LÚÙK 9

1Jíìzọ̀s kólí òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvée bõònè, vaá nèva kpóó ge lẹẹlà bel ló gbò zọ, nè ge bomá kọ̀láá íb kom. 2À gboó lẹ̀ẹ̀làva boo tṍóá, kọ bà á àà gé vee Lé Kpẹa e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì, nè ge bó gbò zọ̀ ló. 3Sõò bé bà kálá àà, a è zẹ́ẹ́ kọ́ nèva kọ, “Ó gá faalai tọ́ọ̀ kà nu simaí bọọ kyẽè. Ó gá faalai kpóó té tọ́gà kẽ, à bè bẹ̀lẹ̀ kyẽè, à bè gyã́á, à bè kpègè, bãànà dõòna kà kọ̀là ló ge nvèà. 4“Kọ̀láá kà bon e o ínai vaá gbò nen à túi nvee tọ, tõoníí tọá dọ̀ tṍó e o é aalii boná. 5Kọ̀láá gbò e bà náa túi, ò aalií boná vaá ò kpalai ba sãa lọai kè ká tọ naamá gè zogèva kọ Bàrì é kpọ́va té ló.” 6Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó aa bã dénè bon gé vee Lé Kpẹa vaá bó gbò nen kọ̀láá ke tõ̀ò. 7Boo tṍó e Hẹ́rọ̀d, e a géè bẹ̀l Gálìlì, ni dã́ kọ gbò nuí lẹẹ̀àgì, à gboó palà ge dèègàé ló, boo bée kọ ba è kọ Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, kẽèà aa ke mà ú. 8Sìgà gbò géè kọ Ẹláíjà ooa kẽ dù, sìgà gbò à kọ ene nen gbàà gbò kọ́ bùlà Bàrì bel kéléá kẽèà aa ke mà ú. 9Hẹ́rọ̀d beè gboó kọ, “M beè lẹ̀ẹ̀là kọ bà á fùl togó lọl men Jọ́ọ̀n. Sõò níí mó kà gbálà e m gé dã́ nu e a kilíé lóí é?” À gboó olòó pììga boo ge moníe. 10Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa beè ooa kẽ ináé ló. Bà gboó kpẹa kọ̀láá kà nu e ba è naa nèe. À gboó túva kilma bon e a kọlà Bẹtsáídà kĩ e a dú áá ọ̀và. 11Tṍó é gbele tõ̀ò nen ni dã́ naa vó, ba è nyoonée. À gboó túvá boo lé bá, à ló kpẹa e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì nèva vaá bó gbò zọ̀ ló. 12Boo tṍó e nàànì é gé gimí, òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvée beè gboó síé ló vaá kọ, “Kọ́ nè gbòi kọ bà á àà sí gbò bon e a di ku ló kĩí gé gbĩ́ gyã́á e bà é dé nè kĩ e bà é tõo, boo bée kọ bon á gé kĩí.” 13Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “Boolo neíva gyã́á.” Bà aalá kọ, “È íè áá kóló vòò kpò fétúlú nè bàà pa gyã́à vaá née é láá zalí gyã́á nè bõ̀ònà gbòi.” 14(Gã́ bug kà nen pá gbálà e a dìvá gbàà beè láá toolá òb nè bàà bóó nè òb tub (5,000).) Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Naanii kọ bà á ĩì tẽ́ kẽ, vaá ò túíva dõomai gbele tõ̀ò gbò, e bu gbò á toolá bé e a é láá dú bàà tub nè òb nen.” 15Tṍó e gbò e bà ólò nyoonée nvée ni náa vó lọ̀l, 16Jíìzọ̀s à gboó tú vòò kpò fétúlúá nè pálàa pa gyã́àa sẹ̀ẹ̀a bá, gboó ẹ̀b gbàn dee vaá õá Bàrì zaa boo. À gboó baagi nvee bá gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ bà á nè gbòa. 17Kọ̀láá nen dé vaá à ḿmáe. Gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s à gboó láví ní e a sígavá ló ḿmé m òb nè bàà kà kùn. 18Ene dee e áá Jíìzọ̀s géè tãàga ló Bàrì, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè dúé ló vaá a è gboó bĩináva kọ, “Mée ní e bõ̀ònà gbòa túm̄ kolmá é?” 19Bà aalá kọ, “Sìgà nen túni kolmá Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, sìgà nen à túni kolmá Ẹláíjà, boo tṍó e