LÚÙK 22

1À íná ku ló dee Vààla Gyọ́ọ e pá Júù ólò dé Fétúlú e Nu e a Gbuuve á gé Gbàà e a kọlà Ténì Zelí. 2Gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù beè siiá pọ̀ ló gbò nen. Boo bée vó, bà géè gboó gbĩ́ sĩ́ dee e bà gà fẹ́ Jíìzọ̀s vaá tọ́ọ̀ nen náa é nyímá. 3Boo tṍóá, Sétàn à gboó bã m Júdàs Iskárìọ̀t, e a dṹùnà òb nè bàà nen e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s. 4À gboó àà gé zọ̀ gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò togó tóm kù dẽe ló Tọ Káíá bila ló vaá noo sĩ́ dee gè téní ló Jíìzọ̀s nvèèvá bá. 5A è leemáva vaá bà gboó bilá ló kọ bà é neèe kpègè. 6Júdàs à gboó zìgà, vaá dàlà togó olòó gbĩ́ bé e a gá náa vaá láá tení ló Jíìzọ̀s nvèèvá bá vaá tọ́ọ̀ nen náa é nyímá. 7À gboó zila dee Vààla Gyọ́ọ e pá Júù ólò dé Fétúlú e Nu e a Gbuuve á gé Gbààa, naamá kà lèlà dee e bà ólò kèlgì nvín naanà ból nyòòmà Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí. 8Jíìzọ̀s à gboó lẹ̀ẹ̀là Pítà nè Jọ́ọ̀n vaá nèva dùùlà bá dee tṍ kọ, “Aalii gé naanii gyã́á Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí.” 9Bà gboó bĩináe kọ, “Ãà ní e o gbĩ́ kọ é tõo naa é?” 10À aalá nèva kọ, “Ò é bãi gé Jerúsàlẹ̀m, ene kà gbálà e a tóólá féé múú é zọ́i nyòònà. Nyooneíe, bãí tọ e a bã 11vaá ò kọ́i nei tẹ̀ íe tọá kọ, ʽBẹẹ nen dò bá beè kọ é síní ló kọ ó do bá kĩ e ẹlẹ nè gbò e bà ólò nyoonèee nvée é tõo dé gyã́á Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí.’ 12À é gboó do bá gbele gbàà m tọ gbàn dee nèi e ba è nvèè zẹ́gẹ́ m lọ̀l. Tõoníí kĩé kpoogei dee ló dénè nu.” 13Bà gboó àà vaá mon kọ à lẹẹ̀à dì belí bé e Jíìzọ̀s beè kọ́ naa nèva, naa ní e bà tõo tọá naa gyã́á Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí. 14Tṍó e a ni lée, Jíìzọ̀s nè gbò e a lẹẹlà beè gbá ĩì tẽ́ kẽ dé gyã́á. 15À gboó kọ́ nèva kọ, “À géè tànim̄ ge zọ̀i dé na kà gyã́á Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelíí bé m̀ kálá ù! 16Boo bée kọ m̀ kọ́ nèi kọ, ním̄ é kpáá dená dọ̀mà dee e a kpò kúm é dọ́ bàlà kẽ tṍó e Bàrì é lẹẹlà bel.” 17Jíìzọ̀s à gboó tú gbag e míí di m, vaá tṍó e a ni ṍá Bàrì zaa boo lọ̀l, à gboó kọ, “Tui mííí, vaá ò dõoníí boo õi. 18Mè m̀ kọ́ nèi kọ, lọl kátogóí ààmà, ním̄ é kpáá õná mííí, dọ̀mà tṍó e lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì é dú.” 19Jíìzọ̀s beè gboó tú ene kpò fétúlú, vaá tṍó e a ni õá Bàrì zaa boo lọ̀l, à gboó baagi nèva vaá kọ, “Níí nà nom kpá ló e m nè boo boólo. Olòó dei naamá ge kẽ̀èàm̄ boo.” 20Boo t̃ẽ̀ènè báá, tṍó e bà ni dé lọ̀l, à gboó tuna gé gbag e míí di m̄á nèva vaá kọ, “Na kà mííí dú ãa zíl gbaa ló e Bàrì tú nà mii, e a eèàí boo, zilma. 21“Sõò ni ẹvii! Mè nen e a é ténim̄ ló nvèè bá gbò ọ́b di kĩí e a gé zọ́m̄ dé gyã́á. 22Nda, Sã́áná Nen, é ú dì belí bé e Bàrì beè sẹlẹ naa, sõò tãàgà di ló nen e a é ténim̄ ló nvèè bá ọ́b!” 23Bà gboó dàlà togó bĩiá bel kọ, “Mée e a dìí zẹ̀ẹ̀ ní e a é náa nuí é?” 24Gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè dula boo nen e a dìvá zẹ̀ẹ̀ e a bọọ èl dénè ọ̀và. 25Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Gbò méné e a gé bẹl gbò e bà náa nyímá ló Bàrì ólò lẹ̀ẹ̀là bel ló dénè nu e bà íe; vaá gbò e dénè kpóó dì báá à gbĩ́ kọ gbò nen á leelàèva. 