LÚÙK 4

1Tṍó e Jíìzọ̀s aa Pene Jọ́dàn, Nyómá Káí beè ḿmáé m, vaá à gboó faaláe kilma boo kpáá bàlà ól. 2À tõo kĩé bàà tub dee, vaá Pọ́lọ́ Nyómá à gboó tú dàg simáé ló. Náa beè dé tọ́ọ̀ kà nu m dénè gbò deeá, vaá tṍó e a ni íná kùbmà, tá kói beè gboó táé ló. 3Pọ́lọ́ Nyómá à gboó kọ́ nèe kọ, “Be à dú kà kà kọ olo Sã́áná Bàrì, ò lẹẹlà bel kpò demí kọ á kììà dú gyã́á.” 4Jíìzọ̀s à gboó aalá nèe kọ, “À ẽ́á m Kpá Káí kọ, ʽÁá gyã́á náa é nè dùm nen, sõò kọ̀láá kà mon bel e a aa gã́ Bàrì é nè dùm nen.’ ” 5Pọ́lọ́ Nyómá beè gboó faaláe kilma kĩ e a bọọ́ gã boo, vaá zogèe dénè kpá dó bàlà booí m gbálà ńkpulu dẽe tṍó. 6À gboó kọ́ nèe kọ, “M̀ é néni kpóó ge lẹẹlà bel ló dénè kpá dóí nè dénè ba leelé, boo bée kọ Bàrì beè tú dénè nvèèm̄ bá kọ ḿ nè kọ̀láá nen e a dú nà bùlà. 7Be ò kúmí sĩ́ kẽ nèm̄, dénè é dú ńlo.” 8Jíìzọ̀s à gboó aalá nèe kọ, “À ẽ́á m Kpá Káí kọ ʽKumí sĩ́ kẽ nè áá Dõò, e a dú o Bàrì, vaá ò tãagànà gé ló áá ẹlẹ!’ ” 9Pọ́lọ́ Nyómá à gboó faaláe kilma Jerúsàlẹ̀m vaá túe ele kĩ e a el gã boo dénè ke tõ̀ò e a di ló Tọ Káíá. À gboó kọ́ nèe kọ, “Be à dú kà kà kọ olo Sã́áná Bàrì, ò pẹ́ẹ aa kĩí dọ kunu kẽ. 10Boo bée kọ à ẽ́á m Kpá Káí kọ, ʽBàrì é lẹẹlà pá a gbò nyómá tóm kọ bà á kùni dẽe ló vaá kùmani,’ 11nè ge kọ, ʽBà é olòó kẹ̀ni bá kẽ, kọ bé tọ́ọ̀ nu náa nveèni kom ló.’ ” 12Jíìzọ̀s à gboó aalá nèe kọ, “À ẽ́áná gé m Kpá Káí kọ, ʽÓ gá ẹ̀bmà Dõò, e a dú o Bàrì.’ ” 13Tṍó e Pọ́lọ́ Nyómá ni tú kele kele sĩ́ dee dàg simá ló Jíìzọ̀s lọ̀l, a è gboó ààé ló àà vaá elá bànà tṍó e a dú a bùlà. 14Boo tṍóá, Nyómá Káí beè tulè Jíìzọ̀s kọ á ooa kẽ kil Gálìlì, vaá kpẹa e a kilíé ló beè zààlà bã dénè ke tõ̀ò e a di kpá dóá. 15À gboó noomàgì nu m ba tọ Bàrì, vaá gbò nen à lèèlae. 16Boo tṍóá Jíìzọ̀s íná Názàrẹ̀t, bon e a è tõo sìm, gboó sí tọ Bàrì dee bò séi dì belí e a ólò naa, vaá elá ela kọ bé à bugìè Kpá Káí. 17Bà gboó nèe Kpá Aizáíà, nen kọ́ bùlà Bàrì. À gboó ẹ̀ẹ̀là kpáá vaá mòn kĩ e ba è emí kọ, 18“Nyómá Káí Bàrì dìm̄ boo, a è sàm̄ kọ ḿ vee Lé Kpẹa nè gbò sàn. A è lẹ̀ẹ̀lam̄ kọ ḿ vee nè gbò e a di kpọ́gọ́lọ́ kọ bà á aa kpọ́gọ́lọ́ nè gè naa kọ gbò gímá dẽe á mòn nu. A è lẹ̀ẹ̀lam̄ kọ ḿ tú gbò e bà sẹlẹ́ boo pọ́lọ́ bá, sẹlẹ́ boo lé bá 19nè ge vee kọ a lée tṍó e Bàrì é duulà pá a gbò.” 20Boo tṍó e Jíìzọ̀s ni bugi kpáá lọ̀l, à gboó uu dẽe vaá òòma kẽ nè nen tóm, gboó ĩì tẽ́ kẽ. Dénè gbò e a di tọ Bàrìa beè gboó ká ba dẽe gbẹẹé sĩ́. 21À gboó kọ́ nèva kọ, “Nieí ní e gbò mon bel e m géè bugi lọl dẽe kpáí lẹẹ̀à e.” 22A gboó leemá dénè ọ̀và vaá gbò lé mon bel e a è ló beè bọọvá ló, naa ní e ba è bĩiná kọ, “É kọ níí níì nvín Jósẹ̀f nì?” 23Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “M palà ge nyimá kọ ò é lói kìna belí nem̄i kọ, ʽNen dóm biè, boà ńlo bá.’