LÚÙK 11

1Jíìzọ̀s beè di ene ke tõ̀ò e a géè tãàga ló Bàrì ene dee. Tṍó e a ni tãàgà ló lọ̀l, ene nen gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó bànie kọ, “Dõò, noomai kọ é láá tãàga ló Bàrì, dì belí bé e Jọ́ọ̀n beè noomà gbò e bà ólò nyoonée nvée naa.” 2Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “Boo tṍó e o gé tãagaí ló Bàrì, kọi naanii vóí: ʽTẹ̀: Ka á di ló o bée. E banì kọ ó dù gé lẹ̀ẹ̀là bel ló gbò nen. 3Olòó nèi gyã́á e a é gbõomaí ló bu dee. 4Ia ló bẹẹ pọ́lọ́ nèi, mè beéle ia ló nè dénè gbò e a síi pọ́lọ́. Ó gá zìgà kọ é dọ m dàg.’ ” 5Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Ni ẹvii kà bè ene bọ̀ì e o íèì kóò, gboó sí tọ a kóò taa tóm dáá vaá bànie kọ, ʽKóò, bọọlẹ́m̄ taa kpò fétúlú, 6mè ene kà nà kóò e a di boo kyẽè bã́m̄ ló tọ vaá ním̄ íè tọ́ọ̀ kà gyã́á e m gá née!’ 7“O kóòa gboó gbẹá m tọ vaá aalá kọ, ʽÓ gá tãagém̄! Mè m beè nvèè nu nvée nu tọ, vaá pá nà nvín nè m̀m̀ è má kẽ. Ním̄ é láá aa boo gé nèni tọ́ọ̀ kà nu.’ 8Éé ní e o bulà kọ à é náa é? M̀ palà ge kọ́ nèi kọ, kà bè náa gá è aa boo gé nèni fétúlúá boo bée kọ o dú a kóòa, à gé gboó aa boo gé nèni kọ̀láá kà nu e a dú o bíi boo bée kọ nóò siiá kẹ́ẹ ló gè olòó bàn. 9“Boo bée vó, m̀ kọ́ nèi kọ: Banii, mè o é íei. Gbĩi, mè o é gbĩ́i monii. Konii bá ló, mè nu tọ é kuuà nèi. 10Boo bée kọ kọ̀láá nen e a ban é íe, nen e a gbĩ́ é gbĩ́ mòn vaá nen e a kon bá ló, nu tọ é kuuà nèe. 11“É kọ be nvín bĩ́íná gyã́à bá a tẹ̀, à é gboó nèe bolo fàà kọ á bà? 12Sẹ̀ à é née pèèlè be à bĩ́íná ké kõ̀ò e? 13Be boolo, gbò pọ́lọ́, láá nyimai tẽ́ ge tui lé nu nei bọọ gbò nvín, à é náà và vaá bọọ Tẹ̀ e a di káála náa é tú Nyómá Káí nè gbò e bà bĩ́inaé bá é?” 14Jíìzọ̀s géè kpoá zọ e gã́e bólá lọl m ene kà gbálà. Tṍó e zọá aàé m, gbálàa beè gboó dàlà togó ló bel, naa ní e a è bọọ ló bõ̀ònà gbòa. 15Sõò sìgà gbò nen beè kọ, “Pọ́lọ́ Nyómá, e a kọlá Biẹ́lzìbọ̀l, e a gé bẹl dénè zọ, ní e a née kpóó e a kpómá zọ lọl m gbò nen é.” 16Dénè na gbò, e ba è gbĩ́ gè tú kẹlẹ siimáé ló, beè gboó bànie kọ á sí ene kà tóm dù̃ùnè e a é zógè kọ Bàrì ní e a beè lẹ̀ẹ̀làe é. 17Sõò Jíìzọ̀s beè nyimá ba bùlà, vaá à gboó kọ́ nèva kọ, “Kọ̀láá kà kpá dó e a pooà vaá béá ólò gimí, vaá tọ e a poòà ólò làgàlà. 