LÚÙK 21

1Jíìzọ̀s beè di ló e a gé ẹ̀b, à gboó mòn bé e gbò e a bã méné géè dõo ba kpègè tẹlẹ m kpó e a di Tọ Káíá naa. 2À mònnà gé ene kà gbele sàn va tãa e a tẹ́lẹ̀ bàà kà sọ́gọ́ kpègè. 3À gboó kọ, “M̀ ló kà kà bel nèi kọ nu e sàn va tãaí tẹ́lẹ̀ bọọ el ní e dénè nen beè tẹlẹ̀gì. 4Boo bée kọ dénè na gbòa tẹ́lẹ̀ lọl dẽe gbele tõ̀ò kpègè e bà íe. Sõò va tãaí, náa kal ló bée kọ a di tõ̀ò kili kẽ, a tẹ́lẹ̀ kọ̀láá nu e a gá è beè tõ̀òma dùm.” 5Tṍó e sìgà gbò géè ló nu e a kil ló Tọ Káíá, vaá lèèlà dénè a lé sĩ́ kpò dem, nè dénè zẹ́gẹ́ e ba è dõo boo bée Bàrì e bà nvee ló, Jíìzọ̀s à gboó kọ, 6“Dénè gbò nu e o monììi íe tṍó e a é dú e tọ́ọ̀ kpò demí náa é sigá ela, e be bà náa é kúmí èèla kẽ.” 7Bà gboó bĩináe kọ, “Nen Dò Bá, mó tṍó ní e nuí é náá é, vaá éé ní e a é zógè kọ à é gboó gé naaá é?” 8Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Ọẹi dẽe, mè á di vó bà dagẹ̀i. Boo bée kọ gbele tõ̀ò nen é dú boo nà bée vaá kọ baála ní e bà dúè Méné e Bàrì Sa é. Bà é kọ́ná gé kọ, ʽTṍó a lée!’Sõò ó gá nyooneíva. 9Pọ̀ á gá siíi tṍó e o é dã́ì kòvà bé gím nè zààlà kẽ. Mè íb gbò nuí íè ge zẹ́ẹ́ lẹ̀ẹ̀à, sõò náa zógè kọ kùbmà nvée tṍó é valẹ lee.” 10À gboó kọ́ nèva kọ, “Bon é bé bon vaá kpá dó é bé kpá dó. 11Gbele kpóó zùgà kunu kẽ é dì, vaá kíi nè pọ́lọ́ kom é dọ sìgà ke tõ̀ò. Gbele gbele nu pọ̀ nè gbò nu e nen gáà mon tọ́ọ̀ dee é tãage sĩ́ káála. 12“Sõò bé dénè gbò nuí kálá lẹ̀ẹ̀à, pá Júù é siíi vaá biigèi ló. Bà é béélái bel ló gbẹá ba tọ Bàrì vaá túi nvee tọ kpọ́gọ́lọ́. Bà é fáálái simá kè sĩ́ gbò méné nè gbò e a gé bẹl boo bée kọ ò gé nyooném̄i nvée. 13Níí é gboó nèi èèlè ge ló Lé Kpẹa neíva. 14Boo bée vóí, bé bà kálá túi simá tõ̀ò bel, ó gá bugii togó boo bé e o é áalai bel naa. 15Boo bée kọ nda é néi íb gbò mon bel nyìma e tọ́ọ̀ kà pá bọọ gbò ọ́b náa é láá eláí sĩ́, à bè ge aalái bel gã́. 16Bãànà pá bọọ gbò tẹ̀ nè kà, nè bọọ gbò vígà, nè bọọ gbò kóò gé sííi nvee bá gbò dóm bèèla kọ bà á bẽgèi bel, vaá bà é fẹ́ sìgà bọ̀ì. 17Dénè nen é ọ́víi boo bée kọ ò gé nyoonei nvée nda. 18Sõò ene kpóó tọ gyáa e a dìí ból náa é lúúá pè. 19Bọọ ge ì̃ìmà é náa kọ ó kumai bọọ dùm. 20“Tṍó e o monìì kọ gbò bé bééá tení ló Jerúsàlẹ̀m, ò gboó nyimai kọ tṍó e bà