LÚÙK 6

1Ene dee bò séi pá Júù, Jíìzọ̀s géè kyãà tení bàlà ól kĩ e ba è fó lẹ́lẹ̀ nu e a belí kpá kyàlà. Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè vaggi kum lọl ló vaá kàm súú bõoá kè ká báva, gboó taa. 2Sìgà pá Fárèsì à gboó bĩináva kọ, “Éé ní e a náa ò naanii nu e bẹẹ Log kọ́ é gá naa dee bò séi é?” 3Jíìzọ̀s beè gboó aalá nèva kọ, “É kọ ò gáà beè bugii nu e Méné Dévìd beè naa, tṍó e tá kói tá ló pá a gbò nè ẹ̀ẹ̀? 4A beè bã tọ Bàrì, dé fétúlú e ba è nè Bàrì vaá tuna gé nè pá a gbò kọ bà á dè. Sõò bẹẹ Log kọ́ tọ́ọ̀ nen á gá dè maaná áá gbò vààla gyọ́ọ lọl ló.” 5À gboó kọ́ nèva kọ, “Nda, Sã́áná Nen, ní e m gé lẹẹlà bel ló dee bò séi é.” 6Dõòna dee bò séi, Jíìzọ̀s beè bã́ ene kà tọ Bàrì pá Júù vaá noomà nu. Ene kà gbálà beè dì kĩé e a bá lè beè ú táé ló. 7Gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì beè gbĩ́ nu e bà gá élá boo siimà log Jíìzọ̀s. Boo bée vó, bà gboó palà ge ẹ̀b kà bè à é bó gbálàa dee bò séi. 8Sõò Jíìzọ̀s beè nyimá ba bùlà vaá à gboó kọ́ nè gbálà e báe beè ú táé lóá kọ, “Elá ela vaá ò dú deè sĩ́ kĩí.” Gbálàa beè gboó aa boo gé elá kĩé. 9Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Nda é zẹ́ẹ́ bĩinái ene kà bel: Éé ní e bẹẹ Log kọ́ é naa dee bò séi é? É kọ à kọ́ é naa lé, sẹ̀ à kọ́ é sí pọ́lọ́ é? À kọ́ é kùmà dùm nen, sẹ̀ à kọ́ é fẹ́ nen é?” 10Jíìzọ̀s ẹbva vaá à gboó kọ́ nè gbálàa kọ, “Nììnà báni.” Vaá tṍó e a niinà báe, kà à gboó kpáá bã m. 11Sṹg à gboó palà ge bã̀va, naa ní e ba è dàlà togó bilá ló pọ́lọ́ e bà é láá sí Jíìzọ̀s. 12Boo tṍóá, Jíìzọ̀s beè kil boo ene kà gù gé tãàga ló Bàrì. A è tú zivè bílá dee tõomá kĩé olòó tãàga ló Bàrì. 13Tṍó e dee ni zilà, à gboó kolí dénè gbò e bà ólò nyoonée nvée bõònè, vaá sà òb nè bàà nen e a kólíva gbò e a lẹẹlàè. 14Ba è kọ̀là: Sáímọ̀n (e a kólíe Pítà) nè a vígà Ándrù, Jém̀z nè Jọ́ọ̀n, Fílìp nè Baatọ́lọ̀mù, 15Máátìù nè Tọ́màs, Jém̀z, e a dú nvín Álfìọ̀s, nè Sáímọ̀n (e a è di zẹ̀ẹ̀ gbò e bà géè bé boo kọ pá Júù á aa kè bá pá Róm̀), 16Júdàs, e a dú nvín Jém̀z, bii ló Júdàs Iskárìọ̀t, e a fẹ́gẹ̀ ló tú Jíìzọ̀s nvèè bá ọ́b. 17Boo tṍó e Jíìzọ̀s nè gbò e a lẹẹlà beè kyãà aa boo gùa, a è gboó elá boo kunu kẽ e a kuna sĩ́, bii ló gbele tõ̀ò gã́ bug nen e a ólò nyoonée nvée. Gbò nen beè sì̃ aa kọ̀láá ke tõ̀ò e