JỌ́Ọ̀N 21

1Níí téní vaá Jíìzọ̀s à kpáá tú a ló zogè gbò e bà ólò nyoonée nvée gbẹá boo Pene Taibérìọ̀s. Nee bé e a beè lẹ̀ẹ̀à naaí: 2Sáímọ̀n Pítà, nè Tọ́màs (e a kọlànà gé Bàà Nvín Kà), nè Natánìẹ̀l (e a dú Kénà e a di Gálìlì), nè pá nvín pá gbálà Zẹ́bìdì, nè dõòna kà bàà nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s, beè bõoná di t̃ẽ̀ènè ke tõ̀ò. 3Sáímọ̀n Pítà beè gboó kọ́ nè na gbòa kọ, “Nda é gé sí dọọ̀.” Baala à kọ́ nèe kọ, “Beele é zọ́ni gbá tọ.” Ba beè gboó bã faà àà, sõò bà náa síi tọ́ọ̀ nu zivè kà bílá dee deeá. 4Dee gé zilà gé, Jíìzọ̀s beè gboó elá nu gã́ peneá, sõò gbò e bà ólò nyoonée nvée náa beè nyimáe ló. 5À gboó kolíva kọ, “Pá nà nvín, ò gáà siilii tọ́ọ̀ nu?” Bà aalá kọ, “Ẽè, è gáà sii tọ́ọ̀ nu.” 6À kọ́ nèva kọ, “Tovii gbṍò boo bá lèi, mè ò é síilii gyã́à.” Ba beè gboó toví gbṍòa, vaá bà náa láá dùùlànà nvee faà, boo bée gã́ bug gyã́à e a di dẽe. 7Nen e Jíìzọ̀s ólò palà ge vule gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvéeá beè gboó kọ́ nè Pítà kọ, “Níá Dõò!” Tṍó e Pítà dã́ kọ níá Dõò, a beè gboó tú a pọ̀b kọ̀là ló zààa ló (boo bée kọ a beè lọ̀à nu ló). À gboó pẹẹ dọ múú. 8Sõò bé e faàa náa beè di kpã́á aa ló boo kpòa (a è láá tõ̀ò gè zelí ene kélè ól), na gbòa beè ọví faàa vaá dùùlà gbṍò e gyã́à di ḿmá dẽeá dọ̀ tṍó e bà tú faàa kọọla kẽ. 9Tṍó e bà aa m faà dọ ela, ba beè mòn gẹ̀lẹ̀ gẹ̀lẹ̀ sã́ e gyã́à di dáa vaá bà mònnà gé fétúlú. 10Jíìzọ̀s beè kọ́ nèva kọ, “Tui sìgà gyã́à e o síìlììa domai.” 11Sáímọ̀n Pítà beè gboó sí m faàa gé dùùlà gbṍòa tẹlẹ boo kpò. Gbele gbele pa gyã́à e a gbá toolá àlàbà tub nè òb nè taa (153) pa beè di dẽe, sõò bãànà bé e gyã́à ḿmá dẽe naaí, gbṍòa náa beè bààlà. 12Jíìzọ̀s beè kọ́ nèva kọ, “Dui gé dei nu.” Tọ́ọ̀ nen e a di gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvéeá náa beè dò ge bĩináe kọ “Olo mée?” boo bée kọ ba beè nyimá kọ níá Dõò. 13Jíìzọ̀s beè gboó dù gé tú fétúlúá nèva kọ bà á dè. T̃ẽ̀ènè áá báá bé e a túná gé gyã́àa nèva kọ bà á bà naa é. 14Níí ní e a è egè taa tóm e Jíìzọ̀s beè tú a ló zogè gbò e bà ólò nyoonée nvée tṍó e a ni kẽeà aa ke mà ú é. 15Tṍó e ba ni dé nu lọ̀l, Jíìzọ̀s beè kolí Sáímọ̀n Pítà kọ, “Sáímọ̀n, nvín Jọ́ọ̀n, ò vulèm̄ gé èl bé e dénè baalaá èla vulèm̄ naa?” À aalá kọ, “Ẽei, e Dõò, olo nyímà kọ m̀ vulèèni.” Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Bumá nà gònò naanà ból.” 16Jíìzọ̀s kólíe ní e a égè bàà tóm kọ, “Sáímọ̀n, nvín Jọ́ọ̀n, ò vulèm̄ gé?” Pítà à aalá kọ, “Ẽei, e Dõò, olo nyímà kọ m̀ vulèèni.” Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Bumá nà gònò naanà ból.” 17Jíìzọ̀s kólíe ní e a égè taà tóm kọ, “Sáímọ̀n, nvín Jọ́ọ̀n, ò vulèm̄ gé?” Nyíe Pítà beè gboó tãàgà kọ Jíìzọ̀s bĩ́ìnàèe égè taa tóm kọ, “Ò vulèm̄ gé?” Vóá à gboó kọ́ nèe kọ, “Dõò, olo nyímà dénè nu, olo nyímà kọ m̀ vulèèni!” Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Bumá nà gònò naanà ból. 18M̀ palà ge ló kà kà bel nèni kọ, tṍó e o beè di ãa, o beè olòó nvèà nu vaá sí kọ̀láá kĩ e a léémáni. Sõò tṍó e o ni ána, ò é niinà báni vaá dõòna nen bọ́víni vaá faaláni tãamà kĩ e bè náa léémáni.” 19(Jíìzọ̀s beè ló belí naamá gè zogè sĩ́ deè e Pítà é ú vaá à nveè ka ló Bàrì.) Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèe kọ, “Nyooném̄ nvée!” 20Pítà kiia ló kẽ vaá mòn nen e Jíìzọ̀s ólò palà ge vulè gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvéeá. (Ẹlẹ ní e a beè di kpàn Jíìzọ̀s dee e bà géè dé nu vaá à bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Dõò, mée ní e a é teniní ló nvee bá ọ́b é?”) 21Tṍó e Pítà moníe, à gboó bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Dõò, vaá ẹlẹí à?” 22Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Be m̀ gbĩ́ kọ á gbẹá dùm dọ̀mà tṍó e nda é dú, éé ní e a kuúni e a di ló é? Olo nyooném̄ nvée!” 23Belí beè gboó zaala gbàà pá vígà m Kráìst kọ na nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s náa é ú. Sõò Jíìzọ̀s náa beè kọ́ nèe kọ náa é ú, sõò a beè kọ, “Be m̀ gbĩ́ kọ á gbẹá dùm dọ̀mà tṍó e nda é dú, éé ní e a kuúni e a di ló é?” 24Na nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s ní e a élá nen di tõ̀ò ló gbò nuí vaá emí é. Vaá è nyímà kọ nu e a kọ́ dú kà kà. 25Jíìzọ̀s beè naana gé dõòna kà gbele tõ̀ò nu. Be bà á emí dénè ẹ̀ẹ̀, ním̄ bulà kọ zivè kà bàlà booí gá è tá gã́ bug kpá e a gá è bã dẽe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\