LÚÙK 20

1Ene dee e Jíìzọ̀s beè di Tọ Káíá e a géè noomà nu gbò nen vaá vee Lé Kpẹa, gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù nè gbò kà nen beè gboó dúé ló, 2vaá bĩináe kọ, “Mó íb kpóó ní e o náàmà gbò nuí é? Vaá mée ní e a beè nèni na kà kpóóí é?” 3Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “M̀ é zẹ́ẹ́ bĩinái ene kà bel vaá ò aalai nem̄i. 4Mée ní e a beè tú kpóó nè Jọ́ọ̀n kọ á tú múú logmá gbò nen é? É kọ Bàrì sẹ̀ nen é?” 5Bà gboó dùlà bel boo bé bà gá áálá naa, kọ, “Be è kọ́, ʽA kpóó àà bá Bàrì,’à é bĩ́íná kọ, ʽÉEé ní e a náa vaá nóo beè zìgài ló nu e a beè nóòmà e?’ 6Sõò be è kọ́, ʽA kpóó aa bá nen,’dénè gbò e a di kĩí gé tú dem tobmái, boo bée kọ ba è palà ge zìgà kọ Jọ́ọ̀n dú nen kọ́ bùlà Bàrì.” 7Boo bée vóá, ba è gboó aalá kọ, “Née nyímà kĩ e a kpóó beè aà.” 8Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Be vó, ním̄ é kọ́nà gé íb kpóó e m náàmà gbò nuí nèi.” 9Jíìzọ̀s à gboó logí lógí nè gbòa kọ: “Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè ié ól. À gboó tú té e a ólò naa míí fó dénè boo. À gboó tú ólá nvee bá gbò tóm kọ bà á sí tóm ló, vaá tṍó e nu é léèvè, bà tú báà sĩ́. À gboó aa be sí kyẽè e a gbẹ́á kà begè dẽe tṍó. 10Tṍó e nu ni léèvè, à gboó lẹ̀ẹ̀là ene kà a gyóòlo simá ló gbò tóm ólá kọ bà á neèe dõò ńlẹ. “Sõò gbò tómá beè gboó bòm gyóòloá vaá kyãàmae kóló bá. 11Gbálàa à kpáá lẹ̀ẹ̀là dõòna kà a gyóòlo simává ló. Gbò tómá à bòmnà gé ẹlẹ, siimàe kẹ́ẹ vaá kyãàmae kóló bá. 12À lẹ̀ẹ̀là ní e a égè taa kà a gyóòlo. Gbò tómá à bòmie, nvèèe kom ló vaá tãáe bá lọl ólá. 13Boo tṍóá, tẹ̀ íè ólá beè gboó bùgà togóe vaá kọ, ʽÉEé ní e m é náa é? M̀ é gboó lẹẹlà nà sã́áná e m vulè. Tọ́ọ̀ nu e a é kọ́ bà á gá fã̀ dẽe ẹlẹ á gé!’ 14“Sõò tṍó e gbò tómá moníe, bà gboó bilá ló kọ, ʽNíí a sã́áná e a é dé a gyọ́. Naanii é fẹ́e, kọ bé ólí gbẹ́á bá beele!’ 15Bà gboó siíe vaá túe lọl m ólá kilma nvée gònòa gé fẹ́e.” Jíìzọ̀s à gboó bĩiná kọ, “Éé ní e o bùlài kọ tẹ̀ íe ólá é náa gbò tómá é? 16À é dú gé fẹ́ dénè ọ̀và vaá tú a ól nè dõòna gbò tóm.” Tṍó e bà dã́ naa vóí, bà gboó kọ, “Á lọ̀!” 17Jíìzọ̀s à gboó zẹ́ẹ́ biíva bá ló ẹ̀b vaá bĩiná kọ, “Éé ní e a dú kpò kúm na kà mon belí m Kpá Káí é? ʽKpò dem e gbò noo tọ beè gbẹmà nvée ní e bà ooa kẽ nòòmà gá ból deè tọ é.’ 18Kọ̀láá nen e a sáá boo demá é bagà, vaá nen e demá dọ́ boo é tṹgá.” 19Gbò nóòmà Log nè gbò togó vààla gyọ́ọ beè gbĩ́ gè sii Jíìzọ̀s kà lèlà tṍóá, boo bée kọ ba beè nyímá kọ baála ní e a géè logí lógá nyòòmà e. Sõò pọ̀ beè gboó siíva ló gbò nen. 20Boo bée vó, ba è di boo gè gbĩ́ tṍó e a gá léé ló, bà gboó kpẽ́ kpègè nè sìgà gbò e a sẹlẹ ló gè ló kà kà bel, vaá lẹ̀ẹ̀lava kọ bà á tú kyèèlè bĩimá bel Jíìzọ̀s naamá gè dã́ nu e bà é láá tení boo siìmae log, vaá dàlae nvee bá nen e Méné Róm̀ beè sẹlẹ́ togó kĩé. 21Gbò e ba è kpẽ́ kpègè nèi beè gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Nen Dò Bá, è nyímà kọ ò ólò lò vaá noomà nu e a lelà. Nóo ólò ẹ̀b sĩ́ nen. Tãa vó, ò ólò noomà kà lèlà bé e Bàrì beè kọ nen á tõo naa. 22É kọ à lelà kọ é kpẽ́ kpègè gbáá má Méné Róm̀, sẹ̀ náa lelà e?” 23Jíìzọ̀s beè nyimá kẹ̀lẹ̀ e bà dómaé ló, vaá à gboó bĩináva kọ, 24“Ni zógem̄i ene kà sọ́gọ́ kpègè. Sĩ́ mée nè bée mée ní e a di booí é?” Bà aalá kọ, “Ní Méné Róm̀.” 25Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Be vó, ò kpẽ́i nu e a kuu Méné Róm̀ nèi Méné Róm̀ vaá ò kpẽ́i nu e a kuu Bàrì nèi Bàrì.” 26Bà náa è gboó mòn tọ́ọ̀ kà nu e bà láá tení boo siimà log Jíìzọ̀s kè sĩ́ bõ̀ònà gbòa, boo bée kọ íb bé e a áálá bel naa beè palà ge bọọvá ló vaá gbáva gã́. 27Boo tṍóá, sìgà pá Sádùsì beè dú ló Jíìzọ̀s. (Baála dú gbò e bè náa zìgà kọ nen e a ú ólò kpáá kẽ̀èànà.) Bà gboó bĩináe 28kọ, “Nen Dò Bá, Mózìs beè emí logí nèi kọ, ʽBe nen ú gbẹẹ a va, e bè bà gáà ie tọ́ọ̀ kà nvín, mè a vígà á ilí va tãaá, naa ní e bà é láá ié gbò pá nvín e a é zigà bée nen e a beè ùa.’ 29Ene tṍó beè dì. Àlàbà kà vígà pá gbálà beè duá gbàà. Ńsã́áná beè ilí va, sõò à gboó ú gbẹẹ a va e bà gáà ie tọ́ọ̀ kà nvín. 30Ńlá à ilí va tãaá vaá à gboó una gé e bà gáà iena gé tọ́ọ̀ kà nvín. 31Ní e a bẽene nvée ẹlẹ à ilina gé va tãaá vaá ẹlẹ à una gé gbẹẹ́e. T̃ẽ̀ènè kà nuí náááná gé ló dénè àlàbà kà vígàa: Dénè ọ̀và beè ilí pá biaá vaá ú gbẹẹ́e e bà náa ie tọ́ọ̀ kà nvín. 32Dee dee nvée, pá biaá à gboó ù. 33Tã́gíní bé e dénè àlàbà kà vígàa beè ilíeá, dee e gbò nen é kẽeà aa ke mà ú, pá biaí é gboó dú va mée é?” 34Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Gbò e bà di na kà bàlà booí gé ílá. 35Sõò gbò e Bàrì béélá kọ bà é bọ́ ló kẽ̀èà aa ke mà ú, vaá di m bàlà boo e a é dú, náa é íláná. 36Bà é dì belí gbò nyómá tóm e bà náa gé ù. Bà dú gbò nvín Bàrì, boo bée kọ ba è kẽ̀èà aa ke mà ú. 37Mózìs palà ge naa zogè kọ gbò e a ú ólò kpáá kẽeà kĩ e a émí nu e a kil ló kpò sàgà nu e a bẹ́á vaá kólí Dõò kolíe, ʽBàrì Ébràhàm, Áízèk nè Jékọ̀b.’ 38Gbò e Bàrì dú ba Bàrì é dú gbò e bà di dùm, níì gbò íí nì, boo bée kọ dénè gbò e a dẹlẹ́e nyíe boo di dùm.” 39Ló gbò nóòmà Log beè zaa tṍó e bà kọ, “Nen Dò Bá, ò láá aalá!” 40boo bée kọ bà náa è iená taà ló gè kpáá bĩiná bel Jíìzọ̀s. 41Jíìzọ̀s beè bĩináva kọ, “À náà vaá gbò nen à láá kọ Méné e Bàrì Sa dú nvín Dévìd e? 42Boo bée kọ Méné Dévìd kọ m Kpá Sọ́l Lèèlà kọ, ʽDõò Bàrì kọ́ nè nà Dõò kọ: Ĩìm̄ tẽ́ boo bá lè 43dọ̀mà tṍó e m é tú pá o gbò ọ́b nvèèní kè ká tọ.’ 44Tã́gíní bé e Dévìd kolí Méné e Bàrì Sa kolíe a Dõòa, à é náà và vaá à dúná a nvín é?” 45Boo tṍó e dénè nen gé pãanée tṍ lóá, Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, 46“Palà ge ọẹi dẽe ló gbò nóòmà Log pá Júù. Mè à ólò leemáva ge nvèa ba vọ̀b kọ̀là ló nè ge kọ gbò nen á nveenìèva ka ló tṍó e bà kanava mon gbẹá kè ki. Bà ólò sa gè ĩì tẽ́ ke tõ̀ò ka m ba tọ Bàrì nè kọ̀láá kĩ e bà íe naa nu gè ṍ zààva. 47Bà ólò kpalí bá gbò va tãa, vaá boo bée ge uu bá boo ba pọ́lọ́, bà olòó ló gbele begè dẽe bel nè Bàrì. Boo bée vóí, Bàrì é palà ge kpọ́va té ló!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\