JỌ́Ọ̀N 3

1À íe ene kà gbálà, e a dṹùnà pá Fárèsì, e a kọlà Nikọdímọ̀s. A beè di gbàà gbò tule pá Júù. 2Gbálài beè tú bílá dee simá ló Jíìzọ̀s vaá kọ́ nèe kọ, “Nen Dò Bá, è nyímà kọ ọ̀ọ̀ nen dò bá e o aa bá Bàrì, boo bée kọ tọ́ọ̀ nen e Bàrì á géé ló náa é láá sí íb gbò tóm dù̃ùnè e o gé síí.” 3Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèni kọ nen e bè náa kpáá mèà náa é láá di zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì gé lẹẹlà bel ló.” 4Nikọdímọ̀s beè gboó bĩináe kọ “Mó sĩ́ deè ní e nen é téní vaá láá mèà boo tṍó e a ni dú kà nen é? É kọ à válí kọ á kpáá bã gbàà a kà vaá mèà?” 5Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “M̀ gé ló kà kà bel nèni kọ nen e bè náa kpáá mèà tení bá múú nè Nyómá Káí náa é láá bã zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì gé lẹẹlà bel ló. 6Kọ̀láá nen e a beè mèà tení bá nom kpá ló dú nom kpá ló, sõò nen e a ni meà tení bá Nyómá Kái ní nyómá é. 7Á gá bọọní ló kọ m̀ kọ́ nèni kọ ò íè ge kpáá mèà. 8Kĩ e a léémá fọ́ọ́lọ́ ní e a ólò ùlà e. Ò é dã́e gé mon, sõò nóó nyímà kĩ e a aà dù nè kĩ e a gé má sĩ́. Vóá bé e a dì naa kilma ló kọ̀láá nen e a meà tení bá Nyómá Káí é.” 9Nikọdímọ̀s beè gboó bĩiná kọ, “Mó sĩ́ deè ní e níá gã́niá é láá lẹ̀ẹ̀à e?” 10Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Olo nen dò bá pá Ízràẹ̀l ní e bè nóo nyímà gbò nu e a dì belí vó é? 11M̀ palà ge ló kà kà bel nèni kọ beele gé kọ́ nu e e nyímà, vaá è gé nè kpẹa nu e e ni monmà dẽe, sõò nóo tomìì ge tui bẹẹ kpẹa. 12Begè dẽe tṍó e m ni tú nu e a di boo bàlà boo lomá bel nèi vaá nóo zigàìa. Be m̀ gboó tú nu e a di káála lomá bel nèi, ò é náà và zigai é. 13Tọ́ọ̀ nen gáà ina káála, daalá lọl ló nda, Sã́áná Nen, e m beè aa káála dù. 14“Vaá dì belí bé e Mózìs beè lùl naanà kpé ló kpóó té vaá dàlàe elí boo gbẹá boo kpáá bàlà ól naa, vóá bé e bà íè ge dàlàna gé nda, Sã́áná Nen, elí boo naa é, 15kọ bé kọ̀láá nen e a dẹlẹ́m̄ nyíe boo íé dùm e bè náa tá. 16“Vóá bé e Bàrì vulè bàlà boo naa vaá gboó lọ̀à áá kà a Sã́áná bá nè e, kọ bé kọ̀láá nen e a dẹlẹ́e nyíe boo náa é pè; tãa vó, à íe dùm e bè náa tá. 17Boo bée kọ tṍó e Bàrì lẹẹlà a Sã́áná domá bàlà boo, náa kọ́ á gé bẽgè bel gbò nen; tãa vó, à kọ́ gbò nen á dùùà tení dúé bá. 18“Bàrì náa bẽ́gè bel tọ́ọ̀ nen e a dẹlẹ nyíe boo a Sã́áná, sõò bel bẽ́è kọ̀láá nen e bè náa dẹlẹ́e nyíe boo lọ̀l, boo bée kọ náa dẹlẹ nyíe boo áá kà Sã́áná e Bàrì íe. 19Bàrì bẽ́gè bel gbò nen kọ ẹ́ẹ́ dee beè dú bã bàlà boo vaá gbò nen à vùlè gín gbẹẹ ẹ́ẹ́ dee, boo bée kọ ba láb dú pọ́lọ́. 