LÚÙK 2

1Tṍó e Jọ́ọ̀n meà lọ̀l, gbele begè dẽe tṍó náa téní, Ọgọ́stọ̀s, e a è dú Méné Róm̀, beè lẹ̀ẹ̀là kọ bà á nvèè bée dénè nen e a di bàlà booí. 2Níí beè dú túá tóm e ba è nvèè bée gbò nen, vaá a è lẹ̀ẹ̀à boo tṍó e Kurénìọ̀s géè bẹl Sírìà. 3Kọ̀láá nen beè gboó àà kìl a bon gé nvèè a bée. 4Jósẹ̀f beè aa bon Názàrẹ̀t e a di Gálìlì gé má sĩ́ Bẹ́tlèhẹ̀m m Judíà kĩ e Méné Dévìd beè mèà gbẹá, boo bée kọ à dú màna màna Dévìd. 5Mérì, e a beè zìgà kọ à é íàèe, nè ẹ̀ẹ̀ beè gbá tọ gé nvèè bée. Boo tṍóá, Mérì è niiná gbàà. 6Bà di Bẹ́tlèhẹ̀mi tṍó e a tṍó ge màn nvín beè gboó egá. 7À gboó màn a túá sĩ́ nvín, e a dú sã́áná. À tú kàn kọ̀lmae vaá túe mamé m bù̃ kõ ból, boo bée kọ tọ́ọ̀ ke tõ̀ò m tọ gbò kyáà náa beè sigá nèva. 8Sìgà gbò kù dẽe ló naanà ból beè dì boo bàlà ól e a di ku ló boná e bà géè tú bílá deeá kùmà dẽe ló ba gònò naanà ból. 9Nyómá tóm Dõò beè sìlàvá ló, gbele ẹ́ẹ́ dee Dõò à mòvá boo, vaá pọ̀ beè gboó palà ge siíva. 10Sõò nyómá tómá beè gboó kọ́ nèva kọ, “Pọ̀ á gá siíi mè m̀ dómà Lé Kpẹa ẹ́ẹ́ nyíe e a dì nè dénè nen. 11Kà lèlà nieí, bọọ Nen Dùùlà mea m bon Dévìd. À dú Dõò e a dú Méné e Bàrì Sa. 12Níí nu e a é dóe bá zogèi é: Ò é monii ãa nvín e ba è tú kàn kọ̀lmàe vaá túe mamé m bù̃ kõ ból.” 13Boo t̃ẽ̀ènè tṍóá, gbele tõ̀ò gbò nyómá tóm, e bà dú gbò bé káála, beè gboó gbaá ló na kà nyómá tómá vaá ọlí sọ́l lèèmà Bàrì kọ: 14“Lèèlà á dì nè Bàrì e a di káála, vaá fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á di ló gbò e a vulèe m bàlà boo!” 15Tṍó e gbò nyómá tómá ooa kẽ ààvá ló kil káála, gbò kù dẽe ló naanà bólá beè gboó bilá ló vaá kọ, “Naanii é sí Bẹ́tlèhẹ̀m gé ẹ̀b nu e a beè lẹ̀ẹ̀a vaá Dõò a náa kọ é nyimáí.” 16Tṍó e bà gbalá àà gé gbĩ́ ãa nvíná, ba è gboó mònie ló Mérì nè Jósẹ̀f e ba è túe mamé m bù̃ kõ ból. 17Bà gboó noo tẽ́ nu e nyómá tómá beè kọ́ kilmaé ló nèva. 18A è palà ge bọọ ló kọ̀láá nen e a dã́ nu e gbò kù dẽe ló naanà bólá kọ̀. 19Sõò Mérì beè ká dénè gbò nuí sẹ̀ẹ̀a nyíee vaá bugi togó boo. 20Tṍó e gbò kù dẽe ló naanà bólá ni ooa kẽ kìl, bà gboó tú ka nè lèèlà nè Bàrì boo bée kọ gbò nu e ba è dã̀, bà monmà dẽe kọ à lẹẹ̀à dì belí bé e nyómá tómá beè kọ́ naa nèva. 21Tṍó e aatáá dee e a di nè ge koo ãa nvíná ni égá, ba è gboó kolíe Jíìzọ̀s dì belí bé e nyómá tómá beè kọ́ naa nè Mérì be sĩ́ à kálá niináe gbàà. 22Tṍó e a égè dee e Jósẹ̀f nè Mérì gé zaàva boo nàà nu ge di õ̀òà dì belí bé e Log Mózìs kọ́ naa, bà gboó tú Jíìzọ̀s simá Jerúsàlẹ̀m ló gè túe nè Bàrì, 23boo bée kọ ba è emí m Log Dõò kọ, “Kọ̀láá kà túá sĩ́ nvín pá gbálà e a meà, bà á túe sẹlẹ́ káí nè Bàrì.” 24Ba è sina gé ló gè tú bàà kà kúkuú kẽ à bè bàà kà bẹ̀ẹ̀ kukuu nè nen vààla gyọ́ọ kọ á vaamá gyọ́ọ nè Bàrì dì belí bé e Log Dõò kọ́ naa. 25Boo tṍóá, ene kà gbálà beè di Jerúsàlẹ̀m e a kọlà Sémìọ̀n. A è dú lé nen e a fã Bàrì vaá à géè elá bànà kọ Bàrì á dùùlà pá Ízràẹ̀l. Nyómá Káí beè dìé ló 26vaá a è kùùlà nèe kọ náa é ú dọ̀mà tṍó e a é mon