a di Judíà, nè Jerúsàlẹ̀m, nè gbò bon e a di nu múú Táíà nè Sáídọ̀n. 18Ba è dú boo bée ge pãanée tṍ ló, nè ge boá aa bá dénè ba kom. A è bona gé dénè gbò e zọ beè bã̀vá m. 19Dénè nen beè pììgà ge tọ́e bá ló, boo bée kọ kpóó e a bómá dénè ọ̀và géè tení ààé m. 20Jíìzọ̀s beè gboó dàlà dẽe boo ẹ̀bmà gbò e bà ólò nyoonée nvée vaá kọ: “Léé sĩ́ di ból boolo, gbò sàn, boo bée kọ boolo ní e Bàrì gé lẹẹlà bel ló é! 21Léé sĩ́ di ból boolo, e tá kói gé táí ló kátogóí, boo bée kọ Bàrì é naa dénè bọọ bíi! Léé sĩ́ di ból boolo, e o gé tóí kátogóí, boo bée kọ ò é beè magai! 22“Léé sĩ́ di ból boolo, e gbò nen gé ọ́víi vaá bà kìnii, bà ònii vaá kyọ̀ bọọ bée boo bée kọ ò gé nyoonei nvée nda, Sã́áná Nen! 23Boo bée vóá, boo tṍó e a lẹẹ̀à naa vó, ò ṍi kààgà vaá ò pẹ́ẹgii bá ẹ́ẹ́ nyíe, boo bée kọ bọọ kp̃ẽ̀ kòm m káála palà ge bọọ. Boo bée kọ t̃ẽ̀ènè íb gbò nuí ní e ba gbò nómá tẹ̀ beè naa gbò kọ́ bùlà Bàrì e. 24Sõò bẽ́é sĩ́ di ból boolo, e o bãì méné kátogóí, boo bée kọ bọọ ẹ́ẹ́ nyíe tá gbẹá kĩí! 25Bẽ́é sĩ́ di ból boolo, e o íèì dénè nu e a biíi kátogóí, boo bée kọ tá kói é táí ló! Bẽ́é sĩ́ di ból boolo, e o gé magai kátogóí, boo bée kọ ò é beè bãi nyèm vaá ò tói! 26“Bẽ́é sĩ́ dìí ból boo tṍó e dénè nen ló lé e a kilíí ló, boo bée kọ t̃ẽ̀ènè íb gbò nuí ní e ba gbò nómá tẹ̀ beè ló kilma ló gbò e ba è kpọ́ kyáá kọ baála gbò kọ́ bùlà Bàrì e.” 27“Sõò m̀ kọ́ nè boolo e o gé pãaném̄i tṍ ló kọ: Vulei bọọ gbò ọ́b, vaá ò naanii lé gbò e a ọ́víi, 28loi lé bel nei gbò e a kalíi gbéé, banii Bàrì kọ á naa lé gbò e a síi pọ́lọ́. 29Be nen sáni bá náá sĩ́, ò kììlà na sĩ́ náá sĩ́á nèe kọ á sana gé. Be nen tú o kọ̀là ló, sọe bá kọ á túna gé o kàn. 30Dõo nu nè kọ̀láá nen e a banni nu bá, vaá be nen tú o nu, ó gá kọ á òòma kẽ. 31Dì belí bé e a léémái naa kọ gbò nen á naanìèi, boolo naanai gé vó neíva. 32“Be ò vulei áá kóló gbò e a vulei, mó kà kele íb nu ní e o náànìì e? Boo bée kọ bãànà gbò pọ́lọ́ vulènà gé gbò e a vuleva! 33Be ò náanii lé gbò e a náái lé, mó kà kele íb nu ní e o náànìì e? Boo bée kọ bãànà gbò pọ́lọ́ náana gé vó! 34Vaá be ò nei bọ́ọlẹ̀ áá kóló gbò e o bólìì dẽe sĩ́ kọ bà é kpẽ́è neèi, mó kà kele íb nu ní e o náànìì e? Boo bée kọ gbò pọ́lọ́ nè bọ́ọlẹ̀ dõòna gbò pọ́lọ́ boo bée ge tumá t̃ẽ̀ènè gã́ bug e ba è nè. 35Sõò vulei gbò e a ọ́víi, naanííva lé, neíva bọ́ọlẹ̀ vaá ó gá bolii dẽe sĩ́ kọ bà á kp̃ẽ̀, mè ò é íei pọ̀b kp̃ẽ̀ kòm vaá ò é dii belii Bàrì e a Bọọ Èl Boo. Boo bée kọ à ólò naa lé gbò e bà náa nè ṍà zaa nè gbò pọ́lọ́. 