JỌ́Ọ̀N 6

1Tṍó e níí ni téní, Jíìzọ̀s beè gboó fùl Pene Gálìlì, e a kọlànà gé Pene Taibérìọ̀s. 2Gbele tõ̀ò nen beè kõ̀òà bììàé nvée, boo bée gbò tóm dù̃ùnè e ba è mòn kọ à sí boo gbò e lóva beè zọ̀. 3Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó dẽ́e bã boo gù vaá ĩì tẽ́. 4Tṍó Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, e pá Júù ólò dé zààvà, beè iná ku ló. 5Tṍó e Jíìzọ̀s dàlà dẽe boo vaá mòn gbele tõ̀ò nen e a gé dúé ló, a beè gboó bĩiná Fílìp kọ, “É sí ãà gé zalí gyã́á e dénè gbòi é dé é?” 6(A è kọ́ vó naamá ge ẹ̀bmà Fílìp, boo bée kọ a beè nyimá bé e ẹlẹ é náa.) 7Fílìp à aalá kọ, “Kà bè è tú gã́ bug kpègè e bà ólò kpẽ́ nè nen e a tú aatáá ẽ́ simá zílà tóm zalmá gyã́á nè gbòi, náa é gbõoma, naa ní e bu ọ̀và é dõonà sã́gá sã́gá.” 8Ene nen e a ólò nyoonée nvée e a kọlà Ándrù, vígà Sáímọ̀n Pítà, beè gboó kọ́ nèe kọ, 9“Ene kà nvín pá gbálà e a di kĩí íe vòò kpò fétúlú e ba è gbẽ̀ nu e a kọlà báálì, e a bélí kpá kyàlà, bùlmà. Bàà pa gyã́à dìnàe gé bá. Sõò níé é íná ãà ló íb gã́ bug není é?” 10Jíìzọ̀s beè lẹ̀ẹ̀là kọ bà á kọ gbòa á ĩì tẽ́ kẽ. (Gbele tõ̀ò víl beè di kĩé.) Dénè gbòa beè gboó ĩì tẽ́ kẽ, vaá gã́ bug kà nen pá gbálà e a dìvá gbàà beè láá toolá òb nè bàà bóó nè òb tub (5,000). 11Jíìzọ̀s tú gbò fétúlúá, vaá tṍó e a ni ṍá Bàrì zaá boo lọ̀l, à gboó kọ bà á nè gbò e a di ĩ́ì tẽ́ kẽá. Vóá bé e a è naana gé gyã́àa naa é, naa ní e dénè ọ̀và beè dé belí bé e a biíva naa. 12Tṍó e dénè ọ̀và ni dé vaá gbààva à ḿmá, a beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Bõonei ló ní e a sígavá ló, naa ní e tọ́ọ̀ kà náa é gbẹá kẽ kyọ̀à.” 13Bà gboó bṍònè ló ní e gbòa dé vaá à sigavá ló dẽe vòò kpò fétúlúá vaá à ḿmá m òb nè bàà kà kùn. 14Tṍó e gbò e bà di kĩé ni mon tóm dù̃ùnè e Jíìzọ̀s síí, ba beè gboó kọ, “Tọ́ọ̀ kà dàg á gé ló kọ ẹlẹí ní Nen Kọ́ Bùlà Bàrì e ba è kọ à é dú bàlà boo é!” 15Tṍó e Jíìzọ̀s mon kọ bà é gé tuè bá kpóó siimàèe naamàè méné, à gboó kpáá má sĩ́ boo gù kĩ e a é dú áá ẹ̀ẹ̀. 16Tṍó e a ni dú ló èlà, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó kyãà tãanè nu gã́ pene 17vaá bã faà, e bà gé ful má sĩ́ Kapánìọ̀m. Dee beè bílá vaá Jíìzọ̀s gáà òòà gé kẽ inavá ló. 18Dénè tṍóá, gbele kpóó ló fọ́ọ́lọ́ géè ùlà vaá tãage peneá. 19Boo tṍó e ba ni ọ́ví begè dẽe bé e a é láá tõ̀ò ge fùl tub nè vòò à bè tub nè òb kélè ól, ba beè gboó mòn Jíìzọ̀s e a ni kyãa boo peneá vaá iná ku ló ba faà. Pọ̀ beè sííva 20vaá Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Pọ̀ á gá siíi, mè níá nda!” 21Nyíeva beè gboó ẹẹ kọ á bã faàa. Vaá boo t̃ẽ̀ènè tṍóá ní e ba faà gbẹ́á boo iná nu múú kĩ e bà géè tãanè e. 22Dee e a bẽene, gbò e ba è elá na bá pene e gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè ọví faà ààa beè gboó kẽea boo kọ t̃ẽ̀ènè kà faà ní e a beè di nu múúá é. Bà nyímá kọ áá gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s ní e ba è bã faà àà e, naa kọ Jíìzọ̀s náa beè