JÚÙD 1

1Kpáí aa bá nda, Júùd, e m gé sí tóm nè Jíìzọ̀s Kráìst vaá duna gé vígà Jém̀z, maá gbò e Bàrì beè kolí, e bà dú gbò e Bàrì Tẹ̀ vulè vaá Jíìzọ̀s Kráìst gé kumà: 2M̀ gé ban kọ Bàrì á palà ge iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló bọ̀ọ̀vẹ̀, nè ge kọ á nvèè bá kọ a vulà á palà ge dìí zẹ̀ẹ̀. 3Pá vígà e m vulè, boo tṍó e a géè palà ge tànim̄ ge emí nu e a kil ló dùùà e Bàrì nè dénè bẹ̀ì mái, m beè gboó mòn bíi e a dì ge nvèèi kpóó ló kọ ó kpenai zìgà bel e Bàrì beè nè pá a gbò, e kóló t̃ẽ̀ènè tóm e a è nèa beè gbõoma lọ̀l. 4Boo bée kọ sìgà gbò e bà náa fã Bàrì gṹá bã̀í zẹ̀ẹ̀. Gbòi tab sàn nyíe Bàrì kììlà vaá belí bé e a néva deè kọ bà á naa kọ̀láá íb pọ́lọ́ e a léémáva. Bà kin áá kà bẹẹ Dõò nè bẹẹ Tẹ̀ Íe Jíìzọ̀s Kráìst. Tã́gíní kpã́á dee e mon bel Bàrì beè kọ́ bẽge bel e a kuúva gbẹẹ́ kẽ. 5Náa kal ló bée kọ ò nyímàì gbò nu e m é gé kọí, m gbĩ́ gè kpáá kẽeí nyíe kọ Dõò Bàrì beè aalá pá Ízràẹ̀l lọl kpá dó Íjèpt, sõò tṍó e a lée, à gímè sĩ́ kùbmà gbò e bà náa dẹlẹ́e nyíe boo. 6Ni kẽeaí boo gbò nyómá tóm e ba beè fùl zelí ba ke bẹ̀l vaá sãànà bá ló ba ke tõ̀ò. Bàrì tú díí kpọ́gọ́lọ́ e a dì lee bọbmáva gbẹẹ́ m bànà kùkùù gín kĩ e a sẹlẹ́va sẹ̀ẹ̀ gbele Dee Bèèla Bel. 7Vóá bé e bon Sọ́dàm, nè bon Gọmọ́rà, nè gbò bon e a beè dìgàvá kpàn, beè di m dùm kuna kúnà naa é, e ba kúnà gã̀ beè gboó bọọ èl boo bé e a bọ́ ló kọ á dì naa. Bàrì tú sã́ e bè náa é gímí lee kpọmáva té ló naamá gè ãane dénè nen. 8Sõò t̃ẽ̀ènè áá báá bé e gbò e m gé kọ́í íegi kùùà nu e a túva nvee m kyọ̀à ló nè ge gbẹ́ tule nè ge òn gbò nyómá tóm Bàrì naana gé é. 9Bãànà tṍó e nen togó gbò nyómá tóm Bàrì, e a kọlà Máíkẹ̀l, géè zọ̀ Pọ́lọ́ Nyómá kaná vaá dula boo íí Mózìs, náa beè dò kọ á bẽ́gèèe bel à bè ge nvèèmàe lẹ́. Tãa vó, a beè kọ́ nèe kọ, “Bàrì á kpọ́ni té ló!” 10Sõò kọ̀láá nu e bug togó gbòi náa tulà ní e bà kọ́ kyọ́ é, vaá kọ̀láá nu e a fuuà dọ̀vá nyíe belí gbò nom kọ̀l ní e a peéva é. 11Tãàgà dìvá ló, boo bée kọ bà láví láb Kéìn. Bà di boo òò kpègè vaá ié lọ̀ nu belí bé e Bélàm beè naa. Bà bé tule vaá ié kyọ̀à sĩ́ belí Kọ́rà. 12Boo tṍó e o lọlàì gyã́á vaá kọ ó bõonai ló dei nu m vulà súú dẽe ló, baala ólò dú dà e a tọ́á ló. Bà ólò tõó kĩé dé gyã́á mmá gbàà vaá ṍ míí lọ̀à dẽe ló. Bà ólò bùlà áá baála gbàà. Bà bélí