JỌ́Ọ̀N 5

1Tṍó e níí ni téní, Jíìzọ̀s beè gboó sí Jerúsàlẹ̀m ló ene kà vààla gyọ́ọ pá Júù. 2Ene kà pọ̀b kà bànà e múú ólò di m beè di kpàn Gbàn Sĩ́ Naanà Ból e a di Jerúsàlẹ̀m. Bée bànàa beè kọ̀là Bẹtzátà m mon bel Híbrù. Vòò kà ke kọ̀ọ̀lọ̀ beè di ló bànàa 3vaá gbele tõ̀ò gbò zọ̀ ló nè gbò gímá dẽe nè gbò kọ̀và bii ló gbò e ene báà sĩ́ ú tává ló beè olòó ma ke kọ̀ọ̀lọ̀a. ((Bà géè elá bànà kọ múúá á zùgà, 4boo bée kọ nyómá tóm Dõò beè olòó dù gé bã m múúá vaá zùgè lọl tṍó tẹlẹ tṍó. Kọ̀láá nen e a gya sĩ́ saá m múúá ní e a géè gboó boá aa bá kọ̀láá íb zọ̀ ló e a beè dìé ló é.)) 5Ene kà gbálà e a ni tú tub nè òb nè aatáá gbáá tõ̀òma kè mà kom beè di kĩé. 6Tṍó e Jíìzọ̀s mon gbálài e a di ma kĩé vaá nyimá kọ a tú gbele tõ̀ò gbáá tõ̀òma kè bá komá, a beè gboó bĩináe kọ, “É kọ à tanni ge boá?” 7Gbálà e ló zọá à aalá nèe kọ, “Tẹ́ẹ̀, ním̄ íè tọ́ọ̀ nen e a dalàm̄ tẹlẹ m múúí boo tṍó e a gé zugà. Bé m̀ gá kọ́ ḿ dọe m, dõòna nen ólò gyààm̄ sĩ́ kẽ dọ m.” 8Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Aa boo, ulí o búl, vaá ò kyãà.” 9Kpá ló gbálàa beè gbẹá boo valí. À gboó ulí a búl vaá dàlà togó kyãà. Nuí beè naaá dee bò séi pá Júù, 10vóá gbò tule pá Júù beè gboó kọ́ nè gbálà e Jíìzọ̀s beè bòa kọ, “Nieí dee bò séi vaá náa lelà kọ ó kẹ̀là o búl.” 11Sõò gbálàa beè aalá nèva kọ, “Nen e a è bóm̄ ní e a beè kọ́ nèm̄ kọ, ʽUlí o búl vaá ò kyãà’e.” 12Bà gboó bĩináe kọ, “Níá mée e a kọ́ nèni kọ ó ulí o búl vaá ò kyãà e?” 13Gbálà e a beè boáá náa nyímá ló nen e a beè bóe, boo bée kọ gbò nen beè di ḿmá kĩé vaá Jíìzọ̀s beè sọọá bã̀vá gbàà. 14À zila fẹ́ẹ̀gẹ̀ ló vaá Jíìzọ̀s a zọ̀ gbálàa nyòònà gbẹá Tọ Káí vaá gboó kọ́ nèe kọ, “Gbàn tṍ, mè lóni a válí kátogóí! Ó gá siná pọ́lọ́, mè á di vó vaá pọ́lọ́ nu e a el vó dọ́ní boo.” 15Gbálàa beè gboó àà gé kọ́ nè gbò tule pá Júù kọ Jíìzọ̀s ní e a beè boèe é. 16Boo bée vó, gbò tule pá Júù beè dàlà togó biigè ló Jíìzọ̀s, vaá gbĩ́ gè fẹ́e, kọ à bó nen dee e baala ólò bomàè séi. 17Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Nà Tẹ̀ dì e a gé sí tóm lee, vaá nda gé síná gé tóm.” 18Níí beè naa kọ gbò tule pá Júù á kpáá palà ge ã̀ ge fẹ́e. Níì áá boo bée gè kọ a gbáálá log e a bẹl dee bò séi nì, sõò boo bée kọ à kọ́ná gé kọ Bàrì dúè a Tẹ̀, e a náa kọ à gé kọ́ mè Bàrì nè ẹ̀ẹ̀ kunae ló. 19Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ nda, Sã́áná, ním̄ láá dọ kẽ naa tọ́ọ̀ nu e bè náa dú nu e m moni bá nà Tẹ̀ e a gé náa. Boo bée kọ kọ̀láá nu e ẹlẹ gé náa ní e nda gé náana gé é. 20Boo bée kọ nà Tẹ̀ vulè nda, a Sã́áná, vaá à zogèm̄ kọ̀láá kà nu e a gé náa. À é zógèm̄ kọ ḿ naa bãànà nu e a el vóí, e a é bọọ ló dénè bọ̀ì. 21Gbõ̀ònà bé e nà Tẹ̀ ólò kẽee gbò íí vaá nèva dùm naa, bé e nda, Sã́áná, nenà gé dùm gbò e a dú nà bùlà naa é. 22Nà Tẹ̀ náa gé béélá bel ló tọ́ọ̀ nen, sõò a beè tú dénè nu e a kil ló bèèla bel nvee bá nda, a Sã́áná, 23kọ bé dénè nen nveèm̄ ka ló, belí bé e bà nveè ka ló nà Tẹ̀ naa. Nen e bè náa nveèm̄ ka ló náa nveè ka ló nà Tẹ̀ e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 