LÚÙK 7

1Tṍó e Jíìzọ̀s ni ló dénè belí nè gbòa lọ̀l, à gboó íná Kapánìọ̀m. 2Ene nen togó gbò bé pá Róm̀, e a ólò tulè vòò tub nen bé, beè di kĩé. A beè ié nvín tọ e a è palà ge leemáe e kpá lóe beè gboó zọ̀, e sia ńkem à gá è ù. 3Tṍó e nen togó gbò béá dã́ nu e a kil ló Jíìzọ̀s, à gboó lẹ̀ẹ̀là sìgà gbò kà nen pá Júù kọ bà á bànie kọ á dù gé boè a nvín tọ. 4Bà gboó sí ló Jíìzọ̀s gé palà ge bànie kọ, “Gbálài bọ́ ló kọ ó nvèè bá nèe, 5boo bée kọ à vule beéle, pá Júù, vaá a è tìb ene kà tọ Bàrì nèi.” 6Boo bée vóá, Jíìzọ̀s à gboó zọ̀va gbá tọ. Tṍó e a ni íná kù ló tọá, nen togó gbò béá beè gboó lẹ̀ẹ̀là pá a kóò kọ bà á síé ló gé kọ, “Tẹ́ẹ̀, ó gá pee o tṍó, boo bée kọ ním bọ́ ló kọ ó dú nà tọ, 7vaá ním bọ́na gé ló kọ ḿ dúní ló. Gbẹá gé kĩ e o dìa ló bel, mè nà nvín tọ é bóá. 8Nda di ke lẹ̀ẹ̀là vaá iena gé gbò bé e nda gé lẹẹlà bel ló. Nen e m lẹẹlà tóm e a dìvá gbàà ólò sì, vaá nen e m kólì ólò dù. Kọ̀láá nu e m kọ́ nà gyóòlo á naa, ní e a ólò naa é.” 9Tṍó e Jíìzọ̀s dã́ naa vó, a beè gboó palà ge bọọé ló, naa ní e a kììa kẽ ló bel nè bõ̀ònà gbò e a dìé nvéeá kọ, “M̀ kọ́ nèi kọ m̀ gáà mòn tọ́ọ̀ nen e a di bãànà Ízràẹ̀l e a láá dẹlẹ nyíe boo Bàrì belí gbálài!” 10Tṍó e pá kóò e ba è sí lẹ̀ẹ̀la tómá ni ooa kẽ iná tọ nen togó gbò béá, bà gboó mòn kọ kpá ló nvín tọá a válí. 11À zila dõòna dee, Jíìzọ̀s à gboó sí ene kà bon, e a kọlà Néìn, vaá gbò e bà ólò nyoonée nvée nè gbele tõ̀ò gã́ bug nen beè dìé ló. 12À gé íná gé ból gbọọ boná, à gboó mon pélé tã́á gbò e bà gé dalà íí nen tenmá. Gbálà e a úá dú áá nvín e a di bá a kà e a dú va tãa. 13Tṍó e Dõò moníe, à gboó tóe sàn vaá kọ́ nèe kọ, “Ó gá toná.” 14À gboó lele tọ sí ló kpàìa gé tọ́ bá ló. Gbò e a géè dàlà à gboó elá. Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Nvín ãa gbálà, kẽ̀èà, aa boo!” 15Nen e a beè ùa à gboó aa boo ĩì tẽ́ kẽ vaá dàlà togó ló bel. Jíìzọ̀s à gboó naa kọ á kyãà kil ló a kà. 16Kọ̀láá nen e a di kĩé beè gboó zììa bá pọ̀ vaá õá Bàrì zaa kọ, “Gbele nen kọ́ bùlà Bàrì a ínaí zẹ̀ẹ̀, vaá Bàrì a dú gé dùùlà pá a gbò!” 17Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s beè gboó zààlà dénè ke tõ̀ò e a di Judíà nè gbò bon e a di ku ló. 18Gbò e bà ólò nyoone nvée Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, beè kpẹ́á dénè gbò nuí nèe. Jọ́ọ̀n