é gímè a íná ku ló. 21Tṍóá, gbò e a di Judíà á teelá gé gũá gbàà gù. Gbò e a di Jerúsàlẹ̀m á teá aa m, vaá gbò e a di bàlà ól á gá inaná be. 22Boo bée kọ gbò deeá é dú ʽTṍó Tãàgà’kọ bé à mmè dénè nu e ba è emí m Kpá Káí. 23Ẹ̀b bé e gbò deeá é tavàlà ló gbò e nvín di gbàà nè gbò e nvín dìvá nu má naa à! Gbele kpóó tãàgà é dí bàlà booí, vaá Bàrì é kpọ́ té ló gbòi. 24Ba gbò ọ́b é fẹ́ sìgà ọ̀và, vaá dénè na gbòa é dú gbò e bà síí dẽe bé kilma dénè kpá dó. Gbò e bà náa nyímá ló kà kà Bàrì é lẹẹlà bel ló Jerúsàlẹ̀m tẹlẹ̀ boo tṍó e ba lẹ̀ẹ̀là bel é íná kùbmà. 25“Fùùà nu é lẹẹ̀à ló nàànì, nè ló ẽ́, nè ló dénè gyã́à káála. Bùlà gbò nen e a di dénè kpá dó é téá pè ló pọ̀ e a é sííva boo tṍó e bà é dã́ kòvà kpóóló múú nè fọ́ọ́lọ́ pene. 26Gbò nen é gbaàa bá pọ̀ boo tṍó e bà di élá bànà nu e a é gé dọ boo bàlà boo, boo bée kọ Bàrì é zugè dénè nu e a di sĩ́ káála. 27Boo tṍóá, bà é mon nda, Sã́áná Nen, e m gé bã boo bù dee vaá dú m kpóó nè gbele dù̃ùnè. 28Tṍó e gbò nuí ni dalà togó lẹ̀ẹ̀à, elaí ela vaá ò dalai dẽe boo, mè bọọ dùùà a íná ku ló.” 29Boo tṍóá, Jíìzọ̀s à gboó ló mon belí naamá nu dòmà bá e a nèva kọ: “Kẽeaí boo té fíìg nè dénè na gbò té e a ólò kanè pà sã tṍó gbei. 30Kọ̀láá tṍó e o monìì kọ à kpáá sí pà sã, ò ólò gboó nyimai kọ tṍó e nu ólò dum a íná ku ló. 31M áá kà sĩ́ deeá na gé, tṍó e o ni monii kọ dénè gbò nu e m géè kọ́ nèií a nááá, ò gboó nyimai kọ tṍó e Bàrì é lẹẹlà bel a íná ku ló. 32“M̀ ló kà kà bel nèi kọ, gbò e a di dùm kátogóí náa é zẹ́ẹ́ ú tà bé dénè gbò nuí kálá naaá. 33Káála nè kunu kẽ é téní àà, sõò nà mon bel é di lee. 34“Ọẹi dẽe, mè á di vó ò ḿmei nyíe boo áá kóló ge dè nè ge ṍ, à bè ge bùlà bíi e a di m dùm, vaá Deeá gboó búí ló. 35Dì belí bé e gyãì bú ló eeá naa, vóá bé e a é bú ló dénè nen e a di boo sãa kunu kẽ naa é. 36Kuai dẽe ló vaá ò tãagaí ló Bàrì kọ̀láá tṍó kọ bé ò íei kói e o é ténmaí bá dénè gbò nu e a é nááá, nè ge elá kè sĩ́ nda, Sã́áná Nen, e bè nóo íèì bẽge bel.” 37Jíìzọ̀s beè tú gbò deeá tõ̀òma m Tọ Káíá vaá noomàgì nu gbò nen. A è olòó má sĩ́ boo Gù Ọ́lìv kọ̀láá tṍó e dee ni bílá. 38Bu dee bòm dee, dénè nen beè gboó olòó sí Tọ Káíá gé pãanée tṍ ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\