JỌ́Ọ̀N 9

1Jíìzọ̀s géè tení vaá à gboó mòn ene kà gbálà e dẽée beè gimí aa tã́gíní bé e a beè mèà. 2Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó bĩináe kọ, “Nen Dò Bá, dẽe gbálà e a gímí aa tã́gíní bé e a beè mèài dú boo pọ́lọ́ e mée beè sì e? É kọ à dú boo pọ́lọ́ e ẹlẹ beè sì, sẹ̀ à dú boo pọ́lọ́ e a tẹ̀ nè a kà beè sì e?” 3Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Náa dú boo pọ́lọ́ e gbálài beè sì, à bè kọ à dú boo pọ́lọ́ a tẹ̀ nè a kà, sõò dẽée beè gimí, kọ bé tṍó e Bàrì é bóe, gbò nen mon íb tóm e Bàrì é láá sì. 4È íè ge sí tóm nen e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄, boo tṍó e dee di dí ẹ́ẹ́í. Bílá dee gé dú, e tọ́ọ̀ nen náa é láá siná tóm. 5Begè dẽe tṍó e nda di bàlà booí, nda ní e m dú ẹ́ẹ́ dee nè gbò nen é.” 6Boo tṍó e Jíìzọ̀s ló belí lọ̀l, a beè gboó tumí múú kyáá gbàà sãa e a di kunu kẽ vaá kyọọ naamá gbá. À tú gbáá lẹlẹ boo dẽe gbálàa 7vaá kọ́ nèe kọ, “Àà gé logá sĩ́ni m bànà múú Sailóàm.” (Ge tàb Sailóàm kọlà “Bà lẹẹlà.”) Gbálàa beè gboó àà gé logá sĩ́e vaá à gboó láá mòn nu boo tṍó e a gé aa kĩé. 8Pá a ke gyṍó nè gbò e a beè mòn kọ a è olòó bàn nu beè gboó bĩiná kọ, “É kọ níí níì gbálà e a beè olòó ĩì tẽ́ kẽ bàn nuá nì?” 9Sìgà gbò beè kọ, “Níá ẹ̀ẹ̀,” sõò dõòna gbò beè kọ, “Níá níì ẹ̀ẹ̀ nì. Níá nen e a bélíe.” Ẹlẹ beè gboó kọ, “Nda ẹ̀ẹ̀.” 10Bà gboó bĩináe kọ, “Mó sĩ́ deè ní e dẽéni téní vaá láá mùùà, naa ní e o mon nu é?” 11À aalá kọ, “Gbálà e a kọlà Jíìzọ̀sa beè kyọọ gbá lẹlẹ̀m̄ boo dẽe vaá kọ ḿ àà sí Sailóàm gé logá sĩ́m̄. M beè àà sí kĩé gé logá sĩ́m̄, vaá dẽém̄ à gboó mùùà.” 12Bà bĩináe kọ, “Ẹlẹ di ãà e?” À aalá kọ, “Ním̄ nyímà.” 13Ba beè faalá gbálà e dẽée beè gimíá vaá túe ele sĩ́ pá Fárèsì. 14Dee bò séi pá Júù ní e Jíìzọ̀s beè kyọọ gbá vaá bomá dẽe gbálàa é. 15Pá Fárèsì beè bĩinana gé gbálàa kọ á kọ́ bé e a è naa vaá láá mòn nu. Gbálàa beè kọ́ nèva kọ, “A beè tú gbá lẹlẹ̀m̄ boo dẽe, vaá m̀ gboó logá sĩ́m̄, vaá m gboó mòn nu.” 16Sìgà pá Fárèsì beè kọ, “Gbálàa náa é láá dú nen e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là, boo bée kọ náa sẹlẹ log e a bẹl dee bò séi.” Sõò dõòna gbò beè kọ, “Nen pọ́lọ́ é téní naà láá sí íb gbò tóm dù̃ùnèi é?” Pòòà beè gboó bã̀vá zẹ̀ẹ̀. 17Pá Fárèsì beè kpáá bĩina bel gbálàa kọ, “Éé ní e olo bulà e a kilíé ló, tã́gíní bé e ẹlẹ ní e a beè mùùnàni dẽe é?” Gbálàa à aalá kọ, “Ẹ̀ẹ̀ nen kọ́ bùlà Bàrì.” 18Gbò tule pá Júù náa beè zìgà kọ kà kà e dẽée beè gimí vaá mè bà bóe dẽe kọ bé à kalá mòn nu, dọ tṍó e bà kólí a tẹ̀ nè a kà 19vaá bĩináva kọ, “Kọ́ níí bọọ nvíná? Ò kọ́ì kọ dẽée beè gimí aa tã́gíní bé e a beè mèà. Vaá à téní naa và láá mòn nu kátogóí é?” 20A tẹ̀ nè a kà à aalá kọ, “È