LÚÙK 14

1Ene dee bò séi pá Júù, Jíìzọ̀s beè sí tọ ene nen togó pá Fárèsì e a beè kolíe gé zọ̀e dé gyã́á, vaá gbò nen beè ká dẽe gbẹẹ́ sĩ́ Jíìzọ̀s ló ge ẹ̀b nu e a é náa. 2Ene kà gbálà e kom bevée pálàa tọ́e nè bá beè di deè sĩ́ Jíìzọ̀s, 3vaá Jíìzọ̀s beè gboó bĩiná gbò nóòmà Log nè pá Fárèsìa kọ, “É kọ bẹẹ Log kọ́ é bó nen dee bò séi, sẹ̀ à kọ́ é gá bò e?” 4Sõò bà náa è aalá tọ́ọ̀ kà bel. Tṍó e Jíìzọ̀s dẹlẹ bá ból gbálàa vaá bóe lọ̀l, à gboó kọ á kil be. 5A è kilna gé sĩ́ vaá bĩináva bel kọ, “Mée e a dìí zẹ̀ẹ̀ e a íe nvín pá gbálà à bè láo vaá à gboó dọ bànà múú dee bò séi, e bè náa é gbẹ́ẹ́ boo túe lọl m é?” 6Sõò bà náá è láá ààlana gé nííí. 7Tṍó e Jíìzọ̀s ni mon íb bé e sìgà gbò e ba è kolí beè sà ge ĩì tẽ́ ke tõ̀ò ka naa, a è gboó tú dùùlà bá deè tṍí nè dénè ọ̀và kọ: 8“Tṍó e nen kólni kọ ó dú bõ̀òna tõ̀ò ílà dóm nè va, ó gá ĩì tẽ́ ke tõ̀ò ka, mè be à sẹlẹ a è kolí dõòna nen e ka di ló èl olo, 9vaá nen e a beè kolí pálàa bọ̀ìa gé gboó láá dù vaá kọ́ nèni kọ, ʽAa kĩí nè gbálài.’Ò gboó tú sĩ́ kẹ́ẹ ààmà kĩé gé ĩì tẽ́ ke tõ̀ò e a kil kẽ. 10Tãa vó, tṍó e nen kólni, ò sí vaá ò ĩì tẽ́ ke tõ̀ò e a kil kẽ kọ bé, tṍó e nen e a beè kolni é dúní ló, à gboó kọ, ʽNà kóò, aa boo dù gé ĩ́ì tẽ́ ke tõ̀ò ka.’Níí gé nveeni ka ló kè sĩ́ dénè gbò e o gbáì dìí kĩé. 11Boo bée kọ nen e a dala ló boo, Bàrì é kilmaé kẽ, vaá nen e a kilmà ló kẽ, Bàrì é dalàé boo.” 12Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè gbálà e a beè kolíe ló gyã́áá kọ, “Tṍó e o é kólí nen ló gyã́á à bè gyã́á kól gè dé zààvà, ó gá kolí pá o kóò, à bè pá o vígà, à bè pá o màna màna, à bè pá o ke gyṍó e a bã méné, mè á kálá di vó bà ooa kẽ bùl gyã́á kolmáni naamá gè kpẽmá nu e o beè naa. 13Sõò tṍó e o é bùl gyã́á kól gè dé zààvà, ò kolí gbò tãa, nè gbò e bo di ló, nè gbò kọ̀và, nè gbò gímá dẽe. 14Mè Bàrì é tã́ànèni dee bá, boo bée kọ bà náa íe nu e bà é kpẽ́má nu e o beè naa. Sõò Bàrì é kpẽ́ kom ló nèni dee e a é kẽee gbò lé lọl ke mà ú.” 15Tṍó e ene kà gbálà e a di zẹ̀ẹ̀ gbò e a gé dé gyã́áá ni dã́ naa vóí, à gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Mó gbele ẹ́ẹ́ nyíe e a é dí gbàà gbò e bà é dé gyã́á kól ge zààvà kĩ e Bàrì é lẹẹlà bel é!” 16Jíìzọ̀s à gboó logí lógí nèe kọ, “Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè kọ́ nè gbò nen kọ à é bulìè gbele gyã́á kól gè dé zààvà. 