẹ́e, sõò à bã́é ló boo bée bé e a é náa vaá gbò nen mon dù̃ùnè Bàrì, vaá naa ní e nda, Sã́áná Bàrì, é íe ka lọl ló.” 5Jíìzọ̀s beè vùlè Mátà, vaá à vùlènà gé a vígà pá bia nè Lázàrọ̀s. 6Tṍó e a dã́ kọ ló Lázàrọ̀s zọ, a beè kpáá tú bàà dee tõ̀òma kĩ e a beè dì. 7Tṍó e a lée, à gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Naanii é kpáá má sĩ́ Judíà.” 8Gbò e bà ólò nyoonée nvée à kọ́ nèe kọ “Nen Dò Bá, kóló kátogóí e pá Júù, e bà di kĩé, géè gbĩ́ ge tobmàni demí. Ò gé kpáá mana gé sĩ́ kĩé?” 9Jíìzọ̀s à aalá kọ, “É kọ zivè báà sĩ́ dee níì ẹ́ẹ́ èlà nì? Nen e a kyãa ẹ́ẹ́ èlà kúm náa ólò kònie sivè. À ólò mòn kĩ e a gé téní, boo bée kọ ẹ́ẹ́ dee di dénè kẽ. 10Sõò nen e a kyãa bílá dee kúm é koníe sivè, boo bée kọ náa íe ẹ́ẹ́ dee.” 11Jíìzọ̀s kọ́ vó lọ̀l vaá gboó kọ, “Bẹẹ lé kóò, Lázàrọ̀s, gé dáa, sõò nda é sí gé kẽeée lọl boo.” 12Gbò e bà ólò nyoonée nvée à kọ, “Be à di dáa, e Dõò, à é beè íé a ló.” 13Nu e Jíìzọ̀s géè kọ́ nèva kọlà kọ Lázàrọ̀s ú, sõò baala beè íè bùlà kọ pọ́ì dáá ní e a géè kọ̀ e. 14Tṍóá, Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva m sĩ́ deè e bà é dã́, vaá kọ, “Lázàrọ̀s ú. 15Vaá gè kọ ním̄ beè di kĩé ẹ́ẹ́lẹ̀m̄ nyíe kilma kĩ e boolo dii, boo bée kọ vó é nveè bá kọ ó dẹlẹ́m̄i nyíe boo. Sõò naanii mè é sí kĩ e a dì.” 16Tọ́màs (e a kọlànà gé Bàà Nvín Kà) beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò gbá nyoone nvée Jíìzọ̀sa kọ, “Naanii é nyoonée sì, kọ bé tṍó e a é ú, è zọ́e ù!” 17Jíìzọ̀s dú vaá mòn kọ ténì dee a téní ló dee e ba è lì Lázàrọ̀s. 18Bẹ́tànì beè di ku ló Jerúsàlẹ̀m. Kóló nu e a é tóólá òb nè vòò kélè ól ní e a è tenivá zẹ̀ẹ̀ e, 19vaá gbele tõ̀ò pá Judíà beè dú ló Mátà nè Mérì, boo bée gè nèva agẹ nyíe ló ú ba vígà pá gbálà. 20Tṍó e Mátà dã́ kọ Jíìzọ̀s gé dú, a beè gboó àà gé zọ̀e nyòòna, boo tṍó e Mérì beè gbẹá ĩ́ì tẽ́ tọ. 21Mátà beè gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Be o beè di kĩí, e Dõò, nà vígà náa gá è beè ù! 22Sõò m̀ nyímà kọ bãànà kátogóí, mè Bàrì é néni kọ̀láá kà nu e o bĩ́ìnàé bá.” 23Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèe kọ, “O vígà é kẽ̀èà vaá kpáá di dùm.” 24Mátà à aalá nèe kọ, “M̀ nyímà kọ a é kẽ̀èà vaá kpáá di dùm dee dee nvée dee.” 25Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Nda ní nen e a ólò kẽee gbò e ba è ù vaá nèva dùm e. Kọ̀láá nen e a dẹlẹ́m̄ nyíe boo é dí dùm, bãànà be a è ù. 26Vaá kọ̀láá nen e a di dùm vaá dẹlẹ́m̄ nyíe boo náa é ú lee. É kọ o zigà gé naa vó?” 27Mátà beè aaláé gã́ naa “Ẽè, e Dõò, m̀ zígà kọ olo ní Méné e Bàrì Sa é, vaá olo ní Sã́áná Bàrì e ba è kọ à é dú bàlà boo é.” 28Mátà kọ́ vó lọ̀l vaá gboó àà gé kolí a vígà Mérì. A beè gẹẹlẹ ló saagá nèe kọ, “Nen Dò Bá beè dù, vaá à gé bĩ́ínáni.” 29Mérì dã́ naa vó vaá gboó gbalá aa boo àà gé zọ̀e nyòònà. 30(Jíìzọ̀s beè di dí kĩ e Mátà beè zọ̀e nyòònàa, e bè à gáà iná boná.) 31Pá Júù e ba è di tọ ló Mérì, e bà géè nèe agẹ nyíe, beè mòn tṍó e a gbálá aa boo dọ dẹi vaá gboó bììàé nvée. Ba beè ié bùlà kọ à gé tã́ànè gã́ bànà úá gé tò. 32Tṍó e Mérì íná kĩ e Jíìzọ̀s dì vaá mònie, a beè gboó tooá dọ̀é ke gbàà vaá kọ, “Dõò, be o beè di kĩí, nà vígà náa gá è beè ù!” 33Jíìzọ̀s mon bé e a tó naa, nè bé e pá Júù e a beè zọ̀e gbá tọ dùa tóná gé naa. Nyíee à gboó tũugá vaá palà ge tãagà. 