18Be lẹ̀ẹ̀là bel Sétàn pooà vaá béá, à é náà và vaá a lẹ̀ẹ̀là bel é bĩ́ é? M̀ kọ́ naa vóí boo bée kọ ò kọ́ì kọ Biẹ́lzìbọ̀l ní e a ném̄ kpóó kọ ḿ kpómá zọ lọl m gbò nen é. 19Be ò kọ́ì kọ Biẹ́lzìbọ̀l ní e a nè kpóó e m kpómà zọ lọl m nen é, kpóó mée ní e pá boólo nen kpómá zọ lọl m nen é? Baala ní e a é bééla boólo bel é! 20Sõò be à dú ge kọ kpóó Bàrì ní e m kpómà zọ lọl m nen é, o nyímai kọ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì a ínaí ló. 21“Tṍó e nen gyãà bọ́á dénè a lúá bé, vaá kù dẽe ló a tọ, dénè a ìe nu ólò duùà. 22Sõò tṍó e pọ̀b nen gyãà dú gé bée èlè bá, à é tú dénè lúá bé e tẹ̀ íè tọá géè dẹlẹ̀ nyíe booá, vaá gbò nu e nen gyãàa beè zìva, pọ̀b nen gyãàa gé gboó tú lọlie bá. 23“Nen e bè náa zọ́m̄ dù gé bém̄, vaá nen e bè náa zọ́m̄ bõonè ló gé lagẹlẹ. 24“Tṍó e zọ ni tení aa m nen, à ólò kẹgili boo kã́á kãà kẽ e a gé gbĩ́ kĩ e a é tõo bó séi. Tṍó e bè náa é mon, à é gboó kọ, ʻM̀ é ooa má sĩ́ kĩ e a beè dú nà tọ, vaá bà kpóm̄ lọlá.’ 25Tṍó e a iná kĩé, à gboó mòn kọ ba è kpalí kè tọá õ̀ònà. 26À é gboó àà gé kolí dõòna kà àlàbà kà zọ, e bà dú pọ́lọ́ èl ẹlẹ, e bà é gboó gbá bã m nená. Di tõ̀ò nená é gboó bẽe el túá bólá.” 27Boo tṍó e Jíìzọ̀s ni kọ́ vóí, ene kà pá bia e a di zẹ̀ẹ̀ gbòa beè gboó vulí kpã́ vaá kọ, “Mó gbele léé sĩ́ e a di ból pá bia e a beè mànni vaá à nèni má é!” 28Sõò Jíìzọ̀s beè aalá kọ, “À palà ge dú lé gè vulí kọ, léé sĩ́ di ból gbò e a dã́ mon bel Bàrì vaá bà naa!” 29Tṍó e gbò nen bọọ gã́ bug, Jíìzọ̀s à gboó dàlà togó kọ, “Gbò e a di deeí dú gbele pọ́lọ́ gbò! Bà gbĩ́ ge zẹ́ẹ́ mònmà dẽe tóm dù̃ùnè, sõò bà náa é monmà dẽe tọ́ọ̀ kà tóm dù̃ùnè maaná lọl ló íb ní e a beè naá ló Jónà. 30Dì belí bé e Jónà beè dú nu kùùmà dẽe nè pá Nínàvà naa deeá, vóá bé nda, Sã́áná Nen, é dú nu kùùmà dẽe nè gbò e a di m deeí naa é. 31“Dee e Bàrì é béélá bel ló gbò nen, ńnváá e a beè dú Méné Síbà é aa kẽ vaá bẽgè bel gbò e a di deeí. Boo bée kọ kpã́á kĩ e a beè àà vaá gé pãane tṍ ló mon bel nyìmà nu e a aa gã́ Méné Sólomọ̀n, vaá mè nen e a el Sólomọ̀n di kĩí! 32Dee e Bàrì é béélá bel ló gbò nen, pá Nínàvà é aa kẽ vaá bẽgè bel gbò e a di deeí. Boo bée kọ baala beè ọgá ló ba pọ́lọ́ tṍó e Jónà ló bel Bàrì nèva, vaá mè nen e a el Jónà di kĩí! 33“Tọ́ọ̀ nen náa ólò mùn sã́ vaá à gṍ à bè ge uu nu boo. Tãa vó, à ólò sẹlẹ boo nu kọ bé à ẹ́ẹlẹ kẽ nè gbò e a bã̀ tọ. 34O súú dẽe dì belí té sã́ e a ẹ́ẹlẹní ló. Tṍó e dẽéni nyágí dénè kẽ ẹ́ẹní ló. Sõò tṍó e dẽéni kọọgà, dénè kẽ é kuúni gín ló. 35Boo bée vó, palà ge mon kọ o ẹ́ẹ́ dee á gá dú gín. 36Be dénè kẽ ẹ́ẹní ló vaá tọ́ọ̀ ke tõ̀ò á gé gín, ò é mon dénè ke tõ̀ò dì belí tṍó e té sã́ palà ge bẹ́ ẹẹlẹ̀ kẽ.” 37Tṍó e Jíìzọ̀s ni ló bel lọ̀l, ene nen Fárèsì beè gboó kolíe kọ á dù gé zọ̀e deè gyã́á. Boo bée vó, à