LÚÙK 5

1Ene dee e Jíìzọ̀s beè di élá nu Pene Gẹnẹ́sàrẹ̀t, gbò nen beè kõ̀òà síé ló boo bée ge dã́ mon bel Bàrì. 2A è mòn bàà kà faà nu múúá e gbò dọọ̀ beè aa m gé logí ba gbṍò. 3Jíìzọ̀s à gboó bã m ene kà faàa. Ene kà faàa dú faà Sáímọ̀n. Jíìzọ̀s à gboó bã m vaá bàn Sáímọ̀n kọ á tãa bá tẹlẹ kà sĩ́ múú. À gboó ĩì tẽ́ m vaá noomà nu dénè gbòa. 4Tṍó e a ni noomàva nu lọ̀l, à gboó kọ́ nè Sáímọ̀n kọ, “Bã faà kil boo pene e a bọọ kè tẽ́, vaá olo nè pá o gbò dọọ̀ gboó tẹlẹi bọọ gbṍò, mè ò gé síilii gyã́à.” 5Sáímọ̀n à gboó aalá nèe kọ, “Tẹ́ẹ̀, e è palà ge kpó dọọ̀ zivè bílá deeá vaá née síì tọ́ọ̀ nu, sõò bé e o lẹẹlam̄ kọ ḿ naa vóá, m̀ gé kpáá tẹlẹ̀ gbṍò.” 6Tṍó e bà ni tẹ́lẹ̀ gbṍòa, bà gboó sii gbele tõ̀ò gyã́à, e sia ńkem ba gbṍò gá è fùlà. 7Ba è naa bá kọ́vẹ kọ ba gbò dọọ̀ e a di dõòna kà faà á dù gé nvèè bá. Bà dú, vaá gyã́à e a bã́ dẽe gbṍòa ḿmá pálàa kà faàa, e sia ńkem bà gá è dii. 8Tṍó e Sáímọ̀n Pítà mon naa vóí, à gboó tú pálàa dúnú tọe kumí kè sĩ́ Jíìzọ̀s vaá kọ, “Tení ààm̄ ló, e Dõò, mè nda nen pọ́lọ́!” 9Boo bée kọ a è bọọé ló vaá à bọọna gé ló dénè gbò e a dìé ló kọ bà síìlìè gbele tõ̀ò gyã́àa. 10Vóá bé e a è bọọna gé ló Jém̀z nè Jọ́ọ̀n, e bà dú nvín Zẹ́bìdì vaá bà dúna gé gbò dọọ̀ Sáímọ̀n, naa é. Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè Sáímọ̀n kọ, “Pọ̀ á gá siíni, mè lọl kátogóí ààmà, ò é olòó kolí gbò nen dì belí bé e o síì gyã́à naaá.” 11Bà gé tú gé faà kọ̀ọ̀la kẽ, bà gboó sọ̀ bá kọ̀láá kà nu vaá nyoonée. 12Jíìzọ̀s beè dì ene kà bon tṍó e ene kà gbálà e pọ́lọ́ kom beè palà ge dọ̀é ló beè gboó dù. À gé mon gé Jíìzọ̀s, à gboó kumí sĩ́ kẽ nèe vaá bànie kọ, “Tẹ́ẹ̀, be à géè dú o bùlà, m̀ gá è kọ ó bóm̄, naa ní e m é õòà.” 13Jíìzọ̀s à gboó nììnà bá tọ́é ló vaá kọ, “À dú nà bùlà. Gboó boá!” À gé kọ́ gé vóá, gbálàa à gboó boá. 14À gboó ãanée kọ, “Palà ge dã̀, ó gá kọ́ nè tọ́ọ̀ nen. Tãa vó, ò lele tọ gé tú o ló zogè nen vààla gyọ́ọ vaá ò gboó nè vààla gyọ́ọ e Mózìs beè emí m a Log, naa ní e dénè nen é nyímá kọ o bóá õ̀òà.” 15Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s beè zààlà bã́ dénè ke tõ̀ò, naa ní e gbele tõ̀ò nen beè dú boo bée ge dã́ nu e a é kọ́ nè ge bàn kọ á boeva. 16Sõò a è olòó kil kĩ e tọ́ọ̀ nen á gé gé tãàga ló Bàrì. 17Ene dee e Jíìzọ̀s géè noomà nu, sìgà pá Fárèsì nè gbò nóòmà Log e ba è aa kọ̀láá kà bon e a di Gálìlì nè Judíà nè Jerúsàlẹ̀m beè di ĩ́ì tẽ́ kĩé. Kpóó Bàrì beè gboó di ló Jíìzọ̀s kọ á bó gbò zọ̀ ló. 18À íe ene kà gbálà e zọ ló túe gbẹẹ́ mà kẽ kọ á gá láá kyãà e gbò nen beè gboó gbá a búl nè ẹ̀ẹ̀ dàlà domá ló Jíìzọ̀s vaá pììga boo ge dàlae sẹlẹ́ kè sĩ́ Jíìzọ̀s e a di tọ. 19Tṍó e bà náa è mon tọ́ọ̀ kà bé bà gá tú nená tenmá naa gbàà gbele gbòa, ba è gboó gbá a búl nè ẹ̀ẹ̀ dàlà, vaá dẽe bã boo bọ̀b tọá. Bà gboó fùl deè kĩ e bà dàlàe tenmá tẹlẹ kè gbàà Jíìzọ̀s e a di zẹ̀ẹ̀ gbòa. 20Tṍó e