JỌ́Ọ̀N 8

1sõò Jíìzọ̀s beè tãanè boo gù Ọ́lìv. 2Jíìzọ̀s zila ààmà lọ̀ọ̀le vaá kpáá tãanè boo be Tọ Káí. Dénè nen beè dúé ló vaá à gboó ĩì tẽ́ kẽ noomàva nu. 3Gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì beè gboó tú ene kà ńnváá e ba síí ló kúnà gã̀ domá vaá túe ele kè sĩ́ dénè gbòa. 4Bà gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Nen Dò Bá, è síì ńnvááí e a gé kúná gã̀. 5Mózìs beè lẹ̀ẹ̀là m bẹẹ Log kọ é tú dem tobmá kọ̀láá kà pá bia e a náa vó, fẹ̀. Kátogóí olo kọ́ và e a kilíé ló é?” 6Bà géè tú belí ẹ̀bmàe vaá gbĩmá nu e bà gá lómáe bel ló. Sõò a beè gboó uu ló kẽ vaá tú nvéé bá emmá nu kunu kẽ. 7Boo tṍó e bà gé kil sĩ́ boo ba bívá, a beè gboó lèlà elá èla vaá kọ́ nèva kọ, “Nen e bè à gáà si tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́, e a dií gbàà, á gyà sĩ́ tobmàe dem.” 8À gboó kpáá uu ló kẽ vaá tú nvéé bá emmá nu kunu kẽ. 9Sõò bà dã́ belí vaá bà gboó lavá áá áá, dàlà togó lọl boo gbò kà nen e a beè dìvá gbàà, dọ̀ tṍó e bà gbẹ́ẹ áá Jíìzọ̀s nè ńnvááá e a dì gé élá kĩé. 10Jíìzọ̀s beè dàlà sĩ́ boo vaá kọ́ nè ńnvááá kọ, “Ọ̀và zaà, e pá bia, é? Naa kọ tọ́ọ̀ ọ̀và náa bẽ́gènani bel?” 11Ńnvááá à aalá kọ, “Tọ́ọ̀ ọ̀và náa élá vaá bẽgèm̄ bel, e Tẹ́ẹ̀.” Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Vóá bé e nda ním̄ bẽ́gènàni gé bel naa é. Àà, vaá ó gá siná pọ́lọ́.”)) 12Jíìzọ̀s beè kpáá ló bel nèva, vaá kọ, “Nda ní ẹ́ẹ́ dee bàlà boo é, kọ̀láá nen e a nyooném̄ nvée é íe ẹ́ẹ́ dee dùm vaá náa é kyãana m kùkùù gín.” 13Pá Fárèsì beè gboó kọ́ nèe kọ, “Áá olo élà nen di tõ̀ò nèà o bá. O bel náa lelà.” 14Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Kà bè áá m̀m̀ élà nen di tõ̀ò nèà nà bá, nà bel lelà. Boo bée kọ m̀ nyímà kĩ e m aà dù nè kĩ e m gé má sĩ́, sõò boolo nóo nyímàì kĩ e m aà dù nè kĩ e m gé má sĩ́. 15Boolo túi bùlà nen beemai bel. Nda ním̄ béèla bel ló tọ́ọ̀ nen. 16Sõò be m̀ kọ́ ḿ béélá bel, nà bèèla bel é lelà, boo bée kọ áá m̀m̀ ním̄ gé béélá. Tẹ̀ e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ gé zọ́m̄ beelá. 17Bà émí m bọọ Log kọ kpẹa e a dú gã́ bàà nen lelà. 18M̀ élà nen di tõ̀ò nèà nà bá vaá Tẹ̀ e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ à elá nen di tõ̀ò nèm̄.” 19Bà gboó bĩináe kọ, “O tẹ̀ di ãà e?” Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Nóo nyímàì ló nda à bè nà Tẹ̀. Bà á kọ ó nyimai ló nda, ò gá beè nyimanai gé ló nà Tẹ̀.” 