JỌ́Ọ̀N 7

1Tṍó e níí ni téní, Jíìzọ̀s beè gboó kyãà beeá ló Gálìlì. Náa beè tànie gè kyãa Judíà, boo bée kọ gbò tule pá Júù géè ã̀ ge fẹ́e. 2Sõò vààla gyọ́ọ pá Júù e a kọlà Vààla Gyọ́ọ Tọ La beè iná ku ló. 3Boo bée vó, pá a vígà pá gbálà beè gboó kọ́ nèe kọ, “Aa kĩí tãanè Judíà kọ bé gbò e bà ólò nyoonéni nvée mon tóm e o gé sí. 4Boo bée kọ nen e a gbĩ́ kọ gbò nen á nyimàèe ló náa ólò gṍ tóm e a gé sí ló gbò nen. Be ò gé sí tóm naa vó, ò náa ní e bàlà boo é nyímáni ló!” 5(Boo bée kọ bãànà pá a vígà náa beè dẹlẹ́e nyíe boo.) 6Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “Tṍó e nda é náa vó gáà lee, sõò kọ̀láá tṍó dì nè boolo. 7Pá bàlà boo náa é láá ọví boolo, sõò bà ọ́ví nda, boo bée kọ m̀ ló kà kà bel nèva kọ èèlè e bà gé kyãa boo dú pọ́lọ́. 8Boolo sii. Nda ním valẹ sí ló vààla gyọ́ọá, boo bée kọ kà lèlà bá tṍó e a kuúm̄ gáà lee.” 9À kọ́ vó lọ̀l vaá gboó gbẹá Gálìlì. 10Sõò tṍó e pá a vígà pá gbálà ni aà sí vààla gyọ́ọá, Jíìzọ̀s beè gboó sina gé. Náa beè naa ní e dénè nen é moníe, sõò a beè gũá sì. 11Gbò tule pá Júù géè gboó gbĩ́e gbẹá ke vààla gyọ́ọá, vaá olòó bĩiná kọ “É gbálài di ãà e?” 12Gbele tõ̀ò tù̃ù tù̃ù bel e a kilíe ló géè loá zẹ̀ẹ̀ gbò e a di kĩé. Boo tṍó e sìgà gbò gé kọ́ “Ẹ̀ẹ̀ lé nen,” na gbòa gé kọ́ “Níì kà kà nì. À gé dagẹ̀ gbò nen.” 13Sõò pọ̀ beè siíva ló gbò tule pá Júù, naa ní e tọ́ọ̀ ọ̀và náa beè dọ́ bàlà kẽ kọ́ ba bùlà e a kilíé ló. 14Boo tṍó e gã́ bug dee e a dú gè tú vààla gyọ́ọá inmá a bàà kune bá kẽ ni téní, Jíìzọ̀s beè bã boo be Tọ Káí vaá noomà nu gbò nen. 15Bé e a nóòmà nu naa beè bọọ ló gbò tule pá Júù, naa ní e bà kọ, “Gbálà e bè à gáà teni bá tọ́ọ̀ nen dò báá èla náa và vaá láá nyimá gbele tõ̀ò nu é?” 16Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Ním̄ nóomà nu e a aa bá nda, sõò m̀ nóomà nu e a aa bá Bàrì, e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 17Kọ̀láá nen e a gbĩ́ gè naa bùlà Bàrì é nyímá be nu e m gé nóomà aa bá Bàrì à bè kọ m̀ gé dọ kẽ tú nà kpóó lomá bel. 18Nen e a tú a kpóó lomá bel gé gbĩ́ bé e a é náa vaá bà nveenìèe ka ló. Sõò nen e a gbĩ́ ka e a kuu nen e a beè lẹẹlàe di lèlà vaá náa íe tọ́ọ̀ kà kẹ̀lẹ̀ e a dìé m. 19É kọ Mózìs náa beè nèi Log kọ ó sẹlẹi? Sõò tọ́ọ̀ bọ̀ì nóo sẹlẹ̀ì. Ò gbĩ́ì ge fẹ́m̄i boo éé?” 20Gbòa à aalá kọ “Dáa dìní dẽe! Mée gbĩ́ gè fẹ́ni é?” 21Jíìzọ̀s à aalá kọ, “T̃ẽ̀ènè kà tóm dù̃ùnè e nda è si ní e a bọọ ló dénè bọ̀ì e? 22Mózìs beè lẹ̀ẹ̀là kọ ó koolii bọọ nvín pá gbálà (níì gè kọ a beè dalà togó aa boo kpóó tọ Mózìs nì, sõò à dú tã́gíní tṍó bọọ gbò nómá tẹ̀), vaá boo bée vó, ò ólò koolii nen bãànà dee bò séi. 23Be ò láá dií boo kọ nóó lọẹi nu e Mózìs beè kọ́ m a Log vaá koolii bọọ nvín bãànà dee bò séi, éé náa ò bãm̄i sṹg ló kọ m̀ éla dee bò séi bó nen vaá dénè ke tõ̀ò e a dìé ló à valí é? 24Ó gá tui bé e nu tõoí ló naa beemai bel. Tãa vó, ò túi lèlà bé e nu dì naa beemai bel.” 25Sìgà pá Jerúsàlẹ̀m beè gboó kọ, “É kọ níí níì gbálà e gbò tule gé ã kọ bà á fẹ́eá nì? 26Níì ẹ̀ẹ̀ ní e a gé dọ́ bàlà kẽ ló bel vaá bà náa láá ló tọ́ọ̀ bel neeá ela nì? É kọ náa é dú kọ baala mon kọ kà kà e ẹlẹ ní Méné e Bàrì Sa é? 27Sõò beele nyímà kĩ e a dú. Tṍó e Méné