JỌ́Ọ̀N 19

1Páílẹ̀t beè gboó lẹ̀ẹ̀là kọ bà á tú té kpọ́ ló Jíìzọ̀s. 2Gbò béá beè iilà gẹ́l suu m bela pẹ̀gẹ̀lẹ̀ méné uué ból. Bà gboó tú do do dẽe pọ̀b kọ̀là ló nvèèé ló 3vaá olòó dúé ló gé kọ́ nèe kọ, “È kãageni, e Méné pá Júù!” Bà gboó kyãà bã̀é ló vaá magíe bá. 4Páílẹ̀t beè kpáá dọ dẹi ló bõona gbòa vaá kọ́ nèva kọ, “M̀ gé túé mái ke dẹi kọ boolo ó nyimai kọ ním̄ gbĩ́ tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ mòníé bá.” 5Pẹ̀gẹ̀lẹ̀ méné e ba è tú gẹ́l suu iilaá beè di ból Jíìzọ̀s vaá pọ̀b do do dẽe kọ̀là lóá à dìé ló boo tṍó e a íná ke dẹi. Páílẹ̀t à gboó kọ́ nèva kọ, “Neenííeá ela!” 6Tṍó e gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò kù dẽe ló moníe, ba beè gboó vulí kọ, “Káé kú té! Káé kú té!” Páílẹ̀t à kọ́ nèva kọ, “Boolo tuíe aamai gé kaíé. Tãa bá nda, ním̄ gbĩ́ tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ mòníé bá.” 7Bõona gbòa à aaláé gã́ kọ, “Beele íè beéle log, vaá nyòòmà bé e logá kọ́ naa, à íe ge ù, boo bée kọ à tú a ló kọ ẹlẹ Sã́áná Bàrì.” 8Tṍó e Páílẹ̀t dã́ naa vó, pọ̀ beè kpáá palà ge siíe. 9À gboó òòa kẽ bã tọ vaá bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Ò dú ãà e?” Sõò Jíìzọ̀s náa áálá. 10Páílẹ̀t à kọ́ nèe kọ, “Naa kọ nóó ló bel nè nda? Ò nyímà gé kọ nda íè kpóó ge sọ̀ni bá vaá m̀ ié kpóó ge kọ bà á káni kú té?” 11Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Be náa è dú kọ Bàrì néni na kà kpóó, nóo gá è iém̄ kpóó ló. Sõò nen e a ténim̄ ló nvèèní bá ní e a bọọ gè sí pọ́lọ́ é.” 12Tṍó e Páílẹ̀t ni dã́ naa vó, a beè gboó pììgà kọ á sọè bá Jíìzọ̀s. Sõò gbòa beè gboó vulí kpã́ vaá kọ́ nèe kọ, “Be ò sọ bá gbálài, è é nyímá kọ ọ̀ọ̀ níì kóò Méné Róm̀ nì! Boo bée kọ kọ̀láá nen e a tú a ló kọ ẹlẹ méné gé bé Méné Róm̀!” 13Tṍó e Páílẹ̀t ni dã́ gbò belí, a beè gboó tú Jíìzọ̀s kilma ke dẹi, vaá gé ĩì tẽ́ boo kpò té bèèla bel e a di kĩ e a kọlà “Kĩ e bà tṍ dem.” (Vaá à kọ̀là “Gábàtà” m mon bel Híbrù.) 14Tṍó e a é gé dú fèèbe dee e a é zilà vaá à dọ dee Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, Páílẹ̀t beè gboó kọ́ nè gbòa kọ, “Neenii bọọ ménéí!” 15Tṍó e a kọ́ vó, ba beè gboó vulí kpã́ vaá kọ́ nèe kọ, “Túe lọl! È kọ́ ó túe lọl! Káé kú té!” Páílẹ̀t à bĩináva kọ, “Ò kọ́ì kọ ḿ ká bọọ méné kú té?” Gbò togó vààla gyọ́ọ à aalá kọ, “Née íè dõòna kà méné èlmà Méné Róm̀!” 16Páílẹ̀t beè gboó lọ̀à Jíìzọ̀s bá nèva kọ bà á gé káe. Ba beè gboó faalá Jíìzọ̀s ààmà. 17Jíìzọ̀s beè bẹ̀ẹ̀là a bàà gbànà té zelmá boná, vaá iná kĩ e a kọ̀là “Ke Tõ̀ò Kóó Togó.” (Vaá à kọ̀là “Gọlgọ́tà” m mon bel Híbrù.) 18Kĩé ní e bà káe é. A beè iena gé dõòna kà bàà nen e bà káé pálàa bá vaá tú ẹlẹ kává èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀. 19Páílẹ̀t beè emí ene kà togó bel vaá kọ bà á ká ló bàà gbànà téá. A beè emí kọ: Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, Méné pá Júù. 20Gbele tõ̀ò nen beè bugi, boo bée kọ kĩ e ba è ká Jíìzọ̀s náa beè dú kpã́á aa ló bon. Ba beè emí nuá m mon bel Híbrù, mon bel Látìn, nè mon bel Gríìk. 21Gbò togó vààla gyọ́ọ beè kọ́ nè Páílẹ̀t kọ, “Ó gá emí ʽMéné pá Júù.’Tãa vó, ò émí kọ, ʽGbálài beè kọ, Nda Méné pá Júù.’ ” 22Páílẹ̀t à aalá kọ, “Nu e m ni émí, m émí lọ̀l.” 23Tṍó e gbò béá ká Jíìzọ̀s kú té lọ̀l, ba beè gboó tú a kọ̀là ló vaá dõ̀òmà ténì ke tõ̀ò. Bu nen bé beè tú ene ke tõ̀ò. Ba beè tuna gé a pọ̀b kọ̀là ló e ba è lò vaá dẽe gbà gbá náa è di ló. 24Gbò béá à gboó bila ló kọ, “Naanii mè néé baa. Tãa vó, è é úúá ńnóm vaá nen e a dọ nè á tù.” Níí beè naaá ge mmè nu e Kpá Káí beè kọ̀, kọ, “Bà dõonà nà kọ̀là ló vaá uuá ńnóm boo nà pọ̀b kọ̀là ló.” Níá kà lèlà bé e gbò béá náa é. 25Kà Jíìzọ̀s, nè vígà pá bia a kà, nè Mérì, e a íá Klópàs, nè Mérì, e a dú bon Mágdàlà, beè di élá kpàn bàà gbànà té e ba è ká Jíìzọ̀s booá. 26Jíìzọ̀s beè mòn a kà nè nen e a palà ge vule gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvée, e bà di élá kĩé. À gboó kọ́ nè a kà kọ, “Pá bia, tú ẹlẹí naamá o nvín!” 27À kọna gé nè nen e a ólò nyoonée nvéeá kọ, “Tú pá biaí naamá o kà!” Lọl tṍóá ààmà, nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀sa beè gboó tú kà Jíìzọ̀s kilma ńlẹ be. 28Tṍó e níí nááá lọ̀l vaá Jíìzọ̀s a nyímá kọ dénè tṍóá mè a tóm a táè, a beè gboó ló bel, naamá gè mmè nu e Kpá Káí beè kọ̀, vaá kọ, “Òòm̄ ká kpáá.” 29Ene kà nu e agẹ míí di m beè di kĩé. Ba beè gboó tú sàpó diile m mííá vaá tú nvee bĩ́ó ene kà kpóó té e a dú ló té e a kọlà hésọ̀p, vaá nììnà nvèèé gã́. 30Jíìzọ̀s ṍ mííá lọ̀l, vaá gboó kọ, “À tá!” À gboó uu men kẽ vaá ù. 31Gbò tule pá Júù beè gboó bàn Páílẹ̀t kọ bà gá è bunìè kpóó tọ gbò e ba è kàa, vaá bà túèva lọlie boo bàà gbànà téá aamàè. Ba beè naa vó boo bée kọ a è bèè dee vòò dee ló Dee Bàrì, e dee e a bẽenée dú dee bò séi pá Júù, vaá bà náa beè gbĩ́ kọ gbòa á di boo bàà gbànà té dọ̀ dee bò séi, boo bée kọ na dee bò séi beè pọ̀b dee. 32Gbò bé beè gboó àà gé buni tọ túá nen nè ní e a égè bàà nen e ba è gbá Jíìzọ̀s nè ọ̀và kàa. 33Sõò tṍó e bà íná ló Jíìzọ̀s vaá mòn kọ a beè ú tenmá, bà náa gboó buníe tọ. 34Ene kà nen béá beè gboó tú a kṍò tìbmà gbàà kú Jíìzọ̀s, vaá múú nè mii à gboó gbẹá boo kolá ààé ló. 35(Nen e a beè mòn tṍó e nuí gé nááá ní e a élá nen di tõ̀ò ló é, boo bée bé e a é náa vaá boolo ziganai gé. Nu e a kọ́ dú kà kà, vaá à nyimá kọ kà kà bel ní e a gé lóè e.) 36Níí beè naaá ge mmè nu e Kpá Káí beè kọ̀, kọ, “Tọ́ọ̀ kà a kpóó náa é búná.” 37Vaá dõòna ke tõ̀ò m Kpá Káí à kọna gé kọ, “Bà é beè dàlà dẽe ẹ̀bmà nen e ba è tú kṍò tìbmàa.” 38Tṍó e níí téní, Jósẹ̀f, e a dú bon Arimatíà, beè dù gé bàn íí Jíìzọ̀s bá Páílẹ̀t. Páílẹ̀t beè zìgà nèe. À gboó dù gé tú íí Jíìzọ̀s ààmà. (Jósẹ̀f beè olòó gũá nyoone nvée Jíìzọ̀s, vaá náa beè tẹlẹ̀ ló bàlà kẽ boo bée pọ̀ gbò tule pá Júù.) 39Nikọdímọ̀s, e kà túá dee e a sí ló Jíìzọ̀s a beè kyãàmà bílá dee, beè zọ̀ Jósẹ̀f gbá tọ. A beè faalá kà tõ̀ò máà nè álò e ba è gbà. (Pálàa kà nóoí beè kpée kpée nu ló biè e bà ólò lolmá íí kọ á gá bèm.) 40Pálàa gbálài beè gboó tú ẹ́ẹ́ páà kọ̀lmà íí Jíìzọ̀s vaá tú gbò kpée kpée nu ló nóoá nvee gbàà kàn e bà kọlmàe, belí bé e pá Júù ólò lolí íí e bà é gé lì naa. 41Ene kà ól beè di kĩ e ba è fẹ́ Jíìzọ̀s gbẹẹá, vaá ene kà kóló dem e ba beè ãàa kení vaá tòg naamá bànà ú lọ̀l, kĩ e bà gáà beè lì tọ́ọ̀ nen, beè di ólá. 42Tã́gíní bé e dee e a nyoone deeá beè dú dee bò séi pá Júù, vaá à dú kọ na kà bànà ú beè di ku ló kĩéá, ba beè gboó lì Jíìzọ̀s m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\