na gbòa túni kolmá ene nen gbàà gbò kọ́ bùlà Bàrì bel kéléá e a è kẽèà aa ke mà ú.” 20À gboó bĩináva kọ, “Vaá boolo à? Boolo túm̄i kolmai mée é?” Pítà à gboó aalá kọ, “Olo Méné e Bàrì Sa.” 21Boo tṍóá, Jíìzọ̀s à gboó palà ge ãanéva kọ bà á gá kọ́ vó nè tọ́ọ̀ nen. 22A è kọna gé nèva kọ, “Nda, Sã́áná Nen, íe ge mòn gbele kpóó ló tãàgà vaá gbò kà nen, nè gbò togó vààla gyọ́ọ, nè gbò nóòmà Log pá Júù é kìnim̄. Bà é fẹ́m̄, sõò ní e a égè taa dee, Bàrì é kẽém̄ lọl ke mà ú.” 23À gboó kọ́ nè dénè ọ̀và kọ, “Nen e a gbĩ́ ge bììàm̄ nvée é íe ge sọ̀ bá dénè nu vaá di kpènà ló kọ̀láá dee ge mòn tãàgà nè ge ù, vaá à gboó nyooném̄. 24Boo bée kọ nen e a gbĩ́ gè kuma a dùm é pèè, sõò nen e a ú boo ge nyooném̄ nvée é íé dùm e bè náa tá. 25Tọ́ọ̀ kà bélè náa é dọ nè nen e a íé dénè nu e a di bàlà booí vaá à pee dùm e bè náa tá. 26“Nen e a sííám̄ kẹ́ẹ ló vaá à siiá kẹ́ẹ ló nà mon bel, nda, Sã́áná Nen, é sííáe kẹ́ẹ ló boo tṍó e m é fáálá nà dù̃ùnè, nè dù̃ùnè nà Tẹ̀, bii ló ní gbò nyómá tóm e a di káí domá. 27M̀ ló kà kà bel nèi kọ, sìgà gbò e a di kĩí é dí dùm vaá mòn tṍó e Bàrì é lẹẹlà bel.” 28Bé e a é láá toolá aatáá dee téní ló gbò mon bel e a géè lòi, Jíìzọ̀s beè gboó faalá Pítà, Jọ́ọ̀n nè Jém̀z kilma ene kà boo gù gé tãàga ló Bàrì. 29Boo tṍó e a gé tãàga lóí, sĩ́e beè gboó nyaaá, vaá a kọ̀là ló à palà ge ẹẹ. 30Bàà gbálà nen à gboó dìé ló e bà gé zọ́e loá bel. Bàà není, e a dú Mózìs nè Ẹláíjà, 31beè sìla m ẹ́ẹ́ dee e a aa káála, vaá zọ̀ Jíìzọ̀s loá bel e a kil ló ge kọ à é gé ú gbẹá Jerúsàlẹ̀m. 32Pítà, nè Jém̀z, nè Jọ́ọ̀n beè di dáá, sõò bà gboó kẽèà vaá mon gbele ẹ́ẹ́ dee e a mo aa ló Jíìzọ̀s nè pálàa nen e a di élaé lóá. 33Tṍó e pálàa nená ni íná boo ge kil aa ló Jíìzọ̀s, Pítà náa beè nyimá bé e a gá kọ́. À gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Nà Tẹ̀ Íe, à dú lé kọ è di kĩí! Naanii é tib taa kà pẹ́ẹ̀, naa ní e ene kà á dú ńlo, ene kà dú ní Mózìs vaá ene kà dú ní Ẹláíjà.” 34Gã́e di ló bel e a gé ló, bù dee à gboó bú kọ̀lva. Pọ̀ à gboó sii gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s. 35Mon beè gboó sìlà aa gbàà bù deeá kọ, “Níí nà Sã́áná e m beè sà--gbanííe tṍ ló!” 36Tṍó e mon belá ni lóá lọ̀l, bà gboó mon áá Jíìzọ̀s e a di kĩé. Gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè pĩì, vaá bà náa è kọ́ nu e bà mon tṍóá nè tọ́ọ̀ nen. 37Tṍó e dee ni zilà, Jíìzọ̀s nè gbò e ba è dìé lóá beè aa boo gùa vaá gboó zọ̀ gbele gbò nyòònà. 38Ene kà gbálà e a di gbàà gbòa beè gboó vulí kpã́ kọ, “Nen Dò Bá, m̀ banni kọ ó ẹb nà nvín pá gbálà, mè à dú áá kà nvín e m íè! 39Tṍó e zọ bã́é m, à ólò naa kọ́ á vulí kpã́, à tú gọ́í siimáe, naa ní e a gbọ múú kyáá. À ólò naa ní e kom bã́é ló vaá náa é zigà ge sọ̀e bá! 40M beè bàn gbò e bà ólò nyoonéni nvée kọ bà á kpóe lọlie m, sõò bà náa è láá naa.” 41Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Ẹ̀b bé e bè nóo láá dẹlẹi nyíe boo Bàrì vaá ò gboó iei lọ̀ bùlà naa à! Ku gbáá e m é lómá bel nèi é? Ním láá bọọ gè ì̃ìmàna bọọ lab dògò.” À gboó kọ́ nè gbálàa kọ, “Tú o nvín domá kĩí.” 42Boo tṍó e nvíná gé dú, zọá beè gboó túe sá kẽ vaá tú gọ́í siimáe. Jíìzọ̀s à gboó kọ́ bel zọá, naa ní e nvíná gboó boá vaá Jíìzọ̀s à òòmàé kẽ nvee bá a tẹ̀. 