MÁÀK 12

1Jíìzọ̀s beè gboó logí lóg nèva kọ: “Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè ié ól. À gboó gé tú té e a ólò naa míí fó dénè boo, vaá gboó tú gònò beemá tenmá ló. À gboó sí kè ólá gé ùb bànà e bà é tõó m bii mííá. À gboó noo kĩ e nen é gṹá tõo vaá dẽée tulà dénè ólá. À gboó tú ólá nvèè bá gbò tóm kọ bà á sí tóm ló, vaá tṍó e nu é léèvè, bà tú báà sĩ́. À gboó àà be sí kyẽè. 2Tṍó e nu ni léèvè, à gboó lẹ̀ẹ̀là ene kà a gyóòlo simá ló gbò tómá kọ bà á neèe dõò ńlẹ. 3“Sõò gbòa à sii gyóòloá vaá bòmie kyãàmàe kóló bá. 4Gbálàa à kpáá lẹ̀ẹ̀là dõòna kà a gyóòlo simáva ló. Gbò tómá à tú nu bààe ból vaá siimàe kẹ́ẹ. 5À lẹ̀ẹ̀lànà gé dõòna kà a gyóòlo simáva ló. Bà fẹ́ ẹlẹ. Vóá bé e a kpáá lẹ̀ẹ̀là dõòna gbò gyóòlo simá ló gbòa naa é. Bà bòm sìgà ọ̀và vaá fẹ́ sìgà ọ̀và. 6Áá nen e a sigáé bá gè lẹ̀ẹ̀là dú a sã́áná e a palà ge vùlè. À gboó lẹ̀ẹ̀lànae gé vaá kọ, ʽTọ́ọ̀ nu e a é kọ́ bà á gá fã̀ dẽe ńda nvín á gé.’ 7“Sõò gbò tómá à gboó bila ló kọ, ʽNíí a sã́áná e a é dé a gyọ́. Dui mè é fẹ́e, kọ bé ólí gbẹ́á bá beele!’ 8Bà siíe fẹ̀ vaá toví a íí zelmá gònòa tẹlẹ nvée.” 9Jíìzọ̀s à gboó bĩiná kọ, “Éé ní e o bùlài kọ tẹ̀ íe ólá é náa gbò tómá é? À é dú gé fẹ́ dénè ọ̀và vaá tú a ól nè dõòna gbò tóm. 10É kọ ò gáà bugii m Kpá Káí kọ, ʽKpò dem e gbò noo tọ beè gbẹmà nvée ní e bà ooa kẽ nòòmà gá ból deè tọ é. 11Bàrì ní e a beè sí na kà tómí é, vaá à dú nu dù̃ùnè tṍó e e monì’?” 12Gbò tule pá Júùa beè gbĩ́ gè sii Jíìzọ̀s, boo bée kọ ba beè nyímá kọ baála ní e a géè logí lógá nyòòmà e, sõò pọ̀ beè siíva ló gbele gbò nen e a di kĩé. Boo bée vóá, bà gboó ààé ló kìl. 13Bà gboó lẹ̀ẹ̀là sìgà pá Fárèsì nè sìgà gbò e a di nvée Hẹ́rọ̀d kọ bà á sí ló Jíìzọ̀s gé túè kyèèlè bĩimáe bel. 14Tṍó e bà ni ínaé ló, bà gboó kolíe kọ, “Nen Dò Bá, è nyímà kọ ò ólò ló kà kà bel vaá bùlà tọ́ọ̀ nen náa tãagéni. Nóo ólò ẹ̀b sĩ́ nen. Tãa vó, ò ólò nóomà kà lèlà bé e Bàrì beè kọ nen á tõo naa. É kọ à lelà kọ é kpẽ́ kpègè gbáá má Méné Róm̀, sẹ̀ náa lelà e? É kọ é kp̃ẽ̀, sẹ̀ é gá kp̃ẽ̀ e?” 15Sõò bé e Jíìzọ̀s nyimá bàà sĩ́ e a dìvá m̄á, à gboó bĩináva kọ, “Ò ẹbmàm̄i ló éé? Ni zẹ́ẹ́ domai ene kà sọ́gọ́ kpègè, mè ḿ ẹb.” 16Tṍó e bà ni tú máe, à gboó ẹ̀b vaá bĩináva kọ, “Sĩ́ mée nè bée mée ní e a di booí é?” Bà aalá kọ, “Ní Méné Róm̀.” 17Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Be vó, ò kpẽ́i nu e a kuu Méné Róm̀ nèi Méné Róm̀ vaá ò kpẽ́i nu e a kuu Bàrì nèi Bàrì.” Íb bé e a áálá naa à gboó palà ge bọọvá ló. 18Boo tṍóá, sìgà pá Sádùsì beè dú ló Jíìzọ̀s. (Baála dú gbò e bè náa zìgà kọ nen e a ú ólò kpáá kẽ̀èànà.) Bà gboó bĩináe kọ, 19“Nen Dò Bá, Mózìs beè emí logí nèi kọ, ʽBe nen ú gbẹẹ a va, e bè bà gáà ie tọ́ọ̀ kà nvín, mè a vígà á ilí va tãaá, naa ní e bà é láá ié gbò pá nvín e a é zigà bée nen e a beè ùa.’ 20Ene tṍó beè dì. Àlàbà kà vígà pá gbálà beè duá gbàà. Ńsã́áná beè ilí va, sõò à gboó ú gbẹẹ a va, e bà gáà ie tọ́ọ̀ kà nvín. 21Ńlá à ilí va tãaá vaá à gboó una gé e bà gáà iena gé tọ́ọ̀ kà nvín. T̃ẽ̀ènè kà nuí náááná gé ló ní e a bẽene nvée ẹlẹ, 22ooa dọ ló dénè àlàbà kà vígàa: Dénè ọ̀và beè ilí pá biaá vaá ú gbẹẹ́e e bà náa ie tọ́ọ̀ kà nvín. Dee dee nvée, pá biaá à gboó ù. 23Tã́gíní bé e dénè àlàbà kà vígàa beè ilíeá, dee e gbò nen é kẽeà aa ke mà ú, pá biaí é gboó dú va mée é?” 24Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “O lọì, boo bée kọ nóo nyímài nu e a di m Kpá Káí à bè kpóó e Bàrì íe. 25Tṍó e gbò nen é kẽeà aa ke mà ú, bà náa é íláná, boo bée kọ bà é dì belí gbò nyómá tóm e a di káála. 26Kilma ló ge kọ gbò e a ú ólò kpáá kẽeà, é kọ ò gáà beè bugii dọi ló kĩ e Mózìs beè émí nu e a kil ló kpò sàgà nu e a bẹ́á? À émí kĩé kọ Bàrì ló bel nèe kọ, ʽNda dú Bàrì Ébràhàm, Áízèk nè Jékọ̀b.’ 27Gbò e Bàrì dú ba Bàrì é dú gbò e bà di dùm, níì gbò íí nì. O palà ge lọi!” 28Ene nen gbàà gbò nóòmà Log pá Júù beè dú dọ boo gbòi nè Jíìzọ̀s e bà géè lóá bel, vaá tṍó e a mon kọ Jíìzọ̀s láá palà ge aalá bíb pá Sádùsì, ẹlẹ à gboó bĩináe ńlẹ kọ: “Mó kà log ní e a palà ge bọọ gbàà dénè log e?” 29Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Nee ní e a palà ge bọọí: ʽPãanei tṍ, e Ízràẹ̀l! Áá kóló Dõò, e a dú bẹẹ Bàrì, ní e a dú Dõò e. 30Tú dénè o nyíe, nè dénè o nyómá, nè dénè o bùlà, nè dénè o kói vulma Dõò e a dú o Bàrì.’ 31Ní e a égè bàà kà log e a palà ge bọọ kọlà vóí: ʽVulè o nen dì belí bé e o vulè o ló naa.’Tọ́ọ̀ kà log