e Bàrì Sa é dọ́ bàlà kẽ, tọ́ọ̀ nen náa é nyímá kĩ e a aà dù.” 28Boo bée vó, Jíìzọ̀s beè gboó elá boo be Tọ Káí, e a gé nóòmà nu gbò nen, vaá dàlà mon boo kọ, “Ò kọ́ ò nyímàm̄i ló vaá nyimai kĩ e m dú? Sõò ním̄ beè dú boo nà ló. Nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ di lèlà. Boolo nóo nyímàìe ló, 29sõò nda nyímàe ló, boo bée kọ nda aàé ló dù, vaá ẹlẹ ní e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ é.” 30Ba beè gboó ã̀ ge siíe, sõò tọ́ọ̀ nen náa beè daáe bá ló, boo bée kọ a tṍó gáà beè lee. 31Náa kal ló bée vó, gbele tõ̀ò nen e a di kĩé beè dẹlẹ́e nyíe boo vaá kọ, “É kọ na kà Méné e Bàrì Sa e a é dúá é sí tóm dù̃ùnè e a el boo ní e ẹlẹí ni sí?” 32Pá Fárèsì beè dã́ tṍó e gbòa gé ló gbò belí kilma ló Jíìzọ̀s vaá gbò togó vààla gyọ́ọ nè ọ̀và à gboó lẹ̀ẹ̀là gbò kù dẽe ló kọ bà á gé siíe. 33Jíìzọ̀s beè gboó kọ, “Gbálà ńkem tṍó e nda é di dií ló vaá m̀ gboó àà má sĩ́ ló nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄. 34Ò é beè gbĩ́m̄i vaá nóó moním̄i, boo bée kọ nóó láá inaí kĩ e m dì.” 35Gbò tule pá Júù beè gboó kọ́ nè ene kọ, “Ãà ní e gbálài gbĩ́ gè má sĩ́ vaá beele née é moníe é? É kọ à é aa be tãanè kĩ e pá bẹẹ bon zaala zẹ̀ẹ̀ pá Gríìs vaá à nóomà nu gbò e bè níì pá Júù nì? 36Sẹ̀ à gé kọ́ và tṍó e a kọ́ ʻÒ é beè gbĩ́m̄i vaá nóo é moním̄i,’nè ge kọ, ʽNóo é láá inaí kĩ e m dì’ e?” 37Dee e vààla gyọ́ọá íná kùbmà, e a dú dee e a palà ge bọọ, Jíìzọ̀s beè gboó elá èla vaá dàlà mon boo kọ, “Kọ̀láá nen e òòe kã́a á dù, mè m̀ é née nu gè õ̀. 38ʽPene múú dùm é bú aa kè tẽ́ fá gbàà nen e a dẹlẹ́m̄ nyíe boo,’ dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa.” 39A beè ló belí kilma ló Nyómá Káí e gbò e bà dẹlẹ́e nyíe boo é beè ié. Bàrì gáà beè nè Nyómá Káí boo tṍóá, boo bée kọ à gáà beè dàlà Jíìzọ̀s nvee m a ka. 40Boo tṍó e ba ni dã́ dénè belí, sìgà ọ̀và beè kọ “Níí íe ge dú Nen Kọ́ Bùlà Bàrì e ba è kọ̀a!” 41Dõòna gbò beè kọ “Ẹlẹ ní Méné e Bàrì Sa é!” Sõò a beè ié sìgà gbò e ba è kọ, “Vaá Gálìlì ní e Méné e Bàrì Sa é aà e? 42É kọ Kpá Káí náa è kọ́ mè Méné e Bàrì Sa é aa tọ Dévìd, vaá mè à é mea bon Dévìd, e a kọlà Bẹ́tlèhẹ̀m?” 43Pòòà beè gboó bãvá zẹ̀ẹ̀ kilma ló Jíìzọ̀s. 44A beè tàn sìgà ọ̀và ge siíe, sõò tọ́ọ̀ ọ̀và náa beè daáe bá ló. 45Gbò kù dẽe ló e gbò togó vààla gyọ́ọ nè pá Fárèsì beè lẹ̀ẹ̀làa beè gboó òòa kẽ inavá ló, vaá bà bĩináva kọ, “Éé nááá e bè nóo síìlììe domai é?” 46Gbò kù dẽe lóá à aalá kọ, “Beele gáà mòn nen e a ló bel belí gbálàa!” 47Pá Fárèsì à gboó bĩináva kọ, “A dagẹ̀nà gé boólo? 48É kọ à íe ene kà bẹẹ nen tule à bè nen Fárèsì e boolo ni monii kọ à zigàé ló? 49Sõò dénè na gbò e bà dọ kẽ dìa èla náa nyímá nu e Log Mózìs nóomà--vóá kpọ̀ té Bàrì dìvá boo!” 50Nikọdímọ̀s, e a beè sì gé mòn Jíìzọ̀s ene tṍó e a kil nvéeá, beè dú ene nen gbàà pá Fárèsì e a beè di kĩé. A beè kọ́ nè na gbòa kọ, 51“É kọ bẹẹ Log kọ́ é beelá bel ló nen e bè è gáà zẹẹ nèe deè kọ á ló bel vaá è kpó tẽ́ nu e a beè naa?” 52Bà gboó bĩináe kọ, “Olo dúnà gé Gálìlì? Palà ge gbì̃, mè ò é mon kọ tọ́ọ̀ nen kọ́ bùlà Bàrì náa aa Gálìlì.” (( 53Bu ọ̀và beè gboó àà má sĩ́ ba tọ,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\