LÚÙK 12

1Boo tṍó e gbele tõ̀ò nen gé tã́gi bá ene nè ene vaá kònà dù gé bõoná kĩé, Jíìzọ̀s beè gboó gyà sĩ́ kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Iei ọ́ẹ́ dẽe kilma ló nu e a gbuuve fétúlú pá Fárèsì, e a kọlà ge dú gbò bàà sĩ́. 2Kọ̀láá nu e a dú gè gbẹẹ́ ke gũa kátogóí é beè dú gè tẹ́lẹ bàlà kẽ, vaá kọ̀láá nu e a dú gè uu kátogóí é beè dú gè naa kọ gbò nen á nyimá. 3Boo bée vó, kọ̀láá nu e o beè kọi gbẹaí ke gũa, bà é dã́ bàlà kẽ, vaá bel e o beè saagai gbẹaí àn, bà é naa ní e dénè nen é dã́. 4“Pá nà kóò, m kọ́ nèi kọ, pọ̀ á gá siíi ló gbò nen. Bà é láá fẹ́ áá nom kpá ló vaá à lée. 5Sõò nda é dói bá nen e o é síiai pọ̀ ló: Siiai pọ̀ ló Bàrì e, tṍó e a ni fẹ́ lọ̀l, à íe kpóó gè láá tẹlẹ ke tõ̀ò bẹẹ ló. M̀ palà ge kọ́ nèi kọ ó siiáíe pọ̀ ló! 6“Ńgá kõò á gé ló tọ́ọ̀ nu. Nen é láá oo vòò ọ̀và vaá náa é láá kẹ́ ló lọl ló. Vaá ene ọ̀và náa tá nyíe Bàrì. 7Bàrì nyímá bãànà gã́ bug pa gyáa e a dìí togó. Boo bée vó, pọ̀ á gá siíi, mè boolo bọọlii ló Bàrì elii gbele tõ̀ò ńgá kõò! 8“M palà ge ló kà kà bel nèi kọ, nen e a dọ bàlà kẽ elá nè nda kè sĩ́ gbò nen ní e nda, Sã́áná nen, é dọna gé bàlà kẽ elá nèe kè sĩ́ gbò nyómá tóm Bàrì e. 9Sõò nen e a amam̄ sàn kè sĩ́ gbò nen, nda, Sã́áná nen, é amànàe gé sàn kè sĩ́ gbò nyómá tóm Bàrì. 10“Bàrì é ia ló nè nen e a on nda, Sã́áná Nen, sõò nen e a on Nyómá Káí, Bàrì náa é ia ló nèe. 11“Boo tṍó e pá Júù é béélái bel ló gbẹá ba tọ Bàrì à bè ge faalái simá kè sĩ́ gbò e a di togó lẹ̀ẹ̀là bel, ó gá bulai nu e o é kọ́i nè bé e o é áalai bel naa. 12Boo bée kọ Nyómá Káí gé néi mon bel ge ló kà lèlà tṍóá.” 13Ene kà gbálà e a di zẹ̀ẹ̀ gbòa beè gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Nen Dò Bá, bàn sã́á nà tẹ̀ kọ ḿ zọ̀e dõ̀ònà gyọ́ e bẹẹ tẹ̀ beè ú gbẹẹ.” 14Jíìzọ̀s à gboó aalá nèe kọ, “Nà kóò, mée ní e a beè túm̄ naamá bọọ dóm bèèla, à bè nen e a é dõói gyọ́ é?” 15À gboó kil sĩ́ vaá kọ́ nè dénè ọ̀và kọ, “Ọẹi dẽéi vaá o túi tàn lọlii boo gè ié gyọ́, boo bée kọ dùm nen náa dú boo nu e a íe, kọ̀láá bé e a gbo gyọ́ naa.” 16Jíìzọ̀s beè gboó logí ene kà lóg nèva kọ, “Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà e a bã méné beè ié ene kà ól e nu palà ge dum boo. 17À gboó dàlà togó ló bel nèà a bá kọ, ʽNím̄ íè kĩ e m gá sẹlẹ dénè nu e a ni léèvè m nà ól, vaá m̀ é gboó naà và e?’ 18“À gboó kọ, ʽNee bé e m é náaí. M̀ é kṍóná dénè nà dá, vaá m̀ niinà gbò pọ̀b kà dá e m é tú dénè nà nu e a ni léèvè sẹlẹ́ boo. 19Boo tṍóá, m̀ é gboó kọ́ nè nà bá kọ, “Nen léé sĩ́! O íe dénè lé nu e a dì nèni m gbele tõ̀ò gbáá. Gboó fẹẹlẹ ló dé nu, ò ṍ vaá ò zaàvà!” ’ 20“Sõò Bàrì beè gboó kọ́ nèe kọ, ʽNen ból! Kà