LÚÙK 1

1M̀ nyímà kọ gbele tõ̀ò nen beè emí kpẹa e a kil ló gbò nu e a beè lẹ̀ẹ̀aí zẹ̀ẹ̀. 2Ba è emí nyòòmà bé e gbò e ba è monmà dẽe dénè nuí domá dàà togó vaá dú gbò e bà ólò vee mon belí beè kọ́ naa nè beele. 3Sõò bé e m beè kpó tẽ́ dénè gbò nuí domá dàà togó vaá m̀ dã́ tẽ́á, à gboó leemám̄ kọ ḿ emí boo lé bá dì belí bé e a beè lẹ̀ẹ̀à naa, vaá má olo, Gbele Méné Tiọ́fèlọ̀s, 4kọ bé ò láá nyimá kà kà bel e a kil ló gbò nu e o beè dã̀. 5Boo tṍó e Hẹ́rọ̀d beè dú Méné Judíà, ene nen vààla gyọ́ọ, e a kọlà Zẹkaráíà, beè dì. A è dì nè ene m gbò vààla gyọ́ọ e ba è noo sẹlẹ́ kẽ Abáíjà, vaá a va beè kọlà Ẹlézàbẹ̀t e a dú màna màna Ẹ́rọ̀n. 6Pálàa ọ̀và beè tõó m lé dùm kè sĩ́ Bàrì vaá palà ge gbàn tṍ ló a log nè dénè a lẹ̀ẹ̀là. 7Sõò bà náa beè ié tọ́ọ̀ kà nvín boo bée kọ Ẹlézàbẹ̀t beè dĩ́ì vaá pálàa ọ̀và a ána. 8Ene dee Zẹkaráíà géè sí a tóm vààla gyọ́ọ m Tọ Káí tṍó e pá ńlẹ gbò di boo tóm. 9Dì belí nàà nu e ba è noo kọ á túlè gbò vààla gyọ́ọ, ba è sàe tení dú m ge uuá ńnóm be sĩ́ à kalá bã Tọ Káí Dõò vaá mùn ínsẹ̀ns. 10Tṍóá, gbele tõ̀ò nen beè di ke dẹi e bà géè tãàga ló Bàrì boo tṍó e ínsẹ̀ns gé bẹ́. 11Nyómá tóm Dõò beè gboó sìlàé ló vaá elá boo bá lè gbani e bà ólò mùn ínsẹ̀ns sẹlẹ boo. 12Zẹkaráíà beè zììa bá pọ̀ boo tṍó e a moníe. 13Sõò nyómá tómá beè gboó kọ́ nèe kọ, “Pọ̀ á gá siíni, e Zẹkaráíà, mè Bàrì a dã́ o tãàga ló. O va Ẹlézàbẹ̀t é man ene kà sã́áná nèni, vaá ò é kólíe Jọ́ọ̀n. 14Lóni é zaa bá ẹ́ẹ́ nyíe vaá gbele tõ̀ò nen é ṍ kààgà kọ à meà. 15À é dú gbele nen kè sĩ́ Dõò, vaá náa é ṍ tọ́ọ̀ míí à bè sã́ míí. À é ḿmá m Nyómá Káí bé à kálá mèà. 16À é kiilà nyíe gbele tõ̀ò pá Ízràẹ̀l nyòòmà Dõò e a dú ba Bàrì. 17À é gyáé sĩ́ m nyómá nè kpóó e a bélí ní Ẹláíjà kọ bé à kììlà nyíe gbò tẹ̀ nè gbò nvín naamá lé. À é kììlà gbò e a lọl togó kẽ nvèè m nyìma gbò e a gban tṍ ló. À é naa kọ gbò e a dì nè Dõò á kpoogá dee ló elá bànàe.” 18Zẹkaráíà beè gboó bĩiná nyómá tómá kọ, “M̀ é náa và vaá nyimá kọ à dú kà kà, boo bée kọ m ána vaá nà va a ánana gé?” 19Nyómá tómá beè gboó aalá nèe kọ, “Nda Gébrìẹ̀l, e m éla kè sĩ́ Bàrì, e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄ kọ ḿ tú Lé Kpẹaí máni é. 20Ni pãane tṍ! O gã́ é bólá vaá nóo é láá ló bel tẹlẹ dee e gbò nuí é lẹẹ̀à, boo bée kọ nóo ziga ló nà mon bel e a é lẹẹ̀à tṍó e a é lée.” 21Boo tṍóá, a è bọọ ló gbò e a géè elá bànà Zẹkaráíà ló nu e a náa vaá à pee tṍó m Tọ Káíá. 22Tṍó e a ni dọ́ kè dẹi, náa beè láá ló bel nèva. Bà gboó nyimá kọ a è mòà nu dẽe gbẹẹ́ m Tọ Káíá. Bé náa è láá ló belá, à gboó tú a bá dòmà bá nu nèva. 23Tṍó e a dee tóm m Tọ Káíá ni íná kùbmà, Zẹkaráíà beè gboó kil be. 24Gbele begè dẽe tṍó náa téní, a va Ẹlézàbẹ̀t à gboó niiná gbàà. Ẹlézàbẹ̀t