JỌ́Ọ̀N 15

1“Nda ní e m dú lèlà sĩ́ té é. Nà Tẹ̀ ní e a dú nen e a gé ẹ̀b té e a di m ól é. 2À ólò gbọ́ kọ̀láá kà gbónó e bè náa múmi ból súú e a dìm̄ boo, vaá à lálá kọ̀láá kà gbónó e a múmí ból súú, kọ bé à kpáá palà ge mumí. 3Gbò mon bel e m ni ló nèi a õonài. 4Tõoníí m nda, mè nda é tõoí m. Dì belí bé e gbónó e bè náa tõo ló té náa é láá mumí ból súú naa, vóá bé e boolo é dinai gé naanii, be nóo tõonim̄í m, é. 5“Nda ní e m dú té é, vaá boolo ní e o dúì gbónó é. Nen e a tõom̄ m, vaá nda à tõoé m, é palà ge mumí ból súú. Boo bée kọ be nda á géi ló nóo é láá naanii tọ́ọ̀ nu. 6Nen e bè náa tõom̄ m é dú gè tovíe gbẹẹ vaá à kã́a belí gbónó té e bà ful tẹlẹ kẽ. Bà ólò gboó bõonè ló gbò gbónó té e a dì belí vó vaá tovíva tẹlẹ dáà sã́, naa ní e bà é bẹ́. 7Be ò tõonim̄í m vaá nà mon bel à tõoí m, bĩinai kọ̀láá kà nu e a léémái, mè ò é íei. 8Tṍó e o palà ge mumii ból súú ní e o zógèì bé e nà Tẹ̀ dú dù̃ùnè naa nè ge kọ ò gé nyoonei nvée nda é. 9Bé e nà Tẹ̀ vule nda naa, bé e nda vulènà gé boolo naa é. Tõonii m nà vulà. 10Ò é tõonii m nà vulà be ò sẹlẹi nà lẹ̀ẹ̀là, dì belí bé e nda è sẹlẹ lẹ̀ẹ̀là nà Tẹ̀ vaá nda à tõo m a vulà naa. 11“M̀ ló gbò belí nèi kọ bé nà ṍ kààgà dií m, nè ge kọ boólo ṍ kààgà á gbõoma. 12Nà lẹ̀ẹ̀là e m gé néi kọlà vóí: Vulei ene, belí bé e nda vulè boolo naa. 13Kùbmà nvée vulà e nen é láá ié ló a kóò kọlà ge di kpènà ló gè úé boo. 14Boolo dúì pá nà kóò be ò náanii nu e m lẹẹlà kọ ó naanii. 15Ním̄ kólìnài gyóòlo, boo bée kọ gyóòlo náa ólò nyimá nu e a tẹ̀ tọ gé náa. Tãa vó, m̀ kólìi kóò, boo bée kọ m kọ́ kọ̀láá kà nu e m beè dã́ gã́ nà Tẹ̀ nèi. 16Boolo nóo beè sai nda, sõò nda ní e m beè sà boólo vaá nvèèi tóm bá kọ ó aalii gé palà ge mumii ból súú, vaá bọọ ból súú á dú ní e a é di lee é. Nà Tẹ̀ é gboó di boo bée vó vaá nèi kọ̀láá kà nu e o bĩ́inàì boo nà bée. 17Na kà lẹ̀ẹ̀lài ní e m gboó nèi é: Vulei ene. 18“Be pá bàlà boo ọ́víi, ò kẽeaí boo kọ ba beè zẹẹ́ ọví nda. 19Be o beè dũunai pá bàlà boo, bà gá è beè vùlèi dì belí gbò e a dì nè baala. Sõò nda beè sài lọl gbàà pá bàlà boo, vaá nóo dṹùnàìva. Vó ní e a kọ́ bà á ọvíi é. 20Kẽeaí boo nu e m beè kọ́ nèi, kọ, ʽTọ́ọ̀ nen gyóòlo náa el boo a tẹ̀ tọ.’Be ba è biigè ló nda, bà é bíìgènà gé ló boolo. Be ba è tú nà mon bel, bà é túná gé boólo mon bel. 21Sõò bà é dí boo bée nda vaá náái dénè nuí ló, boo bée kọ bà náa nyímá ló nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 22Be ním̄ beè dù gé ló bel nèva, bel náa gá è bẽèva. Sõò tọ́ọ̀ kà bé e bà é kọ́ vaá bel aa ló gè bẽèva kátogóí á gé. 23Nen e a ọ́vím̄ ọ́víná gé nà Tẹ̀. 24Bel náa gá è bẽèva be ním̄ beè elává zẹ̀ẹ̀ vaá sí tóm e tọ́ọ̀ kà dõòna nen gáà sì. Kátogóí, bà a téní gbàà dénè tóm e ba ni mon kọ m sí, vaá gbá nda nè nà Tẹ̀ ọví. 25Níí nááá boo bée gè mmè nu e a è ẽá m ba Log, kọ, ʽBà dọ kẽ ọvím̄, e bè ním̄ náàva tọ́ọ̀ nu.’ 26“M̀ é beè lẹ̀ẹ̀là Nen Nvèè Bá, e a dú Nyómá kà kà bel, e a aa bá nà Tẹ̀, mái. Tṍó e a é dú, à é élá nen di tõ̀ò nèm̄. 27Boolo dúnàì gé pá nà nen di tõ̀ò, boo bée kọ boolo beè dim̄í ló lọlii dàà togó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\