43Dénè nen beè gboó zììa ló kpóó Bàrì e a tẹ́lẹ bàlà kẽ. Boo tṍó e gbò nu e Jíìzọ̀s géè naa dì e a gé bọọ ló gbò nen, à gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, 44“Pãanei tṍ ló bel e m gé ló nèi kátogóí! Bà é beè dàlà nda, Sã́áná Nen, nvee bá gbò nen.” 45Sõò gbò e bà ólò nyoonée nvée náa beè nyimá nu e a dú kpò kúm mon belí. Bàrì beè gṍva ló kọ bà á gá dã́ tẽ́, vaá pọ̀ à siíva gè bĩináe nu e a kil ló. 46Gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè gboó dula boo nen e a divá zẹ̀ẹ̀ e a bọọ èl dénè ọ̀và. 47Bé e Jíìzọ̀s nyímá nu e a dìvá bùlàa, à gboó tú ene kà nvín ele ku ló kĩ e ẹlẹ dì 48vaá kọ́ nèva kọ, “Nen e a tú nvíní boo nà bée, tú nda, vaá nen e a tú nda, túná gé Bàrì e a beè lẹ̀ẹ̀lam̄. Boo bée kọ nen e a tú a ló kilma kẽ zẹ̀ẹ̀ dénè bọ̀ì, ní e a bọọ é.” 49Jọ́ọ̀n à gboó kọ, “Nà Tẹ̀ Íe, e beè mòn ene kà gbálà e a tú o bée kpomá zọ lọl m nen vaá è kpègie boo bée kọ náa dṹùnàì.” 50Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe, vaá à kọna gé nè na gbò e bà ólò nyoonée nvéeá kọ, “Ó gá kpegííe, boo bée kọ nen e bè náa ọ́víi dṹùnài.” 51Tṍó e a íná ku ló dee e Bàrì gé tú Jíìzọ̀s kilma káála, a è beelá fùl ge má sí Jerúsàlẹ̀m. 52À gboó lẹ̀ẹ̀là sìgà gbò kọ bà á bã ene kà bon Samérìà gé kpoògè dee ló ke tõ̀ò sẹẹliee. 53Sõò pá boná náa beè gboó túe, boo bée kọ ba è palà ge nyímá kọ à di èèlè e a gé má sí Jerúsàlẹ̀m. 54Tṍó e Jém̀z nè Jọ́ọ̀n, e bà ólò nyoonée nvée, ni dã́ naa vóí, ba è gboó bĩináe kọ, “Dõò, é kọ à léémáni kọ é kàl kọ Bàrì á lẹ̀ẹ̀là sã́ lọl káála gé taamáva ((dì belí bé e Ẹláíjà beè naaá))?” 55Jíìzọ̀s à gboó kììa kẽ ẹ̀bva boo tṍóá, vaá kọ́va bel ((kọ, “Nóo nyímàì ló lab dògò Nyómá Káí e a dì nei. Nda, Sã́áná nen, ním̄ beè dú ló gè fẹ́ gbò nen; tãa vó, ge kùmava.”)) 56Ẹlẹ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó àà má sĩ́ dõòna kà bon. 57Boo tṍó e Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée di èèlè e bà gé àà, ene kà gbálà beè gboó kọ́ nèe kọ, “Nda é nyoonéni sí kọ̀láá ke tõ̀ò.” 58Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Kpòòlò íe deè e a tõó m, ńnóm à ié tẹ̀ e a má m, sõò nda, Sã́áná Nen, ním̄ íè tọ́ọ̀ ke tõ̀ò ge dẹlẹ togó.” 59À kolí dõòna kà gbálà kọ, “Dù gé nyooném̄.” Gbálàa à kọ́ nèe kọ, “Tẹ́ẹ̀, elá vó, mè ḿ zẹẹ́ sí be gé lì nà tẹ̀.” 60Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Aa ló gbò íí kọ bà á lì ba nen. Sõò olo àà gé vee Lé Kpẹa e a kil ló lẹ̀ẹ̀la bel Bàrì.” 61Dõòna kà gbálà à kọ́ nèe kọ, “Tẹ́ẹ̀, nda é nyoonéni, sõò zẹ́ẹ́ nèm̄ tṍó e m símá be gé kọ́ nè pá nà tọ kọ bà á tõó boo lé bá.” 62Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Nen e a bá ni íná ló tóm, vaá à olòó ẹ̀à nvée, náa bọ́ ló ge di ke kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\