LÚÙK 10

1Tṍó e níí lẹẹ̀à lọ̀l, Jíìzọ̀s beè gboó í bá ló taa tub nè òb nè bàà nen, vaá lẹ̀ẹ̀làva bàà nè bàà kọ bà á gyaèé sĩ́ gé bã kọ̀láá kà bon nè kọ̀láá ke tõ̀ò e a beè kọ à é síè. 2À gboó kọ́ nèva kọ, “Gbele tõ̀ò nu a léèvè, sõò gbò tóm e a di gbàà dú ńkem. Banii Tẹ̀ Íe nu e a ni léèvèi kọ á lẹ̀ẹ̀là gbò tóm e a é kọ́lí tẹlẹ boo bàlà ólí. 3Gboó aalii, mè m̀ lẹẹlài belí gbò nvín naanà ból e bà lẹẹlà tẹlẹ zẹ̀ẹ̀ gbò kpẹẹ̀. 4“Ó gá faalai tọ́ọ̀ kà bẹ̀lẹ̀ ge nvèè kpègè m, à bè bẹ̀lẹ̀ kyẽè, à bè dõòna m kpá ká tọ. Ó gá dìí boo gè kanai mon nen vaá ò peelii tṍó boo èèlè. 5“Kọ̀láá tọ e o bãì, zẹẹ́ kanai mon gbò e a di tọá kọ, ʽÁ leèi.’ 6Be nen e a dì tọá tú kànà mòn kólá, léé sĩ́ e a aa m bọọ kànà mòn kólá á dié ló, sõò be náa tú, ò oomai léé sĩ́á aamai. 7Tọ e bà túi, tõonii, dei gyã́á vaá ò ṍi kọ̀láá kà nu e bà néi, boo bée kọ nen e a sí tóm bọ́ ló kọ bà á kpẽ́ kòm nèe. Ó gá aalíí ene kà tọ gé bãí dõòna kà tọ. 8Kọ̀láá tṍó e o bãi ene kà bon vaá bà túi, dei kọ̀láá nu e bà néi. 9Boi gbò e lóva zọ m boná vaá ò kọi nèi gbò nen kọ, ʽLẹ̀ẹ̀là bel Bàrì a ínáí ku ló.’ 10Sõò kọ̀láá kà bon e o ínai vaá bà náa túi, kyãanii bãí zẹ̀ẹ̀ tọ vaá ò kọ́i kọ, 11ʻÈ kpalà sãa e a dú bọọ bon lọa kè ká tọ naamá gè zogèi kọ Bàrì é kpọ́i té ló. Sõò kẽeaí boo kọ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì a íná ku ló!’ 12M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, dee e Bàrì é béélá bel ló gbò nen, mè à é náa sàn pá Sọ́dàm èlmà pá na kà bon! 13“À é tavàlàí ló, e boolo pá Kọ́ràzìn nè pá Bẹtsáídà, boo bée kọ be bon Táíà nè bon Sáídọ̀n ní e m beè tõo sí gbò tóm dù̃ùnè e m beè tõo m boolo sì e, gbò e a di kĩé gá è nvèà kọ̀là ló nyèm vaá tó kpọlá gbàà bùùlù kpã́á dee, boo bée ge ọgá ló ba pọ́lọ́! 14Sõò dee e Bàrì é béélá bel ló gbò nen, à é náa sàn Táíà nè Sáídọ̀n èlmà boolo! 15“Vaá boolo, e pá Kapánìọ̀m, é kọ ò gbĩ́ì ge dalai bọọ ló inmaí ló káála? Bàrì é kilmàí kẽ tẹlẹ ke tõ̀ò bẹẹ ló!” 16Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Nen e a gbaníi tṍ ló, gban tṍ ló nda; nen e a kiníi, kinna gé nda; vaá nen e a kin nda, kinna gé Bàrì e a beè lẹ̀ẹ̀lam̄.” 17Taa tub nè òb nè bàà nená beè ooa kẽ iná ló Jíìzọ̀s boo záá zaà ló vaá kọ, “Dõò, bãànà gbò zọ gbaníi tṍ ló boo tṍó e e tú o bée lẹ̀ẹ̀mava bel kọ bà á tení aa m nen!” 18Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “M beè mòn Sétàn e a dọ dì belí éném dee baa sĩ́ káála. 19Pãanei tṍ! M beè nèi kpóó kọ ó zagai tọ boo naanà nè pèèlè, vaá ò elii bá kpóó Pọ́lọ́ Nyómá, mè tọ́ọ̀ kà nu náa é nveèi kom ló. 20Sõò nyíei á gá ẹẹ ló gbò zọ e a gbaníi tṍ ló. Tãa vó, nyíei á ẹẹ ló bọọ bée e ba è emí káála.” 