LÚÙK 8

1À fẹ́gẹ̀ ló, Jíìzọ̀s à gboó sí kọ̀láá kà pọ̀b bon nè ńkem bon, gé vee Lé Kpẹa e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì. Òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvée beè dìé ló. 2Sìgà gbò bia, e Jíìzọ̀s beè bó vaá kpoá zọ lọlvá m, beè nyoonenáe gé: Mérì, e a dú bon Mágdàlà, e Jíìzọ̀s beè kpó àlàbà kà zọ lọlié m, 3nè Joánà, e a dóm Kúzà ólò kù dẽé ló gyọ́ Hẹ́rọ̀d, nè Suzánà, bii ló gbele tõ̀ò gã́ bug gbò bia e bà ólò tú ba gyọ́ nvèèmà bá nè Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée. 4Gbò nen e a gé sí ló Jíìzọ̀s beè aa kele kele sĩ́ bon, vaá tṍó e bà ni bṍóná dú gbele gbò, à gboó logí lógí nèva kọ: 5“Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè àà gé toví súú sọ́gọ́ nu e a gé fó zaalí kè ól. Boo tṍó e a gé tóví súúá zaali, sìgà beè dọ boo èèlè kĩ e gbò nen zag tọ boo vaá gbò ńnóm pẹ̀ẹ̀ à dù gé tigi ààmà. 6Sìgà à dọ boo kunu kẽ dem. Tṍó e bà ni sí mée, bà gboó kãa vaá ù, boo bée kọ tọ́ọ̀ kà múú náa è di ló kunu kẽ. 7Sìgà à dọ zẹ̀ẹ̀ suu bíé bàlì. Tṍó e súú téá ni tõó gbàà dùm, bíé bàlìa à gboó dùm uuavá boo. 8Sìgà à dọ boo lé kunu kẽ, vaá tṍó e a ni sim dú té, à gboó mumí kum e vòò tub súú di ló.” Boo tṍó e Jíìzọ̀s lógí lógá lọ̀l, à gboó kọ, “Nen e a íe tṍ á dã̀!” 9Gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè gboó bĩináe kọ, “Éé ní e a dú kpò kúm lógí é?” 10Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Bàrì náa kọ boolo ó nyimai nu ke gũa e a kil ló a lẹẹlà bel, sõò na gbòa ólò dã́ áá lóg, kọ bé, ʽDẽéva é di ló nu e bà gé ẹb, sõò bà náa é mon; vaá tṍva é dí ló nu e bà gé dã́, sõò bà náa é tavẹ̀.’ 11“Kpò kúm lógá kọ: Súú téá dú mon bel Bàrì. 12Gbò súú e a dọ́ boo èèlèa belí gbò e a dã́, sõò Pọ́lọ́ Nyómá à gboó dù gé tú mon belá lọlvá nyíe kọ bé bà náa ziga ló vaá ié dùùà. 13Gbò súú e a dọ́ boo kunu kẽ demá dú gbò e a dã́ mon bel Bàrì vaá bà tú ẹ́ẹ́ nyíe tumá, sõò náa síiva kúm m. Bà zìgà, vaá tṍó e dàg ni sívá ló boo gbálà ńkem tṍó, bà gboó dọ̀. 14Gbò súú e a dọ́ zẹ̀ẹ̀ bíé bàlìa belí gbò e bà dã́, sõò tãàgà, nè tàn ge ié gyọ́, nè kpée ló e a di m dùmi à gboó olòó gyẽeméva kọ bà á gá dọ bélè. 15Gbò súú e a dọ́ boo lé kunu kẽá belí gbò e bà dã́ mon bel Bàrì nvee m lé nyíe e a gbàn tṍ ló vaá gboó kil sĩ́ m láb e a dọ bélè.” 16“Tọ́ọ̀ nen náa ólò mùn té sã́ vaá à tú nu uu boo, à bè ge sẹlẹ kè vái. Tãa vó, à é sẹlẹ boo nu, kọ bé à nè ẹ́ẹ́ dee gbò e a bã́ tọ. 17“Kọ̀láá nu e bà gṍ, é beè dọ bàlà kẽ, vaá kọ̀láá nu e a di ke gũa, Bàrì é tẹlẹ bàlà kẽ vaá naa kọ gbò nen á nyimá. 