26Sõò á gá dì naa vó ló boólo. Tãa vó, nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ e a bọọ á kìlmà kpá ló kẽ, vaá nen tule á sí tóm. 27Mée ní e a bọọ é, é kọ nen e a ĩ́ì tẽ́ kẽ dé gyã́á sẹ̀ nen tóm e a nè gyã́á é? É kọ níì nen e a ĩ́ì tẽ́ kẽ dé gyã́á nì? Sõò nda dìí zẹ̀ẹ̀ dì belí nen tóm e a nè gyã́á. 28“M dénè nà tṍó tãàgà, o beè dim̄í ló. 29Vaá dì belí Nà Tẹ̀ beè nèm̄ kpóó kọ ḿ lẹ̀ẹ̀mà bel naa, vóá bé nda é néi kpóó kọ ó lẹẹmai bel naa é, 30kọ bé ò zọm̄i dei vaá õí kĩ e m é lẹẹlà bel vaá ò ĩ́inii tẽ́ boo kpò té méné vaá lẹẹlai bel ló òb nè bàà tẽ́ gã Ízràẹ̀l.” 31Jíìzọ̀s beè gboó kolí Pítà kọ, “Sáímọ̀n èé, ni pãaném̄ tṍ ló! Sétàn beè bàn ge tú dàg simá ló dénè bọ̀ì naamá gè poo gbò ńlé lọl ló gbò ńpọ́lọ́ dì belí nen kìl ól sa súú lọl gbàà sál naa. 32Sõò nda è tãàga ló Bàrì boóni kọ ó gá lọẹ gè dẹlẹ́m̄ nyíe boo. Vaá tṍó e o ni kpáá ooa kẽ dúm̄ ló, ò gboó nvèè kpóó ló pá o vígà.” 33Pítà beè gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Dõo, m̀ di kpenà ló ge zọ̀ni bã kpọ́gọ́lọ́ à bè ge zọ̀ni ù!” 34Jíìzọ̀s à kọ, “Pítà, m̀ kọ́ nèni kọ, bé kõ̀ò kálá kù kpã́ bílá deeí, ò é amàm̄ sàn taa tóm kọ nóo nyímàèm̄ ló.” 35Jíìzọ̀s à gboó bĩiná gbò e bà ólò nyoonée nvéeá kọ, “Tṍó e m lẹẹlai ààmàa, vaá m̀ kọ ó gá faalai tọ́ọ̀ kà ńbẹ̀lẹ̀ kpègè, à bè bẹ̀lẹ̀ gbò bàn nu, à bè dõòna m kpá ká tọá, é kọ à dì nu e a beè naníi?” Bà aalá kọ tọ́ọ̀ kà nu náa beè nánìeva. 36À gboó kọ́ nèva kọ, “Sõò kátogóí, nen e a íe bẹ̀lẹ̀ ge nvèè kpègè m, à bè pọ́ì bẹ̀lẹ̀, á gboó faalá. Nen e bè náa íe gẹ̀ bé, á gboó oo a pọ̀b kọ̀là ló zalmá ene kà. 37Mè m̀ kọ́ nèi kọ, nu e bà émí m Kpá Káí e a kọ, ʽBà é bugíe nvee gã́ bug gbò e a dọ log,’íè ge dú kà kà kilmàm̄ ló, kà sĩ́ à gé lẹẹàm̄ ló kà lèlà kátogóí.” 38Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó kọ, “Ni ẹb, e Dõò, mè è íè bàà kà gẹ̀ bé e a di kĩí!” À aalá nèva kọ, “Níé a gbõoma!” 39Jíìzọ̀s beè aa boná kil boo Gù Ọ́lìv dì belí bé e a ólò naa, vaá gbò e bà ólò nyoonée nvée beè dìé ló. 40Tṍó e a íná kĩé, à gboó kọ́ nèva kọ, “Tãagai ló Bàrì kọ ó gá dọí m dàg.” 41À gboó ààvá ló kyãà begè dẽe e a é láá toolá ene kélè ól, gboó kumí dúnú kẽ vaá tãàga ló Bàrì kọ, 42“Nà Tẹ̀, be à géè dú o bùlà, ò tú noní lọlim̄ sĩ́. Sõò ńlo bùlà á naa, níì ńda nì.” 43Ene nen nyómá tóm beè gboó aa káála síé ló gé nvèèe kpóó ló. 44Bé e a è di m gbele kpóó tãàgà bùlàa, a è palà ge tãàga ló Bàrì, naa ní e kyẹ̀ẹ̀lẹ̀ e a kalà ààé ló dọ̀ beè dì belí dẽe mii. 45Tṍó e a ni aa m tãàga ló vaá ooa kẽ íná ló gbò e bà ólò nyoonée nvée, à gboó mon kọ bà di dáá bá bììla nyíe. 46À gboó bĩináva kọ, “Éé ní e a náa ò daalii é? Aalíí boo vaá ò tãagai ló Bàrì kọ bé nóo dọi m dàg.” 47Jíìzọ̀s di ló e a gé ló belí, tṍó e gbele tõ̀ò nen beè gboó dù. Júdàs, e a dṹùnà òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá, ní a beè faaláva é. À gboó kyãà sí ló Jíìzọ̀s gé toví bù̃ùnàe vaá pyovíe bẹ́ẹ́. 