LÚÙK 24

1Kà bòm deè Dee Bàrì, gbò biaá beè faalá kà lé nu ló nóo e ba è kpoògè dee lóá ààmà gé simá ló bànà úá. 2Tṍó e bà mòn kọ ba beè kpọlẹ̀ báà demá lọl gã́ bànàa, 3bà gboó kyãà bã m, sõò bà náa è mòn íí Dõò Jíìzọ̀s. 4Boo tṍó e bà gé deèga boo nuí, bàà gbálà nen e bà nveà gbele ẹ́ẹ́ kọ̀là ló, beè gboó bú ló kẽ vaá elává ló. 5Pọ̀ à gboó sii gbò biaí, naa ní e ba è úu sĩ́ kẽ, vaá gbò nyómá tómá à gboó bĩináva kọ, “Éé ní e a náa ò gbĩi nen e a di dùm gbàà gbò e a beè ù e? 6Á géná kĩí. A è kẽ̀èà aa ke mà ú. Kẽeaí boo nu e a beè kọ́ nèi boo tṍó e a è di Gálìlìa kọ: 7ʽBà íè ge tú nda, Sã́áná Nen, nvèè bá gbò pọ́lọ́, vaá bà kám̄ kú té, vaá ní e a égè taa dee, m̀ gboó kẽ̀èà aa ke mà ú.’ ” 8Boo tṍóá, bà gboó kẽ̀èa boo a mon bel 9vaá ooa kẽ aa ló bànà úá gé kọ́ dénè gbò nuí nè òb nè ene nen e a beè lẹ̀ẹ̀làa, nè dénè na gbò e bà ólò nyoonéeá. 10Gbò biaá kọ̀là Mérì, e a dú bon Mágdàlà, Joánà, nè Mérì, e a dú kà Jém̀z. Baála nè dénè na gbò biaá ní e ba è kọ́ dénè gbò nuí nè gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà e. 11Sõò gbò mon belí tõová ló dú kélè kélè dẽe, naa ní e bà náa è zìgà nu e gbò biaá kọ́. 12Sõò Pítà beè aa boo vaá teá sí ló bànà úá. Tṍó e a úu ló kẽ vaá ẹ̀b m, náa beè mòn tọ́ọ̀ kà nu maaná lọl ló áá ẹ́ẹ́ páà e ba è kọ̀lmà a íí. À gboó ooa kẽ kil be vaá dèèga boo íb nu e a beè láá lẹ̀ẹ̀à. 13T̃ẽ̀ènè deeá, bàà nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s géè kyãà sí ene kà bon e a kọlà Ẹméíọ̀s, e a é láá toolá bàà tub nè òb nè ọ̀ọ̀lẹ̀ kélè ól lọl Jerúsàlẹ̀m. 14Bà géè loá bel e a kil ló gbò nu e a beè lẹ̀ẹ̀à. 15Boo tṍó e bà géè lóá bel boo dénè gbò nuíá, Jíìzọ̀s beè gboó kyãà bã̀vá ló vaá zọ̀va gbá tọ. 16Ba è mònie, sõò bà náa è nyimáe ló. 17Jíìzọ̀s à bĩináva kọ, “Éé ní e o gé lóai bel e a kil ló boo èèlè kyẽ̀èi é?” Bà gboó zẹ́ẹ́ zogè ló elá m gbele bígálá sĩ́. 18Boo tṍóá, ene ọ̀và, e a kọlà Klíòpàs, beè gboó bĩ́ínáe kọ, “É kọ olo áá nen kyáa e a di Jerúsàlẹ̀m e bè náa nyímá gbò nu e a géè lẹ̀ẹ̀a kĩé m gbò deeí?” 19Ẹlẹ à bĩináe kọ, “Níá gbò éé?” Bà aalá kọ, “Gbò nu e a beè lẹ̀ẹ̀à ló Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t. A è dú nen kọ́ bùlà Bàrì, vaá kpóó e a è simá tóm vaá lomá bel beè leemá dénè nen vaá à zogè kọ Bàrì beè dìé ló. 20Bẹẹ gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò dóm bèèla beè túe nvee bá nen e Méné Róm̀ beè sẹlẹ́ togó kĩí kọ á fẹ́e, vaá bà káé kú té. 21E è bolíe dẽe sĩ́ kọ ẹlẹ ní e a é duulà pá Ízràẹ̀l e! Maaná vó lọl, à dú taa dee e dénè gbò nuí beè lẹ̀ẹ̀à. 22Sìgà gbò bia e a dṹùnàì beè gboó ló bel e a ziiéi. Ba è numa kà bòm dee iná ló bànà úá, 23vaá bà náa mon a íí. Bà gboó ooa kẽ dù vaá kọ ba è ièè kùùà dẽe e bà monìè bãànà gbò nyómá tóm e a kọ́è neèva kọ à di dùm. 24Sìgà gbò e a dṹùnàì beè sí ló bànà úá vaá bà mon kà lèlà bé e gbò biaá beè kọ́ naa, sõò bà náa è mòn ẹlẹ.” 25Boo tṍóá, Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Ni ẹb bé e o bãì ból naa, nè íb bé e bè náa è leemái gè zìgà kọ̀láá kà nu e gbò kọ́ bùlà Bàrì beè kọ̀ naa! 26É kọ bà náa è kọ à dú bùlà Bàrì kilma ló Méné e Bàrì Sà kọ à é zẹ́ẹ́ mòn dénè tãàgài bé à kálá tú a ka dì belí Méné?” 27Jíìzọ̀s à gboó baa tẽ́ dénè gbò mon bel e ba è emí m Kpá Káí kilma ló ẹlẹ nèva. A è dàlà togó domá ló Kpá Mózìs tẹlẹ ló dénè Kpá Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì. 28Tṍó e bà ni kyãà íná bon e bà géè sì, Jíìzọ̀s beè gboó sẹlẹ ló dì belí e a gé kpáá kyãà kil sĩ́. 