LÚÙK 3

1Tṍó e a ni dú òb nè vòò gbáá e Gbele Méné Taibérìọ̀s bẹl Róm̀, ní e Pọ́ntìọ̀s Páílẹ̀t bẹl Judíà e. Hẹ́rọ̀d à bẹl Gálìlì, boo tṍó e a vígà Fílìp à bẹl Ituríà nè Trakanáítès. Lesánìàs à bẹl Abilénì 2vaá Ánàs nè Káíàfàs beè dú gbò pọ̀b nen togó gbò vààla gyọ́ọ. Boo tṍóá, Jọ́ọ̀n, e a dú nvín Zakaráíà, beè di boo gbele kpáá bàlà ól, vaá Bàrì à gboó ló bel nèe. 3Boo bée vó, Jọ́ọ̀n à gboó bã dénè bon e a bééá tení ló Pene Jọ́dàn vaá vee nu kọ, “Ọgai ló bọọ pọ́lọ́, mè m̀ é tú múú logmái kọ bé Bàrì ia ló nèi.” 4Nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè emí nu e a kilíé ló m a kpá kọ: “Ene nen gé vee nu boo kpáá bàlà ól kọ: ʽSii tóm ló èèlè sẹẹlii Dõò; naanii kọ èèlè e a é téní boo á lèlà! 5Kai kọ̀láá kà kolo kẽ, uvii kọ̀láá kà gù kamai kọ á kùna sĩ́. Lelei èèlè e a iià, vaá kĩ e a gyugàlà, ò kpálii. 6Mè kọ̀láá nen é mon dùùà e a aa bá Bàrì!’ ” 7Boo bée vóá, Jọ́ọ̀n à gboó kọ́ nè bõ̀ònà gbò e a dúé ló kọ á logmàèva múú kọ, “Boólo pá nvín kpí bom! Mée dò bá nèi kọ ó teai aalii bá kpọ̀ té Bàrì e a gé dú é? 8Lavii láb e a é zógè kọ o ọ́gai ló bọọ pọ́lọ́. Ó gá iei bùlà kọ, tṍó e o kọ́ì kọ Ébràhàm dúè bọọ nómá tẹ̀, mè ò é gboó dìí pọ́ì. M̀ kọ́ nèi kọ Bàrì é láá kììlà gbò kpò demí naamá gbò nen vaá bà zigà bée Ébràhàm! 9Bàrì íe kigi e a ni bengi tẽ́ té. À é kẽ́e kọ̀láá kà té e bè náa múmi lé ból súú tẹlẹ kẽ vaá tovíe tẹlẹ dáa sã́.” 10Bõ̀ònà gbòa beè gboó bĩináe kọ, “Éé ní e é náa kọ bé Bàrì náa kpọ́i té ló é?” 11À gboó aalá nèva kọ, “Nen e a íe bàà kà kọ̀là ló, á dõo ene kà nè nen e bè náa íe tọ́ọ̀ kà, vaá nen e a íe gyã́á á dõòna gé.” 12Sìgà gbò lọl kpègè beè síé ló kọ á tú múú logmàeva. Bà gboó bĩináe kọ, “Nen Dò Bá, éé ní e é náa é?” 13À aalá nèva kọ, “Ó gá lọlii zelmai gã́ bug e ba è kọ́ nèi.” 14Sìgà gbò bé beè duna gé vaá bĩináe kọ, “Éé ní e o kọ́ kilma ló beéle é? Éé ní e é náa é?” À aalá nèva kọ, “Ó gá tui bá kpóó tumai kpègè lọlii bá nen à bè ge gbàe pọ́lọ́. Naanii kọ bọọ kpègè ẽ́ á gbõomáí ló.” 15Bé gbò nen géè ból dẽe sĩ́ gbele nu e a é lẹẹ̀àa, ba è ié bùlà kọ, be à sẹlẹ, Jọ́ọ̀n dú Méné e Bàrì Sa. 16Boo bée vó, Jọ́ọ̀n à gboó kọ́ nè dénè ọ̀và kọ, “Nda gé tú múú logmái, sõò à íe nen e a gé dú e a é tú Nyómá Káí nè gbò e bà ọ́gá ló ba pọ́lọ́ vaá à tú sã́ kpọmá té ló gbò e bà náa ọ́ga. Ẹlẹ el kpãa nda, vaá bãànà gè taalá díí e a di boo a kpá ká tó, ním̄ bọ́ ló. 17À fáálá nu e a é samà súú lọl ló kpá e a dú ló. À é kpálí kè tọ e a beè tõó boo lọl kpá ló nuá õ̀ònà. À é bṍonè ló súúá sẹlẹ dógo, sõò à é kpalí kpá e a dú lóá nvee dáà sã́ e bè náa é gímí.” 18Jọ́ọ̀n beè nè gbele tõ̀ò dùùlà bá deè tṍ boo tṍó e a é kọ́ Lé Kpẹaí nè gbò nen. 19Sõò a è kọ́ bel Méné Hẹ́rọ̀d boo bée kọ à ílí Hẹródìàs, e a dú va a vígà. À kọnáe gé bel boo dõòna kà gbò pọ́lọ́ nu e a ólò naa. 20Gbele pọ́lọ́ nu e Hẹ́rọ̀d gboó naana gé kọlà ge lẹ̀ẹ̀là kọ bà á sii Jọ́ọ̀n nvee kpọ́gọ́lọ́. 