MÁÀK 11

1Tṍó e bà ni kyãà iná ku ló Jerúsàlẹ̀m, ba è gboó íná ló bon Bẹ́tfàjì nè Bẹ́tànì e a di boo Gù Ọ́lìv. Jíìzọ̀s à gboó lẹ̀ẹ̀là bàà nen gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvée 2vaá kọ́ nèva kọ, “Bãi bon e a dìí lèlà sĩ́á ela, mè t̃ẽ̀ènè bé e o gé bãí gé, ò é monii ene kà põonì nom tee, e tọ́ọ̀ nen gáà bã boo, e a di dáa díí. Taalaíe vaá ò túíe domai. 3Be nen bĩ́ínái nu e a náa vaá ò gé taalaíe, ò kọ́i neíe kọ, ʻÀ dì bíi ló Tẹ̀ Íe vaá à é òòmà kẽ domá m gbálà ńkem tṍó.’ ” 4Gbò e a lẹ̀ẹ̀làa beè gboó àà vaá mòn põonì nom tee e a di dáà díí ló tọ e a di ló pọ̀b èèlè e a tení zẹ̀ẹ̀ tọ boná. Boo tṍó e bà gé tááláe, 5sìgà gbò e ba è dì élá kĩé à gboó bĩináva kọ, “Ò gé táalai nom teeá ló éé?” 6Bà gboó aalá kùbmà bé e Jíìzọ̀s beè kọ́ nèva naa. Gbòa à gboó sọ̀va bá kọ bà á taaláe ààmà. 7Bà fáálá nom teeá inmá ló Jíìzọ̀s, gboó toví ba pọ̀b kọ̀là ló zaali boo, vaá Jíìzọ̀s à gboó bã boo. 8Gbele tõ̀ò nen beè tú ba pọ̀b kọ̀là ló talí boo èèlè, boo tṍó e na gbòa gé bã bàlà ól vaá fùl gṹ sã lẹna gé boo èèlèa, kọ á teá tení boo. 9Gbò e a kyãà gyàé sĩ́ nè gbò e a kyãà dúé nvée beè olòó vulí kọ, “Lèèlà á dì nè Bàrì! Bàrì á tãanè dee bá nen e a dú boo bée Dõò! 10Bàrì á tãanè dee bá a lẹ̀ẹ̀là bel belí ní bẹẹ nómá tẹ̀ Méné Dévìd! Lèèlà á dì nè Bàrì e a di káála!” 11Tṍó e Jíìzọ̀s ni íná Jerúsàlẹ̀m, à gboó bã boo be Tọ Káí vaá beemà dẽe ló dénè nu. Sõò tã́gíní bé e dee ni íná kpã́áá, à gboó àà kil Bẹ́tànì bii ló òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá. 12Tṍó e dee ni zilà, gbò e bà ólò nyoonée nvée nè ẹ̀ẹ̀ beè gboó òòa kẽ àà Bẹ́tànì, vaá tá kói beè gboó tá ló Jíìzọ̀s. 13À gboó mon ene kà té fíìg e a di kpã́á e pa sã di ḿmá boo. À kyãà sì gé ẹ̀b kà bè à é láá monie ból e a di boo, sõò áá kóló pa sãa ní e a mon boo é, boo bée kọ tṍó e fíìg ólò mumí gáà lee. 14Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè téá kọ, “Tọ́ọ̀ nen á gá kpáá dena ból e a dúní boo!” Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè dã́ tṍó e a ló belí. 15Bà gboó iná Jerúsàlẹ̀m. Jíìzọ̀s bã́ boo be Tọ Káí vaá dàlà togó kpó gbò e a géè tõó kĩé ùlà ki. À làbgì té e gbò nyáànà kpègè beè di boo bii ló kpò té e gbò e a géè oo bẹ̀ẹ̀ kukuu beè di ĩ́ì tẽ́ boo, vaá tugá sĩ́ uú kẽ. 16Náa è zìgànà kọ tọ́ọ̀ nen á kpáá toolana nu tenmáná boo be Tọ Káíá. 17À gboó nóòmà nu gbòa vaá