zọ̀va bã faà boo tṍó e bà géè àà. 23Sõò a beè ié gbò faà e a beè teági aa Taibérìọ̀s vaá iná ku ló kĩ e gbò nen beè tõo dé fétúlú e Dõò beè õá Bàrì zaá booá. 24Tṍó e gbòa mon kọ Jíìzọ̀s à bè gbò e bà ólò nyoonée nvée á gé kĩé, baala beè gboó bã m gbò faàa vaá má sí Kapánìọ̀m gé gbĩ́ Jíìzọ̀s. 25Tṍó e bà mon Jíìzọ̀s na bá peneá, ba beè gboó bĩináe kọ, “Nen Dò Bá, mó tṍó ní e o beè iná kĩí é?” 26Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ níì bé e o tavẹ̀ì nà tóm dù̃ùnè naa ní e a kọ́ ó gbĩ́m̄i é nì. Sõò ò gbĩ́m̄i boo bée kọ m beè nèi gyã́á vaá à sigáí ló. 27Ó gá gbolai boo gyã́á e a é kyọà. Tãa vó, ò gbólai boo gyã́á e a é di lee vaá sẹlẹí dùm dọ̀ dee e bè náa tá. Na kà gyã́á ní e nda, Sã́áná Nen, é néi é, boo bée kọ Bàrì Tẹ̀ beè tú a kpĩ́i nvèèm̄ ló.” 28Bà gboó bĩináe kọ, “Éé ní e é náa vaá à dú gè kọ è gé sí tóm e Bàrì gbĩ́ gè kọ é sì e?” 29Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Tóm e Bàrì gbĩ́í bá kọlà kọ ó dẹlẹi nyíe boo nen e ẹlẹ beè lẹ̀ẹ̀là.” 30Bà aalá kọ, “Mó kà tóm dù̃ùnè ní e olo é sí, kọ bé beele mon vaá è dẹlẹ́ni nyíe boo é? Éé ní e o é náá nèi é? 31Bẹẹ gbò nómá tẹ̀ beè dé mánà gbẹá boo kpáá bàlà ól, belí bé e ba beè emí naa, kọ, ʻÀ néva gyã́á e a aa káála kọ bà á dè.’ ” 32Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “M̀ gé ló kà kà bel nèi kọ, níì Mózìs ní e a beè nèi gyã́á e a aa káála é nì. Sõò nà Tẹ̀ ní e a néi kà lèlà sĩ́ gyã́á e a aa káála é. 33Boo bée kọ nen e a aa káála dù vaá nè dùm gbò nen ní gyã́á e Bàrì nè e.” 34Bà gboó bànie kọ, “Nei na kà gyã́á lee, e Tẹ́ẹ̀.” 35Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “Nda ní gyã́á dùm e. Tá kói náa é tá ló nen e a dúm̄ ló, vaá òò nen e a dẹlẹ́m̄ nyíe boo náa é kã́a tọ́ọ̀ dee. 36Sõò m beè kọ́ nèi kọ o beè moním̄i vaá mè nóo dẹlẹ̀m̄i nyíe boo. 37Dénè gbò e nà Tẹ̀ ném̄ é dúm̄ ló. Ním̄ é kpó tọ́ọ̀ nen e a dúm̄ ló, 38boo bée kọ ním̄ beè aa káála dú ló gè naa nà bùlà, sõò m beè dú ló gè naa bùlà nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 39Vaá bùlà nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ níì ge kọ ḿ pee tọ́ọ̀ nen lọl dẽe gbò e a beè nvèèm̄ bá nì, sõò ge kọ ḿ kẽeéva lọl ke mà ú tṍó e a é íná dee dee nvée dee. 40Boo bée kọ bùlà nà Tẹ̀ kọlà kọ kọ̀láá nen e a mon nda, a Sã́áná, vaá dẹlẹ́m̄ nyíe boo, á ié dùm e bè náa tá. Nda é kẽee na nen lọl ke mà ú dee dee nvée dee.” 41Pá Júù beè gboó nuumíe bel ló boo bée kọ a beè kọ, “Nda ní gyã́á e a aa káála dù e.” 42Ba beè kọ, “É kọ níí náa dúna Jíìzọ̀s, nvín Jósẹ̀f, e beele nyímà ló a tẹ̀ nè a kàa? Éé náa à zìlàna kátogóí vaá kọ ẹlẹ aalie káála duè e?” 43Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Gboó gbẹẹlii vó gè nuumii bel gbẹaí zẹ̀ẹ̀i. 44Áá nen e nà Tẹ̀, e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄, duulàe mám̄ ní e a é láá dúm̄ ló é, vaá nda é kẽee na kà nen lọl ke mà ú tṍó e a é íná dee dee nvée dee. 45Gbò kọ́ bùlà Bàrì beè