17Boo tṍó e a ni lée gè dé gyã́áá, à gboó lẹ̀ẹ̀là a nen tóm kọ á sí ló gbò e a beè kolí vaá kọ bà á gboó dù, mè dénè nu a lée! 18“Sõò bu ọ̀và beè gboó dàlà togó kọ́ nu e a lọe ẹlẹ. Túá nen beè kọ́ nè nen tómá kọ, ʽM beè zalí ene kélè ól vaá m̀ íè ge sí ló gé ẹ̀b. Kọ́ nè o tẹ̀ tọ kọ á gá biile nyíe, mè ním̄ láá dù.’ 19“Ní e a égè bàà nen à kọ́ nè nen tómá kọ, ʽM beè zalí òb kà láo vaá m̀ é gé ẹ̀bmàva kà bè bà é láá sí tóm. Kọ́ nè o tẹ̀ tọ kọ á gá biile nyíe, mè ním̄ láá dù.’ 20“Ní e a égè taa nen à kọ, ʻM̀ ã́àa ilí va. Boo bée vó, ním̄ láá dù.’ 21“Nen tómá beè ooa kẽ àà gé kpẹ́á dénè gbò nuí nè a tẹ̀ tọ. A tẹ̀ tọá à gboó palà ge nvèè sṹg vaá kọ́ nè a nen tómá kọ, ʽVàlẹ̀ bá àà sí boo pọ̀b èèlè e a ful m bon, nè bìbìì èèlè e a téní zẹ̀ẹ̀ tọ, vaá ò kọ́ nè gbò tãa, nè gbò e bo di ló, nè gbò gímá dẽe, nè gbò kọ̀và kọ bà á dù.’ 22“À fẹ́gẹ̀ ló, nen tómá à gboó kọ, ʽTẹ́ẹ̀, m beè naa nu e o è lẹ̀ẹ̀lam̄ kọ ḿ naa, sõò kóló ke tõ̀ò dì e gbò nen gáà mmá.’ 23“Tẹ̀ tọá beè gboó kọ́ nè a nen tómá kọ, ʽTení sí èèlè e a kil bu kà ńkem bon, nè èèlè e a téní zẹ̀ẹ̀ víl, vaá ò dá bá kẽ gbò nen nvee m, kọ bé nà tọ láá mmá. 24M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ tọ́ọ̀ kà gbò e m beè zẹ́ẹ́ kolíá náa é dé nà gyã́á!’ ” 25Ene tṍó e gbele tõ̀ò gã́ bug nen géè nyoone nvée Jíìzọ̀s, a è gboó kììa kẽ vaá kọ́ nèva kọ, 26“Nen e a dúm̄ ló vaá náa vulèm̄ èlmà a tẹ̀, nè a kà, nè a va, nè pá a nvín, nè pá a vígà pá gbálà nè pá bia e bà dúá gbàà, nè ńlẹ dùm náa gé láá nyooném̄ nvée. 27Nen e bè á gé kpènà ló ge mòn tãàgà vaá ú belí bé e nda é náa, náa é láá nyooném̄ nvée. 28“Be nen gé noo nu e a kil ló ge tìb tọ gbàn deè, à gé zẹ́ẹ́ ĩì tẽ́ kẽ vaá tenmà dẽe ló íb kpègè e a é sí, bé à gboó ẹ̀à báe kà bè à íe kpègè e a é gbõomá ló ge tìbmà lọ̀l dẽe. 29Be níì vó nì, tṍó e a ni do díí kẽ vaá náa láá tìb lọ̀l, gbò e a beè mòn nu e a è naa, gé gboó dàlà togó màgàe nvèèmà lẹ́ vaá kọ, 30ʽGbálài beè dàlà togó kọ à é tivìè tọ gbàn deè vaá náa láá tìb lọ̀l dẽe!’ 31“Sẹ̀ be gé mó kà méné ólò dã́ bé gím e dõòna kà méné gé noo domáé ló, e bè náa é zẹ́ẹ́ ĩì tẽ́ kẽ bùgà togó kà bè à é láá tú tub nè vòò bóó (10,000) nen bé e a íe bemá bàà tub nè òb bóó (20,000) nen bé e na kà ménéá gé fáálá domá é? 32Be náa é láá bée, boo tṍó e ménéá di dí kpã́á, à é gboó lẹ̀ẹ̀là tóm simáé ló vaá bàn fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló kọ bé náa dómà bé gímá. 33Vóá bé e a dì naa é, nen e a gbĩ́ gè nyooném̄ nvée íè ge sọ bá kọ̀láá kà a nu.” 34“Ló dọ bélè. Sõò be náa láá kpõna ló nu, bà á nááe naa và vaá à kpáá kpṍ ló nu é? 35Náa é léé boo ól, à bè ge èèla boo kpá kẽ; áá gè toví gbẹẹ. Nen e a íe tṍ á dã̀!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\