18“Boo bée vóí, pãanei tṍ ló nu e o dã́ì. Boo bée kọ à é dú ge tẹlẹ̀ ló nè nen e a íe, sõò nen e bè náa íe, bà é tú bãànà ńkem e a íe bùlà kọ à dìé báá lọl.” 19Boo tṍóá, kà Jíìzọ̀s nè pá a vígà pá gbálà beè gbĩ́ ge monie, sõò bà náa è láá ináé ló boo bée gbele tõ̀ò nen. 20Ene nen à gboó kọ́ nèe kọ, “O kà nè pá o vígà di élá kè dẹi e bà gé gbĩ́ ge mònni.” 21Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè dénè ọ̀và kọ, “Ńda kà nè pá ńda vígà dú gbò e bà dã́ mon bel Bàrì vaá naa nu e a kọ́.” 22Ene dee, Jíìzọ̀s beè kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Naanii é fùl peneí dọ na sĩ́á.” Bà gboó bã faà vaá àà. 23Bà di sĩ́ múú e bà gé aàa, Jíìzọ̀s à gboó daa. Gbele kpóó ló fọ́ọ́lọ́ à gboó bú ló ùlà boo peneá vaá múú à gboó dàlà togó bã́ faàa, naa ní e dénè ọ̀và beè di m àà zib bã́. 24Gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè gboó síé ló gé kẽeée vaá kọ, “Tẹ́ẹ̀, beéle é pe!” Jíìzọ̀s à gboó kẽ̀èà aa boo vaá lẹ̀ẹ̀là bel ló fọ́ọ́lọ́á nè dálíá kọ á ọ̀b. À gboó fùlà, vaá kẽ à gboó ọ̀b. 25À gboó bĩiná gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Éé ní e a náa vaá nóo dẹlẹ̀i nyíe boo Bàrì e?” Sõò nuí beè bọọvá ló vaá siimàva pọ̀, naa ní e bà bĩiá bel kọ, “Níí mó íb nen é? À lẹ̀ẹ̀là bel ló bãànà fọ́ọ́lọ́ nè múú vaá bà gbaníe tṍ ló!” 26Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó fùl sábá peneá vaá iná bon Gẹrásà e a di nvée Gálìlì. 27Boo tṍó e Jíìzọ̀s ni aa faà dọ ela, à gboó zọ̀ ene kà gbálà dáa e a dú boná nyòònà. A tóólá begè dẽe tṍó e gbálài náa beè símáná kàn, à bè ge tõó tọ. Tãa vó, a è olòó tõo m gbò kóló dem kĩ e bà ólò lì nen. 28Boo tṍó e a mon Jíìzọ̀s, à gboó vulí kpã́ vaá kum dúnú kẽ kè sĩ́e, vaá ló m gbele agẹ mon kọ, “Jíìzọ̀s, Sã́áná Bàrì e a Bọọ Èl Boo! Éé ní e o gbĩ́ìm̄ ló é? M palà ge bànni kọ ó gá nèm̄ kpọ̀ té!” 29A è kọ́ vóí boo bée kọ Jíìzọ̀s beè lẹ̀ẹ̀là bel zọá kọ á tení ààé m. Kọ̀láá tṍó e a palà ge tú bá kpóó siimáe, bà ólò kùe dẽe ló. Náa kal ló bée kọ ba è tú gṹ kpọ́gọ́lọ́ bọbmáe bá nè tọ, zọá beè naa kọ á bṹ lọa ló vaá faaláe kilma boo kpáá bàlà ól. 30Jíìzọ̀s à gboó bĩináe kọ, “O bée kọlà và e?” À aalá kọ, “Nà bée kọlà ʽGbele Gbò,’ ” --boo bée kọ gbele tõ̀ò zọ dìé m. 31Gbò zọá à gboó bàn Jíìzọ̀s kọ á gá kpoeva nveènie ke tõ̀ò bẹẹ ló. 32Gbele tõ̀ò dì máá beè di ku ló e bà géè dé kpál boo kpòa. Gbò zọá beè gboó bàn Jíìzọ̀s kọ á neèva èèlè bà á bãe m gbò dì mááá. À gboó nèva èèlè. 33Bà gboó aa m gbálàa bã m̀ gbò dì mááá. Gbò dì mááá beè gboó kònà aa boo kpòa vaá teá gé pè múú. 34Tṍó e gbò e a géè kù dẽe ló dì mááá ni mon nu e a lẹẹ̀à, bà gboó teá àà gé nè kpẹa gbò e a di bon nè gbò e a di bàlà ól. 35Gbò nen beè sì gé ẹ̀b nu e a beè lẹ̀ẹ̀à. Tṍó e bà íná ló Jíìzọ̀s vaá mòn kọ gbálà e zọ beè dìé m̄á dì ĩ́ìe tẽ́ ke gbàà, e a è símá kàn vaá nyímá a ló, pọ̀ à gboó siíva. 