LÚÙK 19

1Boo tṍó e Jíìzọ̀s géè kyãà tení Jẹ́rìkò, 2ene nen togó gbò lọl kpègè, e a kọlà Zakíọ̀s, beè dì, vaá a è palà ge bã̀ méné. 3A è gbĩ́ gè nyimá ló Jíìzọ̀s, sõò náa è láá mònie boo bée kọ a beè dú kpulu gã boo vaá náa è láá tenmà dẽe boo gbò nen e a è beeá tení ló Jíìzọ̀s. 4Boo bée vó, a è gboó teá gya sĩ́ gé dẽe ene kà té kọ bé à monìè tṍó e Jíìzọ̀s gé téní kĩé. 5Tṍó e Jíìzọ̀s ni íná kè téá, à gboó ẹ̀b gbàn dee vaá kolíe kọ, “Zakíọ̀s, vàlẹ̀ bá aa boo dọ kunu kẽ, mè m̀ íe ge tõó o tọ nieí.” 6Zakíọ̀s à gboó gbalá dọ kunu kẽ gé tú Jíìzọ̀s kilmà a tọ, vaá tú ẹ́ẹ́ nyíe faamáe kyáa. 7Tṍó e dénè gbòa ni mon naa vó, bà gboó dàlà togó nuumi bel kọ, “Gbálài tú tọ nen e bè náa sẹlẹ Log Mózìs naamá kĩ e a tõo.” 8Zakíọ̀s beè gboó elá èla vaá kọ́ nè Dõò kọ, “Nen Dò Bá, m̀ é tú báà sĩ́ nà gyọ́ nè gbò tãa, vaá nen e m beè gĩimá, m̀ é kpẽ́ ténì tóm gbò nvee dẽe nèe.” 9Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Nieí, Bàrì duulà pá tọí, boo bée kọ gbálài dúná gé màna màna Ébràhàm. 10Nda Sã́áná Nen beè dú ló gè gbì̃ nè ge dùùlà gbò e a beè pè.” 11Boo tṍó e gbò nen dì e bà gé pãane tṍ, Jíìzọ̀s à gboó logí ene kà lóg nèva. Tṍóí a è íná ku ló Jerúsàlẹ̀m vaá gbò nen è dòòmà kọ Bàrì é gé dàlà togó lẹ̀ẹ̀là bel. 12Boo bée vóí, à gboó logí lógí kọ, “Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà e ka di ló beè sí kà kpã́á bon e Gbele Méné kpá dóá dì, kọ á neèe kpóó ge lẹ̀ẹ̀là bel ló bálá sĩ́ kĩ e a dúè bé à kálá kilie. 13Be sĩ́ a kálá àà, a è kolí òb kà a nen tóm sẹlẹ́ kẽ, gboó tú ene bẹ̀lẹ̀ kpègè nè bu ọ̀và vaá kọ́ nèva kọ, ʽTui kpègèi ulmai ki dọ̀mà tṍó e m é dú.’ 14“Sõò pá a bon beè ọvíe, naa ní e ba è lẹ̀ẹ̀là tóm simá ló Gbele Méné vaá kọ, ʽBeele née gbĩ́ì kọ gbálài á dú beéle méné.’ 15“Tṍó e Gbele Ménéá ni née kpóó ge lẹ̀ẹ̀là belá lọ̀l, à gboó ooa kẽ kil be. Boo t̃ẽ̀ènè tṍóá, à gboó lẹ̀ẹ̀là tóm kolmá pá a gbò tóm e a beè nè kpègèa kọ bà á dù gé kọ́ úlù e bà íe boo. 16“Túá nen beè síé ló vaá kọ, ʽTẹ́ẹ̀, m̀ íè úlù òb bẹ̀lẹ̀ kpègè boo ene bẹ̀lẹ̀ kpègè e o beè nem̄á.’ 17“À kọ́ nèe kọ, ʻỌ̀ọ̀ lé nen tóm! Ò palà ge naa. Tã́gíní bé e o bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo ló ńkem nuá, m̀ é kọ́ ó lẹ̀ẹ̀là bel ló òb kà bon.’ 18“Ní e a égè bàà nen à síé ló vaá kọ, ʽTẹ́ẹ̀, m̀ íè úlù vòò bẹ̀lẹ̀ kpègè boo ene bẹ̀lẹ̀ kpègè e o beè nem̄á.’ 19“À kọ́ nè ẹlẹí kọ, ʻÒ é lẹẹlà bel ló vòò kà bon.’ 20“Ní e a égè taa nen à síé ló vaá kọ, ʽTẹ́ẹ̀, nee o ene bẹ̀lẹ̀ kpègè e m beè kùmà sẹlẹ́ gbàà saa kàni. 21Pọ̀ siím̄ lóni, boo bée kọ ò dú agẹ nen. Ò ólò tú nu e bè náa dú ńlo, vaá ò bùùlà nu e bè nóo beè fò.’ 22“À gboó kọ́ nèe kọ, ʽOlo pọ́lọ́ nen tóm! M̀ é bẽ́gèni bel tení dú ló o mon bel! O beè nyimá kọ nda dú agẹ nen e m ólò tú nu e bè náa dú ńda, vaá m̀ bùùlà nu e bè ním̄ beè fò. 23Éé e bè nóo beè tú nà kpègè sẹlẹ́ tọ kùmà kpègè e? Tṍó e m ni ooa kẽ dùi, m̀ gá è gboó tú nà kpègè bii ló nvín e a dọ́ boo.’ 24“À gboó kọ́ nè gbò e a di élaé ló kĩé kọ, ʽTui ene bẹ̀lẹ̀ kpègèa lọliié bá nèi nen e a íe òb bẹ̀lẹ̀ kpègèa.’ 