34À gboó bĩináva kọ, “Ãà ní e o beè tuíe lii é?” Bà aalá nèe kọ, “Dù gé ẹ̀b, e Dõò.” 35Jíìzọ̀s tó. 36Pá Júù à gboó kọ, “Ẹ̀b bé e a beè palà ge vùlèe naa!” 37Sõò sìgà ọ̀và beè gboó kọ, “Nda gá kọ́ a beè naa kọ nen gímá dẽe á mòn nu à? É kọ náa gá è láá kpèg kọ gbálài á gá ù?” 38Nyíe Jíìzọ̀s beè kpáá palà ge tũugá, vaá à gboó kyãà sí ló bànà úá. Ene kà kóló dem e bà tú gbele báà dem muune gã́ ní e ba è túe li m é. 39Jíìzọ̀s à gboó lẹ̀ẹ̀là kọ, “Tui demá lọlii!” Mátà, e a dú vígà pá bia gbálà e a úá, beè gboó kọ́ nèe kọ, “À bem, e Dõò. Ténì dee e a ni tení ló tṍó e a è ù!” 40Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “É kọ ním̄ beè kọ́ nèni kọ ò é mon dù̃ùnè Bàrì é, be ò dẹlẹ́m̄ nyíe boo?” 41Ba beè tú demá lọl. Jíìzọ̀s à gboó dàlà dẽe ẹ̀bmà gbàn deè vaá kọ, “M̀ ṍàni zaa, e Tẹ̀, kọ o dã́m̄ mon. 42M̀ nyímà kọ ò ólò dã́m̄ mon lee. Sõò boo bée gbò e a di kĩí, bé e a é náa vaá bà zigà kọ olo ní e o beè lẹ̀ẹ̀làm̄ é, ní e m dì vaá ló belí é.” 43Tṍó e a ni kọ́ vó lọ̀l, a beè gboó kòòlà kpã́ kól, kọ, “Lázàrọ̀s, aa m bànàa dù!” 44Lázàrọ̀s, e a è ùa, beè gboó aa m bànà úá. Kàn e ba è pigie ló bá nè tọ nè ní e ba è kọ̀lmàe sĩ́ beè dìé ló. Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Taalai kàna lọliié ló vaá ò lọíe bá.” 45Gbele tõ̀ò gbò e ba è dù gé kãa Mérì beè mon nu e Jíìzọ̀s náa vaá bà gboó dẹlẹ́e nyíe boo. 46Sõò sìgà ọ̀và beè àà sí ló pá Fárèsì gé kọ́ íb nu e Jíìzọ̀s náa. 47Pá Fárèsì nè gbò togó vààla gyọ́ọ beè gboó gé zọ̀ gbò tule pá Júù nyòònà vaá kọ, “È é náa và e? Gã́ bug tóm dù̃ùnè e gbálài ni sí a bọọ! 48Be è sọ́e bá kọ á kil sĩ́ belí bé e a gé naaá, dénè nen é dẹlẹ́e nyíe boo, vaá gbò tule pá Róm̀ é gboó aa kẽ dù gé kyọ̀ sĩ́ bẹẹ ke tõ̀ò káí nè bẹẹ kpá dó!” 49Ene kà gbálà e a kọlà Káíàfàs beè dìvá ló. Ẹlẹ beè ba Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ gbááá, vaá a beè gboó kọ́ nèva kọ, “É kọ boolo nyímàì gé nu? 50Nóo nyímàì kọ tãá e bà kyọ̀ sĩ́ zivè kà kpá dóí, mè à é dú lé kọ ene nen á ú tenmáí ból?” 51Náa beè tõá nyíe ló kọ́ vó, sõò dì belí Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ gbááá, Bàrì géè túe kọmá nu e a é nááá, kọ Jíìzọ̀s é ú boo pá Júù, 52vaá níì boo áá baála nì, sõò boo bée gè bõonènà gé ló dénè pá nvín Bàrì, e a di zaala boo bàlà booí, naamá t̃ẽ̀ènè kà. 53Lọl deeá ààmà, gbò tule pá Júù beè gboó noo ge fẹ́ Jíìzọ̀s. 54Boo bée vó, Jíìzọ̀s náa è taalẹna ló kyãa zẹ̀ẹ̀ pá Júù. Tãa vó, a beè gboó àà gé zọ̀ gbò e bà ólò nyoonée nvée gé tõó ene kà bon e a kọlà Ẹ́frẹ̀m. Ẹ́frẹ̀m beè di ene bálá sĩ́ kĩ e a kpeeà kpáá bàlà ól. 55Tṍó Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí beè iná ku ló, vaá gbele tõ̀ò gbò beè aagi ba bon má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m gé logá ló sẹlẹ́ káí tõo bànà vààla gyọ́ọá. 56Bà gbĩ́mà dẽe Jíìzọ̀s boo tṍó e bà di bṍóná Tọ Káíá vaá olòó bĩiná ene kọ, “Ńlo bùlà kọ́ và e? Nóo bulà kọ à é dú ló vààla gyọ́ọí?” 57Gbò togó vààla gyọ́ọ nè pá Fárèsì beè lẹ̀ẹ̀là kọ kọ̀láá nen e a nyímá kĩ e Jíìzọ̀s dì á mòn kọ à kọ́è, naa ní e bà é láá siilìèe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\