20Jíìzọ̀s beè ló gbò belí boo tṍó e a gé nóomà nu gbẹá kĩ e ba sẹlẹ kpó gè tẹlẹ kpègè m, e a di boo be Tọ Káíá. Tọ́ọ̀ nen náa beè siíe, boo bée kọ a tṍó gáà beè lee. 21Jíìzọ̀s beè kpáá kọ́ nèva kọ, “M̀ gé aà. Ò é beè gbĩmám̄i dẽe vaá ò úi gbẹaí m bọọ pọ́lọ́. Nóo é láá dui kĩ e m gé tã́ànè.” 22Gbò tule pá Júù beè gboó kọ, “À kọ́ née é láá due kĩ e a gé tã́ànèè. É kọ à é fẹ́à a bá?” 23Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Boolo dúi kunu kẽí, sõò nda aa gbàn deè dù. Boolo dúi bàlà booí, sõò nda ním̄ dú bàlà booí. 24Vó ní e a náa m̀ kọ́ nèi kọ ò é úi gbẹaí m bọọ pọ́lọ́ é. Vaá ò é úi gé gbẹaí m bọọ pọ́lọ́ be nóo tomìì ge zigai kọ ʽNda Nda é’.” 25Bà gboó bĩináe kọ “Olo mée?” Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “M beè kọ và nèi domá túá ból é? 26M̀ íe gbele tõ̀ò nu e m gá láá lomái bel ló à bè ge beemái bel ló. Sõò áá nu e m beè dã́ gã́ nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ ní e m ólò kọ́ nè gbò nen é, vaá nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ di lèlà.” 27Bà náa beè tavẹ kọ nen e Jíìzọ̀s géè kọ́ nèvaá beè a Tẹ̀. 28Vóá à gboó kọ́ nèva kọ, “Tṍó e o ni dalai nda, Sã́áná Nen, elíí boo ní e o é nyímai kọ ʽNda Nda é,’ vaá mè ním̄ ólò naa tọ́ọ̀ nu boo nà ló, sõò mè nu e nà Tẹ̀ beè lẹ̀ẹ̀là kọ ḿ kọ ní e m ólò kọ̀ e. 29Vaá nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ dìm̄ ló. Náa sãanàm̄ bá ló, boo bée kọ m̀ ólò naa nu e a léémáe lee.” 30Gbele tõ̀ò nen e a dã́ tṍó e Jíìzọ̀s ló gbò mon belí beè gboó dẹlẹ́e nyíe boo. 31Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè pá Júù e bà dẹlẹ́e nyíe booá kọ, “Ò dúì kà kà gbò e a gé nyooném̄ nvée be ò biilii bá ló nà mon bel. 32Ò é gboó nyimai kà kà bel, vaá kà kà bel é náa kọ ó dií pọ́ì.” 33Bà aalá kọ, “Beele pá nvín Ébràhàm, vaá è gáà du gyóòlo nè tọ́ọ̀ nen. Ge di pọ́ì e o gé kọ́á kuu ńmoní é?” 34Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ kọ̀láá nen e a gé sí pọ́lọ́ dú gyóòlo nèe. 35Gyóòlo náa ólò gbẹá tọ a tẹ̀ íe lee, sõò nvín e a dú tọá ólò di m lee. 36Be nda, Sã́áná, náa kọ ó dií pọ́ì, ò é palà ge dií pọ́ì. 37M̀ nyímà kọ bọ̀ì pá nvín Ébràhàm. Sõò ò gé gbĩnai gé gè fẹ́m̄i, boo bée kọ nóo túì nà mon bel nveaí m. 38M̀ gé kọ́ nu e nà Tẹ̀ beè zogèm̄ tẹlẹ bàlà kẽ, sõò boolo gé náanii nu e boólo tẹ̀ beè kọ́ nèi.” 39Bà gboó aaláé gã́ kọ, “Ébràhàm ní beéle tẹ̀ e.” Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Be ò dúì pá nvín Ébràhàm, ò lávii láb belii Ébràhàm. 