Ò é kọ́i nem̄i kọ t̃ẽ̀ènè gbò nu e o beè dãi kọ m̀ naá m bon Kapánìọ̀ma, mè ḿ naana gé m ńda boní. 24“M palà ge ló kà kà bel nèi kọ, gbò nen kin nen kọ́ bùlà Bàrì e a dú ba bon. 25Pãaném̄i tṍ ló: Boo tṍó e Ẹláíjà beè di dùm, boo náa beè dọọ m taa gbáá nè ọ̀ọ̀lẹ̀ ẽ́, vaá gbele kpóó kíi à gboó dọ m kpá dóá. Náa kal ló bée kọ gbele tõ̀ò va tãa beè dì Ízràẹ̀l tṍóá, 26Bàrì náa beè lẹ̀ẹ̀là Ẹláíjà má tọ́ọ̀ ọ̀và maaná lọl ló ene kà va tãa e a di Zárẹ̀fàt m kpá dó Sáídọ̀n. 27Boo tṍó e Ẹláísà, nen kọ́ bùlà Bàrì, beè di dùm, gbele tõ̀ò pá Ízràẹ̀l beè dì e pọ́lọ́ kom beè dọ̀vá kpá ló, vaá tọ́ọ̀ ọ̀và náa beè boá, maaná lọl ló áá Néàmàn e a dú pá Sírìà.” 28Tṍó e gbò e a di tọ Bàrìa ni dã́ gbò mon belí, ba è palà ge nvèè sṹg. 29Bà gboó aa boo vaá kpóe tenmá zẹ̀ẹ̀ tọá ààmà kilma boo gù e a di ba bon, kọ bé bà tãáe bá, bé à vẹ́ẹ́á dọ̀ vaá tú togó tib kẽ. 30Sõò a è kyãà aa zẹ̀ẹ̀ gbòa tení kìl. 31Boo tṍóá, Jíìzọ̀s sí Kapánìọ̀m, e a dú ene kà bon Gálìlì, gé noomà nu gbò nen deè bò séi pá Júù. 32Bé e a nóòmà nu naa beè palà ge bọọ ló gbò e a pãanée tṍ ló, boo bée kọ a è ló bel belí nen e kpóó dì bá. 33Ene nen e zọ dìé m beè di tọ Bàrìa. À gboó vulí kpã́ kọ, 34“Zéì! Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, éé ní e o gbĩ́ìí ló é? É kọ ò du ló gè fẹ́i? M̀ nyímàni ló--olo nen lẹ̀ẹ̀la tóm Bàrì e o di káí!” 35Jíìzọ̀s à gboó lẹ̀ẹ̀là bel zọá kọ, “Pĩi gã́ni, vaá ò téní ààé m!” Zọá à gboó toví gbálàa sá kẽ kè sĩ́ dénè ọ̀và vaá tení ààé m, e bè náa nveèe kom ló. 36À gboó bọọ ló dénè gbòa vaá ba è kọ́ nè ene kọ, “Níí mó íb gbò mon bel é? Gbálài íe kpóó ge lẹ̀ẹ̀mà bel gbò zọ vaá bà téní aa m nen!” 37Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s beè gboó zààlà bã kọ̀láá ke tõ̀ò e a di kpá dóá. 38Jíìzọ̀s aa tọ Bàrìa vaá sí tọ Sáímọ̀n. Gbele kpóó sì sã́ beè sí ló kà va Sáímọ̀n, vaá ba è gboó bàn kọ Jíìzọ̀s á bóe. 39Jíìzọ̀s beè gboó eláé ló e a dì mà kẽ vaá lẹ̀ẹ̀là bel sì sã́á kọ á táé ló. À gboó táé ló, naa ní e a gbalẹ̀ boo aa boo vaá naa nu nèva. 40Tṍó e nàànì ni dọ, pá kóò gbò e a íe kele kele íb zọ̀ ló beè faaláva domá ló Jíìzọ̀s. À gboó tú a bá dẹlẹ́va boo vaá bó dénè ọ̀và. 41Zọ beè àànà gé m gbele tõ̀ò nen vaá vulí kpã́ kọ, “Olo Sã́áná Bàrì!” Sõò Jíìzọ̀s beè lẹ̀ẹ̀là bel gbò zọá kọ bà á gá ló tọ́ọ̀ kà bel, boo bée kọ ba è nyimá kọ à dú Méné e Bàrì Sa. 42Tṍó e dee ni zilà, Jíìzọ̀s aa boná vaá má sĩ́ kĩ e tọ́ọ̀ nen á gé. Gbò nen beè gbĩ́é, vaá tṍó e bà ni moníe, bà gboó pììgà ge naa kọ á gá àà. 43Sõò a beè gboó kọ́ nèva kọ, “M̀ íè ge sina gé dõòna kà gbò bon e a dì gé veena gé Lé Kpẹa e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì nèva. Boo bée kọ níí nu e Bàrì è di boo vaá lẹ̀ẹ̀lam̄ domáé.” 44A è gboó vee mon bel Bàrì gbẹá m gbò tọ Bàrì pá Júù dénè ke tõ̀ò e a dì kpá dóá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\