JỌ́Ọ̀N 14

1Jíìzọ̀s beè kọ́ nèva kọ, “Nyíei á gá tãàgà. Dẹlẹi nyíe boo Bàrì vaá ò dẹlẹi nyíe boo nda. 2Gbele tõ̀ò àn e a di ló tọ nà Tẹ̀, vaá m̀ gé sí kĩé gé kpoogè dee ló ke tõ̀ò sẹ̀ẹ̀i. Be náa beè dì naa vó, m̀ gá è kọ́ nèi. 3Tṍó e m ni sí kĩé gé kpoogè dee ló ke tõ̀ò sẹ̀ẹ̀i lọ̀l, m̀ é kpáá ooa kẽ dù gé túi nvea ló, kọ bé ò dim̄í ló kà lèlà kĩ e nda é di. 4Boolo nyímàì èèlè e a dọ kĩ e m gé tã́ànè.” 5Tọ́màs à gboó kọ́ nèe kọ, “Dõò, née nyímà kĩ e o gé tã́ànè. À é náa và vaá è nyímá èèlè e a dọ é?” 6Jíìzọ̀s a aalá kọ, “Nda ní èèlè e, vaá m̀ dú kà kà bel nè dùm. Tọ́ọ̀ nen náa é láá iná ló Tẹ̀ e bè náa téní domám̄ ló. 7Be ò nyímai ló nda, ò é nyímai ló nà Tẹ̀, vaá lọl kátogóí ààmà o nyímaíe ló vaá o moniíe.” 8Fílìp à kọ́ nèe kọ, “Dõò, dò bá Tẹ̀ nèi, mè níé é gboó gbõomaí ló.” 9Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Dénè tṍó e nda ni tõomaí lóí, ò gáà nyimam̄ gé ló, e Fílìp? Nen e a ni mon nda a mon Tẹ̀. Éé náa ò kpáá kọ, ʽDò bá Tẹ̀ nèi’é? 10É kọ nóo zigà kọ nda di m nà Tẹ̀ vaá nà Tẹ̀ à di m nda? Ním̄ dọ kẽ tú nà kpóó lomá bel nèi. Sõò nà Tẹ̀, e a tõoḿ m, ní e a gé sí a tóm é. 11Zigai kọ m̀ di m nà Tẹ̀ vaá nà Tẹ̀ à di m nda. Bè náa dì tọ́ọ̀ nu, ò dii gé boo bée tóm e m gé sí vaá ò zigai. 12M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ nen e a dẹlẹ́m̄ nyíe boo é sí kọ̀láá íb tóm e m gé síí, vaá à é síná gé ní e a el vó, boo bée kọ m̀ gé má sĩ́ ló nà Tẹ̀. 13Vaá m̀ é náá kọ̀láá nu e o bĩ́ìnai boo nà bée nèi, kọ bé dù̃ùnè nà Tẹ̀ dọ́ bàlà kẽ m a Sã́áná. 14Be à dì nu e o bĩ́ìnàm̄í bá boo nà bée, m̀ é náa nèi.” 15“Be ò vulem̄i, ò é sẹlẹi nà lẹ̀ẹ̀là. 16M̀ é ban nà Tẹ̀ vaá à lẹẹlà dõòna nen nvèè bá, e a é tõoí ló dọ̀ dèdè, mái. 17Níé Nyómá kà kà bel e pá bàlà boo náa gé láá ié, boo bée kọ bà náa gé láá mònie à bè ge nyimáe ló. Sõò boolo nyímàìe ló, boo bée kọ à zọ́i tõ̀òà vaá à é dìí m. 18“Ním̄ é sãanài bá ló belí nvín e tẹ̀ nè kà á gé ló. M̀ é beè ooa kẽ dúí ló. 19Gbálà ńkem tṍó e a sígá vaá pá bàlà boo náa é monnám̄, sõò boolo é moním̄i. Vaá ò é dií dùm boo bée kọ nda di dùm. 20Tṍó e deeá é lée, ò é nyímai kọ nda di m nà Tẹ̀ vaá boolo ò dií m nda, belí bé e nda di m boolo naa. 21“Nen e a tú nà lẹ̀ẹ̀là vaá gbàn tṍ ló ní e a vulèm̄ é. Nà Tẹ̀ é vulè nen e a vulèm̄. Nda é vulènàe gé vaá tú nà ló tẹlẹ bàlà kẽ nèe.” 22Júdàs (níì Júdàs Iskárìọ̀t nì) beè gboó bĩináe kọ, “Dõò, éé náa vaá ò é tú o ló tẹlẹ bàlà kẽ nè beele, sõò nóó tẹ́lẹ bàlà kẽ nè pá bàlà boo é?” 23Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Kọ̀láá nen e a vulèm̄ é sẹlẹ nà dò bá nu. Nà Tẹ̀ é vulèe, vaá nda nè nà Tẹ̀ é gbá dúé ló gé zọ̀e tõ̀òà. 24Nen e bè náa vulèm̄ náa ólò sẹlẹ nà dò bá nu. Vaá mon bel e o gé dã́ií náa aa bá nda, sõò à aa bá Tẹ̀ e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 25“M̀ kọ́ gbò nuí nèi tṍó e m di dií lóí. 26Nen Nvèè Bá, e a náámá Nyómá Káí, e nà Tẹ̀ é lẹẹla boo nà bée, é nóomài dénè nu, vaá tú dénè nu e m ni kọ́ nèi kẽeeí nyíe. 27“Fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló ní e m gbẹ́ẹ̀í ló é. Fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló e a aa bá nda ní e m neèi é. Ním̄ neè belí bé e bàlà boo ólò nè naa. Nyíei á gá tãàgà. Pọ̀ á gá siíi. 28O beè dãi tṍó e m kọ́ nèi kọ, ʻM̀ gé aà, sõò m̀ é ooa kẽ dúí ló.’Bà á kọ ó vulem̄i, nyíei gá è ẹẹ kọ m̀ gé má sĩ́ ló nà Tẹ̀, boo bée kọ ẹlẹ el boo nda. 29Kátogóí, m tú gbẹẹ́ deè sĩ́ kọ́ nèi, kọ bé tṍó e a é nááá ò zigai. 30Ním láá zọ̀nài loá gbele tõ̀ò bel, boo bée kọ Pọ́lọ́ Nyómá e a gé bẹl bàlà booí gé dú. Náa íém̄ tọ́ọ̀ kà kpóó ló, 31sõò bàlà boo é íe ge nyimá kọ nda vulè nà Tẹ̀. Vó ní e a kọ́ ḿ naa kọ̀láá bé e nà Tẹ̀ beè lẹẹlàm̄ naa é. “Aalíí boo, mè é aa kĩí àà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\