LÚÙK 17

1Jíìzọ̀s beè kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Gbò nu e a náa kọ nen á dọ̀ ààm̄ nvée náa é aa ló ge dì, sõò tãàgà di ló nen e a téní dú bá! 2A é dú lé kọ bà gá è tú gbele kpò dem bọvíe men vaá tovíe tẹlẹ pene, èl gè kọ à náa kọ ene kà nvíní á dọ̀ ààm̄ nvée. 3Boo bée vó, ọẹi dẽe m bọọ lab dògò! “Be o vígà síni pọ́lọ́, kọ́e bel, vaá be à ọ́gá, ò ia ló nèe. 4Be à síni àlàbà tóm pọ́lọ́ m ene dee, vaá à olòó dúní ló bu tómá vaá kọ, ʽGbẹẹ vó, mè m ọ́gà,’ò ia ló nèe.” 5Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa beè bànie kọ, “Dõò, naa kọ é kpáá bọọ gè dẹlẹ́ni nyíe boo.” 6Dõò à gboó aalá kọ, “Kà bè bọọ gè dẹlẹ́m̄ nyíe boo tõ̀ò ene kà ńdígílí súú té, ò é láá kọi nei gbele pọ̀b téí kọ, ʽBùùà aa kĩí gé foá pene!’vaá à gbaníi tṍ ló. 7“Ni zẹ́ẹ́ tui doolé ló ene bọ̀ì e o gyóòlo géè sí tóm ól à bè kọ à géè kù dẽe ló naanà ból. Tṍó e a ni aa bàlà ól dù, é kọ ò ólò gboó kọ́ nèe kọ á vàlẹ̀ bá gé dé gyã́á? 8Nóo ólò kọ́ vó! Tãa vó, ò ólò gboó kọ́ nèe kọ, ʽKpoogá dee ló vaá ò náa gyã́á nèm̄. Tṍó e m ni dé gyã́á vaá ṍ múú lọ̀l, bé ò gboó dè ńlo.’ 9É kọ ò é ṍá gyóòloá zaa boo bée kọ à náa nu e o beè lẹ̀ẹ̀lae kọ á naa? 10Vóá bé e a dì naa ló boólo é. Tṍó e o ni náanii dénè gbò nu e ba è kọ́ nèi lọ̀l, kọi kọ, ʽBeele pọ́ì gbò gyóòlo e bè née bọ́ ló kọ bà á õái zaa. Áá tóm e a kuúi ní e e beè sì e.’ ” 11Boo tṍó e Jíìzọ̀s gé kil Jerúsàlẹ̀m, a è kyãà tení èèlè e a di gbà gbá Samérìà nè Gálìlì. 12Tṍó e a ni íná ku ló ene kà bon, òb gbálà nen e pọ́lọ́ kom dìvá ló beè gbẹá kpã́á mònie. 13Bà gboó vulí kpã́ kolíe kọ, “Jíìzọ̀s! Nen Do Bá! Naái sàn!” 14Jíìzọ̀s monva, à gboó kọ́ nèva kọ, “Lelei tọ gé tui bọọ ló zogèi gbò vààla gyọ́ọ.” Boo tṍó e bà di èèlè e bà gé aà, ba gboó boá. 15Tṍó e ene ọ̀và ni mon kọ à bóàè, à gboó ooa kẽ sí ló Jíìzọ̀s gé vulí kpã́ lèèlà nè Bàrì 16vaá kum dúnú kè sĩ́e kọ á zaa gé. Gbálàa dú bon Samérìà. 17Jíìzọ̀s à gboó bĩiná kọ, “É kọ ním̄ beè bó òb nen? Ãà ní e sĩ́ìna òb nená dì e? 18Éé ní e a náa vaá áá nen kyáài ní e a ooa kẽ dù gé õá Bàrì zaa é? Éé ní e a náa pá Ízràẹ̀l náa náa vóí é?” 19Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Aa boo vaá ò kìl. O bóá boo bée kọ ò dẹlẹm̄ nyíe boo.” 20Sìgà pá Fárèsì beè bĩiná Jíìzọ̀s kọ bà gbĩ́è ge nyimàè tṍó e Bàrì é dú gé lẹ̀ẹ̀là bel. À gboó aalá nèva kọ, “Bàrì náa gé dú gé lẹ̀ẹ̀là bel m sĩ́ deè e gbò nen é mònmà dẽe. 21Tọ́ọ̀ nen náa é kọ, ʻẸ̀b, mè à di kĩí!’à bè kọ, ʻÀ di kĩí ela!’boo bée kọ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì dìí zẹ̀ẹ̀.” 22À gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Tṍó é dú e a é léémái ge mòn ene dee e Nda, Sã́áná Nen, dìí ló, sõò nóo é monii. 23Sìgà gbò dì e bà é kọ́ nèi kọ, ʽẸvii kĩí ela,’à bè, ʽẸvii kĩí!’Sõò ó gá zọíva aalii gé gbì̃. 24Dì belí éném dee ólò naa éném vaá à ẹẹlẹ̀ boo sãà kunu kẽ naaá, vóá bé e a é di naa dee e nda, Sã́áná Nen, é dú naa é. 25Sõò à íè gè zẹ́ẹ́ mon gbele kpóó tãàgà, vaá gbò e a di deeí gé kiníe. 26“Dì belí bé e a beè dì naa dee Nóàa, vóá bé e a é dina gé naa bé nda, Sã́áná Nen, kálá du é. 27Gbò nen géè dè vaá bà ṍ, bia nè gbálà géè ilána gé, dọ̀ dee e Nóà bã́ faàa. Múú à ḿmá dénè kẽ vaá gboó tú dénè ọ̀và. 28“À é dinà gé belí bé e a beè dì naa tṍó Lọ́t. Gbò nen géè dè vaá bà ṍ, bà géè zalí vaá bà óo, bà fó vaá bà tib tọ. 29Sõò dee e Lọ́t aa Sọ́dàm, sã́ dem kalà aa káála dọ boo dénè ọ̀và vaá taa fẹ̀. 30“Vóá bé e a é di naa dee e nda, Sã́áná Nen, é dọ́ bàlà kẽ naa é. 31Kà lèlà deeá, nen e a di boo bọ̀b á gá kọ à é bãe a tọ túe a gyọ́ teèmàè. Nen e a di ól á gá siná tọ. 32Kẽeaí boo nu e a beè lẹ̀ẹ̀a ló va Lọ́t! 33Nen e a gbĩ́ gè kuma a dùm é pèè, sõò nen e a ú boo ge nyooném̄ nvée é íé dùm e bè náa tá. 34M̀ kọ́ nèi kọ, bílá dee e bàà nen di dáá boo ene kà vái; gbò nyómá tóm é tú ene nen vaá bà gbẹ́ẹ ene nen. 35Bàà nen pá bia é dí ló kpá kyàlà e bà gé gbẽ̀; gbò nyómá tóm é tú ene nen gbẹẹ ene nen. (( 36Bàà nen pá gbálà é dí ól e bà gé sí tóm; gbò nyómá tóm é tú ene nen gbẹẹ ene nen.))” 37Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó bĩináe kọ, “Dõò, ãà ní e a é lẹẹ̀à naa vó é?” Jíìzọ̀s à gboó tú kìna bel aamá bel nèva kọ, “Kĩ e íí nu dì, ní e bẹ́ dẹ̀lẹ̀ ólò bṍóná é.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\