LÚÙK 15

1Ene dee e gbele tõ̀ò gbò lọl kpègè nè dénè na gbò e a íe pọ́lọ́ béeá beè dù gé pãane tṍ ló Jíìzọ̀s, 2pá Fárèsì nè gbò nóòmà Log beè gboó dàlà togó nuumi bel kọ, “Gbálài túá kóò gbò pọ́lọ́, vaá zọ̀va deana gé gyã́á!” 3Boo bée vó, Jíìzọ̀s à gboó logí lógí nèva kọ: 4“Mée e a dìí zẹ̀ẹ̀, e a íé vòò tub kà naanà ból vaá ene kà à gboó pè aa dẽe, e bè náa é sọ̀ bá ténì tub nè òb nè sĩ́ìna òb kà naanà bólá gbẹẹ́ boo bàlà ól vaá gé gbĩ́ t̃ẽ̀ènè kà ní e a peá dọmà tṍó e a é mon é? 5Tṍó e a ni mon, nyíee gé palà ge ẹẹ, naa ní e a gé gboó túe bẹ̀ẹ̀là boo gànàgì ààmà. 6Tṍó e a ni íná be, à gboó kolí pá a kóò nè pá a ke gyṍó bõòne kẽ vaá kọ́ nèva kọ, ʽZọm̄i ṍ kààgà, boo bée kọ m̀ mon nà naanà ból e a beè pè!’ 7M̀ palà ge kọ́ nèi kọ gbele kpóó ṍ kààgà é dí káála boo ene nen pọ́lọ́ e a ọ́gá èlmà ténì tub nè òb nè sĩ́ìna òb nen e bà íe bùlà kọ náa dú bíi gè ọgá. 8“À bè ge doolé ló pá bia e a íe òb kà sọ́gọ́ kpègè, vaá ene kà à pè aa dẽe--éé ní e a gé náa é? À gé mùn sã́, vaá kpalí a kè tọ, gboó tẹlẹ̀ dẽé kẽ gbĩ́ kọ̀láá ke tõ̀ò dọ̀mà tṍó e a é mon. 9Tṍó e a ni mon, à gboó kolí pá a kóò nè pá a ke gyṍó bõòne kẽ vaá kọ́ nèva kọ, ʽZọm̄i ṍ kààgà boo bée kọ m mon nà kpègè e a beè pè!’ 10M̀ palà ge kọ́ nèi kọ, t̃ẽ̀ènè vóá bé e gbò nyómá tóm Bàrì ṍ kààgà boo ene nen pọ́lọ́ e a ọ́gá naa é.” 11Jíìzọ̀s beè kil sĩ́ vaá kọ, “Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè ié bàà kà nvín pá gbálà. 12Ńlá à gboó kọ́ nèe kọ, ʽTẹ̀, tú dõò ńda gyọ́ nè nda kátogóí.’Boo bée vóí, gbálàa beè gboó tú a gyọ́ dõ̀òmà pálàa kà a nvín pá gbálà. 13“Gbele tõ̀ò dee náa téní, ńlá beè gboó oo dõò ńlẹ gyọ́ vaá faalá kpègè e a dú ló kilmá gbele kpã́á bon, vaá tõó kĩé pee dénè a kpègè m pọ́lọ́ dùm. 14Tṍó e dénè a kpègè ni táé bá, gbele kpóó kíi beè gboó dọ boná, vaá náa beè ié tọ́ọ̀ kà nu dé. 15Boo bée vó, à gboó bàn ge sí tóm nè ene nen e a dú nvín sãa boná, vaá nená à gboó lẹ̀ẹ̀lae tẹlẹ̀ a ól kọ á nè gyã́á gbò dì máá. 16A è tànie ge íé ḿmá gbàà lọl ló gè dé gyã́á gbò dì mááá, sõò tọ́ọ̀ nen náa è nèe ene kà nu kọ á dè. 17“Sõò tṍó e a nyímá a ló, à gboó kọ, ʽDénè gbò tóm nà tẹ̀ dì e bà gé dé gyã́á vaá à sígavá ló, vaá nda ú bá tá kói gbẹá kĩí naa vóí! 18M̀ é aa boo sí ló nà tẹ̀ vaá kọ́ nèe kọ, “Tẹ̀, m beè sí pọ́lọ́ Bàrì nè ọ̀ọ̀. 19Ním̄ bọ́na ló gè kpáá dú o nvín. Sóo sóò, túm̄ dì belí ene nen e a dì gbàà pá o gbò tóm.” ’ 20À gboó aa boo vaá dàlà togó kyãà e a gé kil be ló a tẹ̀. “Tṍó e a è di dí kpã́á e a gé dú, a tẹ̀ beè gboó mònie. À gboó palà ge tóe sàn, vaá teelá síé ló gé toví bù̃ùnàe vaá pyovíe bẹ́ẹ́. 21“Nvín pá gbálàa à gboó kọ, ʽTẹ̀, m beè sí pọ́lọ́ Bàrì nè ọ̀ọ̀. Ním̄ bọ́na ló gè kpáá dú o nvín.’ 22“Sõò a tẹ̀ beè gboó kolí pá a gyóòlo vaá kọ́ nèva kọ, ʽValẹi bá tui kà lé pọ̀b kọ̀là ló nveenííé ló, ò túi ńkpé nveenííé nvéé bá vaá ò túi kpá ká tọ nveenííé tọ. 23Vaá ò aalii gé kelii pọ̀b kà láoá, mè é bṍóná dè vaá è zaàvà! 24Mè nà nvín pá gbálài beè ù, vaá à kpáá di dùm. A beè pè, vaá à kpáá mònà.’Bà gboó dàlà togó dé zààvà. 25“Boo tṍóí, a sã́áná beè di dí bàlà ól. Tṍó e a ni aa bàlà ól vaá iná ku ló tọ, a gboó dã́ gbele mon sọ́l e bà gé kpá zòb. 26À gboó kolí ene nen tóm e a dú tọá, vaá bĩináe kọ, ʽÉEé ní e bà gé náá kĩá é?’ 27“Nen tómá à aalá nèe kọ, ʽO vígà pá gbálà beè ooa kẽ dù, vaá o tẹ̀ à gboó kèl pọ̀b kà láoá, boo bée kọ à kpáá iéé boo fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló.’ 28“Ńsã́ánáá à gboó palà ge nvèè sṹg, naa ní e bè náa è zìgà ge bã tọ, be sĩ́ a tẹ̀ à dọ ke dẹi lóe gé bànie kọ á bã tọ. 29Sõò à gboó aalá bel gã́ a tẹ̀ kọ, ʽNi ẹ̀b, dénè gbò gbáá e m ni simá tóm nèni dì belí gyóòlo, ním̄ lọl togó kẽ o lẹ̀ẹ̀là, vaá ò gáà tu bãànà ene kà ból nèm̄ kọ ḿ zọ̀ pá nà kóò demá nu vaá è zaavà! 30Sõò na kà o nvín pá gbálài beè pee dénè o gyọ́ boo gbò kùnà kúnà, vaá tṍó e a ni ooa kẽ dùi, ò gboó kèl pọ̀b kà láoá nèe!’ 31“Sõò a tẹ̀ à gboó kọ́ nèe kọ, ʽNà sã́áná, olo dìm̄ ló dénè tṍó, vaá dénè nu e m íè dú ńlo. 32À palà ge bọ́ ló kọ é ié ẹ́ẹ́ nyíe vaá è zaàvà, boo bée kọ na kà o vígài beè ù, vaá a kpáá di dùm. A beè pè, vaá a kpáá mònà.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\