à gboó kolí bàà ọ̀và, 19vaá lẹ̀ẹ̀lava simá ló Dõò kọ bà á bĩináe kọ, “É kọ olo ní nen e Jọ́ọ̀n beè kọ à é dú é, sẹ̀ é ẹ̀bmà dẽe dõòna nen é?” 20Tṍó e gbòa ni íná ló Jíìzọ̀s, bà gboó kọ́ nèe kọ, “Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, lẹẹlai kọ é bĩináni kọ, ʽÉE kọ olo nen e ẹlẹ beè kọè kọ à é dúá, sẹ̀ é ẹ̀bmà dẽe dõòna nen é?’ ” 21Kà lèlà tṍóá, Jíìzọ̀s a bó gbele tõ̀ò kom, kpoá zọ lọl m gbele tõ̀ò nen vaá naa kọ gbò gímá dẽe á mòn nu. 22À gboó aalá nèva kọ, “Ooaí kẽ gé kọi nu e o monìì nè nu e o dã́ì nei Jọ́ọ̀n: Gbò gímá dẽe mon nu, gbò kọ̀và à kyãà, gbò e pọ́lọ́ kom beè dọ ló à boá, gbò káá tṍ à dã́ nu, gbò e a beè ù à kpáá di dùm vaá gbò tãa gé dã́ Lé Kpẹa. 23Léé sĩ́ di ból nen e bè náa íe bàà bàà bùlà kilmam̄ ló!” 24Tṍó e gbò e Jọ́ọ̀n beè lẹ̀ẹ̀là tóm ni aà, Jíìzọ̀s beè gboó ló nu e a kilíe ló nè bõ̀òna gbò e a beè di kĩé kọ: “Tṍó e o beè sii ló Jọ́ọ̀n boo kpáá bàlà ólá, nen e o é doolei ló éé ní e o beè ẹbmai dẽe gè monii é? É kọ kpóó tọ víl e fọ́ọ́lọ́ gé lẹ́ẹ̀lẹ̀? 25Sẹ̀ éé ní e o beè sii gé ẹvii é? Nen e a nveà zẹ́gẹ́? Be vó, ò gá è sií tọ méné, mè kĩé ní e gbò e a nveà zẹ́gẹ́ vaá tõo gbàà gyọ́ ólò dì e! 26Kà éé ní e o beè sii gé ẹvii é? É kọ nen kọ́ bùlà Bàrì? M̀ zigà naa vó, sõò à bọọ èl pọ́ì nen kọ́ bùlà Bàrì. 27Boo bée kọ ẹlẹ ní e Kpá Káí ló bel kilma ló é, kọ: ʽBàrì kọ, M̀ é lẹẹlà nà nen lẹ̀ẹ̀la tóm kọ á gyàni sĩ́ gé sí tóm ló èèlè sẹ̀ẹ̀ni.’ 28M̀ kọ́ nèi kọ Jọ́ọ̀n bọọ èl kọ̀láá nen e a beè mèà. Sõò nen e a palà ge kil kẽ zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì gé lẹẹlà bel bọọ èlìe.” 29Tṍó e bà dã́ naa vóí, dénè gbò e a è di kĩé, bií ló gbò lọl kpègè, beè gboó leelà Bàrì, boo bée kọ ba è zigà kọ Jọ́ọ̀n á tú múú logmàeva. 30Sõò pá Fárèsì nè gbò nóòmà Log beè kìn ge naa nu e Bàrì gbĩ́ kọ bà á naa, boo tṍó e bà náa è zìgà kọ Jọ́ọ̀n á tú múú logmàeva. 31Jíìzọ̀s beè gboó kil sĩ́ kọ, “Éé ní e ḿ gboó tú gbò e a di deeí doolé ló é? Éé ní e bà bélí é? 32Bà bélí gbò pá nvín e bà di ĩ́ì tẽ́ kè ki. Na gbò nvíná kova ló na gbòa kọ: ʻÈ kpá nu nèi kọ ó zovii, vaá nóo zovìì! È sẹlẹ kè tó nèi kọ ó toi, vaá nóo tóì!’ 33Tṍó e Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, dú vaá kalí gyã́á, kalí míí, ò kọi kọ, ʽZọ dìé m!’ 34Tṍó e nda, Sã́áná Nen, gá dú vaá dé gyã́á, ṍ míí, gbò