kọ, “Ba è emí m Kpá Káí kọ Bàrì kọ, ʽGbò nen é kólí nà tọ kólíe tọ tãàga ló e a dì nè dénè gbò.’Sõò boolo o kiilai naamai kĩ e gbò zib gṹá!” 18Tṍó e gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù dã́ nu e a kil ló, pọ̀ beè siíva ló Jíìzọ̀s, boo bée kọ bé e a gé nóòmà nu naa beè palà ge bọọ ló gbò nen. Boo bée vóá, bà gboó gbĩ́ sĩ́ dee e bà gá téní vaá fẹ́ Jíìzọ̀s. 19Tṍó e a ni dú ló èlà, Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó aa boná. 20Boo lọ̀ọ̀le dõòna dee e bà géè tení, bà gboó mòn té fíìga e a ni sọọ vaá ú dọ ló lí. 21Pítà kẽ̀èa boo nu e a beè lẹ̀ẹ̀à vaá à gboó kolí Jíìzọ̀s kọ, “Nen Dò Bá, ni ẹ̀b, mè é té e o beè kọ́ belá ú!” 22Jíìzọ̀s à gboó aalá vaá kọ́ nè dénè ọ̀và kọ, “Dẹlẹi nyíe boo Bàrì! 23Mè m̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, nen e a zìgà kọ nu e a kọ́è é lẹ̀ẹ̀à, vaá náa íe bàà bàà bùlà kilma ló, à é láá kọ́ nè gùa ela kọ, ʽKyãà aa dọ̀ vaá ò gé dọ pene,’vaá à é lẹ̀ẹ̀à naa vó nèe. 24Boo bée vóí, m̀ kọ́ nèi kọ, kọ̀láá nu e o banìì bá Bàrì, zìgài kọ o íei nuá, mè à é néi. 25“Boo tṍó e o dìí ke sĩ́ Bàrì e o gé lói bel neíe, be nen beè síi pọ́lọ́, ò iai ló nèíe, kọ bé bọọ Tẹ̀ e a di káála ia ló bọọ pọ́lọ́ nèi. (( 26Sõò be nóo iai ló pọ́lọ́ nèi dõòna nen, bọọ Tẹ̀ e a di káála náa é ia ló boólo pọ́lọ́ nèi.))” 27Ba è kpáá iná Jerúsàlẹ̀m, vaá boo tṍó e Jíìzọ̀s géè kyãà boo be Tọ Káíá, gbò togó vààla gyọ́ọ, nè gbò nóòmà Log pá Júù, nè gbò kà nen à gboó dúé ló 28vaá bĩináe kọ, “Mó íb kpóó ní e o náàmà gbò nuí é? Vaá mée ní e a beè nèni na kà kpóóí é?” 29Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “M̀ é zẹ́ẹ́ bĩinái ene kà bel, vaá be ò láá aalai, m̀ gboó kọ́ íb kpóó e m náàmà gbò nuí nèi. 30Mée ní e a beè tú kpóó nè Jọ́ọ̀n kọ á tú múú logmá gbò nen é? É kọ Bàrì sẹ̀ nen é? Aalai nem̄i.” 31Bà gboó dùlà bel boo bé bà gá aalá naa, kọ, “Be è kọ́, ʽA kpóó àà bá Bàrì,’à é bĩiná kọ, ʽÉEé ní e a náa vaá nóo beè zìgài ló nu e a beè nóòmà e?’ 32Sõò née láá kọ, ʽA kpóó àà bá nen.’ ” (Pọ̀ beè siíva kọ, be bà kọ́e vó, gbò nená é bãeva sṹg ló, boo bée kọ dénè nen beè tú kọ Jọ́ọ̀n beè dú kà lèlà nen kọ́ bùlà Bàrì.) 33Boo bée vóá, ba è gboó aalá nè Jíìzọ̀s kọ, “Née nyímà.” Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Be vó, ním̄ é kọ́nà gé íb kpóó e m náàmà gbò nuí nèi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\