24“M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ nen e a dã́ nu e m gé kọ́ vaá dẹlẹ nyíe boo nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄, íe dùm e bè náa tá. Bà náa é túe nvee m bèèla bel, sõò a aa bá ú bã bá dùm. 25M̀ gé palà ge ló kà kà bel nèi kọ tṍó gé dú, vaá a lée, e gbò íí é dã́ mon nda, Sã́áná Bàrì, vaá gbò e bà dã́ é kẽeà bã bá dùm. 26Boo bée kọ dì belí bé e Tẹ̀ íe dùm e a di m ẹlẹ naa, vóá bé e a nè kọ Sã́ánáá á iena gé dùm e a dìé m naa é. 27Vaá a beè tú kpóó nèe kọ á beelá bel ló gbò nen, boo bée kọ ẹlẹ ní Sã́áná Nen é. 28“Níí á gá bọọí ló, boo bée kọ tṍó gé dú e dénè gbò e ba è ù é dã́m̄ mon 29vaá bà aa m ba bànà ú. Gbò e ba è naa lé é kẽeà bã bá dùm, sõò gbò e ba è naa pọ́lọ́ é kẽeà bã bá bèèla bel. 30“Áá nda ním láá dọ kẽ naa tọ́ọ̀ nu. Kọ̀láá bé e m dã́ gã́ nà Tẹ̀ kọ ḿ beelá bel naa, ní e m ólò beelá é. Vó náa kọ nà bèèla bel á lèlà, boo bée kọ ním̄ gé bé boo gè naa nà lee ló, sõò m̀ di boo gè naa lee ló nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 31“Be áá m̀m̀ élá nen di tõ̀ò nè nà bá, bé ò nyímá kọ nà bel náa tã́áná. 32À íe dõòna nen e a élá nen di tõ̀ò nèm̄, vaá m̀ nyímà kọ kpẹa e a gé nè kìlmàm̄ ló dú kà kà. 33Boolo ní e o beè lẹẹlai tóm simai ló Jọ́ọ̀n vaá à ló kà kà kpẹa e a kilím̄ ló nèi é. 34Ním̄ gé kọ́ vó nèi kọ nen ní e a gé élá nen di tõ̀ò nèm̄ é, sõò m̀ gé kọ́ vó nèi kọ bé ò duuai. 35Jọ́ọ̀n beè dì belí té sã́ e a bẹ́ ẹẹlẹ̀ kẽ, vaá a beè tàn boolo, m gbálà ńkem tṍó, kọ ẹ́ẹ́ dee e a dúé ló á màn záá zaà ló neèi. 36“Sõò m̀ íè nu e a élá nen di tõ̀ò nèm̄ vaá èl ní e Jọ́ọ̀n beè elá: Tóm e nà Tẹ̀ beè nvèèm̄ bá kọ ḿ sí õ̀ònà dẽe, bãànà dénè tóm e m gé síí, ní e a élá nen di tõ̀ò nèm̄ kọ nà Tẹ̀ ní e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ é. 37“Vaá ẹlẹ, nà Tẹ̀, e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄á beè elana gé nen di tõ̀ò nèm̄. Boolo gáà dãie mon boo tṍó e a gé ló bel à bè ge monmai dẽe bé e a meà naa tọ́ọ̀ dee, 38vaá nóo neì deè kọ a mon bel á gbẹaeí m, boo bée kọ nóo tomìì ge zigai ló kpẹa e a dú gã́ nen e a beè lẹ̀ẹ̀là. 39“Ò túì tṍó nomai Kpá Káí boo bée kọ ò íèì bùlà kọ dùm e bè náa tá di m. Vaá mè é Kpá Káíá gé kọ́ nu e a kil ló nda. 40Sõò nóo zigàì ge dum̄í ló, naa ní e o é íei dùm. 41“Ním̄ gé gbĩ́ ka e a aa bá nen. 42Sõò nda nyímài ló kọ bọọ nyíe náa vulè Bàrì. 43M̀ ela boo bée nà Tẹ̀ vaá dúí ló, vaá nóo túm̄i. Sõò be dõòna nen gboó elá boo ńlẹ bée vaá dúí ló, ò é túi na kà nen. 44Boolo e o gé gbẹ́ẹlii ka e a aa bá Bàrì, e a bela á gé, vaá gbĩi ka e a aa bá ene, à é náà và vaá ò láá dẹlẹ́m̄i nyíe boo é? 45“Ó gá iei bùlà kọ nda ní e m é lói bel ló nè nà Tẹ̀ e. Mózìs, e bọọ ból dẽe sĩ́ di booá, ní e a lói bel ló é. 46Boo bée kọ be ó zigai ló nu e Mózìs beè kọ, ò gá è beè ziganai gé ló nu e nda gé kọ́, boo bée kọ nu e a beè emí kil ló nda. 47Sõò tã́gíní bé e bè nóo zigai ló nu e a beè emíá, à é téní naa và vaá ò zigai ló nu e m gé kọ́ é?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\