25“Sõò ba è kọ́ nèe kọ, ʽTẹ́ẹ̀, mè ẹlẹ íe òb bẹ̀lẹ̀ kpègè!’ 26“À aalá nèva kọ, ʻM̀ kọ́ nèi kọ, à é dú ge tẹlẹ̀ ló nè nen e a íe, sõò nen e bè náa íe, bà é tú bãànà ńkem e a beè dìé báá lọ̀l. 27Sõò tãa bá pá nà gbò ọ́b e ba è kọ ḿ gá duè ba ménéá, tuíva domáí kĩí vaá ò fẹ́íva kè sĩ́ nda!’ ” 28Jíìzọ̀s ló belí lọ̀l, à gboó kyãà gyàvá sĩ́ kil Jerúsàlẹ̀m. 29Tṍó e a ni íná ku ló Bẹ́tfàjì nè Bẹ́tànì e a di boo Gù Ọ́lìv, à gboó lẹ̀ẹ̀là bàà nen gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvée 30vaá kọ́ nèva kọ, “Bãi bon e a dìí lèlà sĩ́á ela, mè t̃ẽ̀ènè bé e o gé bãí gé, ò é monii ene kà põonì nom tee, e tọ́ọ̀ nen gáà bã boo, e a di dáa díí. Taalaíe vaá ò túíe domáí kĩí. 31Be nen bĩ́ínái nu e a náa vaá ò gé taalaíe, ò kọ́i neíe kọ, ʻÀ dì bíi ló Tẹ̀ Íe.’ ” 32Gbò e a lẹẹlàa beè gboó àà sì, vaá bà mòn kọ à lẹẹ̀à dì belí bé e Jíìzọ̀s beè kọ́ naa nèva. 33Boo tṍó e báva di ló e bà gé táálá nom teeá, gbò e a íe à gboó bĩináva kọ, “Éé ní e a náa vaá ò gé taalaíe é?” 34Bà aalá nèva kọ, “À dì bíi ló Tẹ̀ Íe.” 35Bà gboó faalá nom teeá inmá ló Jíìzọ̀s, vaá tṍó e bà ni toví ba pọ̀b kọ̀là ló zaalí boo, bà gboó nvèè bá nèe kọ á bã boo. 36Tṍó e a di boo e a gé aà, gbò nen beè tugá ba pọ̀b kọ̀là ló talí boo èèlè. 37À íná ku ló Jerúsàlẹ̀m kĩ e èèlè aa boo Gù Ọ́lìv, bõ̀ònà gbò e a géè nyoonée nvéeá beè gboó dàlà togó zààvà vaá vulí kpã́ lèèlà nè Bàrì ló dénè tóm dù̃ùnè e ba è mon, 38vaá kọ, “Bàrì á tãanè dee bá méné e a dú boo bée Dõò! Bàrì á zaa ló fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló e a nè pá a gbò. Ka á dì nè Bàrì e a di káála!” 39Sìgà pá Fárèsì e a di zẹ̀ẹ̀ gbòa beè gboó ló bel nè Jíìzọ̀s vaá kọ, “Nen Dò Bá, kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonéni nvée kọ bà á pĩi gã́!” 40Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “M̀ palà ge kọ́ nèi kọ, be bà pĩ́i, gbò kpò demí é vulí kpã́.” 41Tṍó e Jíìzọ̀s íná ku ló boná, vaá mon bé e a dì naa, à gboó tó sàn 42vaá kọ, “M̀ gá è beè gbĩ́ ge naa kọ ó nyimá nu e a gá è nèni fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló bé à kálá dọ̀ nieí! Sõò dì belí bé e nu gboó dì naa kátogóí, nóo gé láá mòn! 43Tṍó é dú e pá o gbò ọ́b é ùb bànà beemá tenmání ló vaá tú faà nè gbò bé kùbmà èèlè kọ gbò nen, à bè gyọ́ á gá bã̀ní ló, vaá bà gboó tú bé gím bumání ló lọl kọ̀láá sĩ́. 44Bà é sívè gbọọ e a beeá tenní ló, bà kúmí dénè o tọ dem, vaá fẹ́ dénè gbò e a dìní m, boo bée kọ nóo beè nyimá tṍó e Bàrì beè dú ló ge dùùlani!” 45Jíìzọ̀s bã́ boo be Tọ Káí vaá gboó dàlà togó kpó gbò e a géè tõó kĩé ùlà ki, 46vaá kọ́ nèva kọ, “Ba è emí m Kpá Káí kọ Bàrì kọ, ʽNà tọ é dú tọ tãàga ló.’Sõò boolo o kiilai naamai kĩ e gbò zib gṹá!” 47Jíìzọ̀s beè di kọ̀láá dee boo be Tọ Káíá e a géè noomà nu. Gbò togó vààla gyọ́ọ, gbò nóòmà Log nè gbò tule pá Júù beè olòó gbĩ́ gè fẹ́e, 48sõò bà náa è láá naa tọ́ọ̀ kà nu, boo bée kọ gbò nen beè dì e bà géè pãanée tṍ ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\