beè gũá tọ m vòò ẽ́ vaá à gboó olòó kọ, 25“Bàrì mon tṍó e a ni lée vaá à naám̄ sàn. À náa kọ gbò nen á gá ònnam̄ kọ m dĩ́ì.” 26Tṍó e Ẹlézàbẹ̀t di kè bá gbàà e a ni tóólá ọ̀ọ̀lẹ̀ ẽ́, Bàrì beè gboó lẹ̀ẹ̀là nyómá tóm, e a kọlà Gébrìẹ̀l, simá ene kà bon m Gálìlì, e a kọlà Názàrẹ̀t, 27kọ á ló bel nè ene kà nvín pá nyáá e a gáà si ló pá gbálà, e a kọlà Mérì. A è zìgà kọ à é íàè ene kà gbálà, e a kọlà Jósẹ̀f, e a dú màna màna Méné Dévìd. 28Nyómá tómá beè bã̀é ló vaá kọ, “M̀ kanani mon! Dõò Bàrì diní ló vaá à palà ge iéni sàn nyíe ló!” 29Mon bel e nyómá tómá ló beè palà ge bọọ ló Mérì vaá à gboó bugi togó kà nu e a man íb na kà kànà mon kólí. 30Nyómá tómá à gboó kọ́ nèe kọ, “Pọ̀ á gá siíni, e Mérì, mè Bàrì iéni sàn nyíe ló. 31Ò é nííná gbàà vaá ò màn nvín pá gbálà, e o é kólí a bée kolíe Jíìzọ̀s. 32À é bọọ vaá kọlá Sã́áná Bàrì e a El Boo. Dõò Bàrì é née kpò té méné a nómá tẹ̀ Dévìd. 33À é lẹẹlà bel ló pá Ízràẹ̀l dọ̀ dèdè, vaá a lẹẹlà bel náa é íná kùbmà.” 34Mérì à gboó bĩina nyómá tómá kọ, “À é náà và vaá à láá lẹ̀ẹ̀à naa vó é, tã́gíní bé m gáà si ló pá gbálà e?” 35Nyómá tómá à gboó aalá nèe kọ, “Nyómá Káí é dọ́ní boo, vaá kpóó Bàrì é úuaní boo. Boo bée vóí, ãa nvín e a di káíá é kọlá Sã́áná Bàrì. 36Nyimá níí kọ nvín di gbàà o vígà Ẹlézàbẹ̀t e a ni ánaá. Ba è kọ à dĩ́ì, sõò kátogóí gbàà ọ̀ọ̀lẹ̀ ẽ́ a ínaé ló. 37Boo bée kọ tọ́ọ̀ nu náa tavàlà ló Bàrì.” 38Mérì beè gboó kọ, “Nda gyóòlo e m di kpènà ló gè sí tóm nè Bàrì. Á lẹ̀ẹ̀àm̄ ló dì belí bé e o kọ́ naa.” Nyómá tómá à gboó aaé ló kìl. 39À fẹ́gẹ̀ ló, Mérì à gboó gbalá sí ene kà bon boo gù e a di Judíà, 40vaá bã tọ Zẹkaráíà gboó kànà mon Ẹlézàbẹ̀t. 41Tṍó e Ẹlézàbẹ̀t dã́ kànà mòn kól e a aa gã́ Mérì, ãa nvíná a gboó tõó gbàà Ẹlézàbẹ̀t vaá kyãà. Nyómá Káí à gboó dọé boo 42kọ á ló bel m gbele agẹ mon nè Mérì kọ, “Bàrì tã́ànèni dee bá èlmà dénè pá bia, vaá à é tã́ànènà gé dee bá ãa nvín e o é beè màn! 43Éé ní e a náa na kà gbele nuí à gboó lẹ̀ẹ̀àm̄ ló kọ kà ńda Dõò gboó dù gé kãa nda é? 44Boo bée kọ t̃ẽ̀ènè tṍó e m gé dã́ gé o kànà mòn kól, ãa nvín e a dìm̄ gbàà à gboó kyãà bá ẹ́ẹ́ nyíe. 45Mó gbele ẹ́ẹ́ nyíe e o íè ló ge zigà kọ nu e Bàrì beè kọ́è neèni dú kà kà!” 46Mérì à gboó kọ: “Nà ból nyíe leelà Dõò, 47vaá nà nyómá à ṍ kààgà m Bàrì, e a dú nà Nen Dùùlà, 48boo bée kọ à kẽea boo nda a gyóòlo e a kil kẽ! Lọl kátogóí ààmà, dénè nen é kólím̄ nen ẹ́ẹ́ nyíe, 49boo bée gbele nu e Bàrì e a Bọọ náa nèm̄-- a bée dì káí. 50À náa sàn gbò e bà née ka, lọl kúúlí tẹlẹ kúúlí. 51À tú a bá simá gbele agẹ tóm, à lagẹlẹ gbò dàlà kpá ló boo bií ló dénè ba nu e ba è noo. 52A è tú gbele gbò méné lọlgi boo ba kpò té méné, vaá à kọ gbò e a kil kẽ á dààa boo. 53A è tú lé nu mmè gbàà gbò tá kói, vaá à kpenè gbò e a íe gyọ́ kọ bà á tú kóló bá ààmà. 54A è naa nu e a beè zìgà nè pá bẹẹ gbò nómá tẹ̀, vaá à dù gé nvèè bá nè pá Ízràẹ̀l e a dú a gyóòlo. 