JỌ́Ọ̀N 17

1Tṍó e Jíìzọ̀s ni ló belí lọ̀l, a beè gboó dàlà dẽe ẹ̀bmà káála vaá kọ: “Tṍó a lée, e Tẹ̀. Tú dù̃ùnè e a di ló Sã́áná tẹlẹ bàlà kẽ, kọ bé Sã́áná láá tú dù̃ùnè e a di ló olo tẹlẹ bàlà kẽ. 2O beè nèe kpóó ge lẹ̀ẹ̀mà bel ló dénè nen, kọ bé à tú dùm e bè náa tá nè dénè nen e o beè nvèèé bá. 3Vaá dùm e bè náa tá kọlà ge nyimá ló olo, e áá olo ní e o dú kà kà Bàrì e a dì e, nè ge nyimá ló Jíìzọ̀s Kráìst e o beè lẹ̀ẹ̀là. 4M beè tú o dù̃ùnè tẹlẹ bàlà kẽ boo bàlà booí, vaá sí tóm e o beè nvèèm̄ bá õ̀ònà dẽe. 5Kátogóí, nvèèm̄ dù̃ùnè ló gbẹá kè sĩ́ni, e Tẹ̀--lèlà dù̃ùnè e m beè dìní ló vaá ié be sĩ́ ò kalá naa bàlà booí. 6M náa kọ gbò e o beè tú lọl gbàà bàlà boo vaá nvèèm̄ báá á nyimáni ló. Ọ̀và beè pá ńlo, vaá ò gboó túva nè nda. Bà a sẹlẹ o mon bel, 7vaá bà nyímá kọ kọ̀láá nu e o beè nèm̄ aa bá olo. 8M ló bel e o beè nèm̄á nèva, vaá bà tù. Bà nyímá kọ kà kà e nda aa ló olo dù, vaá bà zìgà kọ olo ní e o beè lẹ̀ẹ̀làm̄ é. 9Nda gé tãagàní ló boóva. Ním̄ gé tãagàní ló boo pá bàlà boo, sõò m̀ gé tãagàní ló boo gbò e o beè nvèèm̄ bá, boo bée kọ ọ̀và pá ńlo. 10Kọ̀láá kà nu e m íè dì nè olo, vaá kọ̀láá kà nu e olo íè dì nè nda. Vaá nà dù̃ùnè a dọ́ bàlà kẽ tení dúvá ló. 11Kátogóí nda gé dú kĩ e olo dì. Ḿ géná bàlà booí, sõò baala dì. Tẹ̀ e a di Káí! Tú o bée e o beè nèm̄á sẹ̀ẹ̀màva, kọ bà á dú t̃ẽ̀ènè kà, belí bé e olo nè nda dú t̃ẽ̀ènè kà naa. 12Tṍó e m beè dìvá ló bàlà booí, m beè tú o bée e o beè nèm̄á sẹ̀ẹ̀màva. M kpenàva vaá tọ́ọ̀ nen náa pe ààvá dẽe. Áá nvín pè e a è dìvá gbàà ní e a pe é, kọ bé nu e Kpá Káí beè kọ̀ ḿmá. 13Kátogóí m̀ gé dú kĩ e olo dì, vaá m̀ gé kọ́ gbò nuí tṍó e m di dí bàlà booí, kọ bé bà íe nà ṍ kààgà mme ḿva. 14M beè tú o mon bel nèva. Sõò bàlà boo beè gboó ọvíva, boo bée kọ bà náa dṹùnà bàlà boo belí bé e nda ním̄ dṹùnànà gé bàlà boo naa. 15Ním̄ gé ban kọ ó túva lọl bàlà boo, sõò m̀ gé ban kọ ó kùmàva lọl bá Pọ́lọ́ Nená. 16Bà náa dṹùnà bàlà boo, belí bé e nda ním̄ dṹùnànà gé bàlà boo naa. 17Kpòòlàva sẹlẹ káí tení dú ló o kà kà bel. O mon bel ní e a dú kà kà bel é. 18Nda lẹẹlàva tẹlẹ bàlà boo belí bé e olo beè lẹ̀ẹ̀là nda tẹlẹ bàlà boo naa. 19M̀ dìvá boo bée vaá kpòòlà nà ló sẹlẹ káí nèni, kọ bé baala láá kpòòlànà gé ba ló sẹlẹ káí nèni m kà kà. 20Ním̄ gé tãagàní ló boo áá baala, sõò m̀ gé tãagànàni gé ló boo gbò e bà téní dú ló kpẹa e a dúvá gã́ vaá dẹlẹ́m̄ nyíe boo. 21M̀ gé ban kọ dénè ọ̀và á dú t̃ẽ̀ènè kà, e Tẹ̀, dì belí bé e olo di m nda vaá nda à di m olo naa. M̀ gé ban kọ baala á dìnà gé m beele, naa ní e bàlà boo é zigà kọ olo beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 22Nda beè tú íb dù̃ùnè e o beè nèm̄á nèva, kọ bé bà dú t̃ẽ̀ènè kà belí bé e olo nè nda dú t̃ẽ̀ènè kà naa: 23Nda é dívá m vaá olo dí m nda, kọ bé bà aa deè dú t̃ẽ̀ènè kà, naa ní e bàlà boo é nyímá kọ olo beè lẹ̀ẹ̀làm̄, vaá mè ò vulèva belí bé e o vulè nda naa. 24Tẹ̀! À taním̄ kọ gbò e o beè tú nvèèm̄ báá á dìm̄ ló kĩ e m dì, vaá bà mon nà dù̃ùnè e o beè tú vulà e o íèm̄ ló nèmàm̄ be sĩ́ ò kalá dò díí kẽ bàlà booí. 25Tẹ̀ e a lelà! Náa kal ló bée kọ pá bàlà boo náa nyímáni ló, nda nyímàni ló, vaá baalaí a nyímá kọ olo beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 26M beè naa kọ bà á nyimáni ló, vaá m̀ é kil sĩ́ ló ge naa vó, kọ bé íb vulà e o beè ié ló nda láá dìvá m, vaá naa ní e nda é dinàva gé m.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\