JỌ́Ọ̀N 13

1À gboó dú dee e a é zilà sṍóe vaá dú dee Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí. Jíìzọ̀s beè nyimá kọ a lée tṍó e a é gé aalie bàlà booí vaá maè sĩ́ ló a Tẹ̀. A beè olòó vùlè pá ńlẹ e a di boo bàlà booí vaá a beè gboó vùlèva tẹlẹ kùbmà. 2Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée géè dé gyã́á èlà, vaá Pọ́lọ́ Nyómá beè tú nvee boo nyíe Júdàs, nvín Sáímọ̀n Iskárìọ̀t, kọ á tení ló Jíìzọ̀s nvee bá ọ́b. 3Jíìzọ̀s beè nyímá kọ a Tẹ̀ beè tuè dénè nu nveenìèé báá nè ge kọ mè ẹlẹ beè aalie ló Bàrì duè, vaá mè ló Bàrì ní e a gé tã́ànènàè gé é. Boo bée vó, 4a beè gboó aa boo gyã́áá elá èla, vaá lọ̀à a kọ̀là ló ló sẹlẹ́ kẽ. À gboó tú báà kàn pììa ló. 5A beè tṍ múú m fẹ́ẹ́lẹ́ vaá dàlà togó tú múúá logmá ká tọ gbò e bà ólò nyoonée nvée. À gboó tú báà kàn e a è pììa lóá fãàmàva ká tọ. 6À náa vó iná ló Sáímọ̀n Pítà, vaá Pítà à gboó bĩináe kọ, “Olo é lógí tọ nda, e Dõò?” 7Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Olo nóo nyímà nu e nda gé náa kátogóí, sõò tṍó e a é lée, ò é beè tavẹ.” 8Pítà à kọ́ nèe kọ, “Ním̄ é zigà kọ ó logím̄ tọ tọ́ọ̀ dee!” Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Be ním̄ lógìni, nóo é zọ nda dõ̀ònà tọ́ọ̀ nu.” 9Sáímọ̀n Pítà à aalá nèe kọ, “Á gá duná áá ká tọ́m̄, e Dõò, sõò loginám̄ gé bá nè togó!” 10Jíìzọ̀s à kọ nèe kọ, “Maaná ká tọ lọl, bíi á gé kọ nen e a è bìlà múú á gé logá ló, boo bée kọ dénè kpá lóe é dí õ̀òà. Ò õoàì, sõò níì dénè bọ̀ì nì.” 11(Jíìzọ̀s beè nyimá ló nen e a é ténié ló nvee bá ọ́b. Vó ní e a è naa vaá à kọ, “Ò õoàì, sõò níì dénè bọ̀ì nì” e.) 12Tṍó e Jíìzọ̀s ni lógíva ká tọ lọ̀l vaá òòmà a kọ̀là ló lọl kẽ nvèa ló, a beè gboó kpáá gé ĩì tẽ́ kẽ. À gboó bĩináva kọ, “É kọ ò nyímàì nu e m géè naaí lóá? 13Boolo ólò kolím̄i Nen Dò Bá nè Dõò, vaá nóo lọì, boo bée kọ níé nu e m dú é. 14Nda, bọọ Dõò nè bọọ Nen Dò Bá, géè logíi ká tọ. Boolo íè ge loginai gé ká tọ ene. 15Nda a zógèi nu dòmà bá. Boolo naanai gé bé e nda náà ló boolo naaá. 16M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ tọ́ọ̀ nen gyóòlo náa el boo a tẹ̀ tọ, vaá tọ́ọ̀ kà nvín lẹ̀ẹ̀la tóm náa el boo nen e a beè lẹ̀ẹ̀làe. 17Tṍó e o nyímàì gbò nuí, léé sĩ́ dìí ból be ò náanii. 18“Ním̄ gé ló bel kilma ló dénè bọ̀ì. M̀ nyímà ló gbò e m beè sà. Nyòòmà bé e a é náa vaá nu e Kpá Káí beè kọ̀ ḿmá, ʽNen e a è zọm̄ nvèà bá m bù̃ ní e a dìm̄ nvée gòmà e.’ 19M̀ tú nuí gbẹẹ́ deè sĩ́ kọ́ nèi, kọ bé tṍó e a é nááá, ò zigai kọ ʽNda Nda.’ 20M̀ gé ló kà kà bel nèi kọ kọ̀láá nen e a tú nen e m lẹẹlà túná gé nda, vaá kọ̀láá nen e a tú nda tú nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄.” 