emí kọ, ʽBàrì é beè noomà nu dénè ọ̀và.’Kọ̀láá nen e a ni dã́ nu e nà Tẹ̀ kọ́, vaá nó nu lọlie bá, ólò dúm̄ ló. 46Níì gè kọ à íe nen e a ni mon nà Tẹ̀ daalá lọl ló nda e m aa ló ẹlẹ, Bàrì, dù nì. Áá nda ní e m ni moníe é. 47M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ nen e a dẹlẹ́m̄ nyíe boo íe dùm e bè náa tá. 48Nda ní gyã́á dùm e. 49Bọọ gbò nómá tẹ̀ beè dé mánà gbẹá boo kpáá bàlà ól, sõò bà ú. 50Níí gyã́á e a aa káála dù, kọ gbò nen á dè bé bà náa ú. 51Nda ní gyã́á dùm e a aa káála dù e. Nen e a dé na kà gyã́áí é dí dùm lee. Nà nom kpá ló ní gyã́á e m é nè kọ á nè dùm gbò nen é.” 52Na kà belí beè tú dùlà bel nvèèvá zẹ̀ẹ̀, kọ, “Gbálài é láá nei a nom kpá ló kọ é bà naa và e?” 53Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ áá be kọ ó baì nom kpá ló nda, Sã́áná Nen, vaá ò ṍi nà mii, dùm náa é díí m. 54Kọ̀láá nen e a ba nà nom kpá ló vaá ṍ nà mii íe dùm e bè náa tá, vaá nda é kẽeée lọl ke mà ú tṍó e a é íná dee dee nvée dee. 55Boo bée kọ nà nom kpá ló ní e a dú lèlà sĩ́ gyã́á é, vaá nà mii ní e a dú lèlà sĩ́ míí é. 56Kọ̀láá nen e a ba nà nom kpá ló vaá ṍ nà mii ólò tõoḿ m vaá nda tõoé m. 57Dì belí bé e Tẹ̀ e a di dùm beè lẹ̀ẹ̀làm̄ vaá nda à ié dùm tení dúé bá naa, vóá bé e nen e a dé nda é íena gé dùm tení dú bá nda naa é. 58Níí gyã́á e a aa káála dù, vaá na kà gyã́áí á gé belí ní e bọọ gbò nómá tẹ̀ beè dè vaá bà ùa. Nen e a dé na kà gyã́áí é dí dùm lee.” 59Jíìzọ̀s beè ló belí boo tṍó e a géè noomà nu gbẹá tọ Bàrì pá Júù e a di Kapánìọ̀m. 60Tṍó e gbele tõ̀ò gbò e bà ólò nyoonée nvée dã́ belá, ba beè gboó kọ, “Na kà belá agà, mée é láá tú bé e a kọ́ é?” 61Sõò Jíìzọ̀s beè nyimá boo a ló kọ gbò e bà ólò nyooneèe nvée géè nuumi bel ló belá, vaá à gboó bĩináva kọ, “É belá tãagéi? 62Vaá be ò gboó monii nda, Sã́áná Nen, e m gé gẹ́ẹ kil gbàn deè, vaá tãanè kĩ e m beè olòó dì à? 63Nyómá Káí ní e a ólò nè dùm e. Tọ́ọ̀ kà bélè e nom kpá ló dọ á gé. Gbò mon bel e m géè ló nèií dú nyómá vaá à dú dùm. 64Sõò à íe sìgà bọ̀ì e bè nóo zigàì.” (Jíìzọ̀s beè nyimá ló gbò e bà náa dẹlẹ́e nyíe boo nè nen e a é ténié ló nvee bá ọ́b.) 65À gboó kọ, “Vó ní e a náa vaá m beè kọ́ nèi kọ tọ́ọ̀ nen e nà Tẹ̀ náa nè kpóó kọ á dúm̄ ló náa é láá dù e.” 66Boo bée vó ní e gbele tõ̀ò nen e a è olòó nyoonée nvée beè gboó ààé ló àà vaá bà náa è bììànàé nvée é. 67A beè gboó bĩiná òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá kọ, “É kọ boolo é aanai gé?” 68Sáímọ̀n Pítà à gboó aalá nèe kọ, “Dõò, vaá è gboó má sĩ́ ló mée? Mon bel e a nè dùm e bè náa tá dìní gã́. 69Beele è zìgà vaá nyimá kọ ọ̀ọ̀ Nen Káí Bàrì.” 70Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “É kọ ene nen náa aa dẽe òb nè bàà bọ̀ì e m beè sà vaá dú zọ e a dìí gbàà?” 71(À géè ló belí kilma ló Júdàs, nvín Sáímọ̀n Iskárìọ̀t, boo bée kọ ẹlẹ, e a dṹùnà òb nè bàà nená, ní e a é beè teníé ló nvee bá ọ́b é.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\