36Boo bée vóá, iei sàn nyíe ló nen dì belí bé e bọọ Tẹ̀ íe sàn nyíe ló nen naa. 37“Ó gá gbẹi dõòna gbò, mè Bàrì náa é gbẹ́i. Ó gá bẽgei bel dõòna gbò, mè Bàrì náa é bẽ́gèi bel. Iaí ló pọ́lọ́ nèi dõòna gbò, mè Bàrì é ia ló nè boólo. 38Dõonii nu nèi nen, mè Bàrì é dõo nu nèi. À é néi ní e bà dò vaá à mmá èèà, boo bée kọ nu e o domàì nèi gbò nen, ní e Bàrì é domànà gé nè boolo é.” 39Jíìzọ̀s à gboó ló kina belí nèva kọ, “É kọ nen gímá dẽe é láá tulè dõòna kà nen gímá dẽe? É kọ pálàa ọ̀và náa é dọ́ bànà? 40Tọ́ọ̀ kà nvín e a é nó nu náa bọ́ọ́ èl a nen dò bá, sõò tṍó e nvín e a é nó nu ni táè a tṍó nò nu, à é gboó dì belí a nen dò bá. 41“Éé ní e a náa ò mòn pẹ́l té e a di kóm dẽe o vígà vaá nóo monì kélè té e a di gbana boo dẽe olo é? 42À é náa và vaá ò láá kọ́ nè o vígà kọ, ʽVígà, dù mè ḿ tú pẹ́l té lọlní dẽe,’vaá olo nóo monì kélè té e a di boo dẽe olo é? Olo nen bàà sĩ́! Zẹ́ẹ́ tú kélè té e a di gbana boo dẽe oloá lọl, kọ bé ò palà ge mòn nu vaá láá tú pẹ́l té lọl kóm dẽe o vígà. 43“Pálá pálá ló té náa ólò mumí pọ́lọ́ ból súú, vaá té e kom di ló náa ólò mumí lé ból súú. 44È nyímà ló té tení dú ló ból súú e a múmí. B̃ẽ̀è náa ólò mumí ló té kpòlò kpò taa nu, à bè ge kọ nvéè pyób é múmí ló díí kọ́ọ. 45Lé nen ólò ló lé bel lọl m bùlà e a dú lé, sõò pọ́lọ́ nen ólò ló pọ́lọ́ bel lọl m bùlà e a dú pọ́lọ́. Boo bée kọ bel e a aa gã́ nen ní e a zógè nu e a dìé bùlà e.” 46“Éé ní e a náa ò kolím̄i, ʽNà Dõò, nà Dõò!’vaá nóo zigai ge naa nu e m kọ́ nèi é? 47Kọ̀láá nen e a dúm̄ ló gé dã́ nà mon bel vaá gboó naa nu e m kọ́, m̀ é zógèi íb nen e na kà nen dì belí. 48Na kà nen dì belí ene kà gbálà e, boo tṍó e a tib tọ, a è baa kunu kẽ, vaá dò díí kẽ tọá boo dem. Tṍó e boo dọọ, pene à ḿmá èèà vaá kpóó ló múú à gboó bú kòn tọá, tọá náa dọ, boo bée kọ a è palà ge tìb. 49Sõò nen e a dã́ nà mon belí, vaá lọe gè naa, na kà nen dì belí ene kà gbálà e a tib tọ vaá náa baa kunu kẽ naamá dò díí kẽ. Boo tṍó e múú bú kòn tọá, à gboó dọ̀. À dọ uu gbàà kẽ!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\