JỌ́Ọ̀N 18

1Tṍó e Jíìzọ̀s ni ló gbò belí lọ̀l, a beè gboó faalá gbò e bà ólò nyoonée nvée fùlmà dọ̀ múú Kídrọ̀n. Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó bã ene kà ól e a di kĩé. 2Júdàs, e a beè teníé ló nvee bá ọ́vá, beè nyimá kĩé, boo bée kọ Jíìzọ̀s ólò bọ̀ọ̀ gè zọ̀ gbò e bà ólò nyoonée nvée bõoná kĩé. 3Júdàs beè gboó faalá ene gbọọ gbò bé pá Róm̀ nè sìgà gbò kù dẽe ló pá Júù, e a dú ní e gbò togó vààla gyọ́ọ nè pá Fárèsì beè lẹ̀ẹ̀là, vaá túva simá m ólá. Ba beè faalági nu bé bii ló té sã́ nè dũ sã́. 4Jíìzọ̀s beè nyimá dénè nu e a é gé lẹ̀ẹ̀àé ló, vóá à gboó kyãà elavá sĩ́ vaá bĩináva kọ. “Mée ní e o gé gbĩ́i é?” 5Bà aalá nèe kọ, “È gé gbĩ́ Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t.” Ẹlẹ à kọ, “Nda ẹ̀ẹ̀ e.” (Júdàs, e a ténié ló nvee bá ọ́b, beè di élavá ló.) 6Tṍó e Jíìzọ̀s kọ́ nèva kọ, “Nda ẹ̀ẹ̀ e,” ba beè gboó zììà kil nvée vaá fiiá dọ kẽ. 7Jíìzọ̀s à kpáá bĩináva kọ, “Mée ní e o gé gbĩ́i é?” Bà aalá nèe kọ, “È gé gbĩ́ Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t.” 8Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “M beè kọ́ nèi kọ Nda ẹ̀ẹ̀ e. Be nda ní e o gé gbĩ́i é, ò sọi bá kọ baalaí á àà.” 9(À kọ́ vó naamá ge mmè bel e a beè lò, kọ, “Tẹ̀, ním̄ peè bãànà ene nen lọl dẽe gbò e o beè nvèèm̄ bá.”) 10Sáímọ̀n Pítà beè faalá gẹ̀ bé. À gboó mììnà vaá tú kùmà gyóòlo Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ, naa ní e a ful tṍ bá lè lọlie ló. Bée gyóòloá beè kọ̀là Málkọ̀s. 11Jíìzọ̀s à kọ́ nè Pítà kọ, “Òòmà o gẹ̀ nvee bọ́ọ̀! Ò íè bùlà kọ nda é aa ló gè ṍ non e nà Tẹ̀ ni sẹlẹ́m̄ sĩ́í?” 12Tṍóá, gbò bé pá Róm̀ nè ba nen tule, bii ló gbò kù dẽe ló pá Júùa, beè gboó sii Jíìzọ̀s vaá bọvíe. 13Ba beè zẹẹ́ túe inmá ló Ánàs boo bée kọ ẹlẹ beè tẹ̀ va Káíàfàs, e a è dú Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ gbááá. 14Káíàfàs ní e a beè kọ́ nè gbò tule pá Júù kọ à dú lé kọ ene nen á ú tenmá ból dénè na gbòa é. 15Sáímọ̀n Pítà beè biia nvée Jíìzọ̀s. Dõòna nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s à naana gé vó. Tã́gíní bé e Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ nè na nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀si beè palà ge nyená lóá, ẹlẹ beè gboó zọ̀ Jíìzọ̀s bã m be Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá. 16Sõò Pítà beè elá ke dẹi, nvée gbàn sĩ́. Na nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s, e Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ nè ẹ̀ẹ̀ beè palà ge nyená lóí, beè gboó ooa kẽ aa m beá vaá gé bàn nvín pá bia e a di ló gbàn sĩ́á, naa ní e a láá tú Pítà nvee m beá. 17Nvín pá bia e a di ló gbàn sĩ́á beè kọ́ nè Pítà kọ, “É kọ olo nóo dṹùnànà gé gbò e bà ólò nyoone nvée gbálài?” Pítà à aalá kọ, “Níì nda nì.” 18Gbò tóm e a di beá nè gbò kù dẽe ló pá Júù beè kpaagá gẹ̀lẹ̀ gẹ̀lẹ̀ sã́ vaá di élá ló e bà gé zivà, boo bée kọ tọ́ọ beè dì. Pítà beè gé elavá ló vaá zọ̀va zìvà sã́á. 19Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ beè gboó bĩiná bel Jíìzọ̀s e a kil ló gbò e bà ólò nyoonée nvée nè a dò bá nu. 20Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “M beè olòó ló nà bel tẹlẹ bàlà kẽ kọ bàlà boo á dã̀. M tọ Bàrì nè boo be Tọ Káí, e dénè pá Júù ólò bõoná, ní e m beè olòó tõo noomà nu é. Ním̄ beè olòó gũá ló bel. 21É kọ́ ó bĩinám̄ bel é? Bĩiná gbò e ba è dã́m̄ bel gã́ kọ bà á kọ́ nu e m beè kọ́ nèva. Bĩináva, mè bà nyímá nu e m beè kọ̀.” 