Jíìzọ̀s ni mon bé e gbòa dẹlẹ́e nyíe boo naa, à gboó kọ́ nè gbálàa kọ, “Nà kóò, m̀ ia ló o pọ́lọ́ nèni.” 21Gbò nóòmà Log pá Júù nè pá Fárèsì beè gboó dàlà togó bĩiá bel kọ, “Níí mó kà nen e a on Bàrì e? Maaná áá Bàrì lọl, mée ní e a é láá ia ló pọ́lọ́ nè nen é?” 22Jíìzọ̀s beè nyimá ba bùlà, vaá à gboó bĩináva kọ, “Éé ní e a náa vaá ò iei íb na kà bùlài é? 23Gbàà ge kọ, ʻM̀ ia ló o pọ́lọ́ nèni,’nè ge kọ, ʽAa boo vaá ò kyãà,’ńmoné ní e o bulàì kọ à válí é? 24Sõò m̀ é náa kọ ó nyimai kọ nda, Sã́áná Nen, íè kpóó gè láá ia ló pọ́lọ́ nè gbò nen gbẹá bàlà booí.” Tṍóá, à gboó kọ́ nè gbálà e bè náa è láá aa boo kyãàa kọ, “Aa boo, ulí o búl vaá ò kilí be.” 25Gbálàa à gboó gbalẹ̀ boo aa boo kè sĩ́ dénè gbòa vaá ulí búl e a beè di booá, vaá olòó leelà Bàrì, boo tṍó e a di èèlè e a gé kil be. 26À gboó palà ge bọọvá ló vaá siimàva pọ̀, naa ní e bà leelà Bàrì vaá kọ, “Beele monì gbele kele íb nu nieí!” 27Boo tṍó e níí náá lọ̀l, Jíìzọ̀s à gboó àà tọá àà vaá mon ene kà gbálà e a ólò lọl kpègè, e a kọlà Lívàì, e a di ĩ́ì tẽ́ m a tọ tóm. Jíìzọ̀s à gboó kolíe kọ, “Nyooném̄ nvée.” 28Lívàì beè gboó aa boo, sọ̀ bá kọ̀láá kà nu vaá nyoonée. 29Lívàì beè gboó bùl gyã́á ge zààvà ló Jíìzọ̀s sẹlẹ́ a tọ, vaá kolí gbele tõ̀ò gã́ bug gbò lọl kpègè nè dõòna gbò e a è zọ̀va deá gyã́á. 30Sìgà pá Fárèsì nè ba gbò nóòmà Log beè nuumi bel vaá bĩiná gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s kọ, “Éé ní e a náa vaá ò zọi gbò lọl kpègè nè gbò e bà íe pọ́lọ́ bée deai gyã́á é?” 31Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Nen dóm biè náa dú bíi ló gbò válá ló, sõò ló gbò e lóva zọ. 32Ním beè dú ló gè kolí gbò lé, sõò m beè dú ló gè kolí gbò pọ́lọ́ kọ bà á ọgá.” 33Sìgà gbò à gboó bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Gbò e bà ólò nyoone nvée Jọ́ọ̀n ólò bọọ gè ká gã́ vaá tãàga ló Bàrì, vaá gbò e bà nyoone nvée pá Fárèsì à naana gé vó, sõò gbò e bà nyoone nvée olo dì e bà gé dé vaá bà ṍ.” 34Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “É kọ ò é naanii kọ gbò e ba è kolí kè ílà dóm nè va á ká gã́ boo tṍó e nen e a gé ílí va dìvá ló? Náa é válí naa vó! 35Sõò dee gé dú e bà é beè tú nen e a gé ílí vaá lọlvá ló. Tṍóá ní e bà é gboó ká gã́ é.” 36Jíìzọ̀s lona gé bel e a doolé ló nu nèva vaá kọ, “Tọ́ọ̀ nen náa ólò baa pẹ́l lọl ló ãa kọ̀là ló gé uu dẽe kĩ e a baalà e a di ló nómá kọ̀là ló. Be à náa vó, à é nveè gbóò ló ãa kọ̀là lóá, vaá pẹ́l e a dú ló ãa kọ̀là ló náa é gbã́á ló nómá kọ̀là lóá. 37Tọ́ọ̀ nen náa ólò túna gé ãa míí tṍ m nómá bẹ̀lẹ̀ kpá ból. Be à náa vó, ãa mííá é pómè bẹ̀lẹ̀a, naa ní e mííá é tũà pè vaá bẹ̀lẹ̀a gboó kyọ̀à. 38Tãa vó, bà ólò tú ãa míí tṍ m ãa bẹ̀lẹ̀ kpá ból. 39Tọ́ọ̀ nen náa ólò ṍ nómá míí lọ̀l vaá à kpáá ié tàn ge ṍ ãa míí, boo bée kọ à é kọ́, ʽNómá míí dú lé.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\