20Kọ̀láá nen e a gé sí pọ́lọ́ ólò ọví ẹ́ẹ́ dee, vaá náa ólò zìgà ge bã kĩ e ẹ́ẹ́ dee dì, mè á di vó a pọ́lọ́ ẹẹae bàlà kẽ. 21Sõò kọ̀láá nen e a gé náa nu e a lelà ólò bã kĩ e ẹ́ẹ́ dee dì, kọ bé dẽe dénè nen moà kọ Bàrì beè di nvée kọ̀láá kà tóm e a géè siè.” 22Tṍó e níí ni téní, Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó bã Judíà. A beè zọ̀va tõó kĩé vaá logmà múú gbò nen. 23Jọ́ọ̀n beè di Áínọ̀n e a géè logmànà gé múú gbò nen, boo bée kọ gbele tõ̀ò múú beè di kĩé. Áínọ̀n beè di ku ló Sélìm. Gbò nen beè dúé ló vaá à tú múú logmáva. 24(Boo tṍóá, bà gáà beè nvèè Jọ́ọ̀n kpọ́gọ́lọ́.) 25Sìgà gbò e bà ólò nyoone nvée Jọ́ọ̀n beè zọ̀ ene nen Júù dula boo ba nàà nu ge logá ló kọ bé bà léèmàè Bàrì. 26Ba beè gboó sí ló Jọ́ọ̀n vaá kọ́ nèe kọ, “Nen Dò Bá, ò kẽea boo gbálà e o beè kọ́ nu e a kil ló e a beè dìní ló na sĩ́ Pene Jọ́dàni booá? À dì e a gé lógmà múú gbò nen, vaá dénè nen gé kõoà síé ló!” 27Jọ́ọ̀n à aalá kọ, “Tọ́ọ̀ nen náa é láá ié tọ́ọ̀ nu e bè náa dú kọ Bàrì ní e a née é. 28Boolo é láá sii nen di tõ̀ò nèm̄i kọ m beè kọ́ nèi kọ, ʽNíì nda ní Méné e Bàrì Sa é nì, sõò mè Bàrì beè lẹ̀ẹ̀làm̄ kọ ḿ gyàé sĩ́.’ 29Dóm e a gé ílí va ní e vaá dì nè e. Tṍó e kóò dóm vaá di ela, vaá dã́ mon a kóò e a gé dú, nyíee ólò gboó palà ge ẹẹ. Níá íb nu e a lẹẹàm̄ ló vaá kọ́ nyíem̄ á aa deè ẹẹ é. 30Ẹlẹ é íè ge dààa boo vaá nda kil kẽ. 31“Nen e a aa gbàn deè dù el boo dénè nen. Nen bàlà boo é bélí pá bàlà boo vaá ló bel e a kil ló nu bàlà boo, sõò nen e a aa káála dù el boo dénè nen. 32À kọ́ nu e a beè mòn vaá dã̀, sõò tọ́ọ̀ nen náa tú a bel. 33Kọ̀láá nen e a tú a bel nveè kpò tẽ́ kọ Bàrì dú nen kà kà bel. 34Nen e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là ólò ló bel e a dú gã́ Bàrì, boo bée kọ Bàrì ólò tú a Nyómá Káí mmèé m. 35Tẹ̀ vulè a Sã́áná vaá à tú dénè nu nvèèé bá. 36Kọ̀láá nen e a dẹlẹ nyíe boo Sã́áná Bàrì íe dùm e bè náa tá, sõò kọ̀láá nen e a lọl togó kè kẽ a Sã́ánáí náa é íe dùm; tãa vó, kpọ̀ té Bàrì dìé boo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\