55A è kẽ̀èa boo gè naa sàn Ébràhàm nè pá a màna màna dọ̀ dèdè!” 56Mérì tõó ló Ẹlézàbẹ̀t bé e a é láá toolá taa ẽ́ be sĩ́ à kálá òòa kẽ kil be. 57Tṍó e a tṍó ge màn nvín beè gboó egá, Ẹlézàbẹ̀t à gboó màn ene kà nvín pá gbálà. 58Dénè pá a kè gyṍó nè pá a vígà beè dã́ gbele bé e Bàrì nááe sàn naa, vaá bà gboó zọ̀e zààvà. 59Boo tṍó e a ni egá aatáá dee, ba è gboó dú ló gè koo ãa nvíná, vaá gbĩ́ gè tú bée a tẹ̀ Zẹkaráíà kolíé ló, 60sõò a kà beè gboó kọ, “Bà á gá kolíe vó! Mè a bée é kọlà Jọ́ọ̀n.” 61Ba è kọ́ nèe kọ, “Tọ́ọ̀ kà o vígà náa kọlà na kà bée!” 62Bà gboó tú báva dòmà bá nu nè a tẹ̀, vaá bĩiná bé e a léémá ẹlẹ kọ bà á kolíe naa. 63Zẹkaráíà à gboó bàn kọ bà á tú nu gè emí nu dẽe domá. Tṍó e bà tú máe, a è emí dẽe kọ, “A bée kọlà Jọ́ọ̀n.” À gboó bọọ ló dénè ọ̀và! 64Kà lèlà boo tṍóá, ní e Zẹkaráíà kpáá gbaalá gã́e, ló bel vaá õá Bàrì zaa é. 65A è gboó bọọ ló dénè nen, naa ní e kpẹa e a kil ló dénè gbò nuí beè gboó zààlà bã dénè ke tõ̀ò e a di boo gù Judíà. 66Kọ̀láá nen e a dã́, beè bugi togó e a kilíé ló kọ, “Éé ní e íb na kà nvíní é dú é?” Boo bée kọ à palà ge dọ bàlà kẽ kọ kpóó Bàrì dìé ló. 67Nyómá Káí beè gboó bã́ m tẹ̀ Jọ́ọ̀n, e a kọlà Zẹkaráíà, naa ní e a ló mon bel Bàrì kọ: 68“Lèèlà á dì nè Dõò Bàrì pá Ízràẹ̀l, boo bée kọ a è dú ló gè aalá vaá nvèè bá nè pá a gbò. 69A è nèi ene kà gbele Nen Dùùlà, e a dú màna màna a gyóòlo Dévìd. 70A è zìgà zìgài domá kpã́á tṍó tenmá gã́ gbò kọ́ bùlà Bàrì e bà di káí 71kọ à é dùùlàèi lọl bá pá bẹẹ gbò ọ́b, nè ge kùmàèi lọl bá kpóó gbò e a ọ́víi. 72A è kọ à é náanìè sàn bẹẹ gbò nómá tẹ̀, nè ge kẽea boo a zíl gbaa ló e a di káí. 73Boo tṍó e a è zílá zíl nè bẹẹ nómá tẹ̀ Ébràhàm, a è zìgà kọ à é duulàèi lọlie bá pá bẹẹ gbò ọ́b, naa ní e pọ̀ náa é síínáí ló gè kumí sĩ́ kẽ neè ẹlẹ, 75kọ bé è di káí vaá dú gbò lé lab dògò kè sĩ́e dénè dee m bẹẹ dùm. 76Vaá olo, e nà nvín, ò é kọlà nen kọ́ bùlà Bàrì e a Bọọ El Boo. Ò é gyá sĩ́ Dõò vaá kpoògè dee ló a èèlè. 77Ò é náa kọ pá a gbò á nyimá kọ Bàrì é duulàva tení dú ló gè ia ló ba pọ́lọ́ nèva. 78Bẹẹ Bàrì náái sàn. À é náa kọ dùùài á valí tení dú ló nen e a é aa káála dù vaá dú ẹ́ẹ́ dee nè dénè bẹ̀ì. 79À é nyágí aa káála vaá mó boo kọ̀láá gbò e gín náà kyọ̀ kọ́ bà á di kè bá ú, kọ bé à tã́ànei dee bá nvee boo èèlè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló.” 80Ãa nvíná beè sìm vaá aga ló bàlà kẽ nè m nyómá. A è tõó boo kpáá bàlà ól naamá a ke tõ̀ò dọ̀ọ̀mà dee e a tú a ló tẹlẹ bàlà kẽ nè pá Ízràẹ̀l.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\