22Tṍó e Jíìzọ̀s ni ló gbò belí, ene nen kù dẽe ló pá Júù e a è di élá kĩé beè gboó magíe bá vaá kọ, “Pọ̀ náa siíni gè aalá bel naaá nè Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ!” 23Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Be à íe lọ̀ bel e m ni ló, ò kọ́ naa ní e dénè nen e a di kĩí é nyimá. Sõò be bel e m gé ló lelà, éé náa ò magím̄ bá é?” 24Ánàs beè gboó túe gbẹẹ bé e ba è bọvíe naa vaá lẹ̀ẹ̀làe má Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ, e a kọlà Káíàfàs. 25Sáímọ̀n Pítà beè dì gé élá kĩé e a gé zivà sã́á. Bà gboó kọ́ nèe kọ, “É kọ olo nóo dṹùnànà gé gbò e bà ólò nyoone nvée gbálài?” Sõò Pítà beè amà sàn kọ, “Níì nda nì.” 26Ene kà nen tóm Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ, e a dṹùnà gbálà e Pítà beè fùl tṍ lọl lóá, beè gboó ló bel vaá bĩina Pítà kọ, “É kọ níì olo ní e nda è mon ló Jíìzọ̀s m ólá nì?” 27Pítà beè kpáá àmànà gé sàn, vaá boo t̃ẽ̀ènè tṍóá, kõ̀ò à gboó kù kpã́. 28Dee gé zilà gé, gbò tule pá Júù beè tú Jíìzọ̀s lọl tọ Káíàfàs kilma pọ̀b tọ nen e Méné Róm̀ beè sẹlẹ togó kĩé. Baala náa beè bã tọá kọ, mè á di vó, bà kyọè ba dì tõ̀ò káí vaá naa kọ bà á gá láá denàè Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí. 29Páílẹ̀t beè gboó sívá ló ke dẹi gé bĩináva kọ, “Mó kà log ní e o kọ́ì kọ gbálài dọ é?” 30Bà aalá nèe kọ, “Be gbálài náa beè dú nen pọ́lọ́ née gá è beè túe domaní ló.” 31Páílẹ̀t beè gboó kọ́ nèva kọ, “Be vó boolo tuíe aamai gé túi boólo log beemáíe bel ló.” Pá Júù à kọ, “Boolo pá Róm̀ nóo lọì tọ deè kọ beéle é láá beelá ú nè nen.” 32(Níí beè naaá naa vó kọ bé à ḿmè bel e Jíìzọ̀s beè lò vaá kọ íb bá e a é úmàè.) 33Páílẹ̀t beè ooa kẽ bã tọá vaá kolí Jíìzọ̀s. À gboó bĩináe kọ, “É kọ olo ní e o dú méné pá Júù e?” 34Jíìzọ̀s à bĩináe kọ, “É kọ o beè aa deè kọ ó gé bĩinàèm̄ bel e a dì belí vó, sẹ̀ be gé à aa ló nu e ba è kọ́ nèni e a kilím̄ ló é?” 35Páílẹ̀t à aalá kọ, “É kọ nda pá Júù? Pá o kpá dó nè gbò togó vààla gyọ́ọ ní e a beè faaláni mám̄ é. Éé ní e o beè naa é?” 36Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Nà ge dú méné e a gé bẹl náa aa bàlà booí. Be a beè belí ní e a aa bàlà booí, à gá è ié gbò e bà gé sí tóm nèm̄ e bà gá è bé bé kọ ḿ gá bã bá gbò tule pá Júù. Sõò nà ge dú méné e a gé bẹl náa aa bàlà booí!” 37Páílẹ̀t beè gboó bĩináe kọ, “Naa kọ ọ̀ọ̀ méné?” Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Olo gé tú o gã́ kọmá kọ m̀m̀ méné. M beè dú bàlà booí gé mèà boo bée ge elá nen di tõ̀ò nè kà kà bel. Kọ̀láá nen e a dṹùnà kà kà bel ólò pãaném̄ tṍ ló.” 38Páílẹ̀t à bĩiná kọ, “Éé ní e a dú kà kà bel é?” Páílẹ̀t kọ́ vó lọ̀l vaá kpáá òòa kẽ sí ke dẹi ló gbòa gé kọ́ nèva kọ, “Ním̄ gbĩ́ tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ mòníé bá. 39Sõò di belí bé e bọọ nàà nu kunu kẽ dì naa, kọ̀láá tṍó Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí m̀ ólò lọl ene nen kpọ́gọ́lọ́ nèi. É kọ ò gbĩ́ì kọ ḿ sọ̀ bá méné pá Júù?” 40Bà vulí kpã́ kọ, “Ó gá sọ̀ bá ẹlẹ. Tãa vó, ò sọ bá Barábàs!” (Sõò Barábàs beè nen gbóò togó.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\