gín boo e bè náa é láá dọọvẹ boo vaá fọ́ọ́lọ́ gé dalà kyãàmà. Bà bélí té e a è kànè pà sã vaá náa láá sagẹna vaá mumí. Tãa vó, à gboó bùùà aa kẽ vaá ú áá tóm. 13Ba pọ́lọ́ ẹẹa bàlà kẽ belí fé múú e kpóó ló dínàngọ̀ tóví èèla nu gã́ pene. Bà bélí gyã́à káála e a viiga sĩ́ dee. Bàrì kpóògè dee ló bànà kùkùù gín e a dì lee sẹ̀ẹ̀va. 14Baala ní e Ínọ̀k, e a dú nvín ní e a égè ọ̀ọ̀lẹ̀ kà tẹ̀ aa ló Ádàm, beè kọ́ nu e a é lẹẹa ló gbẹẹ́ kẽ é, kọ, “Bàrì é beè faalá bóó bóó pá a gbò nyómá tóm e a di káí domá 15ló gè beemá bel ló dénè nen nè ge bẽgè bel gbò e bà náa nyímá ló Bàrì, boo bée kọ bà sí pọ́lọ́ tóm vaá ló gbóò gã́ bel bì̃ìmà ló Bàrì.” 16Gbòi gbẹ́á dẽe ge nuumi bel nè ge nè kpẹa, bà kyãa boo ba kpéè ló, bà ló bel e a elva ló vaá di boo nu e bà gbĩ́ gè ié lọl bá nen olòó lèèlàe. 17Sõò boolo, pá vígà e m vulè, kẽeaí boo nu e gbò e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst lẹẹlà beè kọ́ gbẹẹ́ kẽ nèi. 18Ba beè kọ, “Tṍó e a é íná kùbmà nvée tṍó, gbò e bà é nveemài lẹ́ vaá kyãa boo ba kpéè ló, e bè náa léémá Bàrì, é beè dì.” 19Baala ní e bà tã́a pòòà tẹlẹ̀í zẹ̀ẹ̀ e. Bà kyãa m nom kpá ló boo bée kọ Nyómá Káí Bàrì á gévá m. 20Sõò boolo, pá vígà e m vulè, elai agalai boo bọọ zìgà bel e a palà ge di káí. Nei deè Nyómá Káí kọ á tulèi m bọọ tãàga ló. 21Tõonii m dùm e a é náa kọ vulà súú dẽe ló Bàrì á gbẹáí boo. Bolii dẽe sĩ́ dùm e bè náa tá, e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst é néi tení dú ló a sàn nyíe. 22Sìgà nen e a dìí gbàà íe bàà bàà bùlà e a kil ló èèlè Bàrì. Toi sàn gbò e bà dì naa vó. 23Sìgà ọ̀và dũgà kil dáà sã́. Tĩgaíva nveenií boo èèlè dùm. Tàn nom kpá ló lẹẹlà bel ló sìgà ọ̀và. Toíva sàn, sõò ọẹi dẽe vaá ò ọ́vii pọ́lọ́ nu e bà gé náa, kọ bé ba pọ́lọ́ dùm náa zilá bã̀í m. 24Ka á dì nè ẹlẹ, Bàrì, e a é láá kpènài kọ ó gá dọi, vaá à láá naa kọ kọ̀ bel á gá dìí ló, nè ge kọ ó palà ge õi kaagai boo tṍó e a é túi bãma kè sĩ́e e a dú dù̃ùnè. 25Bàrì, e a bela á gé, e a duulàì tení dú ló bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, á tú ka, nè bọ́ọ́ bọọ, nè kpóó, nè lẹ̀ẹ̀là bel, belí bé e a beè dì naa lọl tã́gíní bé e bàlà booí gáà beè dàà togó, á dìnà gé naa vó kátogóí, vaá tẹlẹ̀ dee e bè náa tá! Á dì naa vó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\