21Tṍó e Jọ́ọ̀n ni tú múú logmá dénè nen lọ̀l, à gboó tuna gé múúá logmá Jíìzọ̀s. Boo tṍó e a gé tãàga ló Bàrì, káála beè gboó kùùà, 22vaá Nyómá Káí à gboó aa gbàn deè eláé boo m nom kpá ló e a di belí mèà kúkuú kẽ. Mon beè gboó sìlà aa káála kọ, “Olo nà Sã́áná e m vulè. Nyíem̄ palà ge ẹ́ẹní ló.” 23Tṍó e Jíìzọ̀s dalà togó a tóm, a è láá toolá tub nè òb gbáá. Gbò nen beè nyimáe ló kọ à dú nvín Jósẹ̀f. Tẹ̀ Jósẹ̀f beè kọ̀là Hẹ́lì. 24Hẹ́lì dú nvín Mátàt. Mátàt dú nvín Lívàì. Lívàì dú nvín Mẹ́lkì. Mẹ́lkì dú nvín Jana. Jana dú nvín Jósẹ̀f. 25Jósẹ̀f dú nvín Matatáíàs. Matatáíàs dú nvín Émọ̀s. Émọ̀s dú nvín Néhàm. Néhàm dú nvín Ẹ́zlì. Ẹ́zlì dú nvín Nágàì. 26Nágàì dú nvín Máàt. Máàt dú nvín Matatáíàs. Matatáíàs dú nvín Sẹméìn. Sẹméìn dú nvín Jósẹ̀k. Jósẹ̀k dú nvín Jódà. 27Jódà dú nvín Joánàn. Joánàn dú nvín Rísà. Rísà dú nvín Zẹrábàbẹ̀l. Zẹrábàbẹ̀l dú nvín Siáltìẹ̀l. Siáltìẹ̀l dú nvín Nẹ́rì. 28Nẹ́rì dú nvín Mẹ́lkì. Mẹ́lkì dú nvín Ádì. Ádì dú nvín Kósàm. Kósàm dú nvín Ẹlmádàm. Ẹlmádàm dú nvín Áà. 29Áà dú nvín Jásùà. Jásùà dú nvín Ẹliézà. Ẹliézà dú nvín Jọ́rìm. Jọ́rìm dú nvín Mátàt. Mátàt dú nvín Lívàì. 30Lívàì dú nvín Sémìọ̀n. Sémìọ̀n dú nvín Júdà. Júdà dú nvín Jósẹ̀f. Jósẹ̀f dú nvín Jónàm. Jónàm dú nvín Ẹláíàkìm. 31Ẹláíàkìm dú nvín Mẹlíà. Mẹlíà dú nvín Mẹ́nà. Mẹ́nà dú nvín Màtátà. Màtátà dú nvín Nétàn. Nétàn dú nvín Dévìd. 32Dévìd dú nvín Jẹ́sì. Jẹ́sì dú nvín Óbẹ̀d. Óbẹ̀d dú nvín Bóàz. Bóàz dú nvín Sálmọ̀n. Sálmọ̀n dú nvín Náásọ̀n. 33Náásọ̀n dú nvín Amínàdàb. Amínàdàb dú nvín Ádmìn. Ádmìn dú nvín Ánì. Ánì dú nvín Hẹ́zrọ̀n. Hẹ́zrọ̀n dú nvín Pẹ́rẹ̀z. Pẹ́rẹ̀z dú nvín Júdà. 34Júdà dú nvín Jékọ̀b. Jékọ̀b dú nvín Áízèk. Áízèk dú nvín Ébràhàm. Ébràhàm dú nvín Tẹ́rà. Tẹ́rà dú nvín Néhọ̀. 35Néhọ̀ dú nvín Sẹ́rùg. Sẹ́rùg dú nvín Réù. Réù dú nvín Pẹ́lẹ̀g. Pẹ́lẹ̀g dú nvín Íbà. Íbà dú nvín Sélà. 36Sélà dú nvín Kénàn. Kénàn dú nvín Afáksàd. Afáksàd dú nvín Sẹ́ẹ̀m. Sẹ́ẹ̀m dú nvín Nóà. Nóà dú nvín Lémẹ̀k. 37Lémẹ̀k dú nvín Metúzẹ̀là. Metúzẹ̀là dú nvín Ínọ̀k. Ínọ̀k dú nvín Járẹ̀d. Járẹ̀d dú nvín Mahálàlìl. Mahálàlìl dú nvín Kénàn. 38Kénàn dú nvín Ínọ̀s. Ínọ̀s dú nvín Sẹ́ẹ̀t. Sẹ́ẹ̀t dú nvín Ádàm. Ádàm à dú nvín Bàrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\