JỌ́Ọ̀N 12

1A è sigè ọ̀ọ̀lẹ̀ dee à dọ dee Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, vaá Jíìzọ̀s à gboó sí Bẹ́tànì. Bẹ́tànì ní e Lázàrọ̀s, e Jíìzọ̀s beè kẽee lọl ke mà úá, beè dì e. 2Ba è naa gyã́á nèe gbẹá kĩé. Lázàrọ̀s beè di ló gbò e ba è ĩì tẽ́ ló gyã́áá, vaá Mátà ní e a géè dàlà gyã́á máva é. 3Mérì beè faalá ene lóló kpée kpée nu ló nóo e a sí gbele tõ̀ò kpègè domá, e bà náa lọl ló víl e a kọlà náàd. Mérì beè tṍ nóoá boo ká tọ Jíìzọ̀s, vaá tú gyáa e a di ból ẹlẹ fààmàe ká tọ. Nu ló nóoá beè gãá siga ló tọá. 4Sõò Júdàs Iskárìọ̀t, e a dṹùnà gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s, beè di kĩé. (Ẹlẹ ní nen e a é beè teni ló Jíìzọ̀s nvee bá ọ́b é.) A beè kọ, 5“Éé e bè náa è oo nóoí ló gã́ bug kpègè e nen tóm ólò dé ló gbáá vaá nvèèmà bá nè gbò tãa é?” 6Náa beè kọ́ vó boo bée kọ à bulà gbò tãa, sõò a è kọ́ vó boo bée kọ ẹlẹ ní e a è olòó faalá ba kpò kpègè e, naa kọ à ólò gboó bã m zìb kpègè, boo bée kọ ẹ̀ẹ̀ beè nen zib. 7Jíìzọ̀s beè gboó kọ, “Ààé ló á tú sẹ̀ẹ̀ dee e bà é lím̄. 8Gbò tãa é olòó dìí ló lee, sõò nda ním̄ é gbẹ́aí ló lee.” 9Tṍó e gbele tõ̀ò pá Júù dã́ kọ Jíìzọ̀s di Bẹ́tànì, ba beè gboó sí kĩé. Bà náa è di boo áá Jíìzọ̀s sí kĩé, sõò ba è sina gé kĩé boo gè mòn Lázàrọ̀s, e Jíìzọ̀s beè kẽee lọl ke mà úá. 10Gbò togó vààla gyọ́ọ beè gboó noo kọ bà é fẹ́nàè gé Lázàrọ̀s, 11boo bée kọ boo ẹlẹ ní e gbele tõ̀ò pá Júù dì vaá teá àà gé dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e. 12Dee zilà vaá gbele gã́ bug gbò e ba è dú ló Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí à gboó dã́ kọ Jíìzọ̀s gé dú Jerúsàlẹ̀m. 13Ba beè fùlgì la gyoo sẹ̀ẹ̀a bá vaá àà gé zọ̀e nyòònà. Ba viige la gyooá vaá vulí kọ, “Lèèlà á dì nè Bàrì! Bàrì á tãanè dee bá nen e a dú boo bée Dõo! Bàrì á tãanè dee bá Méné pá Ízràẹ̀l!” 14Jíìzọ̀s beè mòn ene kà nom tee vaá gboó bã boo belí bé e Kpá Káí kọ́ naa, kọ, 15“Pọ̀ á gá siíni, e olo bon Záíọ̀n! Nee o méné e a di boo põonì nom tee e a gé dúí.” 16Gbò e bà ólò nyoonée nvée náa beè vàlẹ̀ tavẹ nu e a géè naaá. Sõò tṍó e Bàrì ni kẽee Jíìzọ̀s vaá dàlàe nvee m a dù̃ùnè, baála beè gboó kẽea boo kọ níá nu e ba è emí m Kpá Káí kìlmàé ló, vaá mè à lẹẹàé ló naa vó. 17Kùbmà gbò e ba è di ló Jíìzọ̀s boo tṍó e a gé kólí Lázàrọ̀s lọl m bànà ú vaá kẽeée lọl ke mà ú beè kil sĩ́ gè kọ́ nu e bà mon nè dõòna gbò. 18Boo bée tóm dù̃ùnè e gbò nen dã́ kọ a è sìi, ba beè kõ̀òà dúé ló. 19Pá Fárèsì beè gboó kọ́ nè ene kọ, “Ò monìì gé kọ tọ́ọ̀ bé e è é láá naa á gé! Ẹ̀b, mè dénè bàlà boo a biiàé nvée!” 20Sìgà pá Gríìs beè di gbàà gbò e ba è sí Jerúsàlẹ̀m, ke Vààla Gyọ́ọá Ténì Zelíá, gé tãàga ló Bàrì. 21Ba beè dú iná ló Fílìp, e a dú bon Bẹtsáídà e a di Gálìlì, vaá kọ, “Tẹ́ẹ̀, è gbĩ́ ge mòn Jíìzọ̀s.” 22Fílìp beè gboó àà gé kọ́ nè Ándrù, vaá pálàa ọ̀và à gboó gé kọ́ vó nè Jíìzọ̀s. 23Jíìzọ̀s áálá nèva kọ, “A lée tṍó e Bàrì é gé nvèè dù̃ùnè ló nda, Sã́áná Nen. 24M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ áá be súú kpá kyàlà á dọ́ kunu kẽ vaá bèm, náa é bọọ gã́ bug zelí ló ene súú. Sõò tṍó e a bem vaá sí mée ní e a ólò gboó domà gbele tõ̀ò súú é. 25Nen e a vulè a dùm gé pee a dùm, vaá nen e a ọ́ví a dùm boo bàlà booí é kumàe nvee m dùm e bè náa tá. 26Nen e a gé sí tóm nèm̄ á nyooném̄ nvée. Kĩ e nda dì ní e nen e a gé sí tóm nèm̄ é dinà gé é. Vaá nà Tẹ̀ é nveè ka ló kọ̀láá nen e a sí tóm nèm̄.” 