MÁÀK 10

1Jíìzọ̀s à gboó aa kĩá, vaá tãanè bálá sĩ́ Judíà e a di dõòna bá Pene Jọ́dàn. Gbò nen beè beeá teníé ló dõòna tóm gbò vaá à gboó nóòmàva nu dì belí e a ólò naa. 2Sìgà pá Fárèsì beè gboó dúé ló gé tú kyèèlè bĩimáe bel kọ, “É kọ à lelà kọ dóm á kpó a va lọa ló?” 3Jíìzọ̀s à gboó bĩináva kọ, “Éé ní e Mózìs beè kọ ó naanii é?” 4Bà aalá nèe kọ, “Mózìs beè nè dee kọ dóm é láá kpó a va, be à émí kpá kọmá nèe kọ bà náa é ílànàè.” 5Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “Boo bée kọ nyíei agà belí dem, ní e a è naa Mózìs à emí na kà logí nèi é. 6Sõò domá dààà togó, tṍó e Bàrì beè dèm nen, ʽA beè dèm pá gbálà nè pá bia. 7Boo bée vóí, pá gbálà é aa ló a tẹ̀ nè a kà ((vaá gbaa ló a va)), 8vaá pálàa ọ̀và gboó dú t̃ẽ̀ènè kà nom kpá ló.’ Vóá, bà náa é dúna bàà nen, sõò bà dú t̃ẽ̀ènè nen. 9Tọ́ọ̀ nen á gá zaali nu e Bàrì ni gbá lọ̀l.” 10Tṍó e bà ni íná tọ, gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s à kpáá bĩináe nu e a kil ló bel e a géè loá. 11À gboó kọ́ nèva kọ, “Nen e a kpó a va lọa ló, vaá gé ilí dõòna kà va, kúná gã̀. 12Vaá nen e a sọ bá a dóm, vaá gé iá dõòna nen kúnáná gé gã̀.” 13Gbò nen beè faalá gbò pá nvín domá ló Jíìzọ̀s kọ á dẹlẹva bá ból, sõò gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó kọ́va bel. 14Tṍó e Jíìzọ̀s mon naa vó, sṹg à gboó bã̀e vaá à gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvéeá kọ, “Sọi bá gbò pá nvín kọ bà á dúm̄ ló. Ó gá kpegííva, boo bée kọ gbò e a bélíva ní e Bàrì gé lẹẹlà bel ló é. 15M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, nen e bè náa tú lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì dì belí bé e gbò pá nvín tú naa, náa é dí zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì gé lẹẹlà bel ló.” 16À gboó dala gbò pá nvíná sẹ̀ẹ̀a gã̀ bá vaá dẹlẹva bá ból, gboó bàn Bàrì kọ á naáva lé. 17Boo tṍó e Jíìzọ̀s ni íná èèlè e a é kyãa àà, ene kà gbálà beè gboó teá gé kumí dúnú ke sĩ́e vaá bĩináe kọ, “Lé Nen Dò Bá, éé ní e m íe ge naa kọ bé m íe dùm e bè náa tá é?” 18Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Éé ní e a náa ò kolím̄ lé é? Tọ́ọ̀ nen náa dú lé maaná áá Bàrì lọl. 19Olo nyímàgì gbò logí e a kọ: ʽÓ gá fẹ́ nen, ó gá kuná gã̀, ó gá zìb nu, ó gá kpọ́ kyáá bel ló nen, ó gá gĩimá nen, fã dẽe o tẹ̀ nè o kà.’ ” 20Gbálàa à gboó aalá nèe kọ, “Nen Dò Bá, m beè sẹlẹ dénè na gbò logá lọl pá nvín.” 21Jíìzọ̀s à gboó ẹ̀vie lọl m vulà dẽe ló vaá kọ́ nèe kọ, “Ene kà nu síganí bá gè naa. Àà gé oo dénè nu e o íe vaá ò dõò kpègè e a dú ló nè gbò tãa. Na tóm, ò é gboó ié gyọ́ m káála. Tṍó e o ni náa vó lọ̀l, ò gboó dù gé nyooném̄ nvée.” 22Tṍó e gbálàa dã́ naa vó, à gboó fáálá bígálá sĩ́ ààmà, boo bée kọ a beè ié gbele tõ̀ò gyọ́. 23Jíìzọ̀s à gboó kiia ló kẽ ẹ̀b gbò e bà ólò nyoonée nvée vaá kọ́ nèva kọ, “À é palà ge tavàlà ló gbò e a bã méné ge bã kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì!” 24Mon belí beè ziie gbò e bà ólò nyoonée nvée, sõò Jíìzọ̀s à kpáá kọ́ nèva kọ, “Pá nà nvín, a palà ge tavàlà gè bã́ kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì! 25À tavàlà ló nen e a bã méné gè bã́ kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì èl gè kọ láo á tení dee ńgà gbógmà nu.” 26A è palà ge bọọ ló gbò e bà ólò nyoonée nvée, naa ní e ba è bĩiá bel kọ, “Mée ní e a é láá dùùà e?” 27Jíìzọ̀s beè gboó ẹ̀bva vaá kọ, “À dú nu e a tavàlà ló nen, sõò náa tavàlà ló Bàrì, boo bée kọ dénè nu válí ló Bàrì.” 28Pítà à gboó ló bel kọ, “Ni ẹb, mè beele è sọ bá dénè nu vaá nyoonéni nvée.” 29Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, nen e a sọ bá tọ, à bè pá a vígà, à bè a kà, à bè a tẹ̀, à bè pá a nvín, à bè a ól boo bée ge nyoone nvée nda nè ge ló Lé Kpẹaí, 30é íé vòò tub tóm tọ, nè pá vígà, nè kà, nè gbò pá nvín, nè ól bií ló bíígá ló m na kà bàlà booí, vaá m bàlà boo e a é dú, à íena gé dùm e bè náa tá. 31Sõò gbele tõ̀ò gbò e bà dú gbò deè sĩ́ kátogóí é beè dú gbò deè nvée, vaá gbele tõ̀ò gbò e bà dú gbò deè nvée kátogóí é beè dú gbò deè sĩ́.” 32Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvéeá beè di boo èèlè e bà géè má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m. Sõò Jíìzọ̀s géè gyàva sĩ́, naa ní e a bọọvá ló vaá pọ̀ à síi gbò e a beè dìvá nvéeá. Boo bée vóá, Jíìzọ̀s à gboó tú òb nè bàà nená kilma kpògà kẽ gé kọ́ gbò nu e a é beè gé lẹ̀ẹ̀à ló ẹlẹ nèva, 33“Ẹvii, mè è gé má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m, kĩ e bà é síi nda, Sã́áná Nen, nvèè bá gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù. Bà é béélá ú nèm̄ vaá túm̄ nvèè bá gbò e bè níì pá Júù nì 34kọ bà á nvèèmàm̄ lẹ́, túmím̄ múú kyáá ló, kpọ́m̄ té ló vaá fẹ́m̄. Sõò ní e a égè taa dee, m̀ é kẽeà aa ke mà ú.” 35Jém̀z nè Jọ́ọ̀n, e ba dú pá nvín Zẹ́bìdì, beè gboó sí ló Jíìzọ̀s vaá kọ́ nèe kọ, “Nen Dò Bá, à dì nu e e gá è bànni bá kọ ó naa nèi.” 36Jíìzọ̀s à gboó bĩináva kọ, “Éé ní e o gbĩ́ì kọ ḿ naa é?” 37Bà aalá kọ, “Boo tṍó e o é ĩì tẽ́ boo kpò té méné e ka di ló, naa kọ ene bẹ̀ì á ĩìni tẽ́ boo bá lè vaá na kà nená ĩìni tẽ́ boo bá kìe.” 38Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Náa belí e o nyímàì íb nu e o banìì. É kọ ò é láá zọ́m̄i ṍi non nè gè téní bá tãàgà e a é bã́m̄ ló?” 39Bà aalá kọ, “È é láá zọ̀ni õ̀ vaá è téní bá.” Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “À dú kà kà kọ ò é zọm̄i õi non e nda é ṍ vaá ò é ténii bá tãàgà e a é bã́m̄ ló, 40sõò kpóó ge sàmà nen e a é ĩ́ìm̄ tẽ́ boo bá lè à bè boo bá kìe á gé bá nda. Na gbò ke tõ̀ò dì nè gbò e Bàrì beè kpoogèva dee ló sẹ̀ẹ̀.” 41Tṍó e na kà òb nená ni dã́ naa vó, sṹg à gboó palà ge bãva nyòòmà Jém̀z nè Jọ́ọ̀n. 42Jíìzọ̀s à gboó kolíva bõonè vaá kọ́ nèva kọ, “Ò nyímàì kọ gbò e a kọ́ baala gé bẹlie gbò e bà náa nyímá ló Bàrì ólò lẹ̀ẹ̀là bel ló dénè nu e bà íe, vaá ba gbò tùle ólò tú dénè kpóó nveea bá. 43Sõò boolo ó gá naanii vó. Tãa vó, nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ e a gbĩ́ ge bọọ, á sí tóm nè na gbòa, 44vaá nen e a gbĩ́ ge dú nen deè sĩ́ á dú gyóòlo nè dénè nen. 45Boo bée kọ bãànà nda, Sã́áná Nen, ním beè dú ló ge kọ gbò nen á sí tóm nèm̄. Tãa vó, m beè dú ló ge sí tóm nè gbò nen nè ge tú nà dùm aamá gbele tõ̀ò nen.” 46Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè iná bon Jẹ́rìkò. Boo tṍó e baála nè gbele gbò nen géè téní àà, ene nen gímá dẽe, e a kọlà Baatiméọ̀s, nvín Timéọ̀s, beè di ĩ́ì tẽ́ kpàn èèlèa e a géè bàn nu. 47Tṍó e a dã́ kọ Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, gé téní, à gboó dàlà togó gè vulí kpã́ kọ, “Jíìzọ̀s, nvín Dévìd, naám̄ sàn!” 48Gbele tõ̀ò nen beè kòvàe ló kọ á pĩi gã́e. Sõò à kpáá palà ge vulí kpã́ kọ, “Nvín Dévìd, naám̄ sàn!” 49Jíìzọ̀s à gboó elá vaá lẹ̀ẹ̀là tóm kọ bà á kolíe domá. Gbò e a beè lẹ̀ẹ̀làa à gboó iná ló nen gímá dẽeá vaá kọ́ nèe kọ, “Nyíeni á ẹẹ. Ò gboó aa boo, mè à gé kólni.” 50À gboó toví a pọ̀b kọ̀là ló lọa ló vaá pẹẹ aa boo nyoonéva gé sí ló Jíìzọ̀s. 51Jíìzọ̀s à gboó bĩináe kọ, “Éé ní e o gbĩ́ kọ ḿ naa neèni é?” À aalá nèe kọ, “Nen Dò Bá, m̀ gá è bàn kọ ó naa kọ ḿ kpáá mon nu.” 52Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Be vó, ò gboó àà. Ò bóá boo bée kọ ò dẹlẹm̄ nyíe boo.” T̃ẽ̀ènè tṍóá, à gboó mon nu vaá gboó bììa nvée Jíìzọ̀s boo èèlè e a gé àà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\