gboó bã̀ a tọ vaá ĩì tẽ́ kẽ dé gyã́á. 38A è bọọ ló nen Fárèsìa boo tṍó e a mon kọ Jíìzọ̀s náa logá bá m sĩ́ dee e pá Fárèsì beè kọ gbò nen á logá bé e a kálá dé gyã́á. 39Boo bée vóí, Dõò à gboó kọ́ nèe kọ, “Boólo, pá Fárèsì, lógìì kpá ló bọọ gbag nè bọọ bọ́lẹ̀, sõò gè tú kpóó tumá nu lọl bá nen nè pọ́lọ́ lab dògò di ḿmaí nyíe. 40Boolo, gbò ból! É kọ níì Bàrì, e a beè dèm kpá ló, ní e a beè dèmnà gé m é nì? 41Gboó tui gbò nu e a di m bọọ gbag nè m bọọ bọ́lẹ̀ nei gbò tãa, mè dénè nu e o íèì gé dí õ̀òa. 42“À é tavàlàí ló, e boolo, pá Fárèsì! O kpẽ́ì ene ke tõ̀ò boo òb boo bãànà méǹt nè lúù nè dénè na gbò nu e o ólò tẹlẹi ló gyã́á kọ á kpè, sõò ò gboó gbẹmai nvée lé bèèla nè ge vùlè Bàrì. Na gbò nuí ní e a bọ́ ló kọ ò gá è naanii vaá gbana gé ló ńna gbòa é. 43“À é tavàlàí ló, e boolo, pá Fárèsì! À léémái gè ĩì tẽ́ ke tõ̀ò ka m tọ Bàrì nè ge kọ gbò nen á nveenìèi ka ló tṍó e bà kanai mon gbẹá kè ki. 44“À é tavàlàí ló! Ò bélìì bànà ú e bà náa nveè nu kùùmà dẽe ló, vaá gbò nen náa gboó nyímá tṍó e bà kyãà tení boo.” 45Ene nen e a dṹùnà gbò nóòmà Log pá Júù beè gboó kọ́ nèe kọ, “Nen Dò Bá, boo tṍó e o kọ́ naa vóí, mè ò onnà gé beéle!” 46Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “À é tavàlàna gé ló boolo, gbò nóòmà Log! Ò túì nyèè tò toolei gbò nen, sõò nóo túì ene kpóó nvéé bá daamai nyèè tòa, kọ bé à dú nvèè bá nè gbò e a tóólá. 47“À é tavàlàí ló! Ò noonìì kpò lí gbò kọ́ bùlà Bàrì e bọọ gbò nómá tẹ̀ beè fẹ̀. 48Bọọ lab dògò zógè kọ ò nveenìì sãa tẽ́ nu e bọọ gbò nómá tẹ̀ beè naa. Boo bée kọ baala è fẹ́va, vaá boolo ò noonìì ba kpò lí. 49Boo bée vóí, nen e a íe nyìma Bàrì kọ, ʻM̀ é lẹẹlà gbò kọ́ bùlà Bàrì nè gbò e a é sí nà lẹ̀ẹ̀la tóm máva. Bà é fẹ́ sìgà ọ̀và vaá bà bíìgè ló dénè na gbòa.’ 50Boo bée vó, mii dénè gbò kọ́ bùlà Bàrì, e ba è fẹ́ tã́gíní tṍó e Bàrì beè dèm bàlà booí, gbẹ́a ból gbò e a di deeí, 51aa ló mii Ébẹ̀l dọ ló mii Zakaráíà e ba beè fẹ́ gbẹẹ́ gbà gbá gbani vààla gyọ́ọ nè Tọ Káíá. M̀ ló kà kà bel nèi kọ mii dénè ọ̀và é dí boo togó gbò e a di deeí. 52“À é tavàlàí ló, e boolo, gbò nóòmà Log, boo bée kọ ò bólài boo ííla e a kuulà nu tọ nyìma. Tãá e boolo kuùmàì vaá ò bãí tọ, ò gboó kpegaí dee gbò e a gá è bã m!” 53Boo tṍó e Jíìzọ̀s aa tọá iná kè dẹi, gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì beè gboó palà ge kanáe vaá bĩináe bel e a kil ló gbele tõ̀ò nu, 54naamá gè kẹlẹ́e nvee m mon bel e bà gá élá boo siimáe kọ à dọ log.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\