JỌ́Ọ̀N 20

1Kà bom dee Dee Bàrì, boo tṍó e dee gáà ẹẹ, Mérì, e a dú Mágdàlà, beè sí ló bànà úá vaá mòn kọ ba è tú dem e a è di gã́á lọl. 2A beè gboó teelá sí ló Sáímọ̀n Pítà nè na nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s e Jíìzọ̀s beè palà ge vùlèa, vaá kọ́ nèva kọ, “Bà dalà bẹẹ Dõò lọl m bànà úá vaá née nyímà kĩ e bà túe sẹlẹ!” 3Pítà nè nená beè gboó sí ló bànà úá. 4Pálàa ọ̀và beè teelá, sõò na nená beè teá èl Pítà vaá gyà sĩ́ iná ló bànà úá. 5A beè uu ló kẽ vaá mòn ẹ́ẹ́ páàa e a di m bànàa, sõò náa beè bã m. 6Pítà beè dúé nvée, sõò ẹlẹ beè gboó lele tọ bã m bànàa. À mon ẹ́ẹ́ páàa e a di kẽ. 7À mònna gé báà kàn e a è dìé togóá. Na kà kàn nè ẹ́ẹ́ páàa náa beè gbá pìgà, sõò níé beè sãànà ló tõo. 8Na kà nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s, e a beè zẹẹ́ iná ló bànà úá, beè gboó bã̀nà gé m. Ẹlẹ monna gé vaá zìgà. 9(Dénè tṍóá, baala gáà beè tavẹ gé nu e Kpá Káí beè kọ̀, kọ mè à é kẽeà aa ke mà ú.) 10Gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀sa beè gboó àà kil be. 11Mérì beè di élá gã́ bànà úá e a géè tò. Boo tṍó e a gé tóá, a beè uu ló kẽ ẹ̀b m bànà úá. 12À gboó mòn bàà kà nyómá tóm Bàrì e ba nvèà ẹ́ẹ́ kọ̀là ló vaá ba di ĩ́ì tẽ́ kĩ e ba è tú Jíìzọ̀s mameá. Ene ọ̀và beè di kĩ e togóe beè kpèèà, ńna ọ̀vàa à di kĩ e kpóó tọ́e beè kpèèà. 13Bà gboó bĩináe kọ, “Pá bia, ò tó ló éé?” À aalá kọ, “Bà dalà nà Dõò ààmà, vaá ním̄ nyímà kĩ e bà túe sẹlẹ!” 14A gè kiia ló kẽ, à gboó mòn Jíìzọ̀s e a di élá kĩé, sõò náa beè nyimá kọ níá Jíìzọ̀s. 15Jíìzọ̀s à bĩináe kọ, “Pá bia, ò tó ló éé? Mée ní e o gé gbĩ́ é?” A beè gboó ié bùlà kọ níá nen e a ólò sí tóm m ólá. Vóá à gboó kọ́ nèe kọ, “Tẹ́ẹ̀, be ò beè dàlàe lọl kĩí, ò kọ́ kĩ e o beè sẹlẹ́e nèm̄, mè m̀ é sí gé túe.” 16Jíìzọ̀s à kolíe kọ, “Mérì.” À gboó kììlà sĩ́ kpeée vaá kolíe m mon bel Híbrù kọ “Rabónì!” (A ge tàb kọlà “Nen Dò Bá.”) 17Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Ó gá siím̄ bá ló, mè m̀ gáà ina gbàn deè ló nà Tẹ̀. Sõò àà sí ló pá nà vígà vaá ò kọ́ nèva kọ m̀ gé sí gbàn deè ló nà Tẹ̀ nè bọọ Tẹ̀, nà Bàrì nè bọọ Bàrì.” 18Mérì, e a dú Mágdàlà, beè gboó àà gé kọ́ nè gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s kọ, “Nda beè mòn bẹẹ Dõò!” Tṍóá à gboó kọ́ nu e Jíìzọ̀s beè kọ́ nèe nèva. 19Deeá beè Dee Bàrì, vaá boo ló èlà deeá, gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè bṍóná vaá kùà nu tọ ló, boo bée pọ̀ gbò tule pá Júù. Jíìzọ̀s beè gboó dù gé elavá zẹ̀ẹ̀ vaá kọ, “Fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á dìí ló.” 20Tṍó e a ni kọ́ vó lọ̀l, à gboó tú pálàa báe nè gbàà kúe zogèva. Nyíe gbò e bà ólò nyoonée nvée beè palà ge ẹẹ ló gè mòn ba Dõò. 21Jíìzọ̀s à kpáá kọ́ nèva kọ, “Fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á dìí ló. M̀ lẹẹlài belí bé e nà Tẹ̀ beè lẹ̀ẹ̀làm̄ naa.” 22A beè gboó sẹẹgẹ́va séi boo vaá kọ, “Tui Nyómá Káí. 23Gbò e boolo iai ló ba pọ́lọ́, Bàrì ia ló. Gbò e boolo nóo iai ló ba pọ́lọ́, Bàrì náa ia ló.” 24Tọ́màs (e a kọlànà gé Bàà Nvín Kà), e a dṹùnà òb nè bàà nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s, náa beè dìvá ló boo tṍó e Jíìzọ̀s dú. 25Na gbòa beè gboó kọ́ nèe kọ, “Beele beè mòn bẹẹ Dõò!” Tọ́màs à kọ́ nèva kọ, “Áá be ḿ mon dẽe túlú e a dìé pálàa bá vaá m̀ tú nvéé bám̄ diilé m, nè ge kọ ḿ túná gé bám̄ ọlẹ m deè e a dìé gbàà kú, ním zigà.” 26Àlàbà dee téní vaá gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè kpáá di bṍóná tọ. Tọ́màs beè gboó dìvá ló. Nu tọá beè di kua, sõò Jíìzọ̀s dú gé elavá zẹ̀ẹ̀ vaá kọ, “Fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á dìí ló.” 27À gboó kọ́ nè Tọ́màs kọ, “Tú nvéé báni domá vaá ò ẹvím̄ kè ká bá. Nììnà báni domá vaá ò ọ́lẹ̀m̄ gbàà kú. Gboó zìgà vaá ó gá iená bàà bàà bùlà!” 28Tọ́màs à gboó aalá nèe kọ, “Nà Dõò nè nà Bàrì!” 29Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Kọ́ o zigà boo bée kọ ò monmàm̄ dẽe à? Léé sĩ́ di ból gbò e bà náa élá bànà ge mòn bé bà kálá zìgà!” 30Jíìzọ̀s beè sí gbele tõ̀ò tóm dù̃ùnè e bè náa ẽ́á m kpáí. Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè mònmà dẽe. 31Sõò gbò níí ẽ́á boo bée bé e a é náa vaá ò zigai kọ Jíìzọ̀s dú Méné e Bàrì Sa, e a dú Sã́áná Bàrì, vaá mè ò é dií boo a bée vaá iei dùm boo tṍó e o dẹlẹíe nyíe boo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\