JỌ́Ọ̀N 4

1Pá Fárèsì beè dã́ kọ gã́ bug nen e Jíìzọ̀s kólí vaá bà nyoonée, naa ní e a lógmàva múú, beè èl gã́ bug ní Jọ́ọ̀n. 2(Náa kal ló bée kọ níì beè ẹlẹ, Jíìzọ̀s, nì, mè gbò e bà ólò nyoonée nvée ní e a géè logmà múú gbò nen é.) 3Tṍó e Jíìzọ̀s nyímá kọ pá Fárèsì dã́ naa vó, a beè gboó aa Judíà vaá kpáá tãanè Gálìlì. 4A beè dì bíí kọ á iè ge tení Samérìà. 5Tṍóá, a beè gboó kyãà iná ene kà bon Samérìà e a kọlà Sáíkà. Boná beè di ku ló kunu kẽ e Jékọ̀b beè dõo nè a nvín Jósẹ̀f. 6Bànà múú Jékọ̀b beè di kĩé, vaá bé e ló Jíìzọ̀s ni ọọ boo kyẽ̀èa, a beè gboó ĩì tẽ́ kpàn bànà múúá. Tṍóá beè láá dú lèlà nàànì. 7Ene kà ńnváá Samérìà beè dú ló gè tàb múú, vaá Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Dõo múú nèm̄, mè ḿ ṍ.” 8(Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè di zẹ̀ẹ̀ tọ boo tṍóá e bà géè zálí nu ge dè.) 9Ńnvááá beè gboó aalá kọ, “Éé nááá e olo, nen Júù, bannà múú bá nda, pá bia Samérìà, e?” (Boo bée kọ pá Júù náa ólò zọ̀ pá Samérìà naaá tọ́ọ̀ íb nu.) 10Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Bà á kọ ó nyimá ló nu e Bàrì é láá nè, nè íb nen e a gé banni múú báí, ò gá è láá bànie vaá à néni múú dùm.” 11Ńnvááá à kọ, “Tẹ́ẹ̀, bànà múúí bọọ kè tẽ́ vaá nóo íè nu ge tàbmà múú. Ãà ní e o é tú na kà múú dùm lọl é? 12É kọ olo bọọ èl beéle nómá tẹ̀ Jékọ̀b e a beè ùb bànà múúí gbẹẹ́ kẽ nèi, vaá bãànà ẹlẹ beè ṍ múú e a dú m, vaá pá a nvín nè a gònò nom à õna gé?” 13Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Nen é ṍ múú bànà múúí lọ̀l vaá òòe kpáá kãana gé, 14sõò òò nen e a ṍ na kà múú e nda é neí náa é kã́ana tọ́ọ̀ dee. Tãa vó, múú e nda é née é díé m belí dẹ̀ múú e a é bú teníé m vaá túe sẹlẹ́ dùm dọ̀ dee e bè náa tá.” 15Ńnvááá à gboó kọ, “Tẹ́ẹ̀, dõo na kà múú nèm̄ kọ bé òòm̄ náa kã́ana, naa ní e ḿ kpáá olòó dú kĩí gé ivi múú.” 16Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Sì gé kolí o dóm vaá ò gbái dui.” 17À aalá kọ, “Ním̄ íè dóm.” Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “À dú kà kà belí bé e o kọ́ naa kọ nóo íèè dóm. 18Boo bée kọ vòò nen e o ni íá, vaá nen e o di ló kátogóí náa ílíni. Ò ló kà kà bel na sĩ́ deè.” 19Ńnvááá à gboó kọ, “Tẹ́ẹ̀, m̀ monì kọ ọ̀ọ̀ nen kọ́ bùlà Bàrì. 20Boo gùi ní e beéle gbò nómá tẹ̀ beè tõo tãàga ló Bàrì e, sõò boolo, pá Júù, kọ́ì kọ Jerúsàlẹ̀m ní e nen íe gè tõo tãàga ló Bàrì e.” 21Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Palà ge dã̀, e pá bia, mè tṍó gé dú e bè nóo é beè tunai boo gùi à bè Jerúsàlẹ̀m naamai ke tõ̀ò ge tõo tãaga ló Tẹ̀. 22Boolo, pá Samérìà, nóo nyímàì ló nu e o gé tãagai ló. Beele, pá Júù, nyímà ló nu e e gé tãaga ló, boo bée kọ dùùà beè tení bá pá Júù. 23Sõò tṍó gé dú, vaá a lée, e lèlà sĩ́ gbò e bà gé tãaga ló Tẹ̀ é tãagàé ló m nyómá nè kà kà bel, boo bée kọ gbò e a bélí vó ní e a di bíi ló Tẹ̀ kọ bà á tãagàèé ló é. 24Bàrì dú nyómá, vaá gbò e bà gé tãagàé ló íe ge mòn kọ bà tãagàèé ló m nyómá nè kà kà bel.” 25Ńnvááá à gboó kọ́ nèe kọ, “M̀ nyímà kọ Méné e Bàrì Sa, e a kọlà Kráìst, gé dú. Tṍó e a é dú, à é kọ́ dénè nu nèi.” 26Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Níé nda, e m gé zọ́ni loá belí.” 27Kà lèlà na tóm ní e gbò e bà ólò nyoonée nvée ooa kẽ dù e. A beè palà ge bọọvá ló ge mòn pá bia nè ẹ̀ẹ̀ e bà gé lóá bel. Sõò tọ́ọ̀ ọ̀và náa bĩ́íná kọ, “Éé ní e o gbĩ́ì e?” à bè ge bĩiná kọ, “Éé náa vaá ò gé zọ pá biaí loá bel é?” 28Ńnvááá beè gboó gbẹẹ a káná