48Jíìzọ̀s à gboó bĩináe kọ, “Júdàs, é kọ ge toví bù̃ùnàm̄ nè ge pyovím̄ bẹ́ẹ́ ní e o túmà nda, Sã́áná Nen, nvèè bá gbò ọ́b é?” 49Tṍó e gbò e bà ólò nyoonée nvée ni mon nu e a é gé lẹ̀ẹ̀à, bà gboó bĩináe kọ, “Dõò, é kọ é gboó tú gẹ̀ bé bemáva?” 50Ene ọ̀và beè gboó tú a gẹ̀ bé tú kùmà gyóòlo Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ, naa ní e a ful tṍ bá lè lọlíé ló. 51Sõò Jíìzọ̀s beè gboó kọ, “Gboó gbẹẹ vó!” À gboó tọ́e bá ló tṍ vaá bóe. 52Boo tṍóá, Jíìzọ̀s à gboó bĩiná gbò togó vààla gyọ́ọ, nè gbò togó tóm ku dẽe ló Tọ Káí, nè gbò kà nen pá Júù e ba è dù gé siíeá kọ, “Naa kọ o beè faalai gẹ̀ bé nè túm domai ló ge siilím̄i belí nen e a dọ log? 53M beè dìí ló kọ̀láá dee m Tọ Káíá vaá nóo síìlìm̄i. Sõò kátogóí dú bọọ tṍó, e Pọ́lọ́ Nyómá gé lẹẹlà bel.” 54Ba è sii Jíìzọ̀s vaá faaláe ààmà gé nvee tọ Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ. Pítà beè olòó kyãà ńkem kem dúvá nvée. 55Ba è nvèè sã́ kè dẹi beá, vaá Pítà di zẹ̀ẹ̀ gbò e a beè ĩì tẽ́ beeá tení ló. 56Tṍó e ene kà pá bia e a ólò sí tóm tọá ni moníe kĩé e a di ĩ́ì tẽ́ ló sã́á, à gboó gọ̀lie ló ẹ̀b vaá kọ, “Na kà gbálài beè dìnà gé ló Jíìzọ̀s!” 57Sõò Pítà à gboó amà sàn kọ, “Pá bia, ním nyímàe ló!” 58À fẹ́gẹ̀ ló, ene kà gbálà à mònie vaá kọ, “Olo dúnà gé ene ọ̀và!” Sõò Pítà à aalá kọ, “Gbálà nen, níì nda nì!” 59Gbálà ńkem tṍó à tení, dõòna kà gbálà à agala boo kọ, “Gbálài náa é láá àmà sàn kọ náa beè di ló Jíìzọ̀s, boo bée kọ ẹlẹ aanà gé kpá dó Gálìlì!” 60Sõò Pítà beè aalá kọ, “Gbálà nen, nda ním nyímà nu e o gé kọ́!” Boo t̃ẽ̀ènè tṍó e a gé ló belí, kõ̀ò à gboó kù kpã́. 61Dõò à gboó kììa kẽ ẹ̀b Pítà. Pítà à gboó kẽ̀èa boo mon bel e Dõò beè kọ́ nèeá kọ, “Bé kõ̀ò kálá kù kpã́ nieí, ò é amàm̄ sàn taa tóm.” 62Pítà à gboó aa kĩé àà gé palà ge tò. 63Gbò kpóó e a géè ku dẽe ló Jíìzọ̀s beè nvèèmae lẹ́ vaá bòmie. 64Tṍó e bà ni tú báà kàn bọvíe dẽe, bà gboó sáe bá sĩ́ vaá bĩináe kọ, “Mée ní e a dibni é? Ni kọ́ nei!” 65Ba è ló gbele tõ̀ò pọ́lọ́ mon bel nèe, vaá tuna gé gbele tõ̀ò nu ònmae. 66Tṍó e dee ni zilà, dénè gbò kà nen pá Júù nè gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log beè gboó bõoná vaá tú Jíìzọ̀s ele kè sĩ́ gbò dóm bèèla pá Júù. 67Bà gboó bĩináe kọ, “É kọ olo Méné e Bàrì Sa é? Ni kọ́ nèi.” A gboó aalá kọ, “Be m kọ́ nèi, nóo é zigai, 68vaá be m̀ bĩ́ínái ene kà bel, nóo é áalai. 69Sõò lọl kátogóí ààmà, nda, Sã́áná Nen, é ĩì tẽ́ boo bá lè Bàrì e a láá naa dénè nu.” 70Dénè ọ̀và beè gboó bĩináe kọ, “É kọ olo Sã́áná Bàrì e?” À aalá nèva kọ, “Boolo kọ́i vó.” 71Bà gboó bõoná kọ, “Bíi gbò nen e a é lóe bel ló á géná! Beéle è dã́ nu e a kọ́!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\