36Gbò e a è mònmà dẽe à gboó noo tẽ́ bé e gbálà dáaá íe dùùà aa bá zọ naa nèva. 37Boo tṍóá, dénè gbò bon e a dì kĩé beè zììa bá pọ̀, vaá bàn Jíìzọ̀s kọ á aalìe ba dó. À gboó bã faà àà. 38Gbálà e zọ beè aa m̄á, beè gboó bànie kọ à é nyoonèee. Sõò Jíìzọ̀s à gboó lẹ̀ẹ̀lae kọ, 39“Àà kil be gé kọ nu e Bàrì náa nèni.” Gbálàa à gboó àà vaá gboó kyãà tení zẹ̀ẹ̀ tọ boná kọgági nu e Jíìzọ̀s náà nèe. 40Boo tṍó e Jíìzọ̀s ooa kẽ iná na sĩ́ Pene Gálìlìa, gbò nen beè zààvàé ló, boo bée kọ bà géè elá bànàe. 41Ene kà gbálà e a kọlà Jáírọ̀s, e a dú nen tule tọ Bàrì pá Júù, beè dù gé kumí dúnú kè gbàà Jíìzọ̀s vaá bànie kọ á duè a tọ 42ló ú e a gé téní dẽe áá kà a nvín pá bia e a ni tóólá òb nè bàà gbáá. Boo tṍó e a di èèlè e a gé àà, gbò nen à gboó mmá beeá teníé ló. 43Ene kà pá bia beè dìva zẹ̀ẹ̀ e tãàgà è bã́ ló a ega tṍó bu ẽ́, vaá naa ní e gbele tõ̀ò mii beè síé ló m òb nè bàà gbáá. A è kpẽ́ dénè a kpègè nè gbò dóm biè boo bée ge boá, sõò bà náa beè láá bóe. 44À gboó tení dú dee nvée Jíìzọ̀s vaá baa zẹ̀ẹ̀ dénè gbòa ináé ló, gboó daa bá ló gbṍó gã́ a kọ̀là ló. Boo t̃ẽ̀ènè tṍóá, mii e a géè síé lóá à gboó fùlà. 45Jíìzọ̀s à gboó bĩiná kọ, “Mée ní e a daám̄ bá ló é?” Tṍó e dénè ọ̀và amà sàn, Pítà à gboó aalá kọ, “Tẹ́ẹ̀, gbò nen mmá beeá teniní ló.” 46Sõò Jíìzọ̀s à gboó kọ, “À íe nen e a beè daám̄ bá ló, boo bée kọ m̀ nyímà tṍó e kpóó ààm̄ ló.” 47Tṍó e pá biaá ni mòn kọ à nyímá, à gboó tú kéné ló pọ̀ simá ló Jíìzọ̀s vaá kumíe dúnú ke gbàà. À gboó kọ́ nèe kè sĩ́ bõ̀ònà gbòa, nu e a dú boo à daàlìè bá ló Jíìzọ̀s, nè bé e a bóàè boo t̃ẽ̀ènè tṍóá naa. 48Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Nà nvín pá bia, o bóá boo bée kọ ò dẹlẹ̀m̄ nyíe boo. Á leeni.” 49Boo tṍó e Jíìzọ̀s gé lo ló bel nè pá biaá, lẹ̀ẹ̀la tóm à gboó aa tọ Jáírọ̀s dù gé kọá nè Jáírọ̀s kọ, “Ó gá kpáá tãagena Nen Dò Báí, mè o síla a ú lọ̀l.” 50Sõò Jíìzọ̀s beè dã̀, vaá à gboó kọ́ nè Jáírọ̀s kọ, “Pọ̀ á gá siíni. Sõò dẹlẹm̄ nyíe boo, mè à é bóá.” 51Tṍó e Jíìzọ̀s ni íná tọá, náa beè nè èèlè tọ́ọ̀ nen kọ á bã m, maaná lọl ló Pítà, nè Jọ́ọ̀n, nè Jém̀z, nè tẹ̀ nè kà nvíná. 52Gbò nen dì e bà géè tó vẹ̀ẹ̀và boo nvíná. Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Ó gá toi, mè nvíní náa ú, sõò à di dáá!” 53Dénè ọ̀và à gboó màgàe, boo bée kọ bà nyimá kọ a è ù. 54Sõò Jíìzọ̀s beè gboó siíe bá ló bá vaá kolíe kọ, “Nvín pá nyáá, aa boo!” 55À gboó kpáá di dùm, vaá aa boo t̃ẽ̀ènè tṍóá. Jíìzọ̀s à gboó kọ bà á nèe gyã́á á dè. 56À gboó palà ge bọọ ló a tẹ̀ nè a kà, sõò Jíìzọ̀s beè ãanéva kọ bà á gá kọ́ nu e a lẹẹ̀ài nè tọ́ọ̀ nen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\