21Tṍó e Jíìzọ̀s ni kọ́ vó lọ̀l, nyíee beè palà ge tãàgà vaá à gboó dọ bàlà kẽ kọ, “M̀ gé ló kà kà bel nèi kọ ene nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ ní e a é ténim̄ ló nvee bá ọ́b é.” 22Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó ẹ̀b sĩ́ ene, boo tṍó e bà náa nyímá ló nen e a gé kọ́. 23Ene nen e Jíìzọ̀s ólò palà ge vùlè, e a di gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvée, beè dìe ĩ́ì tẽ́ kpàn. 24Sáímọ̀n Pítà beè gboó naáe bá kọ́vẹ vaá kọ, “Bĩináe kọ á kòl bée nen e a gé kọ́.” 25Nen e Jíìzọ̀s palà ge vùlèi beè gboó dù̃ùà bã ló Jíìzọ̀s vaá bĩináe kọ, “Níé mée, e Dõò, e?” 26Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Nen e m tú fétúlúí nè, boo tṍó e m ni tú diile m bù̃ lọ̀l, ní ẹ̀ẹ̀ e.” À tú fétúlúá diile m bù̃ lọ̀l vaá gboó tú nè Júdàs, nvín Sáímọ̀n Iskárìọ̀t. 27Júdàs gé tú gé fétúlúá, Sétàn à gboó bã̀é m. Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Nu e o é gé naa, ò valẹ bá naa!” 28Tọ́ọ̀ kà dõòna nen e a géè zọ̀va dé gyã́áá náa beè nyimá nu e a man kọ Jíìzọ̀s á kọ́ vó nèe. 29Tã́gíní bé e Júdàs ní e a ólò kùmà kpègèa, sìgà gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè ié bùlà kọ Jíìzọ̀s géè kọ́ nèe kọ á gé zalí nu e bà é náámá vààla gyọ́ọ, à bè ge kọ á gé gbĩ́ nu nè gbò tãa. 30Júdàs tú fétúlúá vaá gbẹá boo dọ dẹi. A è bèè bílá dee. 31Tṍó e Júdàs ni aà, Jíìzọ̀s beè gboó kọ, “Kátogóí ní e dù̃ùnè e a di ló Sã́áná Nen dọ́ bàlà kẽ é, vaá dù̃ùnè Bàrì gé dọ́ bàlà kẽ tenmáé ló. 32Be dù̃ùnè Bàrì dọ́ bàlà kẽ tenmáé ló, vóá bé e Bàrì é nveèe dù̃ùnè ló áá tóm gbẹá m ẹlẹ naa é. 33“Pá nà nvín! Gbálà ńkem tṍó e m é di dií ló. Ò é beè gbĩ́m̄i. Vaá nu e m beè kọ́ nè gbò tule pá Júùa ní e m gé kọ́ná gé nè boolo é, kọ, ʽNóo é láá dui kĩ e m gé tã́ànè.’ 34“Sõò ãa lẹ̀ẹ̀là e m gé néi kọlà kọ ó vulei ene. Vulei ene belí bé e nda beè vùlèi naa. 35Bé e o vulèì ene naa, ní e a é náa kọ dénè nen á nyimá kọ ò gé nyooném̄i nvée é.” 36Sáímọ̀n Pítà à gboó bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Ãà ní e o gé tã́ànè, e Dõò, e?” Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Kĩ e m gé tã́ànè níì kĩ e o é láá zọ̀m̄ gbá tọ kátogóí nì. Sõò tṍó e a gé dú, ò é beè nyooném̄.” 37Pítà à bĩináe kọ, “Éé náa vaá ním̄ é láá nyoonéni kátogóí, e Dõò, e? M̀ kpenà ló gè tú nà dùm gban kẽ boóni!” 38Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Ò kpènà ló gè tú o dùm gban kẽ boo nda? M̀ palà ge ló kà kà bel nèni kọ, bé kõ̀ò kálá kù kpã́, ò é amàm̄ sàn taa tóm.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\