LÚÙK 13

1Sìgà gbò beè sí ló Jíìzọ̀s kà lèlà tṍóá gé kpẹá nu e a kil ló sìgà pá Gálìlì e Páílẹ̀t fẹ́ boo tṍó e bà géè vaalá gyọ́ọ nè Bàrì. 2Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “É kọ ò íèì bùlà kọ sìgà pá Gálìlì e bà fẹ́á dú gbò pọ́lọ́ e a bẽ́e èl dénè pá Gálìlì? 3Níì vó nì, sõò m̀ palà ge kọ́ nèi kọ, be nóo ọgai ló bọọ pọ́lọ́, dénè boolo é únai gé. 4Éé ní e o kọ́ì kilma ló òb nè aatáá nen e a è di Sailóàm vaá gbele gã boo gbọọ̀ tọá beè gboó kõoá dọ̀vá boo fẹ̀a é? É kọ ò íèì bùlà kọ bà dú gbò pọ́lọ́ e a bẽ́e èl dénè gbò e a di Jerúsàlẹ̀m? 5Níì vó nì, sõò m̀ palà ge kọ́ nèi kọ, be nóo ọgai ló bọọ pọ́lọ́, dénè boolo é únai gé.” 6Jíìzọ̀s à gboó logí lógí nèva vaá kọ: “Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè fó té fíìg gbàà gbò té e a beè fó m a ól. A beè olòó gbĩ́ boo kà bè à múmí, sõò náa beè mòn tọ́ọ̀ ból. 7Boo bée vó, a è gboó kọ́ nè a nen tóm ól kọ, ʽNi ẹb, mè a dú taa gbáá e m ni olòó gbĩ́ boo téí, vaá ním̄ monì tọ́ọ̀ ból. Kẽée tẹlẹ kẽ! Éé ní e a náa à kãàmè kẽ é?’ 8“Sõò a nen tóm ól beè gboó aalá nèe kọ, ʽTẹ́ẹ̀, zẹ́ẹ́ ààé ló gbááí, mè ḿ ùb kẽ beeá tení ló, vaá m̀ nveè biè tẽ́. 9Be à múmí nyen, lé. Be náa múmí, ò kẽ́e tẹlẹ kẽ.’ ” 10Ene dee bò séi pá Júù, Jíìzọ̀s beè di ene kà ba tọ Bàrì e a géè noomà nu. 11Ene kà ńnváá beè di kĩé e zọ e a dìé m beè ká zọ̀ ló e a ni tóólá òb nè aatáá gbáá gbẹẹé ló. A è bená vaá náa beè láá lèlà elá èla. 12Tṍó e Jíìzọ̀s ni monié, à gboó kolíe kọ, “Pá bia, gboó boá aa bá o zọ̀ ló!” 13À tú bá dẹlẹ́e ból, vaá boo t̃ẽ̀ènè tṍóá, à gboó lèlà elá èla vaá õá Bàrì zaa. 14Tẹ̀ tọ Bàrì pá Júù beè gboó nvèè sṹg kọ Jíìzọ̀s bó nen dee bò séi. Boo bée vó, a è gboó elá èla vaá kọ́ nè bõ̀ònà gbòa kọ, “È íè ọ̀ọ̀lẹ̀ dee e a dì nei gè simá tóm. Duí gé boaí m gbò deeí, sõò ó gá duí dee bò séi!” 15Dõò à gboó aalá nèe kọ, “Boólo gbò bàà sĩ́! É kọ à dì ene bọ̀ì e bè náa ólò iná deè bò séi vaá à táálá a láo à bè a nom tee lọl dáa bã̀ simá kĩ e a é née múú kọ á õ̀? 16Na kà pá biaí dú màna màna Ébràhàm vaá Sétàn beè bọvíe m òb nè aatáá gbáá. É kọ náa bọ́ ló kọ ḿ tááláe deè bò séi?” 17Bé e a áálá bel naa siimà kẹ́ẹ dénè pá a gbò ọ́b, boo tṍó e gbò nen gé zaàva boo dénè tóm dù̃ùnè e a beè sì. 18Jíìzọ̀s beè gboó bĩiná kọ, “Éé ní e lẹẹla bel Bàrì dì belí é? Éé ní e m é láá túe doolé ló é? 19À dì belí súú sáá kéè e ene kà gbálà beè fó m a ól. Súúá beè gboó sìm vaá dú té e gbò ńnóm lò tẹ̀ ló a gbónó.” 