27“Nyíem̄ tãagà kátogóí. Vaá ḿ kọ và e? É kọ ḿ kọ ʽTẹ̀, dùùlàm̄ lọl bá tṍó tãàgài’? Sõò mè boo bée ge téní bá tṍó tãàgài ní e m beè nyoone dù e. 28Tẹ̀, nvèè dù̃ùnè ló o bée!” Mon beè gboó sìlà aa káála kọ, “M beè nvèè dù̃ùnè ló, vaá m̀ é kpáá nvèènà gé dù̃ùnè ló.” 29Gbò e a è di élá kĩé beè dã́ moná, vaá sìgà ọ̀và à kọ “Níá kòvà náa káála.” Dõòna gbò beè kọ, “Nyómá tóm Bàrì ló bel nèe!” 30Sõò Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “Belá náa lóá boo bée nda, sõò à lóá boo bée boolo. 31A lée tṍó e Bàrì é béélá bel ló bàlà boo. Bàrì é gboó gé kpó Pọ́lọ́ Nyómá e a gé bẹl bàlà booí lọl. 32Tṍó e ba ni dalà nda lọl kunu kẽí vaá elí boo, m̀ é gboó tàb dénè nen nèa.” 33(A beè ló belí naamá gè zogè sĩ́ deè e a é úmá.) 34Gbòa à aalá kọ, “E beè dã́ m bẹẹ Log kọ Méné e Bàrì Sa dì dọ̀ dèdè. Olo náà và kọ bà é dalà Sã́áná Nen elí boo é? Mée ní Sã́áná Nen é?” 35Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Gbálà ńkem tṍó e ẹ́ẹ́ dee é di dií ló. Kyãanii boo tṍó e ẹ́ẹ́ dee dìí lóí, mè á di vó vaá gín dú gé kọ̀lii. Nen e a kyãa kùkùù gín náa ólò nyimá kĩ e a gé má sĩ́. 36Dẹlẹi nyíe boo ẹ́ẹ́ dee, boo tṍó e a dìí lóí, kọ bé ò dúi pá nvín ẹ́ẹ́ dee.” Jíìzọ̀s ló belí lọ̀l vaá gboó àà má sĩ́ ke gù̃a. 37Bãànà bé e a sí dénè tóm dù̃ùnè vaá bà mònmà dẽeí, bà náa beè dẹlẹ́e nyíe boo. 38A beè naaá naa vó kọ bé à ḿmè nu e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè kọ́, kọ: “Dõò, mée tú bẹẹ kpẹa é? Mée à mòn kpóó e Bàrì símá tóm tẹlẹ bàlà kẽ é?” 39Bà náa beè gboó láá dẹlẹ́e nyíe boo, boo bée kọ Aizáíà beè kọna gé kọ: 40“Bàrì gímèva dẽe kọ bà á gá mòn nu; vaá agẹlẹ́va nyíe kọ bà á gá tavẹ nu. Mè á di vó bà kiia kẽ dúm̄ ló, kọ ḿ boèva.” 41Aizáíà beè ló belí boo bée kọ a beè mòn dù̃ùnè e a dú ló Jíìzọ̀s vaá ló bel e a kilíé ló. 42Bãànà vó, gbele tõ̀ò gbò tule pá Júù beè dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s, sõò boo bée kọ pọ̀ beè siíva ló pá Fárèsì, bà náa beè tẹlẹ̀ ló bàlà kẽ vaá kọ́ vó, mè á di vó bà kpóèva lọlie ba tọ Bàrì. 43Ba beè vùlè dẽe ló ka e a aa bá nen èlmà ka e a aa bá Bàrì. 44Jíìzọ̀s koolà kpã́ kọ, “Kọ̀láá nen e a dẹlẹ́m̄ nyíe boo, níì áá nda ní e a dẹlẹ nyíe boo é nì, sõò à dẹlẹna gé nyíe boo nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 45Kọ̀láá nen e a ni moním̄ a monna gé nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 46M beè dú bàlà booí di belí ẹ́ẹ́ dee, kọ bé kọ̀láá nen e a dẹlẹ́m̄ nyíe boo náa gbẹ́ána m gín. 47“Be à íe nen e a dã́ nà mon bel vaá náa sẹlẹ, nda ním̄ gé bééláe bel ló. Ním̄ beè dú ló gè beelá bel ló bàlà boo, sõò m beè dú ló gè dùùlà bàlà boo. 48Kọ̀láá nen e a kiním̄ vaá náa tú nà mon bel íe nu e a é bééláe bel ló. Gbò mon bel e a dúm̄ gã́í ní e a é bééláe bel ló dee dee nvée dee é! 49Ním̄ dọ kẽ tú nà kpóó lomá belá, sõò Tẹ̀ e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ beè nèm̄ lẹ̀ẹ̀là e a kuu nu e m é kọ́ nè bel e m é ló. 50Vaá m̀ nyímà kọ a lẹ̀ẹ̀là ólò domà dùm e bè náa tá. Nu e nà Tẹ̀ beè kọ ḿ kọ̀ ní e m gboó di ló e m gé kọ́ é.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\