40Tọ́ọ̀ nu e m náà èl boo gè kọ́ kà kà bel e m beè dã́ lọl gã́ Bàrì nèi á gé, sõò ò dii e o gé ãi gè fẹ́m̄i. Ébràhàm náa beè naa tọ́ọ̀ nu e a bélí vó! 41Ò gé ténií boo lab dògò bọọ tẹ̀.” Bà aaláé gã́ kọ, “Áá Bàrì ní e a dú Tẹ̀ e beele íè e. Beele níì nvín gã̀ nì.” 42Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Be Bàrì beè dú bọọ Tẹ̀, ò gá è vulem̄i, boo bée kọ nda aa kĩ e Bàrì dì vaá dú kĩí. Ním̄ beè dọ kẽ dù, ẹlẹ ní e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ é. 43Éé náa vaá nóo tavẹ̀ì nu e m gé kọ́ é? Nu e a náa kọlà kọ nà bel tã́gíì ló. 44Boolo dṹùnàì bọọ tẹ̀, Pọ́lọ́ Nyómá, vaá nu e a léémáe ní e o gbĩ́ì ge naanii é. Ẹ̀ẹ̀ beè nen fẹ̀ nen domá dàà togó, vaá náa ólò zọ̀ kà kà bel dù, boo bée kọ kà kà bel á géé m. Tṍó e a kpọ́ kyáá bel dú kọ à gé náa a nàà nu, boo bée kọ ẹ̀ẹ̀ nen kyáá bel vaá ẹ̀ẹ̀ tẹ̀ kyáá bel. 45Sõò nda ólò ló kà kà bel. Vó ní e a kọ́ ó gá zigai nu e m gé kọ́ é. 46Mée e a dìí zẹ̀ẹ̀ ní e a é láá kọ à íe pọ́lọ́ e m ni sí é? Tṍó e m ló kà kà bel nèi, éé náa vaá nóo zigai é? 47Nen e a aa bá Bàrì ólò gbàn tṍ ló mon bel Bàrì. Gè kọ nóo aalii bá Bàrì ní e a náa vaá nóó gbanii tṍ ló a mon bel é.” 48Gbò tule pá Júù beè gboó bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Tṍó e e kólìni nen Samérìà vaá kọ dáa dìní dẽe, é kọ è lọ géá?” 49Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Dáa á gém̄ dẽe. Sõò boo tṍó e nda gé nvèè ka ló nà Tẹ̀, boolo gé lọlím̄i fàà ló. 50Ním̄ gé gbĩ́ ka nèà nà bá. Ene nen dì e a gé gbĩ́ ka e a kuúm̄, vaá ẹlẹ ní e a é béélá é. 51M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ kọ̀láá nen e a gban tṍ ló nà mon bel náa é ú tọ́ọ̀ dee.” 52Gbò tule pá Júù beè gboó kọ́ nèe kọ, “E palà ge nyimá kọ dáa dìní dẽe sõò! Ébràhàm beè ù, gbò kọ́ bùlà Bàrì à ù, sõò olo dì e o gé kọ́ kọ kọ̀láá nen e a gban tṍ ló ńlo mon bel náa é ú tọ́ọ̀ dee. 53É kọ olo elì bẹẹ tẹ̀ Ébràhàm e a ú? Gbò kọ́ bùlà Bàrì beè una gé. Ò íè bùlà kọ olo mée?” 54Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Be m beè gbĩ́ ka nèà nà bá, nà ka náa gá è bã tọ́ọ̀ kà úlù. Nà Tẹ̀, e boolo kọ́ì kọ ẹ̀ẹ̀ boólo Bàrìa, ní e a gé nveèm̄ ka ló é. 55Boolo gáà nyimaie ló, sõò nda nyímàe ló. Be m beè kọ ním̄ nyímàèe ló, m̀ gá è dú nen kyáá bel belíi. Sõò nda nyímàe ló, vaá m̀ ólò gbàn tṍ ló a mon bel. 56Bọọ nómá tẹ̀ Ébràhàm beè ṍ kààgà kọ à é monìè tṍó e ḿ dú. A beè mòn, vaá nyíee à ẹẹ.” 57Gbò tule pá Júù beè gboó kọ́ nèe kọ, “Olo e bè ò gáà toola bàà tub nè òb gbáá ní e o kọ́ o beè mònìè Ébràhàm e?” 58Jíìzọ̀s à aalá kọ, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ: Bé Ébràhàm gá meà, ʽNda beè dì.’ ” 59Ba beè gboó láví dem kọ bà á tóbmàèe, sõò Jíìzọ̀s beè gboó gũá aa boo be Tọ Káíá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\