lèlà bílá deeí, ò gé sọ bá o dùm, vaá mée ní e a é gboó ié dénè gbò nu e o beè sẹlẹ nèà o bá é?’ 21“Vóá bé e a dì naa ló nen e a gbo gyọ́ nèà, vaá náa gbo gyọ́ kè sĩ́ Bàrì naa é.” 22Tṍóá, Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Vó ní e a náa m̀ kọ́ nei kọ ó gá tãagei bọọ bùlà e a kil ló nu ge dé tõomá dùm à bè nu ge nvèà. 23Boo bée kọ bọọ dùm el nu ge dè, vaá bọọ kpá ló el nu ge nvèà. 24Ni zẹ́ẹ́ ẹvii kọ gbò ńnóm náa ólò fó nu à bè ge kọlí nu. Bà náa íe tọ à bè boo dá e bà sẹlẹ gyã́á, sõò Bàrì néva gyã́á! Boolo palà ge bọọlii ló Bàrì elii gbò ńnóm! 25É kọ à íe ene bọ̀ì e a é láá tú dee tẹlẹ boo a dùm tení dú ló gè tãage a bùlà? 26Be nóo é láá naanii gbálà ńkem nu e a dì belí vóí, éé ní e a náa ò tãagei bọọ bùlà e a kil ló dénè na gbò nuá é? 27“Ni ẹvii bé e gbò víl dum naa. Bà náa sí tọ́ọ̀ kà pííla, à bè ge kọ bà láá lò kàn simá. Sõò m̀ kọ́ nèi kọ bãànà Méné Sólomọ̀n, e a beè palà ge ié gyọ́, náa beè láá nvèà nu e a dú lé sĩ́ belí ene kà gbò vílí. 28Bàrì ní e a símí kàn víl e a é láá dum nieí vaá bà sá lọl sṍóe vaá tẹlẹ̀ sã́ ló. Be vó, à é mon kọ à símìe kàn boolo! Ẹ̀b bé e boolo nóo láá dẹlẹi nyíe boo Bàrì naa à! 29“Boo bée vó, ó gá bọọ gè bùlà nu e a kil ló nu ge dè à bè nu ge õ̀, vaá ó gá tãagei bọọ bùlà. 30(Boo bée kọ gbò e bà náa nyímá ló Bàrì e bà dì bàlà booí ní e bà ólò ká nyíe gbẹẹ́ boo na gbò nuí é.) Bọọ Tẹ̀, Bàrì, nyímá kọ gbò nuí dií bíi ló. 31Tãa vó, ò bulai ge dìí ke lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì, mè à é gboó nèi dénè gbò nuí. 32“Pọ̀ á gá siíi, boólo e o dúì gbálà ńkem gã́ bug, mè bọọ Tẹ̀ beè beelá fùl kọ ò é zọíe lẹẹlai bel. 33Oolii bọọ gyọ́ vaá ò túi kpègè e a dú ló nveemai bá nei gbò tãa. Gbai bẹ̀lẹ̀ kpègè e bè náa é savà, naamá ge kùmà bọọ gyọ́ sẹlẹ́ káála e bè náa é peèi, boo bée kọ tọ́ọ̀ kà nen zib náa é íná ló, vaá tọ́ọ̀ kà nàà náa é tagi kyọ̀. 34Boo bée kọ kĩ e bọọ gyọ́ dì, ní e bọọ nyíe é olòó dìna gé é. 35“Kpenai ló nei kọ̀láá kà nu e a dú. Simai kàn biiaí ló, ò munii bọọ té sã́ kọ á bẹ̀, 36vaá ò bélii gbò tóm e bà gé élá bànà ba tẹ̀ tọ e a sí bõ̀òna tõ̀ò ílà dóm nè va. Boo tṍó e a dú vaá kòn bá ló nu tọ, bà gboó kùùlà nèe. 37Mó gbele ẹ́ẹ́ nyíe e a di gbàà gbò tóm e ba tẹ̀ tọ ooa kẽ dù vaá mòn kọ bà di zìle é! M̀ palà ge kọ́ nèi kọ, à é nveà nu dì belí gyóòlo vaá kọ bà á ĩì tẽ́ kẽ, bé e a gboó dàlà gyã́á nèva kọ bà á dè. 38Mó gbele ẹ́ẹ́ nyíe e a dìvá gbàà, é be ba tẹ̀ tọ mon kọ bà di kpènà ló tṍó e a dúè, kà bè à dú taa tóm dáá à bè bòm dee! 39Sõò nyimai kọ, be tẹ̀ íè tọ beè nyimá tṍó e nen zib é dómá, náa gá è sọ̀ bá kọ á baalìè a tọ. 40Boo bée vó, boolo íè gè dinai gé