nyímàe ló kọ níá beéle nvín. È nyimana gé kọ dẽée beè gimí lọl tã́gíní bé e a beè mèà. 21Sõò née nyímà bé e a náa vaá à láá mòn nu kátogóí, à bè ge nyimá ló nen e a muunàe dẽe. Bĩinaíe, mè ẹlẹ a tulà togó nen e a é láá loà bel boo!” 22A tẹ̀ nè a kà beè aalá belá naa vó nyòòmà bá bé e pọ̀ beè siíva ló gbò tule pá Júù naa, boo bée kọ gbò tule pá Júù beè kũune mon boo kọ bà á kpó kọ̀láá nen e a zigà kọ Jíìzọ̀s ní Méné e Bàrì Sa é lọl tọ Bàrì. 23Vó ní e a náa a tẹ̀ nè a kà à kọ, “Bĩinaíe, mè ẹlẹ a tulà togó nen é.” 24Ba beè kpáá kolí gbálà e dẽée beè gimíá vaá kọ́ nèe kọ, “Nvèè ka ló Bàrì vaá ò ló kà kà bel! Beele nyímà ló gbálàa kọ ẹ̀ẹ̀ nen pọ́lọ́.” 25Gbálàa à aalá kọ, “Ním̄ nyímà be ẹ̀ẹ̀ nen pọ́lọ́ à bè ẹ̀ẹ̀ níì nen pọ́lọ́ nì. Áá nu e m nyímà kọlà kọ dẽém̄ beè gimí vaá mè m̀ mon nu kátogóí.” 26Bà bĩináe kọ, “Gbálàa beè naáni éé ló vaá dẽéni à gboó mùùà e? A beè mùùnàni dẽe naa và e?” 27À aalá kọ, “M beè kọ́ nèi, sõò nóo beè gbĩi gè dãi. É kọ́ á kpáá biíi gè dã̀ e? É kọ náa é dú kọ boolo gbĩ́ì ge nyoonenaíe gé nvée?” 28Ba beè gboó nvèèmàe lẹ́ kọ, “Olo ní e o gé nyoone nvée na kà gbálàa é. Beele di nvée Mózìs. 29È nyímà kọ Bàrì beè ló bel nè Mózìs. Sõò tãa bá na kà gbálàa, née nyímà kĩ e a aà dù!” 30Gbálàa à aalá nèva kọ, “É kọ níá níì nu e a é bọọ ló nen nì, kọ boolo nóo nyímàì kĩ e a aà dù, vaá mè à láá naa kọ dẽe nda á mùùà? 31È nyímà kọ Bàrì náa ólò naa nu e gbò pọ́lọ́ bĩ́íná. Sõò be à íe nen e a fã Bàrì vaá naa a bùlà, na nen ní e Bàrì ólò dã́ mon é. 32Tã́gíní bé e bàlà boo beè dàà togó, è gáà beè dã tọ́ọ̀ dee kọ à íe nen e a náa kọ dẽe nen, e a beè gimí aa tã́gíní bé e a beè mèà, á mùùà. 33Be gbálài beè dú nen e Bàrì náa è lẹ̀ẹ̀là, náa gá è láá naa tọ́ọ̀ nu.” 34Bà aalá kọ, “Olo, e dẽe dẽe pọ́lọ́ ní e o beè mèà m é--kọ́ ó nóòmànàè nu beéle?” Bà gboó kpóe lọa zẹ̀ẹ̀va. 35Jíìzọ̀s beè dã́ kọ bà kpó gbálàa lọa zẹ̀ẹ̀va, vaá tṍó e a ni gbĩ́e mòn, a gboó bĩináe kọ, “Ò dẹlẹ̀ gé nyíe boo Sã́áná Nen?” 36Gbálàa à aalá kọ, “Dòe bá nèm̄, e Tẹ́ẹ̀, kọ bé m̀ láá dẹlẹ́e nyíe boo!” 37Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “O moníe, vaá ẹlẹ ní e a gé ló bel nènií.” 38Gbálàa à gboó kọ, “M̀ dẹlẹ̀ni nyíe boo, e Dõò!” vaá gboó kumíe dúnú ke gbàà. 39Jíìzọ̀s à kọ́, “M beè dú bàlà booí ló gè beelá kọ gbò e bà náa mon nu á mòn nu vaá dẽe gbò e bà mon nu á gimí.” 40Sìgà pá Fárèsì e ba è dìé ku ló beè dã́ tṍó e a gé kọ́ vó, vaá bà gboó bĩináe kọ, “Naa kọ ò gé kọ́ mè dẽe beele gímíná gé?” 41Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Be dẽéi beè gimí, bel náa gá è bẽèi, sõò tã́gíní bé e o gé kọ́i kọ ò monìì nuá, bẽge bel di dií boo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\