múú kẽ vaá àà bã zẹ̀ẹ̀ tọ, gé kọ́ nè gbò nen kọ, 29“Dui gé monii nen e a kọ́ kọ̀láá nu e m beè naa nèm̄. É kọ náa é dú kọ ẹlẹ ní Méné e Bàrì Sa é?” 30Gbò nen beè gboó aa zẹ̀ẹ̀ tọá vaá dú ló Jíìzọ̀s. 31Boo tṍóá, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè dì e bà gé baníe kọ, “Nen Dò Bá, zẹẹ́ gé dé gyã́á.” 32Sõò à kọ́ nèva kọ, “Nda íè gyã́á ge dè e boolo nóo nyímàì nu e a kil ló.” 33Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó gbẹá zẹ̀ẹ̀ áá baala bĩiná kọ, “É kọ à íè nen e a è máe gyã́á?” 34Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “Nà gyã́á kọlà ge naa bùlà nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄, nè ge sí tóm e a beè nèm̄ lọ̀l dẽe. 35É kọ náa íe bel e o ólò loi kọ, ʻÀ sigè ténì ẽ́ vaá nu léèvè’? Sõò nda gé kọ́ nèi kọ ó dalai dẽe ẹbmai boo bàlà ól vaá ò ẹvii bé e nu ni léèvè vaá lee gè bùùlà naa! 36Nen e a buulà nuá íe a kpẽ́, vaá ié ból súú e a léèvè e ẹlẹ bṍònè ló nvee m dùm e bè náa tá, naa ní e nyíe nen e a è fò nè ní nen e a buulà é gbá ẹ́ẹ́. 37Bel e gbò nen ólò lòa gboó dú kà kà, kọ, ʽEne nen fó, dõòna nen à bùùlà.’ 38Nda beè lẹ̀ẹ̀lài kọ ó gé buulai nu e bè nóo beè sii tóm ló. Dõòna gbò ní e a è sí tóm ló é, vaá tóm e ba è sì à bã̀ úlù nè boolo.” 39Gbele tõ̀ò pá Samérìà e a di boná beè dẹlẹ́e nyíe boo lọl ló kpẹa e bà dã́ gã́ ńnvááá kọ, “À kọ́ kọ̀láá nu e m beè naa nèm̄.” 40Boo bée vó, tṍó e pá Samérìà ínaé ló, ba è gboó palà ge bàn kọ á gbẹae ba bon. Jíìzọ̀s beè gboó tú bàà dee tõ̀òma kĩé. 41Dõòna kà gã́ bug nen beè di boo bée bel e bà dã́ gã́ ẹlẹ vaá dẹlẹ́e nyíe boo, 42naa ní e bà kọ́ nè ńnvááá kọ, “Bẹẹ gè dẹlẹ́e nyíe boo náa fulàna boo bel e a aa gã́ olo, boo bée kọ beele e tú beéle tṍ dãmá bel e a dúé gã́, vaá è gboó nyimá kọ kà kà e ẹlẹ ní Nen Dùùlà bàlà boo é.” 43Tṍó e Jíìzọ̀s ni tú pálàa deeá tõ̀òma boná lọ̀l, a beè gboó àà má sĩ́ Gálìlì. 44Sõò ẹlẹ, Jíìzọ̀s, beè kọ́ naa vó, kọ “Gbò e a zọ nen kọ́ bùlà Bàrì duá t̃ẽ̀ènè kà bon náa ólò nvèèe ka ló.” 45Boo bée vó, tṍó e a íná Gálìlì, gbò e a di kĩé beè zààvàé ló lọl ló kọ baala nè ẹ̀ẹ̀ beè gbá di Jerúsàlẹ̀m ló Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí vaá bà mòn kọ̀láá nu e a beè naa gbẹá kĩé boo tṍóá. 46Jíìzọ̀s beè kpáá iná bon Kénà e a di Gálìlì. Kĩé ní e a beè tõo vaá kììlà múú naamá míí é. Ene kà pọ̀b nen e a ólò sí tóm tọ méné beè di Kapánìọ̀m, vaá ló a nvín pá gbálà beè gboó zọ̀. 47Tṍó e a dã́ kọ Jíìzọ̀s a aa Judíà vaá iná Gálìlì, a beè gboó síé ló gé bànie kọ á dú Kapánìọ̀m gé boè a nvín, mè a íná boo gè ù. 48Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèe kọ, “Be boolo nóo monmai dẽe tóm dù̃ùnè nè nu kùùmà dẽe nóo zigàì!” 49Nen tómá à aalá kọ, “Tẹ́ẹ̀, be nóo gbẹ́a boo zọ̀m̄ gbá tọ àà, nà nvín é ú.” 50Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Àà, mè o nvín é dum.” Gbálàa beè ziga ló mon bel e Jíìzọ̀s kọ́ nèe vaá gboó àà. 51Pá a gyóòlo beè sì gé zọ̀e nyòòna èèlè e a gé dú, vaá gboó kọ́ nèe kọ a nvín pá gbálà a bóá. 52A beè gboó bĩináva tṍó e ló nvíná beè dalà togó valí, vaá bà kọ́ nèe kọ, “Boo ene tóm fèèbe sṍóeá ní e sì sã́á beè táé ló é.” 53A tẹ̀ à gboó kẽea boo kọ níá kà lèlà tṍó e Jíìzọ̀s géè kọè neèe kọ, “O nvín é dum” é. Ẹlẹ nè dénè pá a tọ beè gboó dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s. 54Níí kátogóí egè bàà tóm e Jíìzọ̀s aa Judíà iná Gálìlì vaá sì tóm dù̃ùnè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\