Méné e Bàrì Sa. 27Nyómáá beè tulèe nvee Tọ Káí boo tṍó e Jósẹ̀f nè Mérì tú ba ãa nvín, e a kọlà Jíìzọ̀s, inmá Tọ Káíá ló gè naa nu e a kilíé ló dì belí bé e Log kọ́ naa. 28Sémìọ̀n à gboó dàlà nvíná sẹ̀ẹ̀a gã̀ bá vaá õá Bàrì zaa kọ: 29“Kátogóí, e Dõò, bé o ni náa nu e o beè zìgàa, ò gé láá sọ̀ bá kọ nda, o gyóòlo, á gboó ù boo fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló, 30boo bée kọ nà dẽe a mon Nen Dùùlà, 31e o nè kè sĩ́ dénè nen, 32kọ á dú ẹ́ẹ́ dee e a é mó boo gbò e bè níì pá Júù nì, nè ka e a é di nè Ízràẹ̀l, e a dú pá o gbò.” 33Gbò nu e Sémìọ̀n kọ́ kilma ló ãa nvíná beè palà ge bọọ ló a tẹ̀ nè a kà. 34Sémìọ̀n à gboó bàn kọ Bàrì á tãànèva dee bá. À gboó kọ́ nè a kà kọ, “Bàrì beè sa nvíní naamá nen e a é náa kọ gbele tõ̀ò nen e a dì Ízràẹ̀l á pè, nè ge naa kọ gbele tõ̀ò ọ̀và á dùùà. À é dú nen e Bàrì é lómá bel vaá gbò nen é kánáe 35kọ á túè ba bùlà e a di ke gũa tẹlẹ̀e bàlà kẽ. Vaá gbò nuí é kyẽ́ni dì belí bà tú kpóó gẹ̀ tibmàni nyíe.” 36Ene kà va tãa e a ni tóólá ténì tub nè ténì gbáá, e a kọlà Ánà, nvín Fánùẹ̀l, e a dú gã Ásà, beè dì. A è ìa dóm e ba è tõ̀òa kóló àlàbà gbáá vaá a dóm à gboó ú gbẹẹ́e. Ńnvááí ólò kọ́ bùlà Bàrì vaá sí Tọ Káíá bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà ló ge tãàga ló Bàrì nè ge ká gã́. 38A è dú kà lèlà boo tṍóá gé ṍá Bàrì zaa, vaá ló nu e a kil ló ãa nvíní nè dénè gbò e a di Jerúsàlẹ̀m e bà géè elá bànà kọ Nen Dùùlà á dù. 39Boo tṍó e Jósẹ̀f nè Mérì ni náa dénè nu dì belí bé e Log Dõò kọ́ naa, bà gboó ooa kẽ kil baála bon, Názàrẹ̀t e a di Gálìlì. 40Ãa nvíná beè sìm, gboó ié kói nè nyìma, vaá Bàrì à tãànee dee bá. 41Tẹ̀ nè kà Jíìzọ̀s ólò sí Jerúsàlẹ̀m kọ̀láá gbáá ló nàà nu e a kil ló vààla gyọ́ọ Ténì Zelí. 42Tṍó e Jíìzọ̀s ni tóólá òb nè bàà gbáá, ba è gboó sì dì belí bé e bà ólò naa. 43Tṍó e vààla gyọ́ọ Ténì Zelí ni íná kùbmà, ba è gboó ooa kẽ kil be, sõò Jíìzọ̀s beè gbẹá Jerúsàlẹ̀m vaá a tẹ̀ nè a kà náa beè nyimá. 44Ba è ié bùlà kọ à di zẹ̀ẹ̀ bõ̀ònà gbòa, naa ní e ba è kyãà zivè dee kyẽè be sĩ́ bà kálá dàlà togó gbĩ́e sĩ́ zẹ̀ẹ̀ pá a vígà nè pá a kóò. 45Bà náa è mònie, vaá bà gboó ooa kẽ sí Jerúsàlẹ̀m gé gbĩ́e. 46Tṍó e a ni égá taa dee, bà gboó mòníé m Tọ Káí e a di ĩ́ì tẽ́ zẹ̀ẹ̀ gbò nóòmà Log pá Júù e a é pãanéva tṍ ló vaá bĩináva bel. 47Nyìma e a áámá dénè bel beè palà ge bọọ ló kọ̀láá nen e a dã́e mon. 48Boo tṍó e a tẹ̀ nè a kà moníe, a è palà ge dú nu ḿmà dẽe nèva, naa ní e a kà bĩ́ínáe kọ, “Nà nvín, éé ní a náa be sĩ́ ò naái naa vó é? O tẹ̀ nè nda palà ge mòn tãàgà boo gè gbĩ́ni.” 49À gboó aalá nèva kọ, “Éé ní e a náa ò tuai tãàgà boo gè gbĩ́m̄ é? É kọ nóo nyímàì kọ m̀ íè ge di m tọ nà tẹ̀?” 50Sõò bà náa è dã́ kpò kúm mon bel e a áálá. 51À gboó ooa kẽ nyoonéva kil Názàrẹ̀t, kĩ e a tõo olòó gbànva tṍ ló. Sõò a kà beè ká dénè gbò nuí gbẹá nyíee. 52Jíìzọ̀s beè sìm vaá bọọ m nyìma, naa ní e a leemá Bàrì nè gbò nen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\