kpènà ló, mè nda, Sã́áná Nen, é dú boo tṍó e bè nóo géè ẹbmaí dẽe.” 41Pítà à gboó bĩináe kọ, “Tẹ́ẹ̀, é kọ dò bá nu e a di m lógí dì nè áá beéle, sẹ̀ à dì nè dénè nen é?” 42Dõò à gboó aalá kọ, “Mée ní e a dú nen kù dẽe ló gyọ́ e a nyímá nu vaá bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, naa kọ a tẹ̀ tọ é beè túe sẹlẹ́ togó pá a gbò tóm kọ á olòó nèva gyã́á boo tṍó é? 43Léé sĩ́ é díé ból be a tẹ̀ tọ dú vaá tùlàe e a gé tú tómá kilma sĩ́! 44M̀ ló kà kà bel nèi kọ à é túe sẹlẹ́ togó dénè a gyọ́. 45Sõò be nen tómá gboó kọ, ʽNà tẹ̀ tọ a bĩ́é dee,’ naa ní e a dàlà togó bòm na gbò tómá, bia nè gbálà, vaá gboó dé nu vaá ṍ míí tẽeá dẽe, 46a tẹ̀ tọ é beè gboó búé ló vaá dú dee e bè náa géè ẹ̀bmà dẽe nè tṍó e bè náa è nyimá. Tẹ̀ tọá é gboó palà ge kpọ́e té ló vaá túe tẹlẹ kĩ e bà é sẹlẹ gbò e bè náa bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo. 47“Nen tóm e a nyímá nu e a tẹ̀ tọ kọ́ á naa, vaá á gé kpènà ló gè naa, a tẹ̀ tọ é palà ge kpọ́e té ló. 48Sõò nen tóm e bè náa nyímá nu e a tẹ̀ tọ kọ́ á naa, vaá à naa nu e a bọ́ ló kọ á kpọ́e té ló, à é kpọ́e váí bá ńté ló. Bàrì ból dẽe sĩ́ gbele tõ̀ò nu lọl bá nen e a beè nè gbele tõ̀ò nu. À bolna gé dẽe sĩ́ nen e a beè tú gbele tõ̀ò nu nvee bá kọ á tuna gé gbele tõ̀ò nu lọa bá. 49“M beè dú ló gè tú kpọ̀ té e a dì belí sã́ tẹlẹ boo gbò nen, vaá íb bé e a taním̄ kọ à gboó bẹ́ taáva naa! 50M̀ íè ene íb tãàgà e bà é nveèm̄ ló vaá íb bé e a ném̄ bùlà naa, bọ́è kọ à gá è gboó lẹ̀ẹ̀à kọ bé à tá! 51É kọ à tõoí ló kọ m beè dù ló gè tú kù̃ùnà mon domá boo bàlà booí? M̀ palà ge kọ́ nèi kọ níì kù̃ùnà mon nì; tãa vó, èègà mon. 52Lọl kátogóí ààmà, tọ e vòò nen dì, gé pooà bàà: Taa nen gé dí ene sĩ́, vaá bàà nen dí na sĩ́á. 53Èègà mon é dí gbàà nvín pá gbálà nè a tẹ̀, gbàà nvín pá bia nè a kà, nè gbàà va nè a kà dóm.” 54Jíìzọ̀s beè kọna gé nè bõ̀ònà gbòa kọ, “Tṍó e o monìì gíní boo e a bã dee kĩ e nàànì dọ, ò ólò gboó kọi kọ, ʽBoo é dọọ’--vaá à dọọ. 55Tṍó e o monìì fọ́ọ́lọ́ e a gé ulà aa boo kpáá bàlà ól, ò ólò kọi kọ, ʻÀ é bẹà sã́’--vaá à bẹà. 56Boolo gbò bàà sĩ́! Ò láá ẹvii boo sãà kunu kẽ nè sĩ́ káála vaá gboó nyimai bé sĩ́ dee é di naa, sõò éé ní e a náa vaá nóo láá ẹvii nu e a di tṍóí vaá dã́ì tẽ́ é? 57“Éé ní e a náa vaá boolo nóo béèlàì nu e a dú lé ge naa neai bọọ bá é? 58Be nen náa bel nèni, pììgà boo ge zọ̀e bila ló tṍó e gbò ge beelá gáà bã m, mè á di vó à dáni bá kẽ simá sĩ́ nen e a é bééláni bel ló, vaá ẹlẹ túni nvee bá nen síì log kọ á túni nvee kpọ́gọ́lọ́. 59M̀ ló kà kà bel nèni kọ bà náa é sọ́ni bá be o gáà kpẽ kọ̀láá nu e ba è kọ̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\