21Boo tṍóá, Nyómá Káí beè gboó naa kọ nyíe Jíìzọ̀s á ẹẹ, naa ní e a kọ, “Nà Tẹ̀, e o dú Dõò káála nè kunu kẽ! M̀ ṍàni zaa kọ ò gṍ gbò nuí ló gbò e a íe nyìmà nu nè tàvẹ̀ nu, vaá ò tẹlẹ bàlà kẽ nè gbò e bà gáà nyima nu. Lèèlà á dì nèni, e nà Tẹ̀, boo bée kọ a è dú o bùlà kọ á dì naa vó.” 22A beè gboó kọ́ nè gbòa kọ, “Nà Tẹ̀ beè nèm̄ dénè nu. Maaná nà Tẹ̀ lọl ló, tọ́ọ̀ nen náa nyímá ló nda, e m dú a Sã́áná, vaá tọ́ọ̀ nen náa nyímá ló nà Tẹ̀, maaná lọl ló nda, Sã́áná, nè gbò e a léémá nda, Sã́áná, gè kùùlà nu e a kilíé ló nèva.” 23Jíìzọ̀s à gboó kììlà sĩ́ kpee áá gbò e bà ólò nyoonée nvée, vaá kọ́ nèva kọ, “Léé sĩ́ dìí ból boo bée kọ ò monìì dénè gbò nuí! 24M̀ palà ge kọ́ nèi kọ, gbele tõ̀ò gbò kọ́ bùlà Bàrì nè gbò méné beè gbĩ́ ge mòn gbò nu e boolo gé moniií nè ge dã́ gbò nu e boolo gé dã́ií, sõò náa beè valívá ló.” 25Ene nen nóòmà Log pá Júù, e a gbĩ́ ge ẹ̀bmà Jíìzọ̀s, beè elá ela vaá bĩináe kọ, “Nen Dò Bá, éé ní e m é náa kọ bé m íe dùm e bè náa tá é?” 26Jíìzọ̀s à gboó aalá nèe kọ, “Éé ní e Log Mózìs kọ́ é? Ò bugì naa và e?” 27Gbálàa beè gboó aalá kọ, “ʽTú dénè o nyíe nè dénè o nyómá nè dénè o kói nè dénè o bùlà vulma Dõò, e a dú o Bàrì’, vaá ʽVulè o nen dì belí bé e o vulè o ló naa.’ ” 28Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Ò láá aalá. Naa vóí, mè ò é íe dùm e bè náa tá.” 29Sõò bé e nen nóòmà Logá géè gbĩ́ gè leèvè bel a báá, à gboó bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Mée ní e a dú nà nen é?” 30Jíìzọ̀s à gboó aalá nèe kọ, “Ene kà gbálà beè dì e a géè aa Jerúsàlẹ̀m má sĩ́ Jẹ́rìkò. Gbò zib à gboó siíe, tú kọ̀láá kà nu lọlie bá, bòmie vaá tú kpa kpa séi gbẹẹé gbàà. 31À gboó lẹ̀ẹ̀à naa vóí kọ, ene nen vààla gyọ́ọ beè dì e a géè tení èèlèa. Vaá tṍó e a ni mon gbálàa, à gboó beeá tení dõòna sĩ́ vaá àà. 32Vóá bé e ene nen e a dú gã Lívàì beè naana gé naa é. Tṍó e a ínà ló gbálàa vaá ẹ̀vie, a è beeana gé tení dõòna sĩ́ vaá àà. 33Sõò ene nen Samérìà e a géè tení èèlèa beè gboó iná kĩ e gbálàa dì. Boo tṍó e a moníe, à gboó tóe sàn. 34A è tení síé ló gé bóe tení dú ló gè tú nóo nè míí ea dẽe a kom vaá bọví nu dẽe. À gboó túe nvee boo a nom tò, vaá benee bá ló kilma tọ fáàlà kyáà. À gboó naa gbò nu e a dú bíi nèe. 35Tṍó e dee ni zilà, à gboó tú sìgà kpègè nè tẹ̀ íe tọá vaá kọ, ʽPalà ge ẹ̀b není, mè tṍó e m é ooa kẽ dù, m̀ é kpẽ́ gã́ bug kpègè e a kpáá dọ boo nèni.’ ” 36Tṍó e Jíìzọ̀s ni ló belí lọ̀l, à gboó bĩiná nen nóòmà Logá kọ, “Gbàà taàa není, mée ní e o bulà kọ à dú nen gbálà e gbò zib è bòmieá é?” 37Nen nóòmà Logá à gboó aalá kọ, “Nen e a beè tóe sàna.” Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Àà gé dú nen e a é náana gé vó.” 38Tṍó e Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée di èèlè e bà gé aà, a è bã ene kà bon, vaá ene kà pá bia, e a kọlà Mátà, beè túe nvee a tọ. 39A è ié ene kà vígà pá bia e a kọlà Mérì e a è ĩì tẽ́ ke gbàà Dõò vaá pãane tṍ ló a dò bá nu. 40Sõò sṹg beè bã̀ Mátà ló dénè tóm e a gé sí, naa ní e a è síé ló gé bĩináe kọ, “Dõò, é kọ náa bẽ́émáni kọ nà vígà pá bia sọ bá dénè tóm ge sì gbẹẹ́ bá nda? Ni kọ́ nèe kọ á dù gé nvèè bá nèm̄!” 41Dõò beè gboó aalá nèe kọ, “Mátà èé! Ò bọọ gè bùlà vaá tãàga boo gbele tõ̀ò nu, 42sõò kóló t̃ẽ̀ènè kà nu ní e a dú bíi é. Mérì è sà ge tú lé nu, vaá tọ́ọ̀ nen náa é tú lọlíé bá.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\