20Jíìzọ̀s beè kpáá bĩiná kọ, “Éé ní e m é láá tú lẹẹla bel Bàrì doolé ló é? 21À dì belí nu e a gbuuve fétúlú e ene kà pá bia zọ́ọ́lá nvee gbàà ene fẹ́ẹ́lẹ́ fàlávà. Tṍó e a tṍ múú ló vaá kyọọ naamá kpo, nuá à gboó gbuuve dénè ẹ̀ẹ̀.” 22Tṍó e Jíìzọ̀s gé kil Jerúsàlẹ̀m, a è kyãà bã gbò pọ̀b bon nè gbò ńkem bon vaá noomàgì nu gbò nen. 23Ene nen beè gboó bĩináe kọ, “Tẹ́ẹ̀, é kọ gbò e a é duùà é dú ńkem gã́ bug?” Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, 24“Piigaí boo gè bãí m tení dú bìbìì nu tọ, boo bée kọ gbele tõ̀ò nen é piigà kọ bà é bãe m, sõò bà náa é láá bã̀. 25Tṍó e tẹ̀ íè tọ ni aa boo gé kub nu tọ, boólo é gboó elaí ke dẹi olòó konii bá ló kọ, ʽTẹ́ẹ̀, kùùlà nu tọ nèi!’ “Sõò ẹlẹ é gboó aalá nèi kọ, ʽNím̄ nyímài ló!’ 26“Ò é gboó kọi kọ, ʽE è zọ̀ni dé vaá è zọ̀ni ṍ. O è noomà nu beéle bon!’ 27“Sõò à é kpáá kọ, ʽNím̄ nyímài ló. Tenii aalim̄í sĩ́, e boolo gbò sì pọ́lọ́ tóm!’ 28“Ò é tõoníí kĩé toi vaá taalii dáa boo tṍó e o ni monmài dẽe Ébràhàm nè Áízèk nè Jékọ̀b bií ló dénè gbò kọ́ bùlà Bàrì e bà di kĩ e Bàrì lẹẹlà bel, vaá à gboó kùb kọ boólo ó gá bãi m! 29Gbò nen é aa dénè ke tõ̀ò e a di bàlà booí, vaá ĩì tẽ́ kẽ dé zààvà kĩ e Bàrì gé lẹẹlà bel. 30Sìgà gbò e a dú gbò deè nvée kátogóí é beè dú gbò deè sĩ́, vaá sìgà gbò e a dú gbò deè sĩ́ kátogóí é beè dú gbò deè nvée.” 31Boo tṍóá, sìgà pá Fárèsì beè sí ló Jíìzọ̀s vaá kọ́ nèe kọ, “Aa kĩí, vaá ò kil dõòna sĩ́, mè Hẹ́rọ̀d gbĩ́ gè fẹ́ni.” 32Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Àà gé kọi nei na kà kúlùa kọ: ʻM̀ gé kpó zọ lọl m gbò nen, vaá m̀ bóvá nieí nè sṍóe. Ní e a égè taa dee, m̀ é sí nà tóm lọ̀l.’ 33Náa kal ló bée kọ vó, m̀ di boo kyẽè lọl nieí tẹlẹ vígà sṍóe. Náa dú lé kọ bà á fẹ́ nen kọ́ bùlà Bàrì gbẹẹ́ ene ke tõ̀ò, e bè níì Jerúsàlẹ̀m nì. 34“Jerúsàlẹ̀m, Jerúsàlẹ̀m! O fẹ́ì gbò kọ́ bùlà Bàrì vaá tui dem tobmai gbò e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là mái! Ku tóm gbò e m ni gbĩ́ ge kolíi bõonè belí bé e kà kõ̀ò kólí pá a nvín bõoá kè pó naa, vaá nóo zigàì e! 35Ẹvii, mè Bàrì é sãànà bá ló bọọ Tọ Káí gbẹẹ́ kẽ. Vaá m̀ gé gboó kọ́ nèi kọ nóo é monnám̄i dọ̀ tṍó e o é kọ́i kọ, ʽBàrì á tãànè dee bá nen e a dú boo bée Dõò.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\