nen à kọ, ʽẸlẹá ela nen gọ̀l òò nè nen õ̀ míí. À zọ gbò lọl kpègè nè gbò e a íe pọ́lọ́ bée naaá nu!’ 35Sõò gbò e a tú nyìmà nu Bàrì ní e bà ólò tú tẹlẹ bàlà kẽ kọ a lelà e.” 36Ene nen Fárèsì beè kolí Jíìzọ̀s kọ á dù gé zọ̀e deè gyã́á. Jíìzọ̀s à gboó sí a tọ vaá ĩì tẽ́ kẽ dé gyã́á. 37Tṍó e ene kà ńnváá kùnà kúnà e a di boná ni dã́ kọ Jíìzọ̀s di tọ nen Fárèsì e a gé dé gyã́á, à gboó faalá ene lóló kpée kpée nu ló nóo domá. 38À gboó téní dú deè nvée Jíìzọ̀s, vaá elá kìlmàé pálàa ká tọ. À gboó tò, naa ní e gĩ́i e a ààé dẽe beè olòó kàlàé boo ká tọ. Tṍó e a tú gyáa e a dìé ból fãàmà vaá pyovíe ká tọ, à gboó lẹlẹ̀ a kpée kpée nu ló nóo. 39Tṍó e nen Fárèsì e a beè kolí Jíìzọ̀s ni mon níí, à gboó ló m a nyíe kọ, “Be gbálài è dú kàà nen kọ́ bùlà Bàrì, à gá è nyimá ló íb pá bia e a gé tọ́e bá ló, boo bée kọ à di m pọ́lọ́ dùm.” 40Bé Jíìzọ̀s beè nyimá nu e a di bùlà nen Fárèsìa, à gboó kolíe kọ, “Sáímọ̀n, m̀ íè nu e m é ló nèni.” Sáímọ̀n à zìgà kọ, “Níá lé, e Nen Dò Bá, ni ló.” 41Jíìzọ̀s à gboó dàlà togó kọ, “Bàà nen beè sii kom bá ene kà gbálà e a ólò nè bọ́ọlẹ̀ kpègè. Ene nen síi kom bóó nè vòò tub kpègè, na kà nená à sii kom bàà tub nè òb kpègè. 42Pálàa ọ̀và náa beè láá kpẽ́ ba kom nèe. À gboó ia ló nèva. Mée gbàà pálàa není ní e a é palà ge vùlè gbálà e a ólò nè bọ́ọlẹ̀ kpègèa é?” 43Sáímọ̀n à aalá bé e a dìé bùlà naa kọ, “Nen e a beè sii kom gbele tõ̀ò kpègèa.” À kọ́ nèe kọ, “Ò láá aalá.” 44Jíìzọ̀s à gboó kììlà sĩ́ kpee pá biaá, vaá bĩiná Sáímọ̀n kọ, “É kọ ò monì gé pá biaí? M beè bã̀ o tọ, vaá nóo tú múú logmám̄ ká tọ, sõò ẹlẹ tú a gĩ́ì tó logmá vaá tú gyáa e a dìé ból fãàmà. 45Nóo palà ge túm̄, boo bée kọ nóo pyovím̄ gã́, sõò tã́gíní tṍó e m beè dù, ẹlẹ náa aa ló gè olòó pyovím̄ ká tọ. 46Nóo tẹlẹ̀m̄ nóo ból, sõò ẹlẹ tú a lé nu ló nóo lẹlẹ̀m̄ boo ká tọ. 47Boo bée vóí, gbele pọ̀b vulà dẽe ló e a zógè tẹ́lẹ bàlà kẽ kọ Bàrì ia ló gbele tõ̀ò a pọ́lọ́. Nen e bà ia ló ńkem nèe, íe ńkem vulà dẽé ló.” 48À gboó kọ́ nè pá biaá kọ, “M̀ ia ló dénè o pọ́lọ́.” 49Dénè gbò e bà géè gbá dé gyã́á kĩé beè gboó bĩiá bel kọ, “Níí mó kà nen e a iana ló pọ́lọ́ é?” 50Sõò Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè pá biaá kọ, “Bàrì duulàni boo bée kọ ò dẹlẹ́m̄ nyíe boo. Á leeni.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\