LÚÙK 18

1Jíìzọ̀s beè gboó logí lóg nè gbò e bà ólò nyoonée nvée naamá gè noomàva kọ bà á di kọ̀láá tṍó m tãàga ló Bàrì vaá bà á gá pee ba bùlà. 2À kọ: “Ene tṍó beè dì. Ene kà dóm bèèla beè dì m ene kà bon, e bè náa beè fã Bàrì à bè ge tú nen kolmá nu. 3Ene kà va tãa beè dìnà gé t̃ẽ̀ènè kà boná e a ólò síé ló kọ̀láá tṍó gé bàn nu e a kuúe kọ, ʽBeelá kọ bel á leèm̄ kè sĩ́ nen e a nveèm̄ bel ló!’ 4“À tóólá kà begè dẽe tṍó e dóm bèèlaá náa beè naa tọ́ọ̀ kà nu, sõò à fẹ́gẹ̀ ló gboó beelá fùl nèà a ló vaá kọ, ʽNáa kal ló bée kọ ním̄ fã Bàrì à bè ge tú nen kolmá nu, 5boo bée dénè tãàgà e va tãaí gé ném̄, m̀ é béélá leèvee. Be ním̄ náà vó, à é olòó dù gé tãagém̄!’ ” 6Dõò à gboó kọ, “Ni pãanei tṍ ló nu e pọ́lọ́ dóm bèèlaá gé kọ́. 7É kọ Bàrì náa é beelá leèvè pá ńlẹ gbò e a tó kolíe ẹ́ẹ́ èlà nè bílá dee? É kọ à é pee tṍó ló ge nvèè bá nèva? 8M̀ palà ge kọ́ nèi kọ, à é vàlẹ̀ bá bèèla leèvèva. Sõò tṍó e Nda, Sã́áná Nen, é kpáá dù, é kọ m̀ é mon gbò nen boo sãà kunu kẽí e bà é dẹlẹ̀m̄ nyíe boo?” 9Jíìzọ̀s beè logí lógí nè gbò e a àgàlà boo kọ bà dúè gbò lé lab dògò vaá bà gboó ẹ̀b dõòna gbò kilma kẽ. 10“Ene tṍó beè dì. Bàà gbálà beè bã Tọ Káí gé tãàga ló Bàrì. Ene ọ̀và beè dú nen Fárèsì, vaá na kà nená à dú nen lọl kpègè. 11Nen Fárèsìa beè kpòòlà a ló sẹlẹ́ kele vaá tãàga ló Bàrì kọ, ʻM̀ ṍani zaa, e Bàrì, kọ ḿ gé dì belí gbò e bà gé tú bá kpóó tumá nu lọl bá nen, gbò e a dọ log, à bè gbò e a gé kuná gã̀. M̀ ṍàni zaa kọ ḿ gé dì belí na kà nen lọl kpègèa èla. 12M̀ ólò ká gã́ bàà dee m kpṍònè dee, vaá m̀ néni ene boo òb e a dú ló dénè nà pííla.’ 13“Sõò nen lọl kpègèa kpoòà kil kpã́á gé elá. Bãànà a dẽe, náa è leemáe ge dàlà boo ẹ̀bmà káála. Tãa vó, a è gboó dìà bá nu báná nyíee vaá kọ, ʽBàrì, naa sàn nda, nen pọ́lọ́!’ ” 14Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Nen lọl kpègèa kil be boo lee léé bel kè sĩ́ Bàrì, níì nen Fárèsìa nì. Boo bée kọ nen e a dala ló boo, Bàrì é kìlmàé kẽ, vaá nen e a kilmà ló kẽ, Bàrì é dalàé boo.” 15Gbò nen beè dàlà ba ãa nvín domá ló Jíìzọ̀s kọ á dẹlẹva bá ból. Sõò tṍó e gbò e bà ólò nyoonée nvée gboó mònva, bà gboó kọ́va bel. 16Sõò Jíìzọ̀s à gboó kolí gbò pá nvíná nèà vaá kọ, “Sọi bá gbò pá nvín kọ bà á dúm̄ ló. Ó gá kpegííva, boo bée kọ gbò e a bélíva ní e Bàrì gé lẹẹlà bel ló é. 17M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, nen e bè náa tú lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì dì belí bé e gbò pá nvín tú naa, náa é dí zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì gé lẹẹlà bel ló.” 18Ene nen tule tọ Bàrì pá Júù beè bĩiná bel Jíìzọ̀s kọ, “Lé Nen Dò Bá, éé ní e m é náa kọ bé m̀ íe dùm e bè náa tá é?” 19Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Éé ní e a náa ò kolím̄ lé é? Tọ́ọ̀ nen náa dú lé maaná áá Bàrì lọl. 20Olo nyímàgì gbò logí e a kọ: ʽÓ gá kúná gã̀, ó gá fẹ́ nen, ó gá zìb nu, ó gá kpọ́ kyáá bel ló nen, fã̀ dẽe o tẹ̀ nè o kà.’ ” 21Gbálàa à aalá kọ, “M beè sẹlẹ dénè na gbò logá lọl pá nvín.” 22Tṍó e Jíìzọ̀s dã́ naa vó, à gboó kọ́ nèe kọ, “Ene kà nu síganí bá gè naa. Oo dénè nu e o íe vaá ò dõò kpègè e a dú ló nè gbò tãa. Na tóm, ò é gboó ié gyọ́ m káála. Tṍó e o ni náa vó lọ̀l, ò gboó dù gé nyooném̄ nvée.” 23Sõò tṍó e gbálàa dã́ naa vó, a è kyẽ́e boo bée kọ a è palà ge bã̀ méné. 24Tṍó e a mon kọ à kyẽ́e, Jíìzọ̀s à gboó kọ, “À é palà ge tavàlà ló gbò e a bã méné gè bã́ kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì! 25Boo bée kọ à tavàlà ló nen e a bã méné gè bã́ kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì èl gè kọ láo á tení dee ńgà gbógmà nu.” 26Gbò e ba è dã́ nu e a ló beè bĩiná kọ, “Mée ní e a é láá dùùà e?” 27Jíìzọ̀s à gboó aalá kọ, “Nu e a tavàlà ló nen dú nu e a válí ló Bàrì.” 28Pítà à gboó kọ, “Ni ẹb! Mè beele è sọ bá bẹẹ be vaá nyoonéni nvée.” 29Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, nen e a sọ bá tọ, à bè va, à bè pá vígà, à bè tẹ̀ nè kà, à bè nvín boo bée ge tõo kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì, 30é íé gbele tõ̀ò tóm nu e a è sọ̀ báá m na kà bàlà booí, vaá m bàlà boo e a gé dú, à íena gé dùm e bè náa tá.” 31Jíìzọ̀s beè tú òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá kilma kpògà kẽ vaá kọ́ nèva kọ, “Ẹvii, mè è gé má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m vaá kọ̀láá nu e gbò kọ́ bùlà Bàrì beè emí kilma ló nda, Sã́áná Nen, é gboó lẹ̀ẹ̀à. 32Bà é siím̄ nvèè bá gbò e bè níì pá Júù nì kọ bà á nvèèmàm̄ lẹ́, oním̄, túmím̄ múú kyáá ló, 33kpọ́m̄ té ló vaá fẹ́m̄. Sõò ní e a égè taa dee, m̀ é kẽeà aa ke mà ú.” 34Sõò gbò e bà ólò nyoonée nvée náa beè dã́ tẽ́ tọ́ọ̀ kà gbò nuí. Kpò kúm gbò mon belí beè gṹavá ló vaá bà náa è nyimá nu e a géè ló bel kilma ló. 35Tṍó e Jíìzọ̀s ni íná ku ló Jẹ́rìkò, ene kà gbálà e dẽée gímí beè di ĩ́ì tẽ́ ku kpàn èèlèa e a géè bàn nu. 36Tṍó e a dã́ mon gbele gbò e a gé téní, à gboó bĩiná nu e a dú boo. 37Bà gboó kọ́ nèe kọ, “Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, gé téní.” 38À gboó vulí kpã́ kọ, “Jíìzọ̀s, nvín Dévìd, naám̄ sàn!” 39Gbò e a è dìé sĩ́ beè kòvàe ló kọ á pĩi gã́e. Sõò à kpáá palà ge vulí kpã́ kọ, “Nvín Dévìd, naám̄ sàn!” 40Jíìzọ̀s beè gboó elá vaá lẹ̀ẹ̀là kọ bà á tú nen gímá dẽeá domàèé ló. Tṍó e bà ni túe inmáé ló, Jíìzọ̀s à gboó bĩináe kọ, 41“Éé ní e o gbĩ́ kọ ḿ naa neèni é?” À aalá kọ, “Tẹ́ẹ̀, m̀ gá è bàn kọ ó naa kọ ḿ kpáá mon nu.” 42Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Kpáá mon nu! Ò bóá boo bée kọ ò dẹlẹm̄ nyíe boo.” 43T̃ẽ̀ènè tṍóá, à gboó mon nu. À gboó bììa nvée Jíìzọ̀s vaá olòó õá Bàrì zaa. Tṍó e dénè gbòa mon naa vó, bà gboó lèèlà Bàrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\