JỌ́Ọ̀N 2

1Ní e a égè taa dee, a beè ié bõ̀òna tõ̀ò ílà dóm nè va e a beè di ene kà bon Gálìlì e a kọlà Kénà. Kà Jíìzọ̀s beè sí kĩé, 2vaá ba è kolina gé Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ bà á dú ke bõ̀òna tõ̀ò ílà dóm nè vaí. 3Tṍó e gbò e a di tõ̀ò ílà dóm nè vaá ni ṍ dénè míí e a beè dì lọ̀l, kà Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèe kọ “Míí a tává bá.” 4Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Vaá ò gboó dúm̄ ló kọ nda á naa và, e pá bia é? Nà tṍó gáà lee.” 5Kà Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè gbò e bà géè sí tóm ke bõ̀òna tõ̀òa kọ, “Naanii kọ̀láá nu e a kọ́ nèi.” 6A beè ié ọ̀ọ̀lẹ̀ kà pọ̀b kà káná múú e ba è tú dem dèmmà e a beè di kĩé nyòòmà bé e pá Júù ólò logá ló vaá lógí ló dénè nu õ̀ònà naa, naamá ba nàà nu kunu kẽ, boo bée bé e a é náa vaá bà léèmàè Bàrì. Ene kà kánáá é láá bã̀ òb à bè òb nè vòò pọ̀b gyóògò. 7Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè gbò e a géè sí tómá kọ, “Tõi múú mmeí m gbò kánáí.” Ba beè gboó tṍ múúá inmági gbṍó gã́, 8vaá à gboó kọ́ nèva kọ, “Ni zẹẹ́ ivii sìgà múú lọlii m kánáá mai nen e a di togó ge ẹ̀b bõ̀òna tõ̀òi.” Ba beè gboó ivi máe. 9Tṍó e nen e a di togó bõ̀òna tõ̀òa dáálá dém ló múú e Jíìzọ̀s beè kiilà naamá mííí vaá náa nyímá kĩ e bà tú lọl domá (náa kal ló bée kọ gbò tóm e a beè ivi máeá nyímá), a beè gboó kolí dóm e a gé ílí vaá 10vaá kọ́ nèe kọ, “Kọ̀láá nen ólò gyà sĩ́ tú lé míí nè gbò nen kọ bà á õ̀, vaá tṍó e ba ni ṍ mmè gbàà, à gboó tú ọ̀ọ̀là gã́ míí nèva. Sõò olo gbóò kùmà lé míí sẹ̀ẹ̀ kátogóí!” 11Níí túá kà tóm dù̃ùnè e Jíìzọ̀s beè sì e. A beè sí tóm dù̃ùnèi gbẹá bon Kénà e a di Gálìlì, vaá naa ní e a dù̃ùnè dọ́ bàlà kẽ. Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó dẹlẹ́e nyíe boo. 12Tṍó e níí ni téní, Jíìzọ̀s nè a kà nè pá a vígà pá gbálà nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó àà kil Kapánìọ̀m gé tõo sìgà dee. 13Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí pá Júù beè iná boo gè lee, vaá Jíìzọ̀s à gboó sí Jerúsàlẹ̀m. 14À íná boo be Tọ Káí vaá mòn gbò e bà gé óo láo nè naanà ból nè bẹ̀ẹ̀ kukuu. A monna gé gbò nyáànà kpègè e bà dì ĩ́ì tẽ́ kĩé. 15A beè gboó lò pyob pyob díí e a tú kpomá dénè ba naanà ból nè ba láo nè ọ̀và lọl boo be Tọ Káíá. A beè tãagi bá kpò té e gbò nyáànà kpègè beè sẹlẹ kpègè boo uú kẽ, naa ní e ba kpègè zaala kẽ. 16À gboó kọ́ nè gbò e bà géè oo bẹ̀ẹ̀ kukuuá kọ, “Õaíva lọlii kĩí! Ó gá kiilai tọ nà Tẹ̀ naamai kè ki!” 17Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó kẽea boo nu e ba è emí m Kpá Káí kọ, “Bùlà o tọ, e Bàrì, é déèm̄ lọl kẽ.” 18Gbò tule pá Júù beè gboó bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Mó kà nu kùùmà dẽe ní e o é zógèi vaá kọ é zìgà kọ ò íè kpóó e a kọ́ ó naa bé e o náàa é?” 19Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Kumii Tọ Káíí uulií kẽ, mè nda é éleè èla m taa dee.” 20Bà gboó kọ́ nèe kọ, “Tọ Káí e ba è tú bàà tub nè ọ̀ọ̀lẹ̀ gbáá tìbmà ní e olo kọ́ ò é láá elèè èla m taa dee é?” 21Sõò tọ káí e Jíìzọ̀s géè kọ̀ beè a nom kpá ló. 22Tṍó e Bàrì ni kẽeée lọl ke mà ú, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó kẽea boo kọ a è kọ́ vó vaá bà gboó zìgà ló nu e a beè ẽá m Kpá Káí nè ní e Jíìzọ̀s beè kọ̀. 23Boo tṍó e Jíìzọ̀s di Jerúsàlẹ̀m ló Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, gbele tõ̀ò nen beè dẹlẹ́e nyíe boo tṍó e bà mon tóm dù̃ùnè e a sí. 24Sõò Jíìzọ̀s náa beè tẹlẹ̀ ló kẽ nèva, boo bée kọ à nyímá ló dénè nen leevè. 25Náa è dú bíi kọ nen á kọ́ nu e a kil ló gbò nen nèe, boo bée kọ ẹlẹ beè nyimá nu e a di nyíe nen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\