29Sõò bà gboó bànie kọ, “Tõoí ló, mè à dú ló ela e dee é gé bilá.” Boo bée vó, à gboó bã tọ vaá tõová ló. 30Tṍó e a ni zọ́va ĩì tẽ́ kẽ ló gè dé gyã́á, a è tú ene kpò fétúlú, vaá õá Bàrì zaá boo, gboó baagi nèva. 31Boo t̃ẽ̀ènè tṍóá, ba dẽe à kpáá kùùà, vaá bà gboó nyimáe ló. Sõò ẹlẹ è gboó ii ààvá kè sĩ́. 32Bà gboó bĩiá bel kọ, “É kọ náa léémái tṍó e a géè ló bel nèi èèlèa vaá baa tẽ́ gbò nu e ba è emí m Kpá Káí?” 33Bà gboó aa boo t̃ẽ̀ènè tṍóá sí Jerúsàlẹ̀m vaá mòn òb nè ene nen e a beè olòó nyoone nvée Jíìzọ̀s nè dénè na gbòa e bà di bṍóná kẽ 34e bà gé kọ, “À dú kà kà kọ Dõò kẽ̀èa aa ke mà ú vaá à sìla ló Sáímọ̀n!” 35Pálàa nená beè gboó kpẹá nu e a beè lẹ̀ẹ̀a boo èèlèa, nè bé e bà kpáá nyimáe ló naa boo tṍó e a baagi fétúlú nèva. 36Boo tṍó e bà gé kpẹ́á belí nèva, Jíìzọ̀s à gboó elává zẹ̀ẹ̀ vaá kànava mon kọ, “Fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á dìí ló.” 37Sõò pọ̀ beè palà ge siíva, naa ní e ba è ié bùlà kọ bà monìè nyómá. 38Ẹlẹ à gboó bĩináva kọ, “Éé ní e a síìmai pọ̀ be sĩ́ ò iei bàà bàà bùlà e? 39Ẹvím̄i pálàa bá nè pálàa tọ, mè níá nda. Tọm̄i bá ló bé ò nyímai, boo bée kọ nyómá náa íe zọ́ọ́ nè kpóó dì belí bé e o monìì kọ m̀ íè naaí.” 40Tṍó e a ni kọ́ naa vóí lọ̀l, à gboó tú pálàa kà báe nè pálàa ká tọ́e zogèva. 41Boo tṍó e bà náa è láá zìgà boo bée gbele kpóó ẹ́ẹ́ nyíe nè bé e nu bọọvá ló naaá, à gboó bĩináva kọ, “É kọ nu ge dè dìí bá kĩíí?” 42Bà gboó nèe gyã́à e ba è bùl. 43À tú vaá ba kè sĩ́ dénè ọ̀và. 44À gboó kọ́ nèva kọ, “Níí gbò mon bel e m beè kọ́ nèi boo tṍó e m dìí lóá kọ: Dénè gbò nu e a kilím̄ ló e ba è émí m Log Mózìs, nè m Kpá Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì, nè m Kpá Sọ́l Lèèlà, íè ge lẹ̀ẹ̀à.” 45À gboó kùùlà ba bùlà kọ bà á dã́ tẽ́ gbò nu e a di m Kpá Káí, 46tṍó e a kọ́ nèva kọ, “Nee bé e ba è émí naaí, kọ: Méné e Bàrì Sa íè ge ù, vaá ní e a égè taa dee, à kẽ̀èà aa ke mà ú, 47vaá boo a bée bà é dàlà togó vee Lé Kpẹaí lọl Jerúsàlẹ̀m tẹlẹ ló gbò nen e a di dénè ke tõ̀ò, kọ bà á ọgá ló ba pọ́lọ́, kọ bé Bàrì ia ló nèva. 48Boólo o dúi gbò nen di tõ̀ò ló dénè gbò nuí. 49Pãanei tṍ, mè nda é lẹẹlà Nyómá Káí mái dì belí dõò nu e nà Tẹ̀ beè zìgà. Sõò elaí Jerúsàlẹ̀m dọ̀mà tṍó e Bàrì é néi kpóó e a aa káála.” 50À gboó túva tenmá zẹ̀ẹ̀ tọá ààmà vaá iná ku ló Bẹ́tànì, kĩ e a dalà pálàa báe boo vaá bàn kọ Bàrì á tãànèva dee bá. 51Boo tṍó e a gé tã́ànèva dee báá, Bàrì à gboó túe lọlvá ló kilma káála. 52Dénè ọ̀và beè gboó kumí sĩ́ kẽ nèe vaá gboó ooa kẽ kil Jerúsàlẹ̀m m gbele kpóó záá zaà ló, 53vaá olòó tõó Tọ Káíá lèèlà Bàrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\