e a kpáá palà ge bọọ èl pálàa kài á gé.” 32Nen nóòmà Logá à gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Ò láá aalá, e Nen Dò Bá! À dú kà kà dì belí bé e o kọ́ naaá kọ áá kóló Dõò ní e a dú Bàrì e, vaá tọ́ọ̀ kà dõòna kà bàlì á kpáá géná. 33À palà ge dú bíi kọ nen á tú dénè a nyíe, nè dénè a bùlà, nè dénè a kói vulmae nè ge kọ á vulè pá a nen dì belí bé e a vulè a ló naa. Ge gbàn tṍ ló pálàa kà logí palà ge bọọ èl ge tú nom nè dõòna kà gbò nu vaamá gyọ́ọ nè Bàrì.” 34Tṍó e Jíìzọ̀s mon bé e a tú nyìmà nu aamá belá naa, à gboó kọ́ nèe kọ, “Sigà ńkem, ò bã́ kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì.” Lọl tṍóá ààmà, tọ́ọ̀ nen náa è iená taà ló gè kpáá bĩináe bel. 35Boo tṍó e Jíìzọ̀s géè nóòmà nu gbẹá boo be Tọ Káíá, à gboó bĩiná kọ, “À náà vaá gbò nóòmà Log à láá kọ Méné e Bàrì Sa dú nvín Dévìd e? 36Nyómá Káí beè naa kọ Dévìd á ló kọ: ʽDõò Bàrì kọ́ nè nà Dõò kọ: Ĩìm̄ tẽ́ boo bá lè dọ̀mà tṍó e m é tú pá o gbò ọ́b nvèèní kè ká tọ.’ 37Tã́gíní bé e Dévìd kolí Méné e Bàrì Sa kolíe a Dõòa, à é náà và vaá à dúná a nvín é?” A mon bel à gboó palà ge kpe tṍ bõ̀òna gbò e a géè pãanée tṍ lóá. 38A gboó kil sĩ́ gè nóòmàva nu kọ, “Palà ge ọẹi dẽe ló gbò nóòmà Log pá Júù, mè à ólò leemáva gè nvèà ba vọ̀b kọ̀là ló nè ge kọ gbò nen á nveenìèva ka ló tṍó e bà kanava mon gbẹá kè ki. 39Bà ólò sà gè ĩì tẽ́ ke tõ̀ò ka m ba tọ Bàrì nè kọ̀láá kĩ e bà íe naa nu gè ṍ zààva. 40Bà ólò kpalí bá gbò va tãa, vaá boo bée gè uu bá boo ba pọ́lọ́, bà olòó ló gbele begè dẽe bel nè Bàrì. Boo bée vóí, Bàrì é palà ge kpọ́va té ló!” 41À gboó ĩì tẽ́ ló kpó e gbò nen ólò tẹ́lẹ̀ kpègè m e a di Tọ Káíá vaá ẹ̀b bé e bà géè tẹlẹ̀ ba kpègè naa. Gbele tõ̀ò gbò e a bã méné géè tẹlẹ̀gì kà tõ̀ò kpègè. 42Ene kà gbele sàn va tãa à gboó sì gé tẹlẹ̀ bàà kà sọ́gọ́ kpègè. 43Jíìzọ̀s à gboó kolí gbò e bà ólò nyoonée nvée bõonè vaá kọ́ nèva kọ, “M̀ ló kà kà bel nèi kọ nu e sàn va tãaí tẹ́lẹ̀ bọọ el ní e dénè nen beè tẹlẹ̀gì. 44Boo bée kọ dénè na gbòa tẹ́lẹ̀ lọl dẽe gbele tõ̀ò kpègè e bà íe. Sõò va tãaí, náa kal ló bée kọ a dì tõ̀ò kilí kẽ, a tẹ́lẹ̀ kọ̀láá nu e a beè dìé bá e a gá è beè tõ̀òma dùm.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\