JỌ́Ọ̀N 16

1“M̀ kọ́ dénè nuí nèi kọ bé ò aalii ló gè dọi. 2Bà é kpói lọl tọ Bàrì. Kà sĩ́, tṍó gé dú e nen e a fẹ́i é túmá kọ à gé síè tóm neè Bàrì. 3Sõò bà é náa dénè gbò nuí boo bée kọ bà gáà nyima ló nà Tẹ̀ à bè nda. 4M̀ kọ́ nuí nèi, kọ bé tṍó e a ni lée e bà é náa gbò nuí, ò kẽeaí boo kọ m beè kọè neèi. “Ním̄ beè kọ́ gbò nuí nèi túá ból, boo bée kọ m beè dìí ló. 5Kátogóí, m̀ gé má sĩ́ ló nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄, vaá tọ́ọ̀ bọ̀ì nóo bĩ́ìnàm̄i kọ, ʽÃà ní e o gé má sĩ́ é?’ 6Tãa vó, ò gboó gé biilei nyíe, boo bée kọ m̀ kọ́ gbò nuí nèi. 7Sõò kà kà bel ní e m gé kọ́ nèi é, kọ à é dúi lé ló kọ ḿ àà. Boo bée kọ be ním̄ aà, Nen Nvèè Bá náa é dúí ló. Sõò be m̀ aà, m̀ é lẹẹlàe mái. 8Vaá tṍó e a é dú, à é baa dẽe pá bàlà boo e a kil ló pọ́lọ́ lab dògò, nè lé lab dògò, nè lèlà bèèla bel. 9À é baáva dẽe e a kil ló pọ́lọ́ lab dògò, boo bée kọ bà náa tom ge dẹlẹ́m̄ nyíe boo. 10À é baáva dẽe e a kil ló lé lab dògò, boo bée kọ m̀ gé má sĩ́ ló nà Tẹ̀ vaá nóo é monnám̄i. 11À é baáva dẽe e a kil ló lèlà bèèla bel, boo bée kọ Bàrì a béélá bel ló Pọ́lọ́ Nyómá e a gé bẹl bàlà booí. 12“M̀ íè gbele tõ̀ò nu gè kọ́ nèi e a sígá, sõò be m̀ kọ́ nèi nóó láá toolai kátogóí. 13Tṍó e Nyómá kà kà bel é dú, à é leléi deè bá kọ ó nyimai dénè nu e a dú kà kà. Náa é tú a kpóó lomá bel. Sõò kọ̀láá nu e a dã́ ní e a é kọ́ é, vaá à é kọ́ nu e a gé dú sĩ́ nèi. 14Ẹlẹ é zógè bé e nda dú dù̃ùnè naa, boo bée kọ à é tú nu e nda íè vaá gé kọ́ nèi. 15Dénè nu e nà Tẹ̀ íe dì nè nda. Vó ní e a náa m kọ mè Nyómá Káí é tú nu e nda íè vaá gé kọ nè boolo é. 16“Gbálà ńkem tṍó e a sígá vaá nóó monnám̄i, sõò gbele tõ̀ò tṍó náa é téní vaá ò kpáá moním̄i.” 17Sìgà gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó bĩiná ene kọ, “Íb mó kà bel e a kọ́ nèií é, kọ ʽGbálà ńkem tṍó e a sígá vaá nóó monnám̄i, sõò gbele tõ̀ò tṍó náa é téní vaá ò kpáá moním̄i,’nè ge kọ, ʽboo bée kọ m̀ gé má sĩ́ ló nà Tẹ̀’e? 18Éé ní e ʻgbálà ńkem tṍó’e a gé kọ́á kọlà e? Née nyímà nu e a gé ló bel kilma ló!” 19Jíìzọ̀s beè nyimá kọ bà gbĩ́ ge bĩinàèe bel. Vóá à gboó kọ́ nèva kọ, “M̀ kọ́, ʽGbálà ńkem tṍó e a sígá vaá nóó monnám̄i, sõò gbele tõ̀ò tṍó náa é téní vaá ò kpáá moním̄i.’Vó ní e o gé bĩ́inai ene kọ ó nyímai nu e a kọlà e? 20M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ ò é tói vaá ò bãagai, sõò pá bàlà boo é íe ẹ́ẹ́ nyíe. Ò é íei bììla nyíe, sõò bọọ bììla nyíe é beè kììà dú ṍ kààgà. 21Nyíe pá bia e a é gé màn nvín ólò bììlà, boo bée kọ a tṍó tãàgà a lée. Sõò tṍó e nvíná ni meà, tãàgà e a è mòn ólò táé nyíe, boo bée kọ nyíee ólò ẹẹ kọ nen meà dọ bàlà booí. 22Vóá bé e a di naa ló boolo é: Nyíei gé biila kátogóí, sõò m̀ é beè kpáá mònii, vaá nyíei é gboó ẹẹ iná kĩ e tọ́ọ̀ nen náa é láá naana kọ nyíei á bììlà. 23“Tṍó e deeá é lée, nóo é bĩ́inam̄i tọ́ọ̀ nu. M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ be ò bĩ́inai ene kà nu bá nà Tẹ̀, à é néi boo nà bée. 24Tẹlẹ vóí ò gáà bĩinai tọ́ọ̀ nu boo nà bée. Bĩinai mè Bàrì é néi, kọ bé ò íei ṍ kààgà e a gbõoma. 25“M̀ ló nà bel gbẹẹ́ m nèi. Sõò tṍó gé dú e bè ním̄ é lóná bel gbẹẹ́ m nèi, sõò m̀ é gboó taalẹ gã́ ló nu e a kil ló nà Tẹ̀ nèi. 26Tṍó e deeá é lée, ò é bĩ́inaíe nu bá boo nà bée. Ním̄ gé kọ́ nèi kọ nda é bĩ́ìnàè nu bá nà Tẹ̀ tenmàèí ból, 27boo bée kọ kà lèlà sĩ́ ẹlẹ, Tẹ̀, vulè boolo. À vulèi boo bée kọ ò vulèm̄i vaá ò zigai kọ m beè aa ló ẹlẹ, Tẹ̀, dù. 28M beè aa ló Tẹ̀ dú bàlà booí, vaá kátogóí m̀ gé aa bàlà booí má sĩ́ ló Tẹ̀.” 29Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó kọ́ nèe kọ, “Kátogóí, o palà ge ló o bel taalẹ gã́ ló. Nóo lónà bel gbẹẹ́ m. 30Kátogóí è nyímà kọ ò nyímà dénè nu. Náa dúni bíi ló kọ nen á zẹẹ́ bĩináni bel bé ò kálá nyimá bíb e a è dìé nyíe. Vó ní e a kọ́ é zìgà kọ ò aa ló Bàrì dù e.” 31Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “O zigai kátogóí? 32Tṍó gé dú, vaá a lée, e dénè bọ̀ì é téai zaalai gbẹẹlii áá m̀m̀, vaá ní e a dì é tã́ànè a tọ. Kà bè vó, náa dú áá m̀m̀, boo bée kọ nà Tẹ̀ dìm̄ ló. 33“M̀ kọ́ vóí nèi kọ bé ò dim̄í m vaá iei fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. Pá bàlà boo é